Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Зарубіжна література. 5-11 класи
(1998, 2003)


© Програми уклали: Д.С. НАЛИВАЙКО, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук (науковий редактор); Ю.І. КОВБАСЕНКО, кандидат філологічних наук (керівник авторського колективу); К.О. ШАХОВА, доктор філологічних наук; М. БОРЕЦЬКИЙ, Н.М НАГОРНА, кандидати філологічних наук; Г.М. ГРЕБНИЦЬКИЙ, кандидат педагогічних наук; Л.В. КОВБАСЕНКО, Л.І. БІЛАНЬ, вчителі зарубіжної літератури.

© Відповідальна за випуск: Н.І. ШИНКАРУК, начальник відділу суспільно-гуманітарної освіти Головного управління змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист МІ/11 - 157 від 20.01.2003 р.)

Джерело: журнал "Зарубіжна література" №?, 2003 р.

Сканування та коректура: Aerius (ae-lib.org.ua), 2004


Зміст

Пояснювальна записка

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Література для позакласного читання


 

 

Пояснювальна записка

"Зарубіжна література" - навчальний предмет, об'єктом вивчення в якому є кращі твори й основні етапи розвитку світового літературного процесу (крім творів української літератури, які розглядаються в межах окремого навчального курсу).

Головною метою вивчення предмета є залучення школярів до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької і загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури.

Для досягнення цієї мети слід вирішувати такі основні завдання:

■ навчати школярів сукупності відомостей про вершинні явища світового літературного процесу, загальні закономірності його перебігу від найдавніших часів до сьогодення;

■ давати їм літературознавчі поняття і терміни, необхідні для повноцінного аналізу й інтерпретації художніх текстів, а також розуміння головних закономірностей перебігу літературного процесу;

■ вчити визначати національну своєрідність і загальнолюдську цінність творів світової літератури (зокрема у зіставленні з творами української літератури та інших видів мистецтва);

■ відпрацьовувати навички розрізнення явищ класичної та масової культури;

■ розвивати мислення школярів (образне, асоціативне, абстрактне, логічне тощо);

■ виховувати в учнів повагу до духовних здобутків людства, зокрема українського народу; расову, етнічну, соціальну і релігійну толерантність водночас із принциповим нонконформізмом, здатністю формувати, формулювати й активно обстоювати власну точку зору, систему життєвих (зокрема естетичних) цінностей і пріоритетів, прагненням мати власне, ніким не нав'язане світобачення, зберігати й продовжувати кращі національні традиції, не сприймати культу сили й переваги матеріальних цінностей над духовними.

Курс "Зарубіжна література" складається з двох головних етапів навчання: пропедевтичного (підготовчого - 5-7 класи) і систематичного (8-11 класи), що втілилося в доборі й структуруванні програмового матеріалу за двома відповідними блоками: пропедевтичним і систематичним.

Кожен зі згаданих етапів має самостійне значення, водночас обидва вони є ланками одного ланцюга - отримання учнями літературної освіти в школі. Ця обставина обумовила доречність дотримання принципу наступності, який реалізується у жанрових, тематичних, історико-літературних, а також "авторських" лініях. Так, є персоналії (Гете, Пушкін, Лєрмонтов, Гоголь, Байрон та ін.), які з'являються у програмах різних класів. Дотримання принципу наступності надає можливість поступового формування уявлень школярів про світову літературу, накопичення знань для наступного монографічного вивчення творчості/творів цих письменників у старших класах.

Для вивчення на пропедевтичному етапі добиралися передусім ті твори, які, відповідаючи віковим особливостям учнів, виховним завданням літературної освіти, водночас надають найкращу можливість для поетапного засвоєння школярами програмових літературознавчих понять, формування вмінь і навичок аналізу та інтерпретації художнього тексту тощо, тобто закладають основи літературної освіти школярів. Так, у 5 класі для вивчення запропоновані казки, а не міфи (хоч історично міф передував казці) з огляду на те, що діти цього віку краще сприймають не міф, а саме знайому їм з дитинства казку. До того ж, автори програм аж ніяк не ставили перед собою завдання приваблювати п'ятикласників винятково новизною матеріалу, а, навпаки, запропонували для вивчення добре знані й любимі школярами казки. Відтак, вчитель-практик матиме змогу акцентувати увагу насамперед не на опануванні учнями текстів нових для них міфів, а поглиблено працювати над аналізом і інтерпретацією творів відомого їм жанру. Потім уміння і навички такої роботи можуть бути перенесені на будь-який художній текст.

Для вивчення на систематичному етапі добиралися насамперед ті твори й літературознавчі матеріали, які допоможуть учителеві найоптимальнішим чином репрезентувати перебіг, домінанти й вершинні здобутки світового літературного процесу від найдавніших часів до сьогодення як в оглядах, так і в ході аналізу й інтерпретації художніх текстів.

Години на роботу з розвитку зв'язного мовлення в програмах не зазначені, а входять до загальної кількості відведеного [15] на вивчення певної теми навчального часу. Водночас цьому видові роботи приділяється значна увага. Так, у пропедевтичному блоці програм закладені елементи системи роботи з розвитку зв'язного мовлення школярів. У 5-му класі вони вчаться складати різноманітні плани (зокрема - характеристики образів літературних героїв), працювати над усними й письмовими переказами, досліджувати роль описів у художньому творі тощо; у 6-му класі - характеризувати образи літературних героїв і складати план цієї характеристики, робити вибірковий переказ літературного твору з елементами опису, писати твір-роздум про героя тощо; в 7-му класі - здійснювати порівняльну характеристику образів літературних героїв і складати її план, писати твір із елементами порівняльної характеристики персонажів, а також стислий переказ великого епічного твору тощо.

Під час добору творів для текстуального вивчення-на обох етапах навчання не лише враховувалася їхня естетична цінність, виховна спрямованість, відповідність віковим особливостям школярів, а й бралася до уваги здатність конкретного художнього тексту репрезентувати певне літературне явище, добу, стиль (від індивідуально-авторського до "великих стилів" літературних діб і/або національних літератур).

Предмет "Зарубіжна література" викладається українською мовою. Водночас, якщо для цього є необхідні умови, бажаним є розгляд художніх текстів мовою оригіналу (скажімо, творів Пушкіна - російською, Міцкевича - польською, Байрона - англійською, Гюго - французькою і т.д.). В такому разі предмет "Зарубіжна література" немов бере на себе додаткову функцію - вдосконалити володіння учнями україномовних шкіл іноземними мовами. Але, оскільки з переважною більшістю художніх текстів на практиці учні знайомляться в перекладах українською, особливу увагу слід звернути на якість цих перекладів, навчаючи школярів порівняння творів як "перекладу - оригіналу" і "перекладу -перекладу".

Крім того, значну увагу слід приділяти автентичності художніх текстів, їхньої наближеності до першоджерела, зокрема ставитися до всіляких дайджестів, кліпів, адаптованих і скорочених переказів і переспівів тощо як до вимушеного напівзаходу. Хоча іноді використання дайджестів і подібних варіантів є виправданим. Передусім це стосується архаїчних творів (наприклад, міфів, які фактично завжди є чиїмись реконструкціями), текстів дуже великого обсягу (понад 200-300 сторінок) тощо.

У програмах позначено орієнтовні терміни здійснення тематичного оцінювання (атестації) навчальних досягнень учнів. Ці терміни вчитель може коригувати залежно від конкретних умов роботи. Години на проведення тематичних і підсумкових атестацій у програмах не виокремлюються, а виділяються вчителем із загальної кількості відведених на певну тему. Це зумовлено тим, що, по-перше, частоту й терміни проведення тематичного оцінювання визначає кожен учитель особисто; по-друге, таке оцінювання може мати різні форми, йому не завжди доречно присвячувати окремий урок (так, тестування за темою може тривати 5-10 хвилин і входити до структури будь-якого уроку).

Запропонований у програмах розподіл навчального часу на вивчення конкретних тем є орієнтовним і може змінюватися словесником залежно від конкретних умов роботи.

У 5 - 10-х класах виділені години на позакласне читання, які вчитель може використати на власний розсуд, скориставшись матеріалами розділу "Твори для позакласного і самостійного читання", поданого в кінці програм.

Для кожного класу збережена рубрика "Резерв годин" (4 уроки на рік), яка може виконувати кілька функцій. По-перше, на практиці майже не буває, щоб усі заплановані уроки протягом року були стовідсотково проведені (початок семестрів зазвичай не збігається з початком тижня, відбувається скорочення навчального часу за рахунок святкових днів, карантину, курсової підготовки або хвороби вчителя, коли немає повноцінної заміни, тощо). По-друге, резервні 4 уроки - це цілих два тижні, протягом яких учитель має законну підставу доповнити або закріпити певну тему чи розділ, ввести до вивчення якийсь твір, що не потрапив до переліку обов'язкових для текстуального вивчення, тощо.

На відміну від попередніх, у програмі, відповідно до останніх вимог Міністерства освіти і науки України до організації навчального процесу* , заплановано 35-тижневий навчальний рік для усіх класів. Зміст і форми проведення навчальної практики учнів 5-8-х і 10-х класів (із урахуванням згаданих вище завдань курсу "Зарубіжна література") визначаються на місцях згідно з Інструктивно-методичним листом Міносвіти і науки України від 07.03.2001 № 1/9 - 97.

* "Про типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів..." // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, 2001.- № 9. - С. 16-32.

 

 

5 КЛАС (70 год.)

 

 

1. ВСТУП (1 год.)

Література - скарбниця духовних багатств людства. Оригінальна і перекладна література, автор і перекладач художнього твору. Початкове поняття про всесвітній літературний процес, роди й жанри літератури.

Головні завдання курсу "Зарубіжна література".

Теорія літератури. Початкове поняття про всесвітню літературу, оригінальні і перекладні твори, їхніх авторів і перекладачів.

 

 

2. ФОЛЬКЛОР. НАРОДНА КАЗКА (9 год.)

Загальне поняття про усну народну творчість (фольклор) та її жанри. Спільне та відмінне у фольклорі різних народів світу.

Прислів'я, приказки та загадки як джерело народної мудрості, їхнє життя у всесвітній літературі.

Казка як жанр фольклору. Зображення в ній життя, поглядів і характеру народів, мрій, бажань і сподівань її творців. Боротьба добра зі злом - головний конфлікт народної казки. Реальне та фантастичне в ній.

Типологічна подібність казок різних народів світу. "Мандрівні" сюжети. Народна казка. Будова казки (зачин, кінцівка, трикратність тощо).

Казки про тварин (за вибором учителя)

Казка про тварин як один із найдавніших різновидів казки. Індійська збірка народних казок і оповідей "Панчатантра" та її відлуння у всесвітній літературі. Формування в XII - XIII ст. французького "Роману про Лиса (Ренара)". Казка про те, як Лис підмовив Вовка ловити в ополонці рибу хвостом, та її відлуння в українському фольклорі. Німецька поема XV ст. "Райнеке Лис", її переробка І. Франком. "Лис Микита" І. Франка. [16]

Якоб (1785-1863) і Вільгельм (1786-1859) ГРІММ

"Пані Метелиця"

Брати Грімм - відомі збирачі німецьких народних казок. Точність фіксації, дбайливе ставлення до оригіналу. Уславлення любові до праці та інших людських чеснот у казці "Пані Метелиця".

Цикл казок про Синдбада-Мореплавця

(2-3 казки за вибором учителя)

Цикл арабських казок про Синдбада-Мореплавця як складова всесвітньо відомої збірки "Тисяча і одна ніч". Поєднання в ньому фантастики й реальності. Східний колорит. Загальнолюдські проблеми. Засоби забезпечення зв'язності та цілісності циклу: єдиний головний герой; мотив мандрівки, відкриття дивовижних таємниць. Роль прийому обрамлення в казках про Синдбада-Мореплавця. Оспівування людського розуму, мужності, винахідливості, жаги пізнання світу. Особливості виразного читання та розповіді казок.

Теорія літератури. Поняття про фольклор і його жанри, "мандрівні" сюжети, народну казку. Початкове поняття про композицію твору, літературне обрамлення.

Тематична атестація

 

 

3. ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА (22 год.)

Особливості літературної казки, її відмінності від народної.

Олександр ПУШКІН (1799 -1837)

Вступ до поеми "Руслан і Людмила"

Уславлення народної казки у вступі до поеми О. Пушкіна "Руслан і Людмила".

Шарль ПЕРРО (1628-1703)

"Попелюшка, або Кришталевий черевичок"

Шарль Перро як основоположник європейської літературної казки. Збірка "Казки моєї матінки Гуски, або Історії минулих часів із повчаннями" та її найпопулярніші сюжети: "Червона шапочка", "Кіт у чоботах", "Хлопчик, як пальчик", "Спляча красуня", "Синя борода" та ін. Використання сюжетів Ш. Перро іншими письменниками.

"Попелюшка". Поетизація працьовитості та скромності, ідея винагороди за людські чесноти та страждання, віра в перемогу добра над злом. Популярність сюжету "Попелюшки" у світовій літературі.

Вільгельм ГАУФ (1802 - 1827)

"Гаданий принц"*

Обробка В. Гауфом арабських народних казок. Східний колорит у казці "Гаданий принц". Перемога справедливості як її провідна думка.

* За бажанням учителя, теми «Вільгельм Гауф. "Гаданий принц"» і «Рудольф Еріх Распе. "Дивовижні пригоди, подорожі й бойові подвиги барона Мюнхгаузена"» вивчаються замість повісті (фентезі) Дж.К.Ролінг Гаррі Поттер і філософський камінь".

Рудольф Еріх РАСПЕ (1737-1794)

"Дивовижні пригоди, подорожі й бойові подвиги барона Мюнхгаузена"

Фантазія та реальність у творі. Дивак Мюнхгаузен і його прагматичне оточення. Причини надзвичайної популярності образу барона Мюнхгаузена.

Ганс Крістіан АНДЕРСЕН (1805 -1875)

"Снігова королева"

Поєднання побутовості і фантастики у казках Андерсена. Перемога щирих людських стосунків над багатствами Снігової королеви. Авторська оцінка героїв твору.

Самуїл МАРШАК (1887 -1964)

"Дванадцять місяців"

Обробка російським поетом С. Маршаком казки чеської письменниці Б. Нємцової "Дванадцять місяців". Казкові мотиви у п'єсі. Протиставлення образів пасербиці - з одного боку та мачухи і її рідної дочки - з другого як втілення конфлікту добра та зла. Підлабузництво підлеглих та необмежена влада - головні причини кепського характеру принцеси. Особливості драматичного твору. Діалог як засіб розкриття змісту та ідеї п'єси.

Теорія літератури. Поняття про літературну казку та її відмінність від народної. Початкові відомості про драму як жанр літератури, літературного героя, реальне і фантастичне.

Видатні казкарі XX ст. та їхні твори. Література фентезі: продовження традицій казки й фантастики. Дж.Р.Р.Толкін ("Гобіт" і "Володар Перснів") і Дж. К. Ролінг (цикл творів про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера) як яскраві представники літератури фентезі.

Джоан Кетлін РОЛІНГ (нар. 19 65)

"Гаррі Поттер і філософський камінь"*

Пригоди Гаррі та його друзів у школі магії. Характерні риси фентезі: чарівні істоти, предмети і події, вигадані час і простір тощо. Реальні морально-етичні проблеми й цінності (готовність прийти на допомогу товаришеві, пожертвувати собою задля іншого, проблема життєвого вибору, любов і повага до батьків тощо) і їхня фантастична "обгортка". Причини надзвичайної популярності твору і героя. Казка-фентезі Дж.К. Ролінг у інших видах мистецтва.

* За бажанням учителя, замість повісті (фентезі) Дж.К.Ролінг "Гаррі Поттер і філософський камінь" вивчаються теми «Вільгельм Гауф. "Гаданий принц"» і «Рудольф Еріх Распе. "Дивовижні пригоди, подорожі й бойові подвиги барона Мюнхгаузена"».

Тематична атестація*

* Тематична атестація проводиться, якщо текстуально вивчається повість (Фентезі) Дж к, Ролінг "Гаррі Поттер і філософський камінь".

 

 

4. ПРИРОДА В ЛІТЕРАТУРІ (10 год.)

Микола ГОГОЛЬ (1809 -1852)

"Чи знаєте ви українську ніч?" (уривок із повісті "Майська ніч, або Утоплена")

Ліричний відступ у художній прозі - поетична картина весняної ночі. Зорові та звукові деталі в описові. Основні прийоми змалювання природи. Роль риторичних вигуків.

Джозеф Редьярд КІПЛІНГ (1865 -1936)

"Мауглі"

Обробка письменником індійських, африканських і австралійських народних казок, уміння відтворити екзотичний колорит.

Історія Мауглі, вихованця джунглів. Основні персонажі казки та їх характеристика. Головний закон джунглів і світ людей.

АЛКМАН (VII ст. до н. є.)

"Сплять усі верховини гірські.."

Лі БО (701 - 762)

Вибрані вірші

МАЦУО Басьо (1644-1694)

Хоку

Персі Біш ШЕЛЛІ (1792 -1822)

"Літо і зима"

Федір ТЮТЧЕВ (1803 -1873)

"Весняні води"

Поль ВЕРЛЕН (1844-1896)

"Над неосяжним смутком долини"

Сергій ЄСЕНІН (1895 -1925)

"Білая береза"

Зображення природи різними поетами: спільне та відмінне в описах. Взаємозв'язок стану людської душі та опису природи. "Олюднення" природи у віршах.

Теорія літератури. Початкове поняття про лірику. Поняття про епітет, ліричний відступ, метафору, пейзаж, порівняння, риторичний вигук, уособлення, хоку.

Тематична атестація

 

 

5. ЖИТТЯ ТА ЙОГО ЦІННОСТІ (15 год.)

Роберт БЕРНС (1759 -1796)

"Чесна бідність"

Уславлення у вірші справжніх людських чеснот. Віра у світове братерство - основна ідея твору. Антитеза як основа його будови.

Володимир КОРОЛЕНКО (1853 -1921)

"Діти підземелля"

Два дитинства у повісті. Взаємини дітей і дорослих. Роль описів у творі. Антитеза як основа його будови.

МАРК ТВЕН (1835-1910)

"Пригоди Тома Сойєра"

Сонячний, радісно-бешкетливий світ дитинства в романі. Том Сойєр і Гекльберрі Фіни, їхня міцна дружба. Цінності дитинства та їх доля в дорослому житті. Вплив світу дорослих на дитячі стосунки.

Теорія літератури. Початкове поняття про повість, художній образ. Поняття про антитезу, інтер'єр, пейзаж, портрет.

Тематична атестація

 

 

6. ПІДСУМОК (1год.)

Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу: оригінальний і перекладний літературний твір, його автор і перекладач; казка як жанр фольклору; різновиди казок; роль описів у літературних творах.

Позакласне читання - 8 год. Резерв - 4 год.

 

 

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАПАМ'ЯТЬ

Бернс Р. "Чесна бідність".

Вірш про природу (за вибором учня або вчителя). 

Гоголь М. "Чи знаєте ви українську ніч?". 

Пушкін О. Вступ до поеми "Руслан і Людмила ".

 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 5 КЛАСУ 

Учні повинні знати:

- авторів, перекладачів і назви вивчених творів;

- головних героїв, основні події, їх послідовність і зв'язок у вивчених творах;

- основні ознаки понять антитеза, діалог, епітет, інтер'єр, літературна казка, метафора, монолог, народна казка, пейзаж, переклад, порівняння, портрет, уособлення;

- жанрові особливості та відмінності народної та літературної казки;

- тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам'ять.

Учні повинні вміти:

- правильно, вдумливо, виразно читати і розуміти художні та навчальні тексти

- виділяти епізоди, описи, монологи, діалоги у творах;

- встановлювати часові та причинно-наслідкові зв'язки між подіями у творі;

- відрізняти оригінальні твори від перекладних, народну казку від літературної;

- вживати терміни оригінал і переклад;

- знаходити в тексті зображально-виражальні засоби та пояснювати їх роль;

- переказувати усно й письмово невеликий епічний твір;

- складати простий і складний план твору, що вивчається;

- складати простий план характеристики образу літературного героя;

- характеризувати (усно та письмово) героя твору;

- використовувати в усному та писемному мовленні засвоєні зображально-виражальні засоби;

- користуватися виносками, довідковими відомостями з навчальної та художньої літератури, словниками.

 

 

6 КЛАС (70 год.)

 

 

1. ВСТУП (1год.)

Пізнавальне значення світової літератури: зображення в ній життя, побуту, звичаїв, світогляду, духовних і моральних цінностей народів світу.

 

 

2. МІФ. ЛІТЕРАТУРА (5 год.)

Міф як засіб пізнання і пояснення світу та система поглядів. Міф і художня творчість. Фантастичні елементи у міфі. Міф і духовні цінності.

Міф про виникнення світу в різних народів

Причини появи схожих елементів у міфах різних народів. Взаємопов'язане та паралельне виникнення цих елементів.

Міф про Прометея

Велич подвигу Прометея, його самопожертва для людей. Уславлення цивілізації в міфі. Образ Прометея у всесвітній і українській літературі, причини його популярності.

Міфи про Геракла та його подвиги

(1-2 міфи за вибором учителя)

Геракл - улюблений герой стародавніх греків. Причини надзвичайної популярності образу Геракла.

Натаніель ГОТОРН (1804 -1864)

"Золото царя Мідаса"

Міф про царя Мідаса, його обробка в казці Готорна. Наближення письменником античних міфів до американської реальності. Філософський, загальнолюдський зміст казки "Золото царя Мідаса".

Генрі Водсворт ЛОНГФЕЛЛО (1807 -1882)

"Люлька згоди" (із поеми "Пісня про Гайавату")

Міфи американських індіанців, поєднання в них уявлень про богів та історичної пам'яті про реального вождя Гайавату (XV ст.). Використання цих міфів у "Пісні про Гайавату". Заклик до миру та злагоди між людьми у розділі "Люлька згоди".

Теорія літератури. Поняття про міф; відмінність міфу від казки.

Тематична атестація

 

 

3. БАЙКА У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ (4 год.)

Байка як жанр літератури та її особливості. [18]

ЕЗОП (VІст.дон.е.)

"Вовк і Ягня", "Ворон і Лисиця", "Мурашка і Цикада", "Хліборобові діти"

Легендарна постать Езопа. Узагальнення в його байках законів життя, народної мудрості. Езопові байки як скарбниця сюжетів для світової літератури. "Езопова мова".

ФЕДР (бл. 15 р. до н. є. - бл. 70 р. н. є.)

"Вовк і Ягня", "Вівця, Пес і Вовк", "Шуліка і Голуби"

Федр - перший у Європі творець літературної байки. Обробка ним сюжетів езопівських байок, посилення моралізаторського змісту байки. Осуд свавілля та насильства, різноманітних людських вад; уславлення розуму, щирості, правдивості та інших чеснот людини.

Жан де ЛАФОНТЕН (1621 -1695)

"Зачумлені звірі"

Ігнаци КРАСИЦЬКИЙ (1735 -1801)

"Пан та пес", "Горох при дорозі"

Іван КРИЛОВ (1769-1844)

"Вовк та Ягня"

Розвиток жанру байки у світовій літературі. Розробка класичних сюжетів і авторська самобутність байкарів. Особливості будови байки, її жанрові ознаки, ідея та мораль.

Теорія літератури. Поняття про байку, її мораль, алегорію та "езопову мову".

Тематична атестація

 

 

4. ФОЛЬКЛОР І ЛІТЕРАТУРА (14 год.)

Микола ГОГОЛЬ (1809 - 1852)

"Страшна помста"

Українські мотиви та фольклор, яскравий національний колорит і поетичність мови циклу "Вечори на хуторі біля Диканьки". Данило Бурульбаш як захисник Вітчизни.

Філософський повчальний зміст повісті М. Гоголя "Страшна помста". Трагічна доля Катерини та її сина як розплата за гріхи пращура. Втілення в образі Чаклуна негативних людських якостей. Фантастичне й реальне в повісті. Особливості композиції повісті: два сюжети. Картини української природи.

Йоганн Вольфганг фон ГЕТЕ (1749 -1832)

"Травнева пісня"

Роберт БЕРНС (1759-1796)

"Плач удови-верховинки "

Ян НЕРУДА (1834-1891)

"Дідова миска"

Сергій ЄСЕНІН (1895 -1925)

"Відгомоніла золота діброва"

Вплив фольклору на літературу: мотиви й колорит народної пісні в поезіях згаданих авторів. Обробка народної казки у вірші Яна Неруди.

Чарлз ДІККЕНС (1812-1870)

"Різдвяна пісня у прозі"

Гуманістичний зміст і висока людяність твору. Життя знедоленої родини Кретчитів. Подорож Скруджа різдвяної ночі в часі й просторі як можливість осягнути своє циття. Причини деградації особистості Скруджа. Переродження Скруджа як реакція на осмислення свого життя. Реальне й фантастичне у повісті. Щасливий фінал як особливість різдвяного оповідання. Композиція твору.

Теорія літератури. Початкове поняття про (вставну) новелу, ідею твору, повість як жанр літератури, сюжет і його будову. Поглиблення поняття про обрамлення, пейзаж.

Тематична атестація

 

 

5. ПОЕЗІЯ ЯК СВІЧАДО ЛЮДСЬКОЇ ДУШІ (5 год.)

АЛКЕЙ (VII - VI ст. до н. є.)

"Не розумію звади поміж вітрів..."

Джордж Ноел Гордон БАЙРОН (1788-1824)

"Хотів би жити знов у горах..."

Генріх ГЕЙНЕ (1797 -1856)

"Самотній кедр на стромині...", "Задзвени із глибини"

Михайло ЛЕРМОНТОВ (1814-1841)

"На півночі дикій..." (переспів з Гейне), "Парус"

Поль ВЕРЛЕН (1844-1896)

"Осіння пісня"

ІСІКАВА Такубоку (1886-1912)

Вибрані танка

Філософський зміст і багатозначність тлумачення ліричних творів.

Ліричний герой і автор. Переспів літературного твору.

Теорія літератури. Поняття про епітет, метафору, порівняння, уособлення; ліричного героя; переспів художнього твору; танка.

Тематична атестація

 

 

6. ЛЮДИНА ТА її МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ (16 год.)

Олександр ПУШКІН (1799-1837)

"Заметіль"

Персонажі твору та їхні долі. Особливості сюжету. Пейзаж у повісті. Заметіль як головний герой твору, її вплив на долі персонажів. Роль назви у втіленні ідеї повісті.

Теорія літератури. Поняття про літературний образ.

Жуль ВЕРН (1828 -1905)

"П'ятнадцятирічний капітан"

Уславлення сили людського характеру в творі. Привабливість образу Діка Сенда. Образ Геркулеса в романі. Засудження рабства. Романтика подорожей, велич науки та знань як основний пафос творів Ж. Верна.

Теорія літератури. Початкове поняття про роман як жанр літератури.

ДЖЕК ЛОНДОН (1876-1916)

"Жага до життя"

Сильний людський характер в екстремальній ситуації. Анонімність головного героя оповідання та її зв'язок з ідеєю твору. Особливості сюжету та ідеї оповідання. Довкілля в зв'язках з головним героєм твору.

Антон ЧЕХОВ (1860 -1904).

"Хамелеон", "Товстий і тонкий"

Висміювання підлабузництва, самоприниження, чиношанування, запопадливості та малодушності в оповіданнях. Головні засоби творення комічного (миттєва зміна позиції стосовно вищих і нижчих за чином, прозивні імена героїв, особливості їхнього мовлення тощо) та їхня роль у характеристиці персонажів і розкритті ідеї твору. Функції художньої деталі в прозі Чехова. Антитеза як художній засіб і композиційний прийом. [19]

Теорія літератури. Поняття про ідею твору; гумор і сатиру; оповідання і повість як епічні жанри; художню деталь; прозивні імена. Поглиблення поняття про сюжет твору.

Тематична атестація

 

 

7. ЛЮДИНА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ (12 год.)

Даніель ДЕФО (1660 -1731)

"Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо"

Гімн цивілізованій прагматичній людині та її праці. Ідея єдності людини з природою та мирного співіснування людей різних цивілізацій. Пригоди та екзотика в романі. Роман Дефо як початок всесвітньої "робінзонади".

Вільям Джеральд ГОЛДІНГ (1911 - 1993)

"Володар мух"*

* Твір вивчається факультативно - за вибором учителя.

Роман "Володар мух" - гірка пародія на "робінзонади". Історія суспільства дітей на безлюдному острові. Ральф і Джек. Образ Звіра в романі. Притчовий характер твору, символічний сенс його назви.

Теорія літератури. Поняття про антиутопію, пригодницьку та науково-фантастичну літературу, притчу, робінзонаду та антиробінзонаду. Поглиблення поняття про алегорію.

Рей Дуглас БРЕДБЕРІ (нар. 1920)

"Усмішка"

Зневіра автора в майбутньому технократичної цивілізації. Знищення природи, цивілізації і культури як наслідок бездуховного науково-технічного прогресу.

Трагічний оптимізм письменника: символічне значення фіналу "Усмішки" (дитина, ранок - символи Майбутнього). Несподіваний фінал як формальна ознака новели.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про новелу. Початкове поняття про символ у літературному творі.

Тематична атестація

 

 

8. ПІДСУМОК (1 год.)

Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу: жанрові особливості байки; переспів, ідея та сюжет літературного твору; художній образ.

Позакласне читання - 8 год. Резерв - 4 год.

 

 

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАПАМ'ЯТЬ

Байрон Дж. "Хотів би жити знов у горах..."

Гейне Г. "Самотній кедр на стромині..."

Гоголь М. Уривок із повісті "Страшна помста" ("Чуден Днепр при тихой погоде... ")

Лонгфелло Г. Уривок із "Пісні про Гайавату " (за вибором учня) 

Байка (за вибором учня)

 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 6 КЛАСУ 

Учні повинні знати:

- авторів, перекладачів і назви вивчених творів;

- головних героїв, основні події, їх послідовність і зв'язок у вивчених творах;

- зміст (сюжет, основні образи) та ідею вивчених творів;

- основні ознаки понять алегорія, антиутопія, байка, гумор, ідея і сюжет літературного твору, ліричний герой, міф, оповідання, переспів, повість, робінзонада, сатира, художня деталь;

- жанрові особливості літературної байки, оповідан ня, повісті;

- тексти, рекомендовані для вивчення напам'ять. Учні повинні вміти:

- правильно, вдумливо, виразно читати та розуміти художні й навчальні тексти;

- відтворювати в уяві художні картини, зображені письменником;

- виділяти у творі епізоди й описи, важливі для його подальшого аналізу й інтерпретації;

- визначати різноманітні плани оповіді (виділяти головне й другорядне стосовно провідної думки твору);

- знаходити й пояснювати роль вивчених зображально-виражальних засобів і компонентів твору;

- переказувати (усно - письмово; повністю - вибірково - стисло) епічний твір з елементами опису

- характеризувати героїв твору;

- складати план (складний) характеристики образ; героя;

- складати план власного твору-роздуму про героя

- створювати (усно і письмово) твір-роздум про героя

- користуватися словниково-довідковою літературою

 

 

7 КЛАС (70 год.)

 

 

1. ВСТУП (1 год.)

Література та дійсність. Художній образ як естетична ос нова літератури і першоелемент художнього мислення Типи образів. Художній світ твору і реальний світ життя.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про художній образ.

 

 

2. ГЕРОЇЧНІ ПІСНІ НАРОДІВ СВІТУ (6 год.)

Легендарна історія Київської Русі як сюжетна основа билин. Втілення в них уявлень про патріотизм, героїзм, ідеальних народних героїв. Билини в Україні.

Основні цикли билин: київський, чернігівський, новгородський. Старші та молодші богатирі.

"Ілля Муромець і Соловей Розбійник"

Уславлення головного героя, патріота своєї землі - основний пафос руських билин. Демократизм і оспівування почуття власної гідності. Художня своєрідність билин.

Теорія літератури. Поняття про билину, гіперболу, постійний епітет.

"Смерть Марка Королевича" (сербська балада)

"Танець ельфів" (норвезька балада)

"Король Лір і його дочки" (англійська балада)

Фольклорні балади про Робіни Гуда ("Змагання лучників у місті Ноттінгемі")

Особливості фольклорної балади, спільне та відмінне баладах різних народів. Причини популярності жанру балади у світовій літературі.

Легенди про шляхетного розбійника Робіна Гуда - втілення мрії англійського народу про захисника від ж справедливості. Історичне тло балад. Багатогранність образу Робіна Гуда, образи його друзів та ворогів.

Іван Франко, Максим Рильський і Леонід Первомайський як перекладачі фольклорних балад.

Теорія літератури. Поняття про фольклорну баладу [20]

Тематична атестація

 

 

3. ЛІТЕРАТУРНА БАЛАДА (8 год.)

Франсуа ВІЙОН (між 1431 і 1432-після 1463)

"Балада прикмет"

Йоганн Вольфганг фон ГЕТЕ (1749 -1832)

"Вільшаний король"

Йоганн Крістоф Фрідріх ШИЛЛЕР (1759 -1805)

"Рукавичка"

Олександр ПУШКІН (1799 -1837)

"Пісня про віщого Олега"

Роберт Льюїс СТІВЕНСОН (1850-1894)

"Вересковий мед"

Джозеф Редьярд КІПЛІНГ (1865 -1936)

"Балада про Схід і Захід"

Особливості жанру літературної балади, її типологічне розмаїття.

Фольклорні та літературні джерела балад.

Переплетіння психологічного, фантастичного та реального в баладі Гете "Вільшаний король". Ритміка твору, його зміст і емоційна атмосфера.

Утвердження самоцінності людського життя в баладі Шиллера "Рукавичка".

Поетизація давньоруської минувшини в баладі Пушкіна "Пісня про віщого Олега". Підтекст у творі.

"Вересковий мед" Стівенсона як героїчна балада. Уславлення в ній подвигу в непримиренній боротьбі з іноземними загарбниками. Фольклорні елементи в творі.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про лірику як рід літератури та її жанри, композицію літературного твору, художній образ. Поняття про ліро-епічні твори, баладу, тонічну, силабічну та силабо-тонічну системи віршування. Початкові відомості про проблематику твору.

Тематична атестація

 

 

4. ГЕРОЇЧНЕ МИНУЛЕ В ЛІТЕРАТУРІ (8 год.)

Вальтер СКОТТ (1771-1832)

"Айвенго"

В. Скотт як засновник жанру історичного роману. Зображення в романі "Айвенго" боротьби англосаксів з норманами в XII ст. і усобиць норманів (принц Джон і король Ричард). Широка панорама життя середньовічної Англії в романі. Історія і доля людини: Айвенго, його відданість, чесність, благородство. Ідея віротерпимості. Ровена та Ребекка - дві різні долі. Вплив народних балад на образну систему роману. Історичний колорит і романтика пригод у творі.

Теорія літератури. Поняття про епос як рід літератури та його жанри; історичний колорит; історичний роман.

Тематична атестація

 

 

5. УКРАЇНА ТА її ІСТОРІЯ В ЛІТЕРАТУРІ (12 год.)

Микола ГОГОЛЬ (1809 -1852)

"Тарас Бульба"

Гоголь і Україна. Зображення в повісті любові до Батьківщини, героїзму та подвигу, мужності й ратної звитяги українського народу в боротьбі за рідну землю. Бойове товариство, побут і звичаї запорожців. Втілення в образі Тараса Бульби кращих рис запорозького козака. Остап і Андрій. Доля жінки-козачки в повісті. Картини природи в творі.

Образ України в поезіях іноземних письменників.

Райнер Марія РІЛЬКЕ (1875 -1926)

"Пісня про Правду"

Уславлення боротьби за незалежність у творі. Роль народної пісні в оповіданні.

Теорія літератури. Поняття про національний колорит, повість як жанр епосу.

Тематична атестація

 

 

6. ПРИГОДИ ТА ФАНТАСТИКА (10 год.)

Джонатан СВІФТ (1667-1745)

"Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера" (частина І)

Сатиричне зображення в повісті англійської дійсності XVIII ст. Ліліпутія - Англія крізь зменшувальне скло. Державний устрій, закони та звичаї Ліліпутії. Війна між Ліліпутією та Блефуску: її причини й наслідки. Життя Гуллівера у ліліпутів.

Теорія літератури. Поняття про засоби творення комічного та сатиру, літоту.

Артур Конан ДОЙЛЬ (1859-1930)

"Собака Баскервілів"

Захоплююча інтрига - основа детективного твору. Шерлок Холмс і доктор Ватсон - класичний детективний дует. Роль давніх родинних легенд у розвитку сюжету. Всесвітня популярність творів про Шерлока Холмса.

Габріель ГАРСІА МАРКЕС (нар. 1928)

"Стариган з крилами"

Зображення людського суспільства, в якому нема місця ангелам. Реальність і вигадка в оповіданні. "Буденне" зображення фантастичного.

Теорія літератури. Поняття про детектив як жанр літератури, про гротеск. Поглиблення поняття про гумор і сатиру, фантастичне в літературі.

Тематична атестація

 

 

7. КРАСА ЧИСТИХ ЛЮДСЬКИХ ВЗАЄМИН (12 год.)

О. ГЕНРІ (1862-1910)

"Останній листок"

Взаєморозуміння та прагнення зробити добро іншому як засіб подолання життєвих негараздів. Втілення в образі Бермана найкращих людських рис: готовності до непоказної самопожертви та любові до ближнього. Гуманізм твору.

Джеймс ОЛДРІДЖ (нар. 1918)

"Останній дюйм"

Своєрідність розв'язання проблеми батьків і дітей. Формування характеру Деві за надзвичайних обставин. Необхідність боротьби "до останнього дюйма", а також подолання "останнього дюйма", що розділяє людей, - провідна думка оповідання.

Антуан де СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ (1900 -1944)

"Маленький принц"

"Маленький принц" - філософська алегорична казка-притча. Поетизація в ній краси чистих людських взаємин. Алегоричні образи. Головні життєві цінності у казці.

Теорія літератури. Поняття про алегорію, притчу, новелу.

Тематична атестація [21]

 

 

8. ПІДСУМОК (1год.)

Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу: жанрові ознаки билини та балади; композиція та проблематика художнього твору, система образів; тонічна, силабічна та силабо-тонічна системи віршування.

Позакласне читання - 8 год. Резерв - 4 год.

 

 

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАПАМ'ЯТЬ

Літературна балада (за вибором учня) 

Уривок із повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" (за вибором учителя) 

Фольклорна балада (за вибором учня)

 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 7 КЛАСУ

Учні повинні знати:

- авторів, перекладачів і назви вивчених творів;

- головних героїв, основні події, їх послідовність і зв'язок у вивчених творах;

- початкові відомості про силабічну, силабо-тонічну та тонічну системи віршування;

- відомості про проблематику та композицію літературного твору, художній образ;

- основні жанрові ознаки билини та балади. Учні повинні вміти:

- правильно, вдумливо, виразно читати і розуміти художні та навчальні тексти;

- розрізняти епічні, ліричні та ліро-епічні твори;

- визначати родові й жанрові ознаки твору, що вивчається;

- визначати ідейно-художню роль елементів композиції творів;

- писати стислий переказ великого епічного твору;

- порівнювати (усно та письмово) образи одного або кількох творів;

- складати (усно та письмово) план порівняльної характеристики образів, складний план власного твору;

- писати твір з елементами порівняльної характеристики літературних героїв;

- користуватися словниково-довідковою літературою.

 

 

8 КЛАС (70 год.)

 

 

1. ВСТУП (4 год.)

Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва. Єдність змісту та форми літературного твору. Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія і взаємовпливи.

Першоджерела словесного мистецтва. Поняття про всесвітній літературний процес, роди та жанри літератури.

Веди, Біблія, Коран як пам'ятки світової літератури, їх вплив на розвиток всесвітнього культурного (літературного) процесу. Українські переклади Біблії та Корану.

Теорія літератури. Поняття про всесвітній літературний процес, всесвітню (світову) та національну літературу, роди та жанри літератури.

 

 

2. ІЗ АНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (14 год.)

Антична література-вихідна основа європейських літератур. Міфологія як наука про міфи та системи міфів.

Міфологічне світосприйняття як особлива стадія в розвитку художнього пізнання дійсності. Міф як основа і джерело сюжетів, тем, образів і мотивів античної літератури.

Давньогрецька і давньоримська літератури, характер їх взаємозв'язків.

Із давньогрецької літератури

Основні цикли давньогрецьких міфів: про богів, героїв; троянський, фіванський, про аргонавтів, - їхні історичні та фантастичні елементи, літературне відлуння.

ГОМЕР

"Іліада": Заспів (пісня 1, вірші 1 - 10), "Щит Ахілла" (пісня 18, вірші 478 - 608), "Двобій Ахілла й Ректора" (пісня 22, вірші 139-411), "Пріам у Ахілла" (пісня 24, вірші 469 - 670)

"Одіссея": Заспів (пісня 1, вірші 1 -21), "Аед Демодок "(пісня 8, вірші 486 - 520), "Одіссей і кіклоп Поліфем " (пісня 9, вірші 181 - 566), "Одіссей у Кірки " (пісня 10, вірші 91-399)

Гомер - легендарний основоположник європейської літератури. "Гомерівське питання".

Троянський цикл міфів і поеми Гомера. Поеми "Іліада" і "Одіссея" - вершина героїчного епосу, енциклопедія життя стародавніх греків.

Гуманістичний пафос "Іліади" - осуд війни та її жорстокостей, співчуття людському горю, повага до людини, поетизація її героїзму та подвигу.

Образи Ахілла й Гектора як уособлення ідеалу людини, героя, воїна.

Пригодницький, казковий і побутовий елементи "Одіссеї". Звеличення людського розуму, винахідливості та допитливості.

Теорія літератури. Поняття про гекзаметр, епічну поему та її заспів. Поглиблення поняття про гіперболу, постійний епітет.

ТІРТЕЙ (серед. VII ст. до н. є.)

"Добре вмирати тому..."

АРХІЛОХ (серед. VII ст. до н. є.)

"Серце, серце...", "Всі шляхи богам відкриті...", "В горі невтішному всі заніміли, Перікле..."

САПФО (VII - VI ст. до н. є.)

"Барвношатна владарко, Афродито...", "До богів подібний...", "Жереб мені випав такий..."

АНАКРЕОНТ (бл. 570 - 487 рр. до н. є.)

"Принеси води...", "Золотоволосий Ерот..."

Із анакреонтичної поезії

"Сумно жити, не кохавши...", "Дай мені Гомера ліру..."

Давньогрецька лірика: синтез поезії та музики. Злиття в ній особистих почуттів і переживань поета з реаліями життя, утвердження самоцінності людської особистості. Види давньогрецької лірики, її вплив на всесвітній літературний процес.

Теорія літератури. Поняття про анакреонтичну поезію, елегію.

ЕСХІЛ (бл. 525 - бл. 456 рр. до н. є.)

"Прометей закутий"

Розповідь Прометея про його благодіяння людям (епісодій 2, вірші 436 - 525)

СОФОКЛ (497 або 495 - 406 рр. до н. є.)

"Антігона"

Пісня хору "Дивних багато в світі див" (стасим І, вірші 332-383) [22]

Театр у Давній Греції. Виникнення трагедії та комедії. Есхіл, Софокл і Еврипід - найвідоміші давньогрецькі трагіки. Вплив давньогрецької трагедії на розвиток світової літератури.

Теорія літератури. Початкове поняття про трагедію, драматичний конфлікт.

Філософська та історіографічна давньогрецька проза. "Поетика" Аристотеля як початок теоретичного осмислення літератури. "Порівняльні життєписи" Плутарха - яскраве явище всесвітньої історіографії, галерея паралельних портретів видатних греків і римлян.

Тематична атестація

Із давньоримської літератури

Публій ВЕРГІЛІЙ Марон (70-19 рр. до н. є.)

"Буколіки" (IV еклога), "Енеїда": Заспів (книга 1, вірші 1 - 33), "Пророцтво Анхіза в Аїді про майбутню славу Риму" (книга 6, вірші 752 - 853), "Щит Енея" (книга 8, вірші 626-731)

Вергілій - найвидатніший давньоримський поет. Утопічна картина "золотої доби" в IV еклозі "Буколік".

Поема "Енеїда" як літературна обробка римської легенди про троянця Енея - легендарного засновника Риму. Творче наслідування поем Гомера: "одіссея" мандрів Енея та "іліада" його битв. Поетизація римської доблесті, патріотичного служіння державі, величі Риму як провідна думка і основний пафос поеми. Травестії "Енеїди". Вергілій і Котляревський.

Квінт ГОРАЦІЙ Флакк (65 - 8 рр. до н. є.)

"До Мельпомени" (3 , 30), "До Манлія Торквата"(4 , 7)

Публій ОВІДІЙ Назон (43 р. до н. є. - бл. 18 р. н. є.)

"Метаморфози" ("Чотири покоління людей" /1, 89 -150/, "Потоп"/1, 253 - 312/, "Філемон і Бавкіда"/8, 611 - 724/), "Сумні елегії" ("Прощання" /1, 3/, "Зима на чужині" /3, 10/)

"Золота доба" римської літератури (від смерті Цицерона /43 р. до н.е./ до смерті Овідія /18 р. до н.е./). Тематичне, жанрове та стилістичне розмаїття давньоримської поезії.

Значення давньоримської поезії для розвитку європейської літератури.

Тематична атестація

 

 

3. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (17 год.)

Середньовічна література народів Європи, її зв'язок із античною і християнською літературою. Словесність Візантії (Іоанн Златоуст, Роман Солодкоспівець, Іоанн Дамаскин) та її вплив на давньоруську культуру. Клерикальна та світська література. Героїчний епос як один із провідних жанрів середньовічної літератури. Середньовіччя народів Сходу, його особливості.

"Пісня про Роланда"

"Пісня про Роланда" - французький класичний героїчний епос. Історична правда (похід Карпа Великого 778 р. за Піренеї) та вигадка в поемі. Боротьба проти іноземців та іновірців за батьківщину - провідна тема поеми. Роланд - головний герой епосу. Карл як ідеал державної мудрості. Зрадник Ганелон - антипод Карла і Роланда. Співзвучність "Пісні про Роланда" героїчним епосам інших народів світу.

Слов'янські епоси у всесвітній літературі. Місце "Слова о полку Ігоревім" серед героїчних епосів європейського

Середньовіччя. Література Київської Русі серед інших літератур європейського Середньовіччя.

Жанрові особливості героїчного епосу. Античні та середньовічні героїчні епоси, їхня порівняльна характеристика.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про героїчний епос. Початкове поняття про пафос художнього твору, клерикальну літературу.

Поєднання міфологічних і фольклорних мотивів у рицарському романі. Цикл романів про короля Артура та рицарів "Круглого столу", його головні образи.

"Роман про Трістана та Ізольду"

Народна легенда про рицаря Трістана та його кохання до Ізольди.

Популярність сюжету про Трістана та Ізольду в Середньовіччі. Реальність і фантастика в романі. Рицарський побут і мораль. Уславлення всепереможного кохання. Психологізм роману.

Віршована реконструкція та прозаїчний переказ роману Ж. Бедьє. Переклад М.Рильським цього переказу. Образи роману у всесвітній літературі.

Теорія літератури. Поняття про рицарський роман.

Тематична атестація

Із персько-таджицької літератури

РУДАКІ (бл. 860-941)

Газелі, рубаї, бейти

(за вибором учителя та учнів)

ОМАР ХАЙЯМ (бл. 1048 - після 1122)

Рубаї (за вибором учителя та учнів)

ГАФІЗ (бл. 1325 - 1389 або 1390)

Газелі (за вибором учителя та учнів)

Місце персько-таджицької поезії у світовій літературі. Увага до внутрішнього світу людини, найтонших відтінків її почуттів, оспівування жінки, кохання - характерні риси східної середньовічної лірики. Особливості розробки мотиву "поет і влада". Корифеї персько-таджицької лірики. Канонічність і алегорична багатозначність образів персько-таджицької поезії. Особливості віршування.

Теорія література. Поняття про бейти, газелі, рубаї.

Західноєвропейська поезія

Джауфре РЮДЕЛЬ (серед. XII ст.)

Поезія (За вибором учителя)

Бертран де БОРН (бл. 1140-бл. 1215)

"Сирвента" ("Люблю травневий світлий час..")

Із лірики вагантів

"Орден вагантів", "Бідний студент", "Безтурботна пісня"

Середньовічна європейська лірика, зв'язок з фольклором, античні й східні впливи. Творчість провансальських трубадурів, її жанрово-тематичне та стильове багатство, ідейно-художні особливості. Твори Джауфре Рюделя та Бертрана де Борна як втілення світосприйняття значної частини західноєвропейського рицарства.

Продовження традицій провансальських трубадурів у ліриці труверів і мінезингерів. Уславлення любові до жінки, бойової звитяги, служіння сюзерену - провідні мотиви творчості трубадурів, труверів і мінезингерів.

Своєрідність поезії вагантів, її антиклерикальна сатирична спрямованість. Пафос і зміст поезії вагантів, їхній вплив на всесвітній гімн студентства "Gaudeamus". [23]

Західноєвропейські ваганти й українські мандрівні дяки. 

Теорія літератури. Поняття про канцону, сирвенту.

Аліг'єрі ДАНТЕ (1265-1321)

"Божественна комедія" ("Пекло"; "Рай", пісня XXXIII, вірші 115 - 145)

Дайте - видатний мислитель і поет Італії. "Нове життя" і поезія "нового солодкого стилю".

Поема "Божественна комедія" - філософсько-художній синтез середньовічної культури. Сон Данте протягом Великоднього тижня 1300 року і композиційна будова поеми. Бачення світу в поемі, її алегоричний зміст. Т. Шевченко та І. Франко про Данте.

Місце Данте в італійській і всесвітній літературі.

Теорія літератури. Поняття про строфу, терцину.

Тематична атестація

 

 

4. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ (15 год.)

Доба європейського Відродження (Ренесансу), її хронологічні межі. Ренесанс як світоглядний переворот і художня система. Ідейний рух гуманізму. Роль античності. Скарби культури Ренесансу.

Франческо ПЕТРАРКА (1304 -1374)

"Книга пісень": "Благословенні місяць, день і рік...", "Як не любов, то що ж це бути може... ", "Щасливі квіти й благовісні трави", "Де погляд ніжний, де чарівний вид... ", "Ні зоряних небес мандрівні хори..."

Петрарка - видатний італійський поет-гуманіст. Багатство людської душі, краса і щирість людських почуттів, оспівування кохання в "Книзі пісень". Любов Петрарки до Лаури як джерело його інтимної лірики. Образ Лаури у творах Петрарки. Художня і психологічна своєрідність лірики Петрарки.

Джованні БОККАЧЧО (1313 - 1375)

"Декамерон"

(1-2 новели за вибором учителя)

Боккаччо як зачинатель нової європейської прози. Збірка новел "Декамерон", її композиція і тематичне багатство. Поєднання середньовічного і ренесансного елементів. Майстерність Боккаччо-новеліста. Переклад "Декамерона" М. Лукашем.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про новелу.

Мігель де СЕРВАНТЕС СААВЕДРА (1547 -1616)

"Дон Кіхот" (І частина)

Нелегка доля письменника. Роман "Дон Кіхот" - пародія на рицарські романи і трагікомічний епос іспанського життя. Мандри Дон Кіхота у пошуках справедливості. Очікувані та реальні наслідки його вчинків. Романтизм Дон Кіхота та твереза розсудливість Санчо Панси. Дон Кіхот - вічний образ всесвітньої літератури. І. Франко про Сервантеса та його роман. Переклад роману М. Лукашем.

Місце Сервантеса в іспанській і світовій літературі.

Теорія літератури. Поняття про вічний образ, роман, трагікомізм.

Тематична атестація

Вільям ШЕКСПІР (1564-1616)

Сонети № 66, 121, 130, 141; "Гамлет"

Шекспір - геніальний англійський поет і драматург доби Відродження. Заглиблення в людську психологію, поетизація людини та краси її почуттів, оспівування кохання і дружби в сонетах Шекспіра.

Трагедія "Гамлет", її філософсько-моральні мотиви. Гамлет - вічний образ світової літератури. Багатогранність шекспірівських характерів. "Шекспірівське питання".

Місце Шекспіра в англійській і світовій літературі. Шекспір у живописі, музиці, театрі, кіно.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про сонет і трагедію. Поняття про інтригу драматичного твору.

Тематична атестація

 

 

5. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАРОКО (6 год.)

Криза гуманізму й культури Відродження наприкінці XVI - початку XVII століття. Поняття про маньєризм, вираження в ньому цієї кризи.

Бароко як новий культурний і художній синтез на іншій світоглядній основі. Естетика і поетика літератури бароко. Західноєвропейське та українське бароко.

Поезія маньєризму і бароко, її провідні мотиви, особливості поетики і стилю (Д. Донн, Л. Гонгора, А. Гріфіус, Я. А. Морштин).

Педро КАЛЬДЕРОН де ла БАРКА (1600- 1681)

"Життя - це сон"

Педро Кальдерон - видатний драматург і поет іспанського бароко. "Життя - це сон" як втілення світоглядних і художніх принципів бароко. Філософсько-моральний конфлікт драми. Причини і наслідки еволюції образу Сехісмундо.

Теорія літератури. Початкове поняття про бароко.

Тематична атестація

 

 

6. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ КЛАСИЦИЗМУ (5 год.)

Класицизм як художній напрям у французькій літературі XVII ст. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. "Мистецтво поетичне" Н. Буало: ідеал прекрасного, культ розуму та основні правила класицизму (трьох єдностей; високих і низьких жанрів; єдності змісту та засобів художнього вираження). Висока трагедія як провідний жанр літератури класицизму.

МОЛЬЄР (1622-1673)

"Міщанин-шляхтич" або "Скупий" (за вибором учителя)

Мольєр - видатний французький комедіограф. Комедія "Міщанин-шляхтич", її проблематика та художні особливості. Висміювання безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм, інтелігентність і освіченість. Відхід від правил класицизму в цій комедії.

"Скупий" - втілення принципів класицистичної комедії. Герой як носій однієї пристрасті і назва твору. "Скупий" Мольєра і образ скупого в світовій літературі.

Засоби творення смішного, фарсова традиція народного театру в творах. Виховний потенціал класицистичної комедії.

Місце Мольєра у французькій і світовій літературі, відгомін його творчості в українській драматургії.

Теорія літератури. Початкове поняття про класицизм. Поняття про комедію. Поглиблення поняття про засоби творення комічного.

Тематична атестація

 

 

7. ПІДСУМОК (1 год.)

Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу: всесвітній літературний процес, національна [24] та світова література; міф; епос і лірика як роди, драма як рід літератури; жанрові ознаки новели, сонету, трагедії та комедії, "вічний образ"; різновиди конспекту.

Позакласне читання - 4 год. Резерв - 4 год.

 

 

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАПАМ'ЯТЬ

Данте А. Уривок із "Божественної комедії" (за вибором учня)

Вірш із давньогрецької лірики (за вибором учня) 

Вірш із давньоримської лірики (за вибором учня) 

Вірш із персько-таджицької лірики (за вибором учня) 

Петрарка Ф. Сонет (за вибором учня) 

Шекспір В. Сонет (за вибором учня). 

Монолог Гамлета "Бути чи не бути?.."

 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 8 КЛАСУ

Учні повинні знати:

- авторів і перекладачів вивчених творів;

- вивчені етапи розвитку всесвітнього літературного процесу;

- основні ознаки понять вічний образ, всесвітня (світова) література, літературні роди та жанри, національна література;

- жанрові ознаки комедії, новели, сонету, трагедії;

- теми, ідеї, особливості композиції вивчених творів;

- головні різновиди конспекту. Учні повинні вміти:

- аналізувати й інтерпретувати художній твір в єдності його змісту і форми;

- обґрунтовувати свою думку з приводу прочитаного;

- визначати ідейно-художню роль елементів композиції вивчених творів;

- розрізняти епічні, ліричні, ліро-епічні та драматичні твори;

- складати (усно та письмово) твір-роздум над проблемою;

- складати конспект та користуватися ним;

- користуватися словниково-довідковою літературою.

 

 

9 КЛАС (70 год.)

 

 

1. ВСТУП (2 год.)

Просвітництво і романтизм як літературні епохи. Розмаїття виявів літературного життя: виникнення та розвиток ідейно-естетичних (художніх) напрямів, течій, творчих методів, літературних шкіл, угруповань, нових жанрів. Взаємодія літератури з іншими видами мистецтва.

Теорія літератури. Поняття про літературний напрям і стиль.

 

 

2. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПРОСВІТНИЦТВА (17 год.)

Віра в перетворюючу і всепереможну силу людського розуму й освіти - основа ідеології Просвітництва. Ідея "природної людини" - одна з провідних у Просвітництві. Література як засіб пропаганди просвітницьких ідей. Головні літературні напрями доби Просвітництва: класицизм, сентименталізм, реалізм. Виникнення нових літературних жанрів (філософська повість, філософський роман та ін.). Англійський роман як видатне явище літератури Просвітництва. Діяльність енциклопедистів. Найвидатніші представники культури доби Просвітництва.

Теорія літератури. Початкове поняття про сентименталізм і реалізм, філософську повість, філософський роман.

ВОЛЬТЕР ( 1694 -1778)

"Простак"

Вольтер - центральна постать французького і європейського Просвітництва (XVIII ст. - "доба Вольтера"). Багатогранність його творчої діяльності. Вольтер про Україну і гетьмана Мазепу ("Історія Карла XII", розділ IV).

Ідейний зміст і художня структура філософської повісті "Простак", сенс її назви. Конфлікт "природної людини" Гурона і французького суспільства як центральний у творі. Непрості проблеми європейської цивілізації, помітні лише оку нецивілізованого "простака". Антимонархічні та антиклерикальні мотиви твору. Гурон і Гордон у Бастилії. Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів і Гурона.

Вплив Вольтера на європейську культуру.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про філософську повість.

Йоганн Вольфганг фон ГЕТЕ (1749 -1832)

"Фауст" (І частина)

Творчість Гете - вершина німецької і європейської літератури доби Просвітництва, її багатогранність.

Трагедія "Фауст" - вершина його творчості і один із найвидатніших творів світової літератури. Історія створення, композиція та проблематика. Образ Фауста як втілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини. Опозиція Фауст - Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Фауст і Маргарита.

І. Франко про Гете.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про трагедію.

Йоганн Крістоф Фрідріх ШИЛЛЕР (1759 -1805)

"Вільгельм Телль"

Шиллер - німецький поет, виразник просвітницьких ідей свободи і справедливості, бунту особистості проти деспотизму. Шиллер і рух "Буря й натиск".

Тематична атестація

 

 

3. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РОМАНТИЗМУ (42 год.)

Особливості романтизму як художнього напряму, його витоки та естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття. Найвидатніші представники мистецтва романтизму.

Теорія літератури. Поняття про романтизм як напрям світової літератури, романтичного героя.

Ернст Теодор Амадей ГОФМАН (1776 -1822)

"Малюк Цахес на прізвисько Циннобер"

Гофман - німецький письменник-романтик. "Малюк Цахес" - шедевр романтичної казки-новели. Протистояння митця та філістера - основний її конфлікт. Сатирико-метафоричний зміст твору. Специфіка романтизму Гофмана: переплетіння реальності та нестримної фантазії, контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного. Іронія і гротеск у творі.

Теорія літератури. Поняття про іронію, гротеск.

Генріх ГЕЙНЕ (1797-1856)

"Чому троянди немов неживі", "Коли розлучаються двоє", "Не знаю, що сталось зі мною...", "Вечірні промені ясні", "Вмирають люди і роки", "Хотів би я в слово єдине..." [25]

Г. Гейне - поет пізнього німецького романтизму.

"Книга пісень" - видатне явище німецького романтизму. Любов - першооснова життя. Змалювання природи як засіб бачення і пізнання світу та власної душі. Конфлікт ліричного героя з реальністю. Прозорість і емоційність романтичних образів поета.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про ліричного героя.

Джордж Ноел Гордон БАЙРОН (1788 -1824)

"Мій дух як ніч", "Прометей", "Валтасарове видіння", "Мазепа"

Байрон - англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості.

Байронічний герой і настрої "світової скорботи" у віршах поета.

Поема "Мазепа", історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи.

Вплив Байрона на європейську романтичну літературу. Байрон і Україна. Шевченко про Байрона.

Теорія літератури. Поняття про байронічного героя, ліро-епічну поему.

Едгар Аллан ПО (1809 -1849)

"Крук", "Золотий жук", "Маятник і провалля"

Едгар По - американський поет, новеліст, критик, основоположник детективної літератури і наукової фантастики. Своєрідність його романтизму.

Романтична поезія Едгара По як "творення прекрасного за допомогою ритму", символічна глибина поезії "Крук".

Романтичні новели Едгара По та їхні характерні ознаки. Сюжетотворчий характер розкриття загадки в новелі "Золотий жук". Тонкий психологізм новели "Маятник і провалля".

Місце Едгара По в американській і світовій літературі.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про детектив.

Віктор Марі ГЮГО (1802-1885)

"Собор Паризької Богоматері"

Віктор Гюго як центральна постать літератури французького романтизму.

"Собор Паризької Богоматері" - романтичний історичний роман, його проблематика. Образ собору як композиційний стрижень твору і місткий символ перехідної епохи ("від теократії - до демократії""). Система образів роману, вираження в ній колізій епохи. Трагічність долі Есмеральди. Еволюція Квазімодо: від раба ("пан і його пес") до особистості.

Мотив фатуму. Фантастичні обриси й освітлення Середньовіччя.

Місце Гюго у французькій і світовій літературі.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про історичний роман, художній образ, антитезу.

Тематична атестація

Адам МІЦКЕВИЧ (1798-1855)

"Кримські сонети" (№4 "Буря", № 6 "Бахчисарай", № 8 "Гробниця Потоцької", № 14 "Пілігрим")

Творчість Адама Міцкевича - найвищий злет польського романтизму. Україна та Росія в його долі. Цикл "Кримські сонети". Ностальгія за далекою батьківщиною як їх головний мотив. Філософське осмислення єдності природи і людини в "Кримських сонетах". А. Міцкевич і українська література.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про сонет.

Олександр ПУШКІН (1799-1837)

"До моря", "Я вас любив...", "Наслідування Корану", "Я пам'ятник собі поставив незотлінний...", "Євгеній Онєгін"

О. С. Пушкін - великий російський поет. Провідні мотиви його творчості, синтез у ній різних напрямів і стилів. Високий гуманістичний пафос і філософічність лірики.

"Євгеній Онєгін" - "енциклопедія російського життя", соціально-психологічний роман у віршах. Духовний світ його головних героїв.

Теорія літератури. Поняття про онєгінську строфу, роман у віршах, соціально-психологічний роман.

Михайло ЛЕРМОНТОВ (1814-1841)

"Ні, я не Байрон...", "Кинджал", "І нудно і сумно...", "На дорогу йду я в самотині...", "Герой нашого часу"

Феномен М. Ю. Лєрмонтова в російській літературі 30-х років XIX ст. Провідні мотиви його творчості. Мотиви свободи і самотності, песимізм поезій Лєрмонтова.

"Герой нашого часу" - морально-психологічний роман про долю покоління після розгрому декабризму. Особливості композиції і її роль в розкритті характеру Печоріна. Печорін і байронічний герой. Печорін і Онєгін. Жіночі персонажі роману. Максим Максимович - образ "маленької людини". Романтичні й реалістичні елементи в поетиці твору.

Теорія літератури. Поняття про морально-психологічний роман, фабулу і сюжет.

Микола ГОГОЛЬ (1809 - 1852)

"Мертві душі"

Гоголь - російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості.

"Мертві душі" - панорамне зображення російського суспільства. Місце першого тому в концепції всієї епопеї. Галерея поміщицьких типів - уособлення духовної деградації людини. Багатозначність назви роману, її роль у втіленні авторської концепції (ідеї твору).

Образ Чічікова, його роль у розвитку сюжету та розкритті авторського задуму. Місце та роль ліричних відступів у поемі. Єдність сатиричного та ліричного в поемі. Специфіка жанру твору (роман-поема), поєднання в ньому романтичних і реалістичних елементів. Гоголівський сміх і трагічне світобачення.

Теорія літератури. Поняття про ліричний відступ, літературний тип, роман-поему.

Тематична атестація

 

 

4. ПІДСУМОК (1 год.)

Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу: романтизм як напрям літератури; жанрові ознаки та різновиди роману; жанрові ознаки поеми та драми; система образів, "байронічний герой".

Позакласне читання - 4 год.

Резерв - 4 год. ,

 

 

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАПАМ'ЯТЬ

Байрон Дж. Вірш (за вибором учня) 

Гейне Г. Вірш (за вибором учня) 

Гоголь М. Уривок із поеми "Мертві душі" (за вибором учителя) 

Міцкевич А. Вірш (за вибором учня) [26]

 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 9 КЛАСУ

Учні повинні знати:

- авторів і перекладачів вивчених творів;

- вивчені етапи всесвітнього літературного процесу;

- найважливіші відомості про літературні напрями (реалізм, романтизм);

- місце і значення вивчених творів у доробку письменника та літературному процесі певного періоду;

- основні ознаки понять байронічний герой, драма, літературний тип, поема, роман, система образів;

- проблематику, системи образів та особливості композиції вивчених творів.

Учні повинні вміти:

- аналізувати й інтерпретувати художній твір в єдності його змісту і форми;

- обґрунтовувати свою думку з приводу прочитаного;

- виявляти основні проблеми, порушені у творі, що вивчається;

- визначати жанрові особливості вивчених творів; '

- розрізняти літературні напрями;

- визначати роль системи образів у розкритті ідейного змісту твору;

- порівнювати твори, їхні проблематику та системи образів;

- писати твір з елементами компаративного аналізу художніх текстів;

- готувати (за двома й більше джерелами) реферат на філологічну тему;

- користуватися словниково-довідковою літературою.

 

 

10 КЛАС (70 год.)

 

 

1. ВСТУП (2 год.)

Загальна характеристика розвитку культури та літератури ХIХ ст., стильове розмаїття літератури.

Реалізм XIX ст., його світоглядне й естетичне підґрунтя і художня система, взаємозв'язки з романтизмом - у першій половині XIX ст., з натуралізмом - у другій.

Національні варіанти реалістичної літератури.

Розвиток інших напрямів і течій в літературі другої половини XIX ст. Ранній модернізм і його течії. Ніцше і Бодлер як його зачинателі.

Теорія літератури. Поняття про "великі" стилі літературних напрямів і течій, а також індивідуальні стилі письменників і творів; реалізм, натуралізм, імпресіонізм, неоромантизм, символізм.

 

 

2. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ (29 год.)

Посилена увага до психологічного та соціального аналізу - характерна риса реалізму ХIХ ст.

Оноре де БАЛЬЗАК (1799 -1850)

"Гобсек"

Бальзак-видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману. Поєднання реалістичних і романтичних елементів у його художній системі. "Людська комедія" - грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини ХIХ ст. Проблематика і структура "Людської комедії".

Влада золота та її філософія в повісті "Гобсек". Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу "філософа й скнари" Гобсека. Зіставлення образів Фанні Мальво і Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті. Композиція і стиль твору.

Бальзак і Україна.

Гюстав ФЛОБЕР (1821 -1880)

"Пані Боварі"

Флобер як характерний представник реалізму другої половини XIX ст. Естетика і "об'єктивний метод" Флобера. Відмова від прямих авторських оцінок, перебільшень і загострень у розгортанні сюжету й змалюванні персонажів.

"Пані Боварі" як соціально-побутовий роман нового типу. Проблематика й система образів твору. "Втрачені ілюзії" Емми Боварі. Психологізм Флобера, його своєрідність (психологізм без психологічного аналізу). Введення невласне прямої мови.

Теорія літератури. Початкове поняття про типи і засоби психологізму в літературі.

Чарлз ДІККЕНС (1812-1870)

"Домбі і син" (розділи 1-16)

Специфіка англійського реалізму та її втілення у творчості Діккенса. Діккенс як глибинно англійський письменник. Превалювання в його творах морально-етичної проблематики, пошуки вирішення життєвих і соціальних проблем і конфліктів у морально-етичній площині. Гумор Діккенса та його функції. Роман "Домбі і син", його ідейно-тематичні мотиви, образи, стиль.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про гумор і сатиру та їх співвідношення.

Тематична атестація

Федір ДОСТОЄВСЬКИЙ (1821-1881)

"Злочин і кара"

Творчість Достоєвського як одна з вершин російської і всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їхнє вираження в художніх текстах.

Роман "Злочин і кара" як вираження нового, поліфонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору. Еволюція образу Раскольникова і розвінчання теорії сильної особистості, "надлюдини". Розкриття складності духовного світу людини. Система образів роману, семантика і символіка його назви.

Місце Достоєвського у світовій літературі.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про психологічний роман. Поняття про літературну поліфонію, філософський роман.

Лев ТОЛСТОЙ (1828-1910)

"Анна Кареніна" або "Війна і мир"

(за вибором учителя)

Творчість Льва Толстого як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури. Духовні й творчі шукання та здобутки письменника.

Роман "Анна Кареніна". Образи-характери роману, пластичність змалювання і психологічна глибина. Суперечливий образ Анни. Образ Левіна, його автобіографічна складова. Паралелізм у композиції роману, особливості стилю.

"Війна і мир" - історичний і психологічний роман-епопея. Соціофілософська концепція твору, війна і мир як її вісь. Народ і особистість, народ і влада в розумінні письменника. Народ як головна сила історії, оберіг національної незалежності, культури та традицій. Загальнолюдське значення проблематики твору.

"Діалектика душі" толстовських героїв. Місце Толстого у російській і світовій літературі.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про психологічний роман. Поняття про різнотипність образів персонажів: образ-тип, образ-характер, образ-символ.

Тематична атестація [27]

 

 

3. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ІНШИХ НАПРЯМІВ (19 год.)

Межа XIX - XX ст.: основні тенденції і напрями розвитку літератури. Вплив на неї нових філософських вчень (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, А. Бергсон та ін.) і настроїв декадансу. Творчий синтез можливостей музики й живопису в літературі.

Поетична група "Парнас" - помітне явище у французькій і всесвітній поезії. Естетичні принципи та художні досягнення "парнасців". їх вплив на всесвітню й українську поезію.

Школа "чистого мистецтва" в російській поезії, продовження й розвиток традицій романтичної літератури, а також передмодерністські елементи й тенденції в ній. Філософічність і тематична своєрідність лірики її представників.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про алітерацію та асонанс, сонет. Поняття про літературне угруповання, школу.

Волт ВІТМЕН (1819-1892)

(Вірші за вибором учителя)

Вітмен - американський поет-новатор. Зв'язок його поезії з романтичними традиціями та трансценденталізмом. Збірка "Листя трави", її провідні теми й мотиви. Звернення до вільного вірша (верлібра). "Пісня про себе" - програмовий твір поета.

Вплив творчості Вітмена на розвиток американської і світової поезії.

Теорія літератури. Початкове поняття про верлібр.

Шарль БОДЛЕР (1821 - 1867)

"Альбатрос", "Відповідності", "Гімн красі", "Вечорова гармонія", "Moesta et Errabunda", "Зосередження", "СопЦіеог"

Бодлер - французький поет другої половини XIX ст., пізній романтик і один із зачинателів символізму.

Світогляд і естетичні погляди Бодлера і збірка "Квіти зла". Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки.

Пошуки "сучасної краси", "видобування краси зі зла" в поезії Бодлера.

Традиційність і своєрідність розв'язання проблеми "поет і натовп" у поезії "Альбатрос".

Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша "Вечорова гармонія".

Тлумачення предметних образів як "видимих знаків" ідей, почуттів, душевних станів ("Відповідності").

Місце Бодлера у світовій літературі.

Теорія літератури. Поняття про вірш (поему) в прозі, символ і символізм.

Тематична атестація

Поль ВЕРЛЕН (1844-1896)

"Забуті арієти", "Так тихо серце плаче...", "Тихе небо понад дахом", "Поетичне мистецтво"

Артюр РЕМБО (1854-1891)

"Відчуття", "Моя циганерія", "П'яний корабель", "Голосівки", "Рожево плакала зірниця...", "Вороння"

Стефан МАЛЛАРМЕ (1842-1898)

"Дар поезії", "Блакить", "Лебідь"

Символізм як літературний напрям останньої третини XIX - початку XX ст.

Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів. Поняття про символ як основний засіб поетичного самовираження, його трактування французькими символістами: спонтанність появи, непроясненість і багатозначність, "підказування" смислів і простір для відгадування. Сугестія (навіювання) як важливий художній засіб символістської поезії. Зняття інформаційно-розповідної функції поетичної мови.

Вплив французьких символістів на розвиток світової літератури.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про тропи (метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола та ін.), асонанс і дисонанс, алітерацію.

Оскар ВАЙЛЬД (1854-1900)

"Портрет Доріана Грея"

Вайльд - письменник англійського раннього модернізму. Естетизм Вайльда, імпресіоністичність стилю.

"Портрет Доріана Грея" як осереддя творчості письменника, філософсько-естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману.

Теорія літератури. Поняття про естетизм, інтелектуальну прозу, імпресіонізм, парадокс.

Тематична атестація

 

 

4. ІЗ ДРАМАТУРГІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. (11 год.)

Основні тенденції розвитку драматургії XIX ст. "Нова драматургія" та її засадничі принципи.

Генрік ІБСЕН (1828 -1906)

"Ляльковий дім"

Генрік Ібсен - норвезький письменник, зачинатель європейської "нової драматургії". Еволюція творчості Ібсена, її три основні етапи (романтичний, реалістичний і символічний).

"Ляльковий дім" як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п'єсі. Аналітична композиція п'єси. Новаторство Ібсена-драматурга.

Роль Ібсена у розвиткові нової європейської драматургії ("ібсенізм").

Теорія літератури. Поняття про зовнішню і внутрішню дії, підтекст. Поглиблення поняття про соціально-психологічний твір.

Антон ЧЕХОВ (1860-1904)

"Чайка"

Чехов - російський письменник. Його еволюція, імпресіонізм пізньої прози і драматургії.

"Чайка" - перша п'єса російської нової драматургії. Життєва мета та сенс мистецтва як головні проблеми твору. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п'єсі. Новаторство Чехова-драматурга. Чехов і система Станіславського.

Місце Чехова у світовій літературі.

Теорія літератури. Поняття про психологічний драматичний конфлікт. Поглиблення поняття про зовнішню та внутрішню дію.

Тематична атестація

 

 

5. ПІДСУМОК (1год.)

Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу: літературний стиль; реалізм, імпресіонізм, символізм як напрями літератури; естетизм, декаданс; жанрова система літератури, її зміни й трансформація.

Позакласне читання - 4 год.

Резерв - 4 год. [28]

 

 

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАПАМ'ЯТЬ

Бодлер Ш. Вірш (за вибором учня)

Верлен П. Вірш (за вибором учня)

Вітмен В. Вірш (за вибором учня)

Малларме С. Вірш (за вибором учня)

Рембо А. Вірш (за вибором учня)

Толстой Л. Уривок із роману (за вибором учителя)

 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 10 КЛАСУ

Учні повинні знати:

- авторів і перекладачів вивчених творів;

- вивчені етапи всесвітнього літературного процесу;

- найважливіші відомості про творчі методи та літературні напрями (реалізм, символізм, імпресіонізм);

- місце і значення вивчених творів у доробку письменника та літературному процесі певного періоду;

- характерні особливості індивідуального стилю письменника;

- головні ознаки понять асоціація (літературна); верлібр; декаданс; естетизм; індивідуальний стиль письменника; підтекст; інтелектуальний, психологічний, філософський роман;

- проблематику, систему образів та особливості композиції вивчених творів.

Учні повинні вміти:

- аналізувати й інтерпретувати художній твір в єдності його змісту і форми;

- обґрунтовувати свою думку з приводу прочитаного;

- виявляти основні проблеми, порушені у творі, що вивчається;

- визначати жанрові особливості вивчених творів;

- розрізняти літературні напрями;

- визначати роль системи образів у розкритті ідейного змісту твору;

- порівнювати твори, їх проблематику та системи образів;

- готувати доповідь на філологічну тему;

- користуватися словниково-довідковою літературою.

 

 

11 КЛАС

70/88 год. (2/2,5 годин на тиждень)*

* Тут і далі друга цифра дробу означає кількість годин для класів художньо-естетичного профілю (згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 306 від 20.05.2003). 

 

 

1. ВСТУП (2 год.)

XX ст. як літературна епоха, глибинний переворот в естетиці й художній практиці. Формування нових принципів і структур художнього мислення і творчості.

Світова література XX ст.: основні етапи та тенденції розвитку.

Посилення взаємодії національних літератур.

Модернізм і авангард. Широкий спектр художніх програм, пошуків, прагнень, нових літературних течій.

Реалізм у літературі XX ст.: продовження традицій, пошуки нових засобів і форм художнього вираження. Взаємодія з модернізмом.

Класична й масова культура.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про національну та світову літературу, їх напрями та течії. Поняття про авангардизм, модернізм у літературі.

 

 

2. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. (36/46 год.)

Ранній модернізм у літературі початку XX ст. Світоглядні й естетичні орієнтації (вплив "філософії життя" Ф. Ніцше та інтуїтивізму А. Бергсона).

Ранній модернізм і декаданс. Основні художні течії: імпресіонізм, символізм, неоромантизм.

КНУТ ГАМСУН (1859-1952)

"Пан"

Кнут Гамсун як знакова постать у світовій літературі кінця XIX - першої третини XX ст. Ранньомодерністський характер його творчості, її еволюція.

"Пан" як модерністський роман, природа і людина в ньому. Особливості трактування проблеми любові. Неоромантичні мотиви й образи лейтенанта Глана і Едварди. Сенс назви твору, її зв'язок з античною міфологією і концепцією роману.

Імпресіоністична техніка письма і поетичність твору.

Теорія літератури. Поняття про модернізм, його напрями й течії, ліричну прозу й імпресіоністичний психологізм.

Франц КАФКА (1883 -1924)

"Перевтілення"

Кафка - австрійський письменник-модерніст.

Своєрідність світобачення і його художнього вираження в оповіданні "Перевтілення". Грегор Замза і його родина.

Особливості стилю Кафки, поєднання реальності і міфотворчості.

Місце Кафки у світовій літературі.

Теорія літератури. Поняття про оповідання-міф. Початкове поняття про експресіонізм.

Джеймс ДЖОЙС (1882-1941)

"Джакомо Джойс"

Джойс - ірландський письменник-модерніст, його світоглядні й естетичні позиції. Характерні риси поетики модерністських творів Джойса: "потік свідомості", елемент пародійності й іронізму, яскраво виражена інтер-текстуальність.

Психологічне есе "Джакомо Джойс", його автобіографічний характер. Самоіронічний присмак назви твору. Ключова лексика і символіка тексту ("театр" - "гра" - "нещирість" - "герб Шекспіра" тощо) та розмаїття його можливих інтерпретацій.

Джойс як один із "батьків модернізму".

Теорія літератури. Поняття про "потік свідомості", ремінісценцію літературну, початкове поняття про інтертекстуальність.

Марсель ПРУСТ (1871 -1922)

"Кохання Сванна"

(із роману "В пошуках втраченого часу")

Пруст - французький письменник-модерніст. "В пошуках втраченого часу" як "суб'єктивна епопея", "Кохання Сванна" в її структурі. Глибина і витонченість психологічного аналізу. Тема мистецтва.

Місце Пруста у світовій літературі.

Теорія літератури. Поняття про художній час і художній простір, про автора і образ автора у творі.

Томас МАНН (1875-1955)

"Маріо і чарівник" або "Смерть у Венеції"

(за вибором учителя) [29]

Напруженість передвоєнної ситуації в Європі і тривожний настрій новели "Маріо і чарівник". Алегоричність і паралелізм у творі (гіпнотична влада чарівника над натовпом і маніпуляції тоталітарних режимів свідомістю людей). Віра письменника в здатність особистості до збереження свого "я". Бунт Маріо як провістя звільнення народів світу від загрози тоталітаризму.

Проблема мистецтва та роль міфу в новелі "Смерть у Венеції". Творча трагедія Густава фон Ашенбаха.

Тематична атестація

Михайло БУЛГАКОВ (1891 -1940)

"Майстер і Маргарита"

Булгаков - російський письменник. "Майстер і Маргарита" як вершина його творчості. "Магічний реалізм" роману. Часові шари в творі, художні засоби їхньої зв'язності (сонце, спека в Єршалаїмі межі старої й нової ер - сонце, спека в Москві 1930-х років; спільні образи). Особливості композиції твору Булгакова - "роман у романі". Реальне та ірреальне в творі.

Булгаков і Київ.

Теорія літератури. Початкове поняття про "магічний реалізм".

Глибинні зрушення в поезії XX ст. Творення нової поетичної метамови. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст.

Райнер Марія РІЛЬКЕ (1875 -1926)

"Згаси мій зір...", "Осінній день", "Гетсиманський сад", "Орфей, Еврідіка, Гермес", "Ось дерево звелось..."

Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії австрійського поета Р. М. Рільке. Вираження традиції відчуження людини в дегуманізованому світі. Ностальгія за втраченою єдністю людини зі світом.

Рільке і Україна, українські мотиви в його творчості.

Гійом АПОЛЛІНЕР (1880-1918)

"Лорелея", "Міст Мірабо", "Пісня нелюбого", "Зарізана голубка й водограй"

Шлях французького поета Гійома Аполлінера від неоромантизму до кубофутуризму. Реакція на символізм, звернення до реального, предметно-чуттєвого і його вираження "прямим словом". Зміна позиції щодо життя, утвердження активно-творчого ставлення до нього.

Роль Гійома Аполлінера в розвиткові французької і європейської авангардистської поезії.

Томас Стернз ЕЛІОТ (1888 -1965)

"Ранок біля вікна", "Суїні серед солов'їв", "Порожні люди"

Інтелектуальна поезія Еліота, його кредо: "Поет значимий не своїми емоціями, а здатністю перетворювати особисте в щось значніше й відсторонене, в щось універсальне й надособистісне". Вираження кризової духовної ситуації в поезії 1910-20-х років.

Еволюція від авангардизму до неокласицизму. Зміщення акценту в пізній поезії на пошуки позитивних первенів і цінностей, на протидію хаосу і абсурдності буття.

Федеріко ГАРСІА ЛОРКА (1898 -1936)

"Про царівну Місяцівну", "Балада про чорну тугу", "Гітара", "Газела про темну смерть", "Касида про сон під зорями"

Іспанський поет Гарсіа Лорка, його міфопоетика. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму. Персоніфікація природних сил і стихій.

Вітезслав НЕЗВАЛ (1900-1958)

"Прага з пальцями дощу", "Чеська пісня", "Рондель" ("Пробач мені..")

Піднесення чеської поезії в міжвоєнний період і місце в ній Незвала. Його орієнтація на європейську модерністську поезію. Поетизм і сюрреалізм у творчості Незвала.

"Срібна доба" російської поезії, її модерністські й авангардистські течії.

Олександр БЛОК (1880-1921)

"Вітер далекий навіяв...", "Незнайома", "Весно, весно, без меж і без краю...", "Скіфи"

Своєрідність символізму в російській поезії. Олександр Блок - найвидатніший поет російського символізму.

АННА АХМАТОВА (1889-1966)

"Довкола жовтий вечір ліг", "Дав мені юнь ти сутужную", "Реквієм"

Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у творчості Анни Ахматової.

Пізня поезія Анни Ахматової ("Реквієм"). Ахматова і Україна.

Футуризм як авангардистська літературна течія, його естетичні засади. Епатажність, радикальний розрив із літературною традицією, сміливий формальний експеримент, пошуки нових засобів художньої виразності як характерні риси поезії футуризму.

Зв'язок італійського та російського футуризму з українським модернізмом.

Володимир МАЯКОВСЬКИЙ (1893 -1930)

"А ви змогли б?", "Послухайте!", "Лілічко! Замість листа"

Маяковський - лідер російського футуризму, його непересічна поетична обдарованість. Поєднання в його творчості "сенсаційних ефектів і гарячково-карколомних образів" (К.Чуковський) зі щирим тонким ліризмом.

Трагічна доля поета.

Борис ПАСТЕРНАК (1890 -1960)

"Про ці вірші", "Визначення поезії", "По стіні збігали стрілки...", "Зимова ніч"

Пастернак і російський футуризм, неоднозначність відносин поета з футуризмом. Еволюція поезії Пастернака.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про модернізм, авангардизм, експресіонізм, сюрреалізм; верлібр.

Тематична атестація

Загальна характеристика розвитку драми. Пошуки у царині форми та змісту драматичних творів: театри В. Мейєрхольда, Б. Брехта і Л. Курбаса.

Джордж Бернард ШОУ (1856 -1950)

"Пігмаліон"

"Театральна революція" англійського драматурга Шоу, його "драми ідей". Шоу й "ібсенізм".

Комедія "Пігмаліон", її міфологічна основа. Динамізм дії і парадоксальність як невід'ємні риси творчості Шоу. Проблематика й художні особливості твору, його "філологічний конфлікт" і соціально-виховна спрямованість. Елайза Дулітл, її шлях від малопривабливої квіткарки-кокні до "чарівної леді". Інтелектуальний характер драматургії Шоу.

Теорія літератури. Поняття про інтелектуальну драму. Поглиблення поняття про комедію, парадокс. [30]

Бертольт БРЕХТ(1898-1956)

"Життя Галілея"

Брехт як драматург-новатор. "Епічний театр" Брехта, його теоретичні засади й творча практика. Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі "Життя Галілея". Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний характер драми. Брехт і соціалістичний реалізм.

Брехт і розвиток світової драматургії.

Тематична атестація

 

 

3. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. (23/31 год.)

Світова література другої половини XX ст. Розвиток існуючих і виникнення нових літературних напрямів, течій і тенденцій. Постмодернізм, його теоретичні засади й художня (літературна) практика.

Теорія літератури. Початкове поняття про постмодернізм.

Альбер КАМЮ (1913-1960)

"Чума"

Камю - французький письменник, його філософські й естетичні погляди. Камю і екзистенціалізм. Метафізика абсурду і етика трагічного стоїцизму в романі "Чума". Проблема вибору людини в "межовій ситуації" та відповідальності за цей вибір. Композиція і стиль твору.

Теорія літератури. Поняття про екзистенціалізм як літературний напрям; поглиблення поняття про композицію літературного твору.

Ернест Міллер ХЕМІНГУЕЙ (1899- 1961)

"Старий і море"

Творчий шлях американського письменника Хемінгуея, особливості його поетики й стилю.

"Старий і море" - повість-притча про людину. "Життєподібний" сюжет і філософсько-символічний зміст твору.

Вплив Хемінгуея на розвиток художньої прози XX століття.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про притчу, символ і символіку, сюжет і фабулу твору.

КАВАБАТА Ясунарі (1899- 1972)

"Тисяча журавлів"

Кавабата Ясунарі - "красою Японії народжений". Відображення національної етики та естетики в романі. Гармонія людини і природи - одна з головних проблем твору. Вишукана простота стилю письменника.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про індивідуальний стиль письменника; національний колорит художнього твору.

Габріель ГАРСІА МАРКЕС (нар. 1928)

"Сто років самотності"

Характерні риси "магічного реалізму" в романі колумбійського письменника Гарсіа Маркеса "Сто років самотності". Проблематика та система образів твору. Родина Буендіа у художньому часі й просторі твору. Міфопоетика роману.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про "магічний реалізм"; національний колорит художнього твору.

Генріх БЕЛЛЬ (1917 - 1985)

"Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..."

Василь БИКОВ (1924 - 2003)

"Альпійська балада"

Трагедія Другої світової війни і світова література. Засудження жахів війни в творчості білоруса Бикова та німця Белля. Герой "Подорожнього" та Іван Терешко як жертви однієї війни. Принципова різниця між їхніми ідеалами.

Високий антивоєнний і гуманістичний пафос обох творів.

 

 

4. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ (4/5 год.) 

Постмодернізм у літературі другої половини XX століття, його естетична парадигма. Яскраво виражені інтертекстуальність і схильність до еклектизму ("палімпсестність"); всеохоплюючий іронізм; орієнтованість водночас на елітарного й масового читача; гра з текстом і читачем; схильність до перенесення дії у віддалені історичні епохи; перевага структурного принципу сурядності над підрядністю, відсутність внутрішньої динаміки й витіснення її на поверхню. Нелінійне письмо як атрибут літератури постмодернізму.

Втілення рис постмодернізму в творах М. Павича, У. Еко, І. Кальвіно, Дж. Фаулза, М. Кундери, П. Зюскінда, К. Рансмайра та ін. письменників.

Милорад ПАВИЧ (нар. 1929)

"Дамаскин"

(або інший твір за вибором учителя)

"Перший письменник третього тисячоліття" серб М. Павич. Втілення в оповіданні "Дамаскин" рис постмодернізму. Можливість вибору шляхів читання твору на двох його "перехрестях" (в т. ч. на комп'ютері) як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, "відмови від монопольного права автора на істину". Інтенсивне використання фактів візантійської і поствізантійської культури ("віртуальний історизм").

Теорія літератури. Поглиблення поняття про літературу постмодернізму, її характерні риси. Поглиблення поняття про індивідуальний стиль письменника.

Українська перекладацька школа, її найвидатніші представники й здобутки.

Тематична атестація

 

 

5. ПІДСУМОК (1год.)

Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу; основні етапи перебігу всесвітнього літературного процесу; модернізм і його різновиди; авангардизм; "магічний реалізм"; екзистенціалізм як напрям літератури; література постмодернізму.

Резерв - 4 год.

 

 

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАПАМ'ЯТЬ

Аполлінер Гійом. Вірш (за вибором учня) 

Ахматова Анна. Вірш (за вибором учня) 

Блок О. Вірш (за вибором учня) 

Гарсіа Лорка Ф. Вірш (за вибором учня) 

Еліот Т. С. Вірш (за вибором учня) 

Маяковський В. Вірш (за вибором учня) 

Незвал В. Вірш (за вибором учня) 

Пастернак Б. Вірш (за вибором учня) 

Рільке Р. М. Вірш (за вибором учня) [31]

 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 11 КЛАСУ

Учні повинні знати:

- авторів і перекладачів вивчених творів;

- основні етапи всесвітнього літературного процесу;

- найважливіші відомості про творчі методи та літературні напрями (акмеїзм, екзистенціалізм, експресіонізм, імпресіонізм, сюрреалізм, футуризм);

- місце і значення вивчених творів у доробку письменника та літературному процесі певного періоду;

- основні ознаки понять авангардизм, "магічний реалізм", модернізм, постмодернізм, потік свідомості;

- проблематику, системи образів та особливості композиції вивчених творів.

Учні повинні вміти:

- аналізувати й інтерпретувати художній твір в єдності його змісту і форми;

- обґрунтовувати свою думку з приводу прочитаного;

- виявляти основні проблеми, порушені у творі, що вивчається;

- визначати жанрові особливості вивчених творів;

- розрізняти літературні напрями;

- визначати роль системи образів у розкритті ідейного змісту твору;

- порівнювати твори, їх проблеми та системи образів;

- готувати доповідь на філологічну тему;

- користуватися словниково-довідковою літературою.

 

 

ТВОРИ ДЛЯ ПОЗАКЛАСНОГО І САМОСТІЙНОГО ЧИТАННЯ

5 КЛАС

Андерсен Г.К. Вибрані казки.

Бажов П. Мідної гори Господиня.

Баум О. Чарівник країни Оз.

Біанкі В. Оповідання про тварин

Гаршин В. Казка про жабу і троянду.

Гауф В. Казки.

Гофман Е. Т. А. Лускунчик і Мишачий король.

Грімм Я. і В. Вибрані казки.

Даррелл Дж. Моя родина та інші звірі.

Іскандер Ф. Дідусь.

Казки народів світу (за вибором).

Керролл Л. Аліса в країні чудес.

Кіплінг Д. Р. Рікі-Тікі-Таві. Як і чому.

Коллоді Дж. Пригоди Піноккіо.

Корчак Януш. Король Матіуш Перший.

Лагерлеф С. Дивовижна подорож Нільса Хольгерсона з дикими гусками по Швеції.

Ліндгрен А. Расмус-волоцюга. Пеппі Довгапанчоха.

Олеша Ю. Три товстуни.

Паустовський К. Оповідання про природу.

Перро Ш. Казки.

Пушкін О. Казки.

Распе Р. Е. "Дивовижні пригоди, подорожі й бойові подвиги барона Мюнхгаузена" (якщо не вивчається текстуально).

Родарі Д. Казки по телефону.

Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і філософський камінь (якщо не вивчається текстуально). Гаррі Поттер і таємна кімната. Гаррі Поттер і в'язень Азкабана. Гаррі Поттер і келих вогню. Гаррі Поттер і орден фенікса

Роні-Старший Ж. Печерний лев. Боротьба за вогонь.

Сетон-Томпсон Е. Оповідання про тварин

Топеліус Ц. Вибрані казки.

 

6 КЛАС

Азімов А. Фах.

Арський Ф. В країні міфів.

Беляєв О. Людина-амфібія. Голова професора Доуеля.

Бічер-Стоу Г. Хатина дядька Тома.

Бредбері Р. Марсіанські хроніки.

Буличов К. Нові подвиги Геракла.

Буссенар Л. А. Викрадачі діамантів.

Верн Ж. Таємничий острів.

Гловацька К. Міфи Стародавньої Греції.

Гоголь М. Вечори на хуторі біля Диканьки.

Джек Лондон. Біле ікло. Поклик предків.

Дюма О. Три мушкетери.

Езоп. Байки.

Збірка біблійних переказів "Вавилонська вежа" (за ред. К.Чуковського).

Крилов І. Байки.

Крюс Дж. Тім Талер, або Проданий сміх.

Кун М. Легенди та міфи Стародавньої Греції.

Купрін О. Білий пудель.

Марк Твен. Янкі при дворі короля Артура. Принц і злидар.

Носов М. Вибрані оповідання.

О.Генрі. Вождь червоношкірих.

Островський О. Снігуронька.

Парандовський Я. Міфологія.

Паустовський К. Теплий хліб.

По Е. А. Вбивство на вулиці Морг. Викрадений лист.

Пушкін О. Повісті Бєлкіна.

Сенкевич Г. Янко-музикант.

Стівенсон Р. Л. Острів скарбів. Чорна стріла.

Толкін Д. Р. Гоббіт, або Мандрівка за Імлисті гори. Володар кілець: Братство кільця.

Троєпольський Г. Білий Бім Чорне Вухо.

Уеллс Г. Війна світів.

Федр, Байки

Хаггард Г. Р. Рудники царя Соломона.

Харріс Дж. Ч. Казки дядечка Рімуса.

Лафонтен Ж. Байки.

 

7 КЛАС

Бредбері Р. Канікули.

Вазов І. Під ігом.

Васильєв Б. А зорі тут тихі. У списках не значився.

Верн Ж. Діти капітана Гранта. 20 000 льє під водою.

Грін Олександр. Пурпурові вітрила. Та, що біжить по хвилях.

Джованьйолі Р. Спартак.

Діккенс Ч. Пригоди Олівера Твіста.

Дюма А. Граф Монте-Крісто.

Жуковський В. Людмила.

Конан-Дойль А. Пригоди Шерлока Холмса. Нотатки про Шерлока Холмса.

Костер Ш. Легенда про Тіля Уленшпігеля.

Купер Ф. Звіробій.

Маршалл А. Я вмію стрибати через калюжі. [32]

Мелвілл Г. Мобі Дік. 

О.Генрі. Оповідання (за вибором)

Пушкін О. Капітанська дочка. 

Рід М. Оцеола, вождь семінолів. 

Сабатіні Р. Одіссея капітана Блада

Скотт В. Роб Рой. Квентін Дорвард. 

Толстой Л. Дитинство. 

Тургенєв І. Вибрані оповідання. 

Уеллс Г. Людина-невидимка. 

Чапек К. Оповідання. 

Чєхов А. Гумористичні оповідання. 

Шеклі Р. Запах думки. 

Шолом-Алейхем. Хлопчик Мотл.

 

8 КЛАС

Боккаччо Дж. Декамерон.

Вергілій. Вибрані вірші.

Геродот. Історія.

Горацій. Вибрані твори.

Данте А. Нове життя.

Еврипід. Медея.

Еразм Роттердамський. Похвала Глупоті.

Ібн Сіна. Вибрані вірші.

Корнель П. Сид.

Мольєр. Лікар мимоволі. Скупий (якщо не вивчається текстуально).

Пісня про мого Сіда.

Пісня про Нібелунгів.

Плутарх. Порівняльні життєписи.

Рабле Ф. Гаргантюа і Пантагрюель.

Румі. Вибрані вірші.

Сааді. Вибрані вірші.

Софокл. Едіп-цар.

Чосер Дж. Кентерберійські оповідання.

Шекспір В. Сон літньої ночі. Венеціанський купець. Король Лір.

 

9 КЛАС

Байрон Дж. Корсар. Манфред.

Бомарше П. Весілля Фігаро.

Вольтер. Кандід, або Оптимізм.

Гете Й. В. Вибрані поезії.

Гоголь М. Ревізор. Шинель.

Гофман Е. Т. А. Золотий горнець.

Грибоєдов О. Лихо з розуму.

Гюго В. Знедолені.

Санд Жорж. Консуело.

Лєрмонтов М. Демон. Маскарад.

Міцкевич А. Пан Тадеуш.

Петефі Ш. Витязь Янош.

По Е. А. Вибрані новели.

Пушкін О. Цигани. Борис Годунов.

Словацький Ю. Мазепа.

Філдінг Г. Історія Тома Джонса, знайди.

Фонвізін Д. Недоросток.

Шеллі П. Б. Звільнений Прометей. З лірики.

Шиллер Ф. Дон Карлос. Підступність і кохання.

 

10 КЛАС

Бальзак О. Шагренева шкіра. Втрачені ілюзії.

Бронте Ш. Джейн Ейр.

Вайльд О. Комедії.

Верхарн Е. Вибрані вірші

Гауптман Г. Затонулий дзвін.

Гончаров І. Обломов.

Джеймс Г. Дейзі Міллер. Поворот гвинта.

Діккенс Ч. Девід Копперфілд.

Достоєвський Ф. Брати Карамазови.

Золя Е. Кар'єра Ругонів.

Ібсен Г. Привиди. Дика качка.

Меріме П. Таманго. Маттео Фальконе. Кармен. Подвійна помилка.

Метерлінк М. Синій птах. Непрошена.

Мопассан Г. Життя. Любий друг. Новели.

О.Генрі. Серце Заходу.

Ожешко Е. Оповідання

Прус Б. Фараон. Лялька.

Сенкевич Г. Камо грядєши? Хрестоносці.

Стендаль. Червоне і чорне. Пармський монастир.

Теккерей В. Ярмарок марноти.

Толстой Л. Війна і мир (якщо не вивчається текстуально), Анна Кареніна (якщо не вивчається текстуально).

Тургенєв І. Ася. Напередодні.

Флобер Г. Саламбо. Проста душа.

Чехов А. Вишневий сад. Оповідання.

 

11 КЛАС

Айтматов Ч. І понад вік триває день. 

Акутагава Рюноске. Новели. 

Ануй Ж. Жайворонок. 

Апдайк Дж. Кентавр. 

Бах Р. Чайка Джонатан Лівінгстон. 

Беккет С. Чекаючи на Годо. 

Биков В. Знак біди. 

Борхес X. Л. Оповідання. Есе. 

Булгаков М. Дні Турбіних. Собаче серце. 

Белль Г. Очима клоуна. 

Вулф В. Місіс Деллоуей. 

Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка. 

Гессе Г. Степовий вовк. 

Голсуорсі Дж. Сага про Форсайтів. 

Джойс Дж. Портрет митця замолоду. 

Драйзер Т. Американська трагедія. 

Дюрренматт Ф. Гостина старої дами. Фізики. 

Еко У. Ім'я троянди. 

Елюар П. Поезії. 

Замятін Є. Ми. 

Зощенко М. Оповідання. 

Зюскінд П. Запахи, або Історія одного вбивці. 

Ільф І., Петров Є. Дванадцять стільців. Золоте теля. 

Йонеско Е. Носороги.

Кальвіно І. Коли однієї зимової ночі подорожній... 

Камю А. Міф про Сізіфа. 

Кортасар X. Гра в класики. 

Манн Т. Доктор Фаустус. 

Набоков В. Дар. 

Орвелл Дж. 1984. Скотоферма. 

Павич М. Хозарський словник (якщо не вивчається текстуально). Оповідання. 

Пастернак Б. Доктор Живаго. 

Платонов А. Чевенгур. Оповідання. 

Рансмайр К. Останній світ. 

Ремарк Е. М. Три товариші. 

Сартр Ж. П. Мухи. 

Селінджер Дж. Ловець у житі

Сіменон Ж. Записки Мегре. 

Стругацькі А. і Б. Важко бути богом. 

Фаулз Дж. Маг. 

Фолкнер В. Ведмідь. 

Хемінгуей Е. По кому подзвін. 

Чапек К. Фабрика абсолюту. [33]

 


© Aerius, 2004