Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Зарубіжна література. 5-11 класи
(2001)


© За редакцією доктора філологічних наук, професора, академіка НАН України Д. В. ЗАТОНСЬКОГО, доктора філологічних наук, професора К. О. ШАХОВОЇ, кандидата філологічних наук Є. В. ВОЛОЩУК.

© Авторський колектив: Б. Б. ШАЛАГІНОВ - кандидат філологічних наук (керівник колективу); Л. Ф. МІРОШНИЧЕНКО - доктор педагогічних наук, О. О. ІСАЄВА, Ж. В. КЛИМЕНКО - кандидати педагогічних наук; О. А. КОРНІЄНКО - кандидат філологічних наук; Н. І. ДОРОФЕЄВА, С. В. РУДАКІВСЬКА - вчителі-методисти.

© Відповідальна за випуск - Н. І. ШИНКАРУК, начальник відділу суспільно-гуманітарної освіти Головного управління змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Схвалено комісією із зарубіжної літератури НМР Міністерства освіти і науки України (протокол 1/11 - 3580 від 22.08.2001 р.).

Джерело: журнал "Зарубіжна література" №?, 2003 р.

Сканування та коректура: Aerius (ae-lib.org.ua), 2004


Зміст

Детальний зміст

Пояснювальна записка

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас


Детальний зміст

Пояснювальна записка

5 клас

    Вступ

    1. Міф

    2. Фольклор

    3. Літературні казки

    4. Твори про природу

    Години

    Основні вимоги до знань і вмінь учнів

6 клас

    Вступ

    1. Міфи та перекази

    2. Поетичні обробки давніх переказів і легенд

    3. Байки

    4. Фантастичні подорожі

    5. Романтика морських пригод

    6. Світ дитинства

    Години

    Основні вимоги до знань і вмінь учнів

7 клас

    Вступ

    1. Велич історичного минулого у творах давньої та середньовічної літератури

    2. Історична тема у художній прозі

    3. Поетизація давнини й народно-національної стихії в літературній баладі

    4. Тема справедливості й волі в поезії

    5. Детектив

    6. Фантастика і романтика

    7. Гумор та сатира

    Години

    Основні вимоги до знань і вмінь учнів

8 клас

    Вступ

    1. Література античної доби

    2. Середньовічна література

    3. Література доби Відродження

    4. Література XVII століття

    5. Література Просвітництва

    6. Література ХІХ століття

    7. Література ХХ століття

    Години

    Основні вимоги до знань і вмінь учнів

9 клас

    Вступ

    1. Найдавніші пам'ятки словесного мистецтва

    2. Антична література

    3. Література Середньовіччя

    4. Література доби Відродження

    5. Література XVII століття (Бароко, Класицизм)

    6. Література XVIII століття (Просвітництво)

    7. Література ХІХ століття

    Години

    Основні вимоги до знань і вмінь учнів

10 клас

    І. Література ХІХ століття

        1. Соціально-психологічна проза ХІХ століття

        2. Поезія середини ХІХ століття

    ІІ. Література на межі ХІХ-ХХ століть

        1. Поезія

        2. Розвиток європейської прози на межі ХІХ-ХХ століть

        3. Оновлення драматургії

    Години

    Основні вимоги до знань і вмінь учнів

11 клас

    І. Література першої половини ХХ століття

        Вступ

        1. Психологічна та лірична проза, вірші

        2. Модерністська проза початку століття

        3. Авангардистські й модерністські тенденції в поезії

        4. Проза й драматургія

        5. Друга світова війна у дзеркалі літератури

    ІІ. Література другої половини ХХ століття

        1. Проза

        2. Драматургія

        3. Література останніх десятиліть ХХ століття

    Години

    Основні вимоги до знань і вмінь учнів


 

 

Пояснювальна записка

Предмет "Зарубіжна література" - важлива складова літературної освіти українських школярів.

Об'єкт вивчення курсу - кращі твори зарубіжних авторів.

Мета предмета - залучити школярів до скарбниці світової літератури, через неї - до фундаментальних цінностей культури у взаємодії їхніх конкретно-історичних та загальнолюдських значень. Пропонуючи учням кращі зразки художньої літератури, курс зарубіжної літератури має дати загальне уявлення про перебіг літературного процесу, репрезентувати найважливіші етапи розвитку культури, а також ознайомити з національною своєрідністю та загальнолюдською цінністю включених до програм творів. Відповідно до сучасних пріоритетів в українській школі предмет "Зарубіжна література" покликаний сприяти формуванню особистості, її духовно-ціннісних орієнтацій, культурно-пізнавальних інтересів, естетичного смаку.

Курс "Зарубіжна література" має здійснювати такі головні завдання:

- знайомити з духовними здобутками й художніми відкриттями зарубіжної літератури; сприяти перетворенню духовних цінностей, закарбованих у літературних творах, в індивідуальний досвід учнів;

- вчити школярів сприймати літературний твір як мистецьке явище, розуміти його художню своєрідність, особливості індивідуального стилю автора, розглядати його в контексті розвитку культури;

- формувати почуття і мислення школярів, їхню читацьку культуру та творчі здібності, сприяти їхньому індивідуальному самовиявленню;

- розширювати читацький досвід учнів, прищеплювати критерії для орієнтації на ринку сучасних друкованих видань, вчити самостійно вибирати книжку та спілкуватися з нею, знайомити школярів із кращими перекладами та українськими майстрами перекладу;

- виховувати в учнях толерантність до іншої думки, повагу до інших національних традицій; формувати вміння бачити світовий контекст української літератури і через нього на новому рівні усвідомлювати її національну своєрідність, її здобутки та внесок у розвиток світової культури; готувати школярів до життєдіяльності у полікультурному просторі.

Концепція програм ґрунтується на таких принципах:

- антропологічному, згідно з яким у центрі уваги - особистість учня, її творчий саморозвиток та самовиявлення, духовно-ціннісні засади її буття;

- репрезентативному, згідно з яким на кращих художніх зразках демонструються здобутки зарубіжної літератури від давнини до сьогодення, своєрідність поетики авторів, національних традицій, літературно-художніх напрямів, течій і шкіл, історико-культур-них етапів;

- взаємозв'язку аксіологічного, естетичного і культурологічного підходів до вивчення художнього твору в школі;

- збалансованості між вимогами сучасної літературознавчої науки і доступністю творів для учнівського сприйняття (у доборі текстів, їх структуруванні тощо).

Запропонована структура курсу відповідає основним ступеням середньої школи:

І (5 - 8 класи) - пропедевтичний блок;

II (9 -11 класи) - історико-літературний блок.

Пропедевтичний блок має дві частини. У 5 - 7 класах твори, що вивчаються, згруповані за жанрово-тематичним принципом. У 8 класі дається мініатюрна модель літературного процесу, що в доступній учням цього віку формі репрезентує найважливіші фази його розвитку. Це дає змогу на якісно новому рівні узагальнити засвоєне у 5 - 7 класах та закласти фундамент наступного етапу - вивчення історико-літературного курсу.

Матеріал історико-літературного блоку розподілено таким чином: у 9 класі вивчають період від найдавніших пам'яток світової літератури до початку XIX ст.; у 10 класі - від другої половини ХIХ до межі ХIХ і XX ст.; в 11 класі - літературу XX ст. Такий розподіл зумовлений пізнавальними можливостями й читацькими інтересами учнів 9 - 11 класів: духовно-естетичний досвід людства останніх двох стешіть їм ближчий, ніж той, що висвітлено у пам'ятках літератури античності чи Середньовіччя, відтак саме його доцільно у школі вивчати докладніше. Ґрунтуючись на репрезентативному принципі, програми 9 - 11 класів подають систематичний курс як послідовний ланцюг монографічних і оглядових тем.

До програмних анотацій додаються обов'язкові та рекомендаційні рубрики:

Обов'язкові рубрики

- "Теорія літератури", що окреслює мінімум теоретико-літературних понять, необхідних учням для розуміння, аналізу та [74] оцінки художнього твору; її зміст визначено з урахуванням знань і вмінь, набутих під час вивчення української літератури;

- "Виразне читання", що орієнтує вчителя на відпрацювання основних елементів логіки та техніки читання, а відтак сприяє розвитку уважного вчитування в текст і творчому ставленню до прочитаного;

- "Вивчення напам'ять", що забезпечує збагачення читацької ерудиції школярів; Рекомендаційні рубрики

"Міжпредметні зв'язки" передбачають актуалізацію знань учнів з різних предметів, сприяють розумінню історико-культурного контексту творів, що вивчаються.

- "Рекомендована література для позакласного читання", що є ланкою, яка поєднує вивчення програмових текстів та самостійне читання учнів, а також резервом для можливої заміни одного твору іншим (на вибір учителя).

Міжлітературні зв'язки та зіставлення певних літературних явищ має здійснюватися постійно; при цьому особливу увагу слід приділяти зв'язкам між українською та зарубіжною літературами.

У класах із поглибленим вивченням іноземної мови рекомендується, по можливості, доповнювати аналіз перекладного твору роботою з оригіналом.

Програми містять перелік основних вимог до знань і вмінь учнів, критерії для оцінки рівня їхнього розуміння творів, а також рекомендації щодо творів для самостійного читання.

У програмах визначено години:

- для програмових розділів, окремих тем і текстуального вивчення творів;

- для уроків повторення й узагальнення вивченого матеріалу;

- для уроків розвитку мовлення;

- для уроків позакласного читання;

- для уроків виразного читання (у пропедевтичній частині);

- для-здійснення тематичного оцінювання.

Програми передбачають творчий підхід учителя до викладання курсу "Зарубіжна література". У деяких темах програм 9 - 11 класів учителеві запропоновано низку творів, з якої він самостійно обирає один для текстуального вивчення. Вчитель також може замінювати твори, рекомендовані програмами для обов'язкового вивчення, текстами, зазначеними у рубриці "Рекомендована література для позакласного читання" (до 20 %). Крім цього, вчитель має право змінювати кількість годин, передбачених для вивчення оглядових і монографічних тем (у межах розділу), для проведення бесід із позакласного читання та уроків розвитку мовлення; виносити на уроки позакласного читання твори, рекомендовані програмами для самостійного читання. На власний розсуд і враховуючи різні форми тематичного контролю, вчитель розподіляє визначені програмами години для тематичного оцінювання.

 

 

5 КЛАС (70 год.)

 

ВСТУП (1год.)

Світова література - скарбниця духовних надбань людства. Література як мистецтво слова. Роль книги в житті людини. Оригінальна та перекладна літератури, автор і перекладач художнього твору.

Теорія літератури. Початкове поняття про світову літературу. Оригінал і переклад.

 

1. МІФ (6 год.)

Загальна характеристика (1 год.)

Міф як засіб пояснення світу давньою людиною. Елементи пізнавальної, релігійної, художньої думки в міфі. Втілення у міфах духовно-етичної системи цінностей давньої людини. Відображення одвічних мрій людства про приборкання сил природи, освоєння далеких земель і морів, опанування повітряного простору. Фантастичні елементи в міфі. Значення давньогрецької міфології для світової культури.

З давньогрецьких міфів (5 год.)

Міф про Прометея. З міфів про Геракла. Міф про Дедала та Ікара.

Відображення у стародавніх міфах мрій про приборкання сил природи, освоєння далеких земель і морів, опанування повітряного простору. Звеличення подвигу Прометея, його сили волі й людяності. Поетизація сили та мужності в образі Геракла. Уславлення винахідливості людського розуму в міфі про Дедала. Оспівування мудрості, розуму й пориву почуттів у міфі про Ікара.

Теорія літератури. Початкове поняття про міф.

Міжлітературні зв'язки. Типологічна схожість елементів міфів у різних народів.

Міжпредметні зв'язки. Історія. Життя, побут і культура стародавніх греків.

Рекомендована література для позакласного читання: "Деметра і Персефона". "Нарцис". "Орфей і Еврідіка" та ін. (на вибір).

Тематичне оцінювання

 

2. ФОЛЬКЛОР (10 год.)

Загальна характеристика (1 год.)

Загальне поняття про світовий фольклор та його жанри (казки, легенди, пісні, загадки, прислів'я, приказки тощо). Втілення у фольклорних творах колективного життєвого досвіду, ідеалів, прагнень, рис характеру різних народів.

Загадки, прислів'я, приказки народів світу (1 год.)

Відображення у загадках, прислів'ях, приказках народної мудрості, спостережливості, творчої фантазії. Особливості побудови малих фольклорних жанрів.

Теорія літератури. Поняття про загадки, прислів'я, приказки. Початкове поняття про алегорію.

Для вивчення напам'ять. Прислів'я, приказки, загадки народів світу (на вибір учителя).

Народні казки (8 год.)

"Пані Метелиця" (німецька). "Казка про Синдбада-мореплавця" (1 - 2 пригоди) (арабська). "Василина Прекрасна" (російська), "Пензлик Маляна" (китайська).

Казка як явище фольклору, її основні жанрові ознаки. Різноманітність тем та схожість сюжетів, загальнолюдські ідеали та національний колорит, реальне й фантастичне у казках різних народів. Типові чесноти казкових героїв: любов до праці, мудрість, кмітливість, доброта. Утвердження ідеї перемоги добра над злом. Поетизація відкриттів дивовижних таємниць та людської жаги збагнути світ. Найпоширеніші мотиви народних казок. Трикратність у казці. Функції чарівних предметів. [75]

Виразне читання. Читання в особах.

Теорія літератури. Поняття про народну казку. Початкове поняття про сюжет та композицію твору.

Міжлітературні зв'язки. Типологічна подібність казок різних народів світу.

Міжпредметні зв'язки. Історія. Життя, побут і культура різних народів.

Рекомендована література для позакласного читання: "Про двох дівчат, добру і лиху" (польська). "Дроворубова донька" (французька). "Розумна жінка" (англійська). "Лисиця і яструб" (шотландська). "Материнська любов" (індіанська) та ін. (на вибір).

Тематичне оцінювання

 

3. ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ (21 год.)

Особливості літературної казки, її відмінності від народної.

З російської літератури

Олександр ПУШКІН (1799 - 1837)

Вступ до поеми "Руслан і Людмила". "Казка про мертву царівну та сімох богатирів" (4 год.).

Короткі відомості про автора.

Світ казок О. Пушкіна. Традиції народної казки та багатство авторських образів у вступі до поеми "Руслан і Людмила". Перемога справжньої краси над заздрощами та підступністю у "Казці про мертву царівну та сімох богатирів". Чарівне у казках. Особливості поетичної мови пушкінських казок.

Теорія літератури. Поняття про прозову та віршовану мову, літературну казку.

Для вивчення напам'ять. О. Пушкін. Вступ до поеми "Руслан і Людмила".

Рекомендована література для позакласного читання: О. Пушкін. "Казка про царя Салтана...". "Казка про рибалку і рибку" (на вибір).

З данської літератури

Ганс Крістіан АНДЕРСЕН (1805 -1875)

"Снігова королева". "Соловей" (6 год.)

Короткі відомості про письменника.

"Снігова королева". Герда і Кай, романтика їхніх пригод. Перешкоди на шляху Герди до Кая, її помічники.

Уособлення в образі Герди вседолаючої сили кохання, прощення й дієвого добра. Перемога самовідданої любові, дружби і вірності. Оспівування щирих людських стосунків. Поєднання побутового і фантастичного, роль промовистих деталей у казках Г. К. Андерсена.

"Соловей". Протиставлення справжньої краси та штучної красивості в казці. Утвердження ідеї перемоги мистецтва над смертю.

Виразне читання. Поняття про логічний наголос.

Теорія літератури. Поняття про тему та ідею твору.

Міжлітературні зв'язки. Подібність та своєрідність казок про лиху мачуху та бідну падчерку ("Білосніжка та сім гномів" братів Грімм, "Попелюшка, або Кришталевий черевичок" Ш. Перро, "Мачуха й панночка" Є. Гребінки та ін.). Казки І. Франка та А. Шияна.

Рекомендована література для позакласного читання: Г.К.Андерсен. "Дикі лебеді". Ш.Перро. "Попелюшка, або Кришталевий черевичок" та ін. (на вибір).

Тематичне оцінювання

З німецької літератури

Еріх РАСПЕ

"Дивовижні пригоди, подорожі й бойові подвиги барона Мюнхгаузена" (ключові епізоди) (4 год.)

Короткі відомості про письменника.

Дивак Мюнхгаузен і його оточення. Жартівлива фантастика і казкові перебільшення в історіях, які розповідає головний герой.

Теорія літератури. Поняття про літературного героя. Перебільшення як засіб утворення комічних ефектів.

Рекомендована література для позакласного читання: Л. Керролл. "Аліса в Задзеркаллі".

З англійської літератури

Оскар ВАЙЛЬД (1854-1900)

"Зоряний хлопчик" (3 год.)

Короткі відомості про автора.

Конфлікт краси і добра у казці, тернистий шлях до їх гармонії. Внутрішня і зовнішня краса людини. Подолання себелюбства, жорстокості й зверхності. Оспівування доброчинності, людяності. Любов до матері - одна визначальних цінностей життя. Поетична піднесеність мові казки.

Виразне читання. Поняття про паузу.

Теорія літератури. Поняття про художню деталь.

Рекомендована література для позакласного читання: А. Ліндгрен. "Малюк і Карлсон", "Пеппі Довгапанчоха" (на вибір).

Джозеф Редьярд КІПЛІНГ (1865 -1936)

"Мауглі" (із "Книги джунглів") (4 год.)

Короткі відомості про письменника.

Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їхного господаря. Зображення у творі складних взаємин людини з природою. Закони джунглів і цінності людського життя. Характеристика найзначніших персонажів казки, друзів і ворогів Мауглі. Картини природи, екзотичний колорит.

Теорія літератури. Поняття про головного і другорядних персонажів.

Рекомендована література для позакласного читання: П. Л. Треверс. "Мері Поппінс".

Тематичне оцінювання

 

4. ТВОРИ ПРО ПРИРОДУ (10 год.)

З канадської літератури

Ернест СЕТОН-ТОМПСОН (1860-1946)

"Лобо" (3 год.)

Короткі відомості про письменника.

Розкриття у творі любові автора до світу природи. Зображення поведінки та звичок тварин.

Теорія літератури. Поняття про оповідання.

Рекомендована література для позакласного читання: Е. Сетон-Томпсон. "Снап".

З англійської літератури

Джеральд ДАРРЕЛЛ (нар. 1925 р.)

"Балакучі квіти" (2 год.)

Короткі відомості про письменника.

Поетизація світу природи у творі. Щирість, спостережливість, душевна відкритість головного героя.

Теорія літератури. Поняття про пейзаж.

Тематичне оцінювання [76]

З шотландської літератури

Роберт БЕРНС (1759 - 1796)

"Моє серце - в верховині..." (1 год.)

Короткі відомості про поета.

Оспівування закоханості людини в природу рідного краю; художні засоби творення мальовничого пейзажу.

Теорія літератури. Поняття про епітет.

З англійської літератури

Персі Біші ШЕЛЛІ (1792-1822)

"Глянь, за містом сонце встало...". "Я брат ваш - земле, океане, вітре!" (2 год.)

Короткі відомості про поета.

Утвердження гармонії людини з природою, художні засоби розкриття їх єдності.

Теорія літератури. Поняття про метафору.

Для вивчення напам'ять. П. Б. Шеллі. "Глянь, за містом сонце встало...".

Рекомендована література для позакласного читання: П. Б. Шеллі. "Літо і зима".

З російської літератури

Федір ТЮТЧЕВ (1803 -1873)

"Весняна гроза", "Весняні води" (2 год.)

Короткі відомості про поета.

Зображення бурхливо-радісного оновлення в природі. Яскравість і сила поетичних образів. Музичність віршів. Антична традиція в тютчевських поезіях.

Теорія літератури. Поняття про звукопис, розмір віршів.

Для вивчення напам'ять. Ф.Тютчев. "Весняна гроза". "Весняні води" (на вибір).

Тематичне оцінювання

 

УСЬОГО НА ВИВЧЕННЯ КУРСУ - 70 год.

На текстуальне вивчення творів - 48 год. 

На уроки розвитку мовлення - 8 год. 

На уроки виразного читання - 2 год. 

На уроки повторення і узагальнення - 2 год. 

На уроки позакласного читання - 6 год. 

На тематичне оцінювання - 4 год.

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 5 КЛАСУ

Учні повинні знати:

- назви вивчених творів та їхніх авторів;

- основні події та героїв вивчених творів;

- передбачені програмою поняття теорії літератури;

- тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам'ять.

Учні повинні вміти:

- вдумливо, виразно читати художні тексти, використовуючи паузи та логічні наголоси; розуміти зміст прочитаного;

- переказувати усно та письмово (переказ), докладно, вибірково і стисло невеликі за обсягом епічні твори або фрагменти з них;

- вирізняти епізоди у вивченому творі;

- встановлювати зв'язки між подіями твору;

- характеризувати героїв твору на основі їхніх вчинків;

- знаходити в тексті зображальні та виражальні засоби мови, пояснювати їхню художню роль;

- складати простий план вивченого твору;

- давати розгорнуту усну та письмову відповідь за змістом кількох епізодів або розділів твору;

- складати усний і письмовий твір про літературного героя, відгук про самостійно прочитаний літературний твір, твір мистецтва.

 

 

6 КЛАС (70 год.)

 

ВСТУП (1 год.)

Художнє відтворення в літературі життя, побуту, звичаїв, моральних цінностей та уявлень про світ різних народів. Краса твору та у творі. Улюблені книжки й письменники-класики світової літератури. Роль перекладачів у залученні українського читача до скарбниці світової літератури.

 

1. МІФИ І ПЕРЕКАЗИ (10 год.)

З біблійних переказів:

Створення світу. Історія перших людей. Вавилонська вежа. Основні події життя Ісуса Христа (5 год.).

Картини творення світу й перших людей у Старому Заповіті. Зображення первісної гармонії людини з Богом і світом; причини її втрати. Біблійне пояснення виникнення різних мов на землі; символічні значення образу Вавилонської вежі.

Змалювання найважливіших подій життя Ісуса Христа у . Новому Заповіті (Різдво. Дитинство Ісуса Христа. Розп'яття і смерть Христа. Воскресіння. Вознесіння).

З давньогрецьких міфів Троянського циклу:

"Яблуко розбрату". "Ахіллесова п'ята". "Троянський кінь" (3 год.).

Пояснення причин ворожнечі та розбрату серед людей; зображення сильних та вразливих сторін людської природи у міфах Троянського циклу.

З давньогерманських переказів:

"Зігфрід і змій" (1 год.). 

Міфопоетичне осмислення боротьби людини з силами зла в давньогерманському міфі про Зігфріда і змія.

З давньослов'янських міфів:

"Міф про Сонце" (1 год.).

Відтворення уявлень давніх слов'ян про природні стихії в міфі про Сонце.

Теорія літератури. Поняття про міф. Відмінності міфу від казки.

Міжпредметні зв'язки. Історія стародавнього світу.

Тематичне оцінювання

 

2. ПОЕТИЧНІ ОБРОБКИ ДАВНІХ ПЕРЕКАЗІВ І ЛЕГЕНД (5 год.)

З літератури США

Генрі Водсворт ЛОНГФЕЛЛО (1807 - 1882)

"Пісня про Гайавату'' (розділ "Люлька згоди") (3 год.)

Короткі відомості про автора.

Поєднання у міфах американських індіанців уявлень про богів та історичної пам'яті про реального вождя Гайавату. Поетичний переказ індіанських міфів у поемі Г. В. Лонгфелло. Зображення Гайавати як мудрого вождя індіанців і мужньої людини. Заклик до миру та злагоди між людьми.

Теорія літератури. Поняття про порівняння.

Для вивчення напам'ять. Уривок з поеми (на вибір).

Міжпредметні зв'язки. Історія та етнографія. Життя, побут і культура індіанців.

Рекомендована література для позакласного читання: Д. Ф. Купер. "Звіробій".

З російської літератури

Олександр ПУШКІН (1799-1837)

"Пісня про віщого Олега" (2 год.)

Короткі відомості про автора.

Літописне джерело "Пісні про віщого Олега". Поетичне змалювання побуту та звичаїв Київської Русі. Зіткнення [77] людини зі своєю долею, взаємини пророка із земним володарем. Піднесеність поетичної мови твору.

Теорія літератури. Початкове поняття про трагічне.

Виразне читання. Поняття про емоційність читання.

Для вивчення напам'ять. О. Пушкін. "Пісня про віщого Олега" (уривок на вибір).

Міжпредметні зв'язки. Російська мова. Архаїчна лексика у творі. Історія. Життя Давньої Русі початку X ст. Сказання про похід на Царгород Олега та його смерть.

Рекомендована література для позакласного читання: О. Пушкін. "Наслідування Корану" та ін. (на вибір).

Тематичне оцінювання

 

3. БАЙКИ (5 год.)

Загальна характеристика (1 год.)

Історія виникнення та обробки сюжетів байок у світовій літературі. Морально-дидактичний сенс байки, особливості її поетики. Традиції фольклору, народного гумору.

Теорія літератури. Поняття про байку.

З давньогрецької літератури

ЕЗОП (VІ ст. до н.е.)

"Лисиця і виноград". "Вовк і Ягня" (2 год.)

Легендарний поет, засновник жанру байки. Вияскравлення народної мудрості та узагальнення моральних засад життя у байках Езопа. Особливості змісту та побудови байок. "Езопова мова". Байки Езопа як скарбниця сюжетів для світової літератури.

Теорія літератури. Поняття про алегорію.

Міжпредметні зв'язки. Історія стародавнього світу.

Рекомендована література для позакласного читання: Федр. "Вовк і Ягня". "Вівця, Пес і Вовк".

З російської літератури

Іван КРИЛОВ (1769 -1844)

"Вовк і Ягня". "Квартет" (2 год.)

Короткі відомості про автора.

Роль сміху в засудженні несправедливих суспільних порядків, людських вад та недоліків. Відображення народної мудрості у байках І. Крилова. Народний характер і афористичність їхньої мови. Особливості використання алегорії.

Виразне читання. Особливості читання байок.

Теорія літератури. Поняття про уособлення.

Для вивчення напам'ять. І. Крилов. "Вовк і Ягня". "Квартет" (на вибір).

Міжпредметні зв'язки. Російська мова. Афористичність мови байок.

Рекомендована література для позакласного читання: Леонардо да Вінчі. "Лев і Ягня". Жан де Лафонтен. "Зачумлені звірі".

Тематичне оцінювання

 

4. ФАНТАСТИЧНІ ПОДОРОЖІ (7 год.)

З англійської літератури

Джонатан СВІФТ (1667 -1745)

"Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера'' (ч.1.) (4 год.)

Короткі відомості про письменника.

Фантастичні елементи та комічні ефекти при зображенні життя Гуллівера у країні ліліпутів. Сатиричне змалювання державного устрою, законів та звичаїв Ліліпутії. Свіфтівська критика людських вад. Визначальні риси характеру Гуллівера: людяність, мужність, допитливість, витримка.

Виразне читання. Види логічних наголосів.

Теорія літератури. Поняття про гумор та сатиру.

Чарлз ДІККЕНС (1812-1870)

"Різдвяна пісня у прозі" (ключові епізоди) (3 год.)

Короткі відомості про письменника.

Подорож Скруджа в різдвяну ніч у часі та просторі як можливість осягнути своє життя. Переродження Скруджа. Гуманістичний пафос повісті. Фантастичні елементи у творі, особливості його композиції. Сенс назви твору.

Теорія літератури. Поняття про інтер'єр.

Рекомендована література для позакласного читання: М. Гоголь. "Вечори на хуторі біля Диканьки" (2 - З оповідання на вибір).

Тематичне оцінювання

 

5. РОМАНТИКА МОРСЬКИХ ПРИГОД (12 год.)

З англійської літератури

Даніель ДЕФО (1660-1731)

"Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо" (6 год.)

Короткі відомості про письменника.

Розкриття життя людини у гармонії з природою, уславлення у творі оптимізму, віри у можливості людини, її всеперемагаючу силу. Робінзон Крузо як втілення відваги, розуму і працьовитості.

Оптимістичне утвердження у творі реальності гармонійних взаємин людини з природою та мирного співіснування людей, що належать до різних культурних світів.

Теорія літератури. Поняття про роман.

Міжлітературні зв'язки. Т. Шевченко, І. Франко про роман Д. Дефо. Світова робінзонада.

Рекомендована література для позакласного читання: Р. Л. Стівенсон. "Острів скарбів".

Із французької літератури

Жуль ВЕРН (1828 -1905)

"Діти капітана Гранта" або "П'ятнадцятирічний капітан" (6 год.)

Короткі відомості про письменника.

Романтика подорожей, велич науки та знань, людяність і безкорисливість відважних мандрівників у творі. Перемога справедливості над неправдою та злом. Багатобарвність природного світу.

Виразне читання. Поняття про граматичну та логічну паузи.

Теорія літератури. Поняття про пригодницький роман.

Міжлітературні зв'язки. Марко Вовчок - перекладач російською мовою та популяризатор творів Ж. Верна.

Рекомендована література для позакласного читання: Ж. Верн. "Таємничий острів".

Тематичне оцінювання

 

6.СВІТ ДИТИНСТВА (10год.)

З російської літератури

Володимир КОРОЛЕНКО (1853 -1921)

"Діти підземелля" (4 год.)

Короткі відомості про письменника. В. Короленко й Україна.

Протиставлення у творі "двох світів" дитинства. Утвердження доброти, милосердя та поваги до людини. Значення дружби в житті юних героїв повісті. Проблема взаємин батьків та дітей. Роль описів у творі. Антитеза як основа його побудови. [78]

Теорія літератури. Поняття про портрет та антитезу.

Міжлітературні зв'язки. Тема знедоленого дитинства в оповіданнях Б. Грінченка ("Грицько", "Украла"), М. Коцюбинського ("Харитя", "Маленький грішник"), В. Винниченка ("Федько-халамидник").

Рекомендована література для позакласного читанням: Я. Корчак. "Король Матіуш Перший".

З літератури США

МАРК ТВЕН (Семюель Ленгхорн Клеменс) (1835 - 1910)

"Пригоди Тома Сойєра" (6 год.)

Короткі відомості про письменника.

Радісний світ дитинства в романі. Витівки, ігри та пригоди героїв, їхні спроби самоствердитися і протиставити себе світові дорослих. Перехід від стихії гри до справжніх цінностей і вчинків. Дружба Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна. Всебічне зображення американського життя у творі. Своєрідність гумору.

Теорія літератури. Поняття про портрет, внутрішній світ героя.

Рекомендована література для позакласного читання: Марк Твен. "Пригоди Гекльберрі Фінна".

Тематичне оцінювання

 

ВСЬОГО НА ВИВЧЕННЯ КУРСУ - 70 год.

На текстуальне вивчення творів - 50 год.

На уроки розвитку мовлення - 8 год.

На уроки виразного читання - 2 год.

На уроки повторення і узагальнення - 2 год.

На уроки позакласного читання - 4 год.

На тематичне оцінювання - 4 год.

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 6 КЛАСУ

Учні повинні знати:

- назви вивчених творів та їхніх авторів;

- головних героїв, основні події, їхню послідовність і зв'язок у вивчених творах;

- зміст (сюжет, основні образи) та ідею вивчених творів;

- передбачені програмою поняття з теорії літератури;

- тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам'ять.

Учні повинні вміти:

- вдумливо, виразно читати художні тексти, використовуючи граматичні та логічні паузи, логічні наголоси; розуміти зміст прочитаного;

- переказувати усно та письмово, докладно, вибірково та стисло невеликі за обсягом епічні твори або фрагменти з них, зокрема з елементами опису (пейзажу, інтер'єру, портрета);

- виділяти у творі ключові епізоди та встановлювати зв'язки між ними;

- характеризувати та порівнювати героїв твору, їхні чесноти, цінності та почуття;

- знаходити у тексті зображальні та виражальні засоби мови, з'ясовувати їхню роль у тексті;

- складати план (складний) характеристики образу героя;

- складати план твору-роздуму про героя;

- складати (усно, письмово) твір-роздум про героя.

 

 

7 КЛАС (70 год.)

 

ВСТУП (1год.)

Людина у творах мистецтва слова. Осмислення людської природи й долі у давніх міфах, переказах, легендах та літературних творах з фантастичними та життєподібними сюжетами. Цінність внутрішнього світу людини та її вчинків, людської індивідуальності й людського життя у творах різних епох. Особливості зображення літературного героя в прозі та поезії, особливості читацького сприйняття засобів художньої виразності у перекладних творах.

 

1. ВЕЛИЧ ІСТОРИЧНОГО МИНУЛОГО У ТВОРАХ ДАВНЬОЇ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (7 год.)

З біблійних переказів:

"Давид і Голіаф". "Дужий Самсон"* (2 год.)

Давид і Самсон - біблійні герої-богатирі. їхня відданість ідеї захисту народу від зовнішних ворогів. Специфіка відтворення історичних подій і використання фантастичних елементів.

Теорія літератури. Поняття про гіперболу.

[* 3 книги "Вавилонська вежа" за ред. К. Чуковського]

З давньоіндійської літератури

"Рамаяна" (окремі уривки) (3 год.)

Героїчні подвиги та шляхетні вчинки Рами. Втілення уявлень давньоіндійського народу про справедливість, силу кохання й добра в долі Рами. Фантастика і пригоди у творі. Особливості змалювання природи.

Теорія літератури. Поняття про давній героїчний епос.

Міжлітературні зв'язки. Антична література. Міфи про Геракла.

З французької літератури

"Пісня про Роланда" (окремі уривки) (2 год.)

Втілення в образі Роланда героїко-патріотичного та рицарського ідеалу Середньовіччя. Оспівування звитяги, мужності, відваги, рицарського служіння батьківщині. Історична правда та вигадка в творі.

Теорія літератури. Поняття про середньовічний героїчний епос.

Міжлітературні зв'язки. Героїчний епос народів світу.

Міжпредметні зв'язки. Історія. Рицарство в середньовічній Європі.

Рекомендована література для позакласного читання: "Пісня про Нібелунгів". "Пісня про мого Сіда". "Роман про Трістана та Ізольду" (в уривках).

Тематичне оцінювання

 

2. ІСТОРИЧНА ТЕМА В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ (10 год.)

З англійської літератури

Вальтер СКОТТ (1771 -1832)

"Айвенго" (6 год.)

Короткі відомості про письменника.

Широка панорама життя середньовічної Англії в романі "Айвенго". Втілення в образі Айвенго найкращих рицарських чеснот. Перемога добра, краси і справедливості над жорстокістю та підступністю. Долі Ровени й Ребекки. Романтика пригод та історичний колорит. Зображальний динамізм (сцена штурму замку), гумор у творі.

Теорія літератури. Поняття про історичний роман.

Міжпредметні зв'язки. Історія європейського Середньовіччя.

Рекомендована література для позакласного читання: А. Дюма. "Три мушкетери" [79]

З російської літератури

Микола ГОГОЛЬ (1809-1852)

"Тарас Бульба" (4 год.)

Короткі відомості про письменника. М. Гоголь і Україна.

Зображення історичних подій в Україні, побуту й звичаїв Запорозької Січі в повісті 'Тарас Бульба". Патріотичний пафос твору. Уславлення військового товариства. Втілення суперечливих рис українського козацтва в образі Тараса Бульби. Протиставлення життєвого вибору в долях його синів. Цілісність натури Остапа, його самовідданість ідеї захисту рідної землі. Трагедія Андрія; конфлікт почуття та обов'язку. Майстерність розкриття характерів героїв. Картини української природи.

Теорія літератури. Поняття про повість, образ автора.

Міжлітературні зв'язки. М. Гоголь і Україна. Зв'язок із українським фольклором (історичні пісні про Байду, Морозенка, Кармелюка). Марко Вовчок. "Кармелюк". І. Франко. "Захар Беркут".

Міжпредметні зв'язки. Українська мова. Використання української лексики як засіб мовної характеристики персонажів. Історія. Заснування Запорозької Січі.

Рекомендована література для позакласного читання: О. Пушкін. "Дубровський".

Тематичне оцінювання

 

3. ПОЕТИЗАЦІЯ ДАВНИНИ Й НАРОДНО-НАЦІОНАЛЬНОЇ СТИХІЇ В ЛІТЕРАТУРНІЙ БАЛАДІ (6год.)

З польської літератури

Адам МІЦКЕВИЧ (1798-1855)

"Світязь" (2 год.)

Короткі відомості про автора.

Уславлення патріотизму в баладі. Фантастичні елементи та особливості пейзажу. Національний колорит у творі.

Теорія літератури. Поняття про баладу.

Виразне читання. Поняття про мелодику художнього читання.

Міжлітературні зв'язки. Український фольклор як важливе джерело тем і образів балад А.Міцкевича.

З шотландської літератури

Роберт БЕРНС (1759 - 1796)

"Джон-Ячмінь" (2 год.)

Короткі відомості про автора.

Утвердження віри в сили народу та його щасливе майбутнє. Алегоричний зміст твору. Виразне читання. Логіко-граматична пауза. Теорія літератури. Поняття про риму.

З англійської літератури

Роберт Льюїс СТІВЕНСОН (1850-1894)

"Вересковий трунок" (2 год.)

Короткі відомості про автора.

Уславлення в баладі "Вересковий трунок" мужності та волелюбності людини, яка не підкоряється загарбникам. Фольклорні традиції у творі.

Виразне читання. Поняття про поетичний ритм. Читання напам'ять уривка однієї з балад (на вибір).

Рекомендована література для позакласного читання: В. Жуковський. "Світлана".

Тематичне оцінювання

 

4. ТЕМА СПРАВЕДЛИВОСТІ Й ВОЛІ В ПОЕЗІЇ (7 год.)

З угорської літератури

Шандор ПЕТЕФІ (1823 - 1849)

"Витязь Янош" (в уривках) (3 год.)

Короткі відомості про автора.

"Витязь Янош" - фольклорно-казкова поема про героя з народу; втілення в його образі найкращих чеснот: доброти, шляхетності та людяності, сміливості й волелюбності. Особливості змалювання у творі чарівного світу. Поетизація народних традицій та відтворення національного колориту.

Теорія літератури. Поняття про поему, засоби художньої виразності.

Міжлітературні зв'язки. Ш. Петефі та Т. Шевченко.

З російської літератури

Михайло ЛЕРМОНТОВ (1814-1841)

"Три пальми". "Хмари". "Вітрило". "Мцирі" (4 год.)

Короткі відомості про автора.

Жага мандрівок, порив до волі, туга за гармонією, гостре відчуття самотності - провідні настрої лермонтовської поезії. Характер взаємин ліричного героя з природним світом. Яскравість і виразність картин природи у поезіях.

Теорія літератури. Поняття про ліричний монолог, поетичний розмір.

Для вивчення напам'ять. М. Лермонтов. "Вітрило". "Хмари" (на вибір). "Мцирі" (уривок на вибір).

Міжлітературні зв'язки. Волелюбні мотиви у ліриці Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, А. Міцкевича та ін.

Тематичне оцінювання

 

5. ДЕТЕКТИВ (6 год.)

З літератури США

Едгар Аллан ПО (1809-1849)

"Золотий жук" (3 год.)

Короткі відомості про автора. Е. А. По як засновник жанру інтелектуального детективу. Романтика розкриття таємниці, "пригоди думки", відчуття насолоди від процесу пізнання у творі "Золотий жук".

Теорія літератури. Поняття про детективну літературу та оповідання.

Рекомендована література для позакласного читання: Е. А. По. "Вбивство на вулиці Морг".

З англійської літератури

Артур Конан ДОЙЛЬ (1859-1930)

"Пістрява стрічка". "Спілка рудих" (3 год.)

Короткі відомості про автора.

Цикл пригод знаменитого детектива Шерлока Холмса - оповіді про інтелектуальну й сильну людину, яка бореться проти зла. Дисципліна і чесноти джентльмена. Секрет популярності славетного нишпорки та його друга доктора Ватсона. Залізна логіка головного героя та "простота" його дедуктивного методу. Захоплюючий сюжет оповідань.

Теорія літератури. Поняття про цикл.

Рекомендована література для позакласного читання: А. Конан Дойль. "Оповідання про Шерлока Холмса" (2 - З на вибір).

 

6. ФАНТАСТИКА І РОМАНТИКА (8 год.)

З англійської літератури

Герберт ВЕЛЛС (1866-1946)

"Чарівна крамниця" (2 год.)

Короткі відомості про автора.

Особливості розвитку фантастичного сюжету в оповіданні "Чарівна крамниця". Своєрідність сприйняття подій героями твору. Світ очима дитини. Прийом контрасту як засіб характеристики героїв. Символічні образи, роль деталі, сенс фіналу. [80]

З літератури США

Айзек АЗІМОВ (нар. 1920 р.)

"Фах" (3 год.)

Короткі відомості про автора.

Погляд письменника-фантаста на освіту майбутнього. Проблеми самостійного інтелектуального пошуку, здобуття знань; ситуація випробування характеру у творі.

Теорія літератури. Поняття про науково-фантастичну літературу.

Рекомендована література для позакласного читання: Р.Д. Бредбері. "Посмішка". "Марсіанські хроніки" (на вибір).

З російської літератури

Олександр ГРІН (Олександр Гриневський) (1880 -1932)

"Пурпурові вітрила" (3 год.)

Короткі відомості про автора. О. Грін і Україна.

Віра в силу надії та справжнього кохання в повісті-казці "Пурпурові вітрила". Перемога романтичної мрії над законами буденного світу. Цілісність натури й духовне багатство Ассоль. Символіка пурпурових вітрил і сенс назви твору.

Теорія літератури. Початкове поняття про символ.

Тематичне оцінювання

 

7. ГУМОР ТА САТИРА (5 год.)

З російської літератури

Антон ЧЕХОВ (1860-1904)

"Хамелеон". "Товстий і тонкий". "Зловмисник" (3 год.).

Короткі відомості про письменника.

Висміювання боягузтва, підлабузництва, безвідповідальної наївності в оповіданнях. Значення діалогу та художньої деталі в розкритті характерів героїв. Сенс назв творів.

Виразне читання. Засоби емоційно-образної виразності читання.

Теорія літератури. Роль художньої деталі у розкритті характерів героїв.

З літератури США

О. ГЕНРІ (Вільям Сідні Портер) (1862 -1910)

"Вождь червоношкірих" (2 год.)

Короткі відомості про письменника.

Майстерність у зображенні характерів героїв та незвичайних комічних ситуацій. Вдача хлопчини: енергійність, винахідливість, непосидючість. Світ дитини та світ дорослих у творі.

Теорія літератури. Поняття про засоби комічного.

Тематичне оцінювання

 

ВСЬОГО НА ВИВЧЕННЯ КУРСУ - 70 ГОД.

На текстуальне вивчення творів - 50 год.

На уроки розвитку мовлення - 8 год.

На уроки виразного читання - 2 год.

На уроки повторення й узагальнення - 2 год.

На уроки позакласного читання - 4 год.

На тематичне оцінювання - 4 год.

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ 7 КЛАСУ

Учні повинні знати:

- назви і зміст вивчених творів та їхніх авторів;

- сюжет і героїв вивчених творів;

- особливості композиції вивчених творів;

- передбачені програмою поняття теорії літератури;

- тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам'ять.

Учні повинні вміти:

- вдумливо, виразно читати художні тексти, використовуючи психологічні, граматичні, логічні та логіко-граматичні паузи, логічні наголоси, розуміти зміст прочитаного;

- розрізняти й оцінювати риси літературних героїв, висловлюючи власну думку про них;

- давати (усно та письмово) повну розгорнуту відповідь на поставлені запитання;

- визначати ідейно-художню роль елементів сюжету (експозиції, зав'язки, кульмінації, розв'язки) та тропів у творі;

- характеризувати та порівнювати тематику й проблематику, сюжети і героїв різних творів;

- складати план (складний) порівняльної характеристики образів художнього твору;

- складати план (складний) твору-роздуму над проблемами художнього твору;

- складати (усно і письмово) твір-роздум над проблемами художнього твору.

 

 

8 КЛАС (70 год.)

 

ВСТУП (1 год.)

Загальна характеристика історичного розвитку світової літератури. Особистісні, епохально-історичні та загальнолюдські цінності у творах світової літератури. Національні літератури як проводирі своєрідності національних культур та складові світового літературного процесу. їхнє розмаїття і взаємозв'язок. Роль перекладацтва в діалозі різних національних літератур.

Теорія літератури. Початкове поняття про історію літератури, національні літератури.

 

1. ЛІТЕРАТУРА АНТИЧНОЇ ДОБИ (2 год.)

Загальна характеристика давньогрецького театру; народження трагедії й комедії, вплив давньогрецького театру на розвиток світової культури.

З давньогрецької літератури

ЕСХІЛ (525-456 до н.е.)

"Прометей закутий" (окремі монологи) (2 год.)

Загальні поняття про давньогрецький театр.

Короткі відомості про автора.

Втілення в образі Прометея ідеї героїчного служіння людям і мужнього страждання заради їхнього щастя.

Теорія літератури. Поняття про драму як літературний рід, трагедію як жанр драматургії. Монолог. Діалог.

Міжлітературні зв'язки. Антична міфологія: міф про Прометея. Світова література: Вольтер, Й. В. Гете, П. Б. Шеллі, Дж. Байрон, Т. Шевченко, Леся Українка, М. Рильський, А. Малишко, Л. Костенко.

Міжпредметні зв'язки. Історія. Історія Стародавньої Греції.

 

2. СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА (6 год.)

Загальна характеристика літератури народів Сходу VIII - ХII ст.

З китайської лірики

Розквіт китайської літератури у VIII ст. Національна своєрідність поетичного змісту та форми в китайській ліриці.

ЛІ БО (701-762)

З віршів (на вибір)

ДУ ФУ (712 -770)

З віршів (на вибір) (2 год.). [81]

Короткі відомості про авторів.

Тонке сприйняття барв і звуків життя, оспівування природи, глибоке розуміння внутрішнього світу людини.

Міжпредметні зв'язки. Історія. Культура народів Далекого Сходу.

З персько-таджицької поезії

Місце персько-таджицької поезії у світовій літературі. Увага до почуттів людини, особливості оспівування кохання у східній поезії. Загальні відомості про своєрідність її поетичних форм, каліграфічного та художнього оформлення.

Омар ХАЙЯМ (1048 - після 1122)

Рубаї (на вибір) (2 год.)

Короткі відомості про автора. Роздуми, життєві спостереження та їх узагальнення в творчості Омара Хайяма. Утвердження ідеї права людини на щастя, прагнення до втіхи та радощів життя. Афористичність та метафоричність поетичної мови.

Теорія літератури. Поняття про рубаї.

Для вивчення напам'ять. 1-2 вірші на вибір.

Рекомендована література для позакласного читання: Рудакі. Гафіз. Фірдоусі. Сааді. Нізамі. Джамі. З віршів (на вибір).

З грузинської літератури

Шота РУСТАВЕЛІ (XII ст.)

"Витязь у тигровій шкурі" (окремі епізоди) (2 год.)

Короткі відомості про поета. Національна своєрідність грузинської культури (народні пісні, архітектура, декоративно-прикладне мистецтво, звичаї тощо). Оспівування мужності та героїзму, дружби й відданості у творі. Національний колорит у поемі, її жанрова своєрідність, афористичність віршів.

Теорія літератури. Поняття про героїчне в літературі.

Міжлітературні зв'язки. Типологічна подібність до творів європейського героїчного епосу Високого середньовіччя. Образ Амірані (Прометея) в грузинських міфах. Українська література. М. Рильський. "Шота Руставелі". А. Малишко: "Руставелі". М. Бажан - перекладач і популяризатор поеми.

Тематичне оцінювання

 

3. ЛІТЕРАТУРА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ (13 год.)

Загальні відомості про Відродження як добу європейської культури.

З італійської літератури

Франческо ПЕТРАРКА (1304 -1374)

З "Книги пісень" ("Канцоньєре"): "Благословенні місяць, день і рік...". "Щасливі квіти й благовісні трави...". "Ні зоряних небес мандрівні хори" (3 год.)

Короткі відомості про поета.

Загальна характеристика "Книги пісень". Оспівування краси природи та кохання до Лаури. Шляхетність почуттів закоханого героя, особливості його самоспостереження.

Теорія літератури. Поняття про лірику як літературний рід та сонет як літературний жанр.

Для вивчення напам'ять. Ф. Петрарка. Сонет (на вибір).

Рекомендована література для позакласного читання: Ф. Петрарка. "Як не любов, то що ж це бути може...". "Де погляд ніжний, де чарівний вид..." та ін. (на вибір).

Міжпредметні зв'язки. Історія. Відродження в Італії.

З англійської літератури

Вільям ШЕКСПІР (1564-1616)

"Ромео та Джульєтта" (5 год.)

Короткі відомості про автора.

Утвердження у трагедії величі й краси справжнього кохання, його здатності піднестися над розбратом і ворожнечею світу. Образи юних закоханих, засоби розкриття сили їхніх почуттів. "Світлий трагізм" фіналу трагедії. Комічні образи у творі.

Теорія літератури. Поняття про трагедію як жанр драматургії, композицію драми.

Міжпредметні зв 'язки. Історія. Англія за часів королеви Єлизавети.

Рекомендована література для позакласного читання: В. Шекспір. "Дванадцята ніч".

З іспанської літератури

Мігель СЕРВАНТЕС де СААВЕДРА (1547-1616)

"Премудрий гідальго Дон Кіхот Ламанчський" (ключові епізоди з 1 кн.) (5 год.)

Короткі відомості про життя та творчу долю письменника.

Зображення подвигів Дон Кіхота у романі. Конфлікт між ідеалом та дійсністю - центральна проблема твору. Протиставлення ідеалізму Дон Кіхота тверезій розсудливості Санчо Панси. Сміхова стихія у творі. "Донкіхотство" як соціально-психологічне явище.

Теорія літератури. Поняття про "вічний образ".

Міжпредметні зв'язки. Історія. Іспанія у XVI ст.

Рекомендована література для позакласного читання: Дж. Боккаччо. "Декамерон" (2 - 3 новели на вибір).

Тематичне оцінювання

 

4. ЛІТЕРАТУРА XVII СТ. (2 год.)

Своєрідність розвитку японської літератури.

З японської літератури

МАЦУО Басьо (Дзінсітіро) (1644-1694)

Хоку (на вибір). (2 год.)

Короткі відомості про автора.

Хоку - поезія згадки, пізнання, душевного перевтілення. Пошуки краси у буденному, гармонія духовного і матеріального світів - характерні особливості хоку Мацуо Басьо. Роль художньої деталі як органічної частини цілісної картини світу.

Теорія літератури. Поняття про хоку.

Для вивчення напам'ять. Мацуо Басьо. Хоку (на вибір).

 

5. ЛІТЕРАТУРА ПРОСВІТНИЦТВА (2 год.)

Загальні відомості про добу Просвітництва.

З німецької літератури

Фрідріх ШИЛЛЕР (1759-1805)

"Рукавичка" (2 год.)

Короткі відомості про автора. Ф. Шиллер і Просвітництво.

Історична основа балади. Обстоювання людської гідності, проблема співвідношення лицарського кодексу честі та загальнолюдської цінності життя. Художні описи у творі.

Теорія літератури. Поняття про художній опис.

Міжлітературні зв'язки. Типологічна подібність з вивченими зразками балади.

Рекомендована література для позакласного читання: Ф. Шиллер. "Нурець". "Лицар Тогенбург" (на вибір).

Тематичне оцінювання

 

6. ЛІТЕРАТУРА XIX СТ. (8 год.)

Загальні відомості про добу романтизму. [82]

З німецької літератури

Ернст Теодор Амадей ГОФМАН (1776-1822)

"Малюк Цахес на прізвисько Циннобер" (4 год.)

Короткі відомості про автора.

Моральний та соціальний плани фантастичної історії злету та падіння Цахеса. Сатиричне викриття самозасліплених обивателів, сутність протистояння героя-"ентузіаста" філістерському світові. Філософський сенс твору. Фантастичне й реальне у повісті-казці.

Теорія літератури. Поняття про філософську казку, іронію.

Міжлітературні зв'язки. Гофман та літературна казка.

Рекомендована література для позакласного читання: Е. Т. А. Гофман. "Золотий горнець".

З німецької літератури

Генріх ГЕЙНЕ (1797-1856)

"Лорелея". "Самотній кедр на стромині..". "Чому троянди немов неживі". "Білі глянцеві манжети" (2 год.)

Життєвий і творчий шлях поета.

"Книга пісень". Романтичне забарвлення конфлікту ліричного героя зі світом, засоби відтворення розмаїття почуттів і думок. Тема кохання. Народнопісенна основа віршів. Особливості образів природи. Музичність, крилата легкість віршів. Гейнівська іронія.

Теорія літератури. Поняття про жанри ліричних творів, романтичну іронію.

Міжлітературні зв'язки. Європейська балада. "Книга пісень" Ф. Петрарки.

Для вивчення напам'ять. Г. Гейне. "Лорелея".

З польської літератури

Адам МІЦКЕВИЧ (1798 - 1855)

З "Кримських сонетів" ("Бахчисарай". "Гробниця Потоцької". "Байдари". "Аю-Даг") (2 год.)

Короткі відомості про поета.

Створення романтичного автопортрета, розкриття психологічного паралелізму природи та людини у "Кримських сонетах". Ностальгія за батьківщиною - провідний настрій циклу. Образи природи Криму.

Теорія літератури. Поняття про сонетний цикл.

Для вивчення напам'ять. А. Міцкевич. "Кримські сонети" (на вибір).

Міжлітературні зв'язки. Сонетарій А. Міцкевича в низці сонетів західноєвропейських авторів. А. Міцкевич і Т. Шевченко (жанр історичної поеми). А. Міцкевич і О. Пушкін.

Міжпредметні зв'язки. Історія. Трагічна історична доля Польщі у XIX ст.

Рекомендована література для позакласного читання: А. Міцкевич. "Дзяди". "Пан Тадеуш" (на вибір).

Тематичне оцінювання

 

7. ЛІТЕРАТУРА XX СТ. (16 год.)

Найважливіші теми світової літератури XX ст.

ЗОБРАЖЕННЯ ПРИРОДИ В ПРОЗІ ТА ПОЕЗІЇ НА ПОЧАТКУ XX СТ.

З літератури США

Джек ЛОНДОН (Джон Гріффіт) (1876-1916)

"Біле Ікло" (3 год.)

Короткі відомості про письменника.

Світ тварин і світ людей у творі. Гострота конфліктів, виразність вияву непересічних характерів, моральної сили за умов екстремальної ситуації. Мальовничість пейзажів Північної Америки.

Міжлітературні зв'язки. Твори Дж. Лондона та Е. Сетон-Томпсона.

Рекомендована література для позакласного читання: Дж. Лондон. "Жага до життя".

З російської літератури

Сергій ЄСЕНІН (1895-1925)

"Відгомоніла золота діброва". "Пісня про собаку" (2 год.)

Короткі відомості про поета.

Народнопісенні джерела образності єсенінської лірики, метафорична яскравість поетичної мови, єдність внутрішнього світу ліричного героя з природою. Краса і гармонія природного життя.

Теорія літератури. Поняття про психологічний паралелізм.

Для вивчення напам'ять. С. Єсенін. "Відгомоніла золота діброва..."

Міжлітературні зв'язки. С. Єсенін і Т. Шевченко (єсенінський переклад вірша Т. Шевченка "Село").

Тематичне оцінювання

ОСМИСЛЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ ДОЛІ ТА НАЙВИЩИХ ЦІННОСТЕЙ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

З японської літератури

ІСІКАВА Такубоку (Хадзіме) (1886-1912)

Танка (на вибір) (2 год.)

Короткі відомості про автора.

Поєднання в жанрі танка картин реального буття та особистих асоціацій поета. Тонке сприйняття барв і звуків життя, глибоке розуміння психології людини, гра слів та багатозначність образів - характерні особливості танка Такубоку.

Теорія літератури. Поняття про танка.

З єврейської літератури

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ (Шолом Рабинович) (1859-1916)

"Хлопчик Мотл" (З год.)

Короткі відомості про письменника.

Змалювання драматичної долі головного героя. Пафос людяності, ліризм твору. Національний колорит та гумор.

Міжпредметні зв'язки. Історія. Побут, звичаї, національна своєрідність культури євреїв в Україні XIX ст.

З французької літератури

Антуан де СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ (1900-1944)

"Маленький принц" (3 год.)

Короткі відомості про письменника.

Притчовий характер твору, його гуманістичний зміст. Роздуми про вищі цінності людського існування та про його сенс. Розкриття основ духовно осмисленого життя. Проблема персональної відповідальності за вчинок.

Теорія літератури. Поняття про філософську казку-притчу.

З російської літератури

Михайло Ш0ЛОХОВ (1905 -1984)

"Доля людини" (3 год.)

Короткі відомості про письменника.

Суворе випробовування людського характеру за умов війни. Утвердження в образі Андрія Соколова перемоги людяності, мужності, відповідальності за долю батьківщини. Особливості образу оповідача та композиція твору.

Теорія літератури. Поняття про композицію твору, образ оповідача.

Міжпредметні зв'язки, Історія. Друга світова війна.

Рекомендована література для позакласного читання: Б. Васильєв. "А зорі тут тихі..." [83]

Тематичне оцінювання

 

ВСЬОГО НА ВИВЧЕННЯ КУРСУ - 70 ГОД.

На текстуальне вивчення творів - 50 год.

На уроки розвитку мовлення - 8 год.

На уроки виразного читання - 2 год.

На уроки повторення й узагальнення - 2 год.

На уроки позакласного читання - 4 год.

На тематичне оцінювання - 4 год.

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 8 КЛАСУ

Учні повинні знати:

- назви вивчених творів та їхніх авторів;

- сюжет, героїв та особливості композиції вивчених творів;

- географічні та часові координати розвитку світової літератури (у межах засвоєного матеріалу);

- передбачені програмою поняття теорії літератури;

- характерні особливості епічних, ліро-епічних та драматичних творів;

- тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам'ять.

Учні повинні вміти:

- визначати ідейно-художню роль елементів сюжету, композиції, авторської характеристики, вчинків, портрета героя, пейзажу в творі, що вивчається;

- характеризувати героя твору, порівнювати героїв одного або різних творів;

- розрізняти, оцінювати та обговорювати конфлікти і чинники духовного життя літературних героїв;

- давати повну (усну чи письмову) відповідь на запитання;

- складати план власного усного та письмового висловлювання;

- давати (усно і письмово) відгук про самостійно прочитані літературні твори, твори інших видів мистецтва;

- складати (усно і письмово) твір-роздум про художній твір;

- користуватися словниками, довідковим апаратом підручників, хрестоматій і прочитаних книг.

 

 

9 КЛАС (70 год.)

 

ВСТУП (1 год.)

Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтв. Співвідношення історії світової та української літератур.

Духовно-етичний, емоційно-естетичний, пізнавально-науковий аспекти курсу "Зарубіжна література". Перетворення загальнолюдських цінностей, закарбованих у світовій літературі, в індивідуальний духовний досвід сучасного читача.

Творчий діалог з перекладною книгою: взаємодія автора, перекладача й читача.

 

1. НАЙДАВНІШІ ПАМ'ЯТКИ СЛОВЕСНОГО МИСТЕЦТВА (5 год.)

Веди, Біблія, Авеста, Коран - священні книги народів світу, пам'ятки світової літератури. Відображення в них священної історії та етичних норм існування людства (1 год.).

Біблія

Старий Заповіт. Історія Йосипа (2 год.)

Основні відомості про виникнення Старого Заповіту, його складові. Відображення цінностей родового суспільства в історії про Йосипа: засудження сімейної ворожнечі, утвердження ідеї міцних родинних зв'язків, оспівування сили прощення й людяності; міфологічно-фольклорні мотиви в сюжеті.

Новий Заповіт. Євангеліє (одне на вибір) (2 год.)

Основні відомості про виникнення Нового Заповіту, його складові. Доля Ісуса і його вчення. Головні цінності християнської моралі.

Міжлітературні зв'язки. Біблійні образи в українській літературі (Т. Шевченко. "Давидові псалми", "Ісаія. Глава 35". І. Франко. "Мойсей". Л. Костенко. "Давидові псалми" та ін.).

Міжпредметні зв'язки. Українська мова. Крилаті слова і вирази з Біблії.

 

2. АНТИЧНА ЛІТЕРАТУРА (5 год.)

Античність - колиска європейської культури. Грецька й римська літератури як складові античної літератури (1 год.)

Теорія літератури. Поняття про античну літературу.

З давньогрецької літератури 

Гомеровий епос (VIII - VII ст. до н.е.)

"Іліада" (пісні І, ХІ) або "Одіссея" (пісні IX, XXI - XXII) (2 год.)

Короткі відомості про легендарну постать Гомера та про походження його поем.

Міфологічна історія Троянської війни та її відтворення в гомерівському епосі. Широкомасштабне змалювання життя стародавніх греків, їхніх уявлень про світ та моральні закони в "Іліаді" та "Одіссеї".

"Іліада". Загальне уявлення про сюжет поеми. Епічне змалювання подій Троянської війни. Поетизація героїзму та подвигу, співчуття людському горю. Втілення в образах Ахілла й Гектора античного ідеалу воїна-героя. Характер взаємин богів і героїв у творі.

"Одіссея". Загальна характеристика сюжету поеми. Тема "Одіссеї" - повернення героя-мандрівника до рідного дому. Зображення перемоги людського розуму та винахідливості в епізоді боротьби Одіссея з циклопом Поліфемом. Втілення самовідданого жіночого кохання в образі Пенелопи. Фантастичні та побутові елементи у творі.

Теорія літератури. Поняття про епічну поему та її заспів, гекзаметр, епічний стиль (пластичність, постійні епітети, порівняння, повторення тощо).

Рекомендована література для позакласного читання: з давньогрецької лірики (поезії Архілоха, Сапфо, Анакреонта).

З давньоримської літератури

Публій ВЕРГІЛІЙ Марон (70 -19 до не).

"Енеїда" (в уривках) (2 год.)

Загальні відомості про "золоту добу" римської культури та літератури. Короткі відомості про Вергілія.

"Енеїда". Історія створення та загальна характеристика сюжету. Творче наслідування Гомерових поем: "одіссея" мандрів Енея та "Іліада" його битв. Поетизація римської доблесті, патріотичного служіння державі в "Енеїді".

Міжлітературні зв'язки. Типологічні подібності в поемах Вергілія та Гомера. Твір Вергілія і образ поета в українській літературі (І. Котляревський. "Енеїда". М. Зеров. "Вергілій").

Міжпредметні зв'язки. Українська мова. Крилаті вирази давньогрецького і давньоримського походження. [84]

Рекомендована література для позакласного читання: Квінт Горацій Флакк. "Оди": III, З0. Публій Овідій Назон. "Метаморфози": X, 1 - 105 - Орфей; X, 243 - 295 - Пігмаліон (уривки на вибір).

Тематичне оцінювання

 

3. ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (4 год.)

Загальна характеристика доби Середньовіччя як етапу розвитку світової культури. Середньовіччя на Заході та Сході. Зв'язок європейської середньовічної літератури зі спадщиною античності та християнства. Провідні теми й жанри середньовічної літератури (релігійна література, хроніки, героїчний епос, рицарський роман, лірика трубадурів, поезія вагантів) (1 год.).

Теорія літератури. Поняття про літературу Середньовіччя. 

З італійської літератури

Дайте АЛІГ'ЄРІ (1265 -1321)

"Божественна комедія": "Пекло" , V, XXXIII) (3 год.)

Данте Аліг'єрі - поет і мислитель періоду переходу від Середньовіччя до Відродження.

"Божественна комедія". Історія створення та загальні відомості про сюжет. Сутність назви та особливості композиції твору. Грандіозна панорама потойбічного світу, віддзеркалення сучасних автору політичних реалій та історичних подій. Духовний і моральний сенс подорожі героя. Алегоричне значення образів Поета, Вергілія, Беатріче. Дантова оцінка історій Франчески та Паоло, графа Уголіно. Християнські та античні традиції у творі.

Теорія літератури. Поняття про віршову строфу (терцину). Поняття про середньовічну літературу.

Міжлітературні зв'язки. Антична література. Творчість Вергілія. Постать Данте як тема української літератури (Леся Українка. "Забута тінь". Юрій Клен. "Беатріче". Л. Костенко. "Під вечір виходить на вулицю він..." та ін.).

 

4. ЛІТЕРАТУРА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ (6 год.)

Загальна характеристика духовно-культурного перевороту, що відбувся в Європі за ренесансної доби. Його хронологічні межі; значення терміна "Відродження". Відкриття цінності земного життя й земного щастя людини - основа ренесансного гуманізму та індивідуалізму. Ренесансний ідеал гармонійної особистості. Титани Відродження: Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель Санті. Відображення ренесансного світосприйняття в творах Ф. Петрарки, Дж. Боккаччо, В. Шекспіра, М. Сервантеса (1 год.)

Теорія літератури. Поняття про літературу Відродження.

З англійської літератури

Вільям ШЕКСПІР (1564-1616)

"Гамлет, принц Данський". З сонетів (66,116,130) (5 год.)

В. Шекспір - великий поет і драматург доби Відродження. "Шекспірівське питання". Розкриття особливостей ренесансного сприйняття кохання в сонетах.

Шекспірівський театр як енциклопедія людських характерів, почуттів, пристрастей.

"Гамлет". Філософсько-етична проблематика трагедії. Образ Гамлета - європейського інтелігента, індивідуаліста, носія ренесансних ідеалів. Трагедія його зіткнення зі злом реального світу. Проблема морального вибору і вчинку в творі.

Мотив помсти, його зв'язок із системою образів. Художні особливості побудови трагедії ("зволікання" дії, "вистава у виставі" тощо).

Теорія літератури. Поняття про мотив, монолог як елемент композиції драми.

Для вивчення напам'ять. В. Шекспір. З сонетів (№ 66, 116,130) (2 на вибір).

Міжлітературні зв'язки. Вплив творчості В. Шекспіра на В. Гюго. Образ Гамлета в українській і російській поезії ("XX вік і Гамлет" Б. Олійника, "Я - Гамлет" О. Блока та ін.). Сонети Петрарки.

Рекомендована література для позакласного читання: М. Сервантес. "Англійська іспанка" або Ф.Рабле "Гаргантюа і Пантагрюель" (уривки) (на вибір).

Тематичне оцінювання

 

5. ЛІТЕРАТУРА XVII СТ. (БАРОКО, КЛАСИЦИЗМ) (5 год.)

Загальна характеристика культурного життя в Європі у XVII ст. Інтенсивний розвиток природничих наук, роль відкриттів Галілео Галілея, Ньютона, Декарта, Лейбниця у формуванні нової картини світу. Видатні художники XVII ст. (М. Караваджо, Д. Веласкес, X. Рембрандт та ін.).

Література бароко: найяскравіші представники європейського бароко (Ф. де Кеведо-і-Вільєгас, Дж. Мільтон, Я. К. Гріммельсгаузен та ін.). Провідні теми й стильове новаторство барокової лірики (на зразках поезій Дж. Донна, Луїса де Гонгори-і-Арготе та ін.). Риси барокового світосприйняття та естетики в драмі "Життя - це сон" П. Кальдерона де ла Барки.

Література класицизму: її видатні представники у французькій літературі (П. Корнель, Ж. Расін, Ж. Б. Мольєр, Ж. Ларошфуко). Узагальнення теоретичних засад класицистичної літератури у трактаті "Поетичне мистецтво" Н. Буало (античність як естетичний канон, культ розуму, правило "трьох єдностей" у драмі, розмежування "високих" та "низьких" жанрів тощо) (2 год.).

Теорія літератури. Поняття про бароко як добу й художній напрям.

З французької літератури

МОЛЬЄР (Жан Батіст Поклен) (1622 - 1673)

"Міщанин-шляхтич" (3 год.)

Мольєр - комедіограф, актор, театральний діяч. Провідні теми та художні особливості комедій Мольєра.

"Міщанин-шляхтич". Висміювання пихи, марнославства та безпідставних претензій на аристократизм у комедії. Антитеза комічної манії Журдена та егоїстичного здорового глузду Доранта. Розіграш як сюжетний прийом у комедії. Правила класицизму в комедії Мольєра. Сміхова стихія у творі.

Теорія літератури. Класицизм як художньо-стильова система. Поняття про комедію як жанр.

Міжлітературні зв'язки. Антична література: типологічні подібності між французьким і давньоримським класицизмом. Використання давньогрецьких і середньовічних сюжетів у трагедії французького класицизму. Українська література: риси типологічної подібності між європейським та українським літературним бароко. Вплив Мольєра на драматургію корифеїв українського театру (М. Кропивницького, І. Карпенка-Карого, М. Старицького).

Міжпредметні зв'язки. Історія. Реформаційний рух, контрреформація в Європі. Франція часів королів Луї XIII і Луї XIV.

Рекомендована література для позакласного читання: Педро Кальдерон де ла Барка. "Життя - це сон" (загальна характеристика твору з обговоренням окремих розділів). [85]

 

6. ЛІТЕРАТУРА XVIII СТ. (6 год.)

Загальна характеристика доби Просвітництва. Провідні ідеї Просвітництва: віра в перетворювальну силу ідей та освіти ("ідеї правлять світом"), у можливість побудови "царства розуму" на землі шляхом виховання та переконання, у гармонійну єдність Розуму і Природи. Концепції "природної людини" та "громадянина світу". Відображення просвітницьких ідей у творах Дж. Свіфта, Д. Дефо, Г. Філдінга. Тісний зв'язок художньої літератури з філософською та публіцистичною думкою у творчості французьких "енциклопедистів" (Вольтер, Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо). Своєрідність німецької літератури у XVIII ст. Естетичні погляди Ф. Шиллера, проблематика його драм. (1год.)

З німецької літератури

Йоганн Вольфганг ГЕТЕ (1749 - 1832)

"Вільшаний король". "Фауст" (ключові епізоди з 1 частини: "Ніч", "Кабінет Фауста", "Сад Марти", "Вальпуржина ніч"; з 2 частини: "Опівнічна доба", "Просторе дворище перед палацом") (5 год.)

Життєвий і творчий шлях. Гете і Просвітництво.

Фольклорні традиції в баладі "Вільшаний король". Переплетіння психологічного, фантастичного та реального у творі. Емоційна атмосфера, поетичний ритм.

"Фауст". Загальна характеристика змісту трагедії. Історія життєвих шукань Фауста. Втілення в його образі вищих духовних поривань людини і їх протиставлення скепсису та цинізму, уособлених в образі Мефістофеля. Гетевське розуміння проблеми справжнього сенсу буття як невпинного пошуку. Боріння добра й зла - рушійна сила розвитку світу. Тема кохання Фауста і Маргарити. Жанрово-композиційні особливості твору.

Теорія літератури. Поняття про драматичну поему.

Тематичне оцінювання

 

7. ЛІТЕРАТУРА XIX СТ. (22 год.)

РОМАНТИЗМ У ЗАХІДНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (8 год.)

Загальна характеристика культурно-історичної доби.

Утвердження культу краси в мистецтві романтизму. Жага загадкового, чарівного, жахливого; тяжіння до символічних образів та міфологічних узагальнень у творах романтиків. Риси героя-романтика: поривання до волі, творча фантазія, надзвичайний розмах почуттів, здатність до індивідуального бунту проти світу, який не відповідає його романтичним прагненням. Протиставлення "ентузіазму" та "світової скорботи" героя-романтика прагматичній дійсності. Романтичне двосвіття та іронія.

Загальні відомості про особливості розвитку романтизму в Німеччині (Новаліс, Е. Т. А. Гофман, Г. Гейне та ін.), Англії (поети "озерної школи", В. Скотт та ін.), Франції (Жорж Санд, В. Гюго та ін.) та США (Е. Алан По, Ф. Купер та ін.)(1 год.)

З англійської літератури

Джордж Гордон БАЙРОН (1788 -1824)

"Хотів би жити знов у горах...", "Паломництво Чайпьд-Гарольда" (уривки), "Корсар", або "Мазепа" (Згод.)

Життєвий і творчий шлях.

Теми "світової скорботи" та втечі від світу в ліриці Байрона. Образи Чайльд-Гарольда і Корсара як втілення байронічного героя. Тема України в творчості Байрона. Змалювання романтичного бунту проти дійсності, внутрішнього розладу героя. Романтичні картини природи. Поетичне новаторство його творів. "Байронізм".

Теорія літератури. Поняття про романтизм як художній напрям. Поглиблення поняття про ліричного героя.

Для вивчення напам'ять: Дж. Г. Байрон. "Станси до Августи". "Сонце безсонних". "З кефалонійського щоденника". "Мазепа" (уривок з пісні XVII або інший) (1 твір на вибір).

Міжлітературні зв'язки. Т. Шевченко про Дж.Байрона. Образ Мазепи у творах Вольтера, В. Гюго. Романтична обробка "східної" теми у В. Гюго ("Орієнтації").

Міжпредметні зв 'язки. Історія. Боротьба Італії та Греції проти іноземного поневолення в XIX ст.

Рекомендована література для позакласного читання: В. Вордсворт, С. Кольридж, Дж. Кітс, П. Б. Шеллі. З лірики.

З французької літератури

Віктор Марі ГЮГО (1802 - 1885)

"Собор Паризької Богоматері" (ключові епізоди) (4 год.)

Життєвий і творчий шлях.

Історичні факти та їх романтичне осмислення в романі. Особливості змалювання боротьби добра і зла, гуманістичний пафос співчуття жертвам людської та соціальної несправедливості у творі. Життєві долі Есмеральди, Квазімодо та Клода Фролло. Багатогранність теми кохання. Образ Собору; розмаїття описів у романі. Антитеза як основний прийом побудови твору. Історичний колорит.

Теорія літератури. Поняття про історичний роман.

Міжлітературні зв'язки. В. Гюго і В. Скотт (історичний роман). Вірш М. Рильського "Есмеральда".

Міжпредметні зв'язки. Історія. Історія Франції XV ст.

Рекомендована література для позакласного читання: Г. Сенкевич. "Куди йдеш?". "Хрестоносці" (на вибір).

Тематичне оцінювання

СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (14 год.)

Загальна характеристика провідних тенденцій в російській культурі та літературі XVIII- початку XIX ст. Переосмислення здобутків європейського романтизму російською літературою. Рух російських митців від зображення романтично-екстраординарних проявів життя до повсякденного, звичайного, типового; поява типів, "зайвої"" та "маленької" людини.

Олександр ПУШКІН(1799-1837)

"Я мить чудову пам'ятаю ...". "Я вас любив...". "Пророк". "Євгеній Онєгін" (5 год.)

Життєвий і творчий шлях. О. Пушкін і Україна. Провідні теми лірики О. Пушкіна.

"Євгеній Онєгін" - соціально-психологічний роман у віршах. Онєгін як втілення типу "зайвої людини"; суперечливість його почуттів і вчинків. Гармонія внутрішнього світу, душевна чистота Татьяни. Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Ленського. Образи автора і природи у творі. Національний колорит. Характеристика жанрових і стильових особливостей "Євгенія Онєгіна".

Теорія літератури. Поняття про роман у віршах, "онєгінську строфу".

Для вивчення напам'ять. "Я мить чудову пам'ятаю ...". "Я вас любив...". "Євгеній Онєгін" (уривок на вибір). [86]

Міжлітературні зв'язки. Пушкін і українська література. Вірш М. Рильського "Пушкін у Києві".

Рекомендована література для позакласного читання: О. Пушкін "Я пам'ятник собі воздвиг...". "Пікова дама". "Мідний вершник". "Маленькі трагедії", (на вибір).

Михайло ЛЕРМОНТОВ (1814-1841)

"Дума". "І нудно, і сумно...". "На дорогу йду я в самотині...". "Герой нашого часу" (5 год.)

Життєвий і творчий шлях.

Романтичні мотиви свободи, мандрування, самотності в ліриці поета. Осуд бездуховності суспільства.

"Герой нашого часу" - морально-психологічний роман про долю покоління 40-х років XIX ст. Майстерність психологічного аналізу в зображенні історії душі "зайвої людини". Романтичні "байронічні" риси образу Печоріна, моральні наслідки його конфлікту з навколишнім світом. Суперечливість натури Печоріна. Жіночі образи у творі. Образи "природної" та "маленької" людини у творі. Особливості композиції, художнього часу, образу автора та картин природи.

Теорія літератури. Поняття про морально-психологічний роман, художній час.

Для вивчення напам'ять. М. Лермонтов. "Молитва". "Бескет". "Демон" (уривок). ( 1 твір на вибір).

Міжлітературні зв'язки. М. Лермонтов і Дж. Байрон. Образ М. Лермонтова в українській літературі ("Мені здається, я не знаю..." Т. Шевченка).

Міжпредметні зв 'язки. Історія. Кавказькі війни Російської імперії.

Микола ГОГОЛЬ (1809- 1852) (4год.)

"Мертві душі" (т.1, ключові епізоди) або "Ніс"

Життєвий і творчий шлях.

Романтика українських легенд та казок у циклі "Вечори на хуторі біля Диканьки". Гуманістичний пафос, милосердя та співчуття до "маленької людини" в повісті "Шинель".

"Мертві душі". Соціально-історичний та філософсько-етичний аспекти аналізу російського життя. Критика кріпосництва. Галерея поміщицьких типів. Сутність авантюри Чичикова, функції його образу у розвитку сюжету. Жанр і композиція твору. Ліричні відступи, особливості гоголівського сміху, роль портрета, інтер'єру, художньої деталі.

"Ніс". Світ російського обивательства і чиновництва у дзеркалі гротескно-фантастичної події. Характер комічного і фантастичного.

Теорія літератури. Поняття про ліричний відступ. Гротеск.

Для вивчення напам'ять. М. Гоголь. "Мертві душі" (уривок на вибір).

Міжлітературні зв'язки. Типологічні подібності з творчістю Е. Т. А. Гофмана, Е. А. По, Г. Квітки-Основ'яненка, І. Котляревського. Рецепція творчості Данте Аліг'єрі ("Божественна комедія").

Рекомендована література для позакласного читання: М. Гоголь. "Шинель"

Тематичне оцінювання

 

ВСЬОГО НА ВИВЧЕННЯ КУРСУ - 70 год.

На текстуальне вивчення творів - 54 год.

На уроки розвитку мовлення - 6 год.

На уроки повторення й узагальнення - 2 год.

На уроки позакласного читання - 4 год.

На тематичне оцінювання - 4 год.

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 9 КЛАСУ

Учні повинні знати:

- найважливіші відомості про історико-культурну добу;

- основні літературні напрями й течії;

- окремі відомості про життя та творчість письменника;

- сюжет, особливості композиції, системи образів вивчених творів;

- жанрові особливості прочитаних творів;

- визначені програмою поняття з теорії літератури;

- тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам'ять.

Учні повинні вміти:

- вдумливо читати та критично аналізувати програмові твори;

- визначати основну проблематику, сюжет, композицію, систему образів і виражально-зображальні засоби мови;

- оцінювати, обговорювати і порівнювати чинники (цінності, ідеали, стани) духовного життя і вчинків літературних героїв;

- аналізувати художні твори в єдності змісту та форми;

- мотивувати свою оцінку прочитаних творів;

- складати план власного усного чи письмового висловлювання;

- створювати усні й письмові роботи, різні за обсягом, характером і жанром;

- складати план та тези літературно-критичних статей;

- готувати доповідь чи реферат на літературну тему (за одним джерелом).

 

 

10 КЛАС (70 год.)

 

І. ЛІТЕРАТУРА XIX СТ. (35 год.)

 

    1. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОЗА XIX СТ. (26 год)

ВСТУП (1год.).

Загальна характеристика соціально-психологічної прози першої половини XIX ст. Основні принципи так званого «класичного реалізму». Провідна тематика соціально-психологічної прози: зіткнення неординарної особистості з законами суспільного існування; гостра критика влади золота; змалювання соціальних контрастів і моральних конфліктів суспільства; розкриття духовних пошуків особистості XIX ст. «Золота доба» класичного роману. Майстри прози Франції (Стендаль, О. де Бальзак, П. Меріме, Г. Флобер, Г. де Мопассан та ін.), Англії (Ч. Діккенс, В. Теккерей, сестри Бронте та ін.), Росії (І. Гончаров, І. Тургенєв, М. Лєсков, М. Салтиков-Щедрін, Ф. Достоєвський, Л. Толстой, А. Чехов та ін.), США (Марк Твен та ін.)

«Червоне і чорне» Стендаля або «Пригоди Олівера Твіста» Ч. Діккенса (6 год.)

Із французької літератури

СТЕНДАЛЬ (Анрі Марі Бейль) (1783 - 1842)

«Червоне і чорне»

Життя і творчий доробок Стендаля. Роль культурної спадщини італійського Відродження у формуванні світогляду письменника. Романтичні й реалістичні тенденції в його творчості.

«Червоне і чорне» - панорамна картина часу з притаманними йому суспільними конфліктами, політичними пристрастями [87] і духовними пошуками. Розкриття в образі Жульєна Сореля трагічної внутрішньої боротьби, сильних і щирих пристрастей та егоїстичного розрахунку. Своєрідність теми кохання та її втілення в жіночих образах. Композиція твору й символіка його назви.

Теорія літератури. Поняття про психологізм, жанр соціально-психологічного роману.

Міжпредметні зв'язки. Історія. Історія Франції часів Наполеона та періоду Реставрації.

Рекомендована література для позакласного читання: Г.Флобер. «Пані Боварі».

З англійської літератури

Чарлз ДІККЕНС (1812 -1870)

«Пригоди Олівера Твіста»

Життєвий і творчий шлях письменника. Романтичні та реалістичні тенденції .у його прозі.

Моральний зміст історії духовного становлення Олівера; розкриття найкращих рис його вдачі у життєвих випробуваннях. Образи друзів та ворогів Олівера. Світ дитинства в романі.

Викриття вад англійського суспільного життя; картини лондонського «дна».

Проблема зла у його суспільному та загальнолюдському етичному аспектах. Утвердження ідеї вищої справедливості та віри в перемогу добра у романі.

Теорія літератури. Поняття про психологізм, жанр соціально-психологічного роману.

Рекомендована література для позакласного читання: Шарлотта Бронте. «Джейн Ейр».

Із французької літератури

Оноре де БАЛЬЗАК (1799 - 1850)

«Гобсек» (3 год.)

Життєвий і творчий шлях О. де Бальзака. Бальзак і Україна. Епопея «Людська комедія»: універсальність задуму, тематико-жанровий склад, основні принципи побудови. Форма зв'язків між окремими творами циклу.

«Гобсек». Зображення влади золота як руйнівної сили. Проблема уявних і справжніх життєвих цінностей. Соціально-історична зумовленість персонажів твору. Романтичні й реалістичні тенденції в повісті. Описи матеріального світу в творі. Майстерність соціально-психологічного аналізу в творах Бальзака.

Теорія літератури. Поняття про епопею.

Міжлітературні зв'язки. «Людська комедія» О. де Бальзака та «Божественна комедія» Данте. Тема влади грошей у творах М. Кропивницького («Глитай, або ж Павук»), І. Карпенка-Карого («Сто тисяч»), Ч. Діккенса («Різдвяна пісня у прозі») та ін. Осмислення долі письменника у «Помилці Оноре де Бальзака» Н. Рибака. Вірш Б. Пастернака «Бальзак».

Міжпредметні зв'язки. Історія. Історія Франції періоду Реставрації.

Рекомендована література для позакласного читання: О. де Бальзак. «Батько Горіо»; П. Меріме. «Кармен» та ін. новели (на вибір).

Тематичне оцінювання

З російської літератури

Федір ДОСТОЄВСЬКИЙ (1821 -1881)

«Злочин і кара» (7 год.)

Життєвий і творчий шлях письменника. Філософсько-етичні засади та гуманістичний пафос його творів.

«Злочин і кара». Зображення краху індивідуалістичного свавілля та руйнівних наслідків моральної вседозволеності. Суперечливість «теорії» Раскольникова. Соціальний і моральний аспекти бунту героя. Проблема «сильної особистості» в романі. Сутність душевних мук Раскольникова після скоєного ним злочину. Символіка його снів. Утілення християнських цінностей в образі Соні Мармеладової. Тема знедолених у романі. Петербург Достоєвського. Глибина психологічного аналізу й філософських проблем, порушених у творі.

Теорія літератури. Поняття про філософський морально-психологічний роман.

Міжлітературні зв'язки. Використання Ф. Достоєвським детективної схеми розвитку сюжету, зв'язок з творчістю Ч. Діккенса. Традиції Ф. Достоєвського у творчості І. Франка («Перехресні стежки»).

Лев ТОЛСТОЙ (1828-1910)

«Війна і мир» (ключові епізоди) (6 год.)

Життєвий і творчий шлях. Філософсько-етичні й творчі пошуки письменника, його громадська діяльність.

«Війна і мир» - історична епопея. Основні плани твору: воєнно-історичний, приватно-родинний, філософський. Втілення різних шляхів пошуків сенсу буття в долях Андрія Волконського та П'єра Безухова. Уособлення ідеалу «природної» краси в образі Наташі Ростової та духовного аристократизму в образі Марії Волконської. Засоби змалювання «діалектики душі». Філософські роздуми автора про історію, особистість і народ у романі. Символіка пейзажів.

Теорія літератури. Поняття про роман-епопею. Внутрішній монолог.

Міжпредметні зв'язки. Історія. Вітчизняна війна в Росії 1812 р.

Для вивчення напам'ять. Уривок з епопеї «Війна і мир» («Аустерліцьке небо» або «Перший бал Ростової»).

Рекомендована література для позакласного читання: Л. Толстой «Анна Кареніна». «Хаджі-Мурат».

Антон ЧЕХОВ (1860 - 1904)

«Людина у футлярі». «Дама з собачкою». «Скрипка Ротшильда» (2 твори на вибір) (3 год.)

Життєвий і творчий шлях письменника. Зображення трагізму «дрібниць життя» в оповіданнях А. Чехова. Викриття штучності у людських почуттях, бездуховності існування. Змалювання психологічно складних прагнень героїв до духовного самовиявлення. Художні особливості оповідань: роль символічної деталі, психологічного підтексту, відкритого фіналу. Лаконізм чеховської прози.

Теорія літератури. Поняття про символічну деталь, підтекст.

Міжлітературні зв'язки. Риси типологічної подібності чеховської прози до західноєвропейських новел кінця XIX - початку XX ст. (мала проза Г. де Мопассана, «Дублінці» Дж. Джойса).

Рекомендовані твори для позакласного читання: Г. де Мопассан. «Пампушка»; Г. Джеймс. «Дейзі Міллер».

Тематичне оцінювання

 

    2. ПОЕЗІЯ СЕРЕДИНИ XIX СТ. (9 год.)

Загальна характеристика поезії середини XIX ст. Соціально спрямована лірика (М. Некрасов та ін.), поезія «чистого мистецтва» (група «Парнас», А. Фет) (1 год.) [88]

З літератури США

Волт ВІТМЕН (1819-1892)

Зі збірки «Листя трави» (на вибір) (2 год.)

Особливості творчого розвитку В. Вітмена. Характер зв'язків його лірики з контекстом американської літератури та філософії середини XIX ст. Історія створення збірки «Листя трави».

«Листя трави». Національний характер поезії В. Вітмена, втілений у ній пафос формування молодої американської нації. Розкриття теми єдиного людства, соціальної і природної рівності усіх форм буття. Космічна масштабність подій природного, соціального, духовного життя. Нові засади бачення й зображення людини.

Теорія літератури. Поняття про верлібр.

Міжлітературні зв'язки. Вплив В. Вітмена на естетичний пошук П. Тичини та Б.-І. Антонича.

З російської літератури

Федір ТЮТЧЕВ (1803 -1873)

"ЗНепііит". "Іще горить в душі бажання..." та ін. (2 год.)

Ф. Тютчев - пізній романтик. Змалювання трагізму людського існування на тлі універсального природного життя. Космізм образів природи. Трагічна забарвленість теми кохання.

Для вивчення напам'ять: Ф. Тютчев. З віршів (1 - 2 на вибір учителя).

Міжлітературні зв'язки. Антична література: елементи античного світобачення, образи античної міфології в поезії Ф. Тютчева. Зв'язки лірики Ф. Тютчева з німецьким романтизмом.

Афанасій ФЕТ (Шеншин) (1820 -1832)

"Я прийшов до тебе, мила...", "Шепіт... ніжний звук зітхання" та ін. (2 год.)

А. Фет - представник "чистого мистецтва" російської поезії. Естетично натхненне злиття зі світом природи; замріяність і схвильованість - характерні риси ліричного героя. Музичність вірша, детальність і витонченість пейзажних картин у творах А. Фета.

Для вивчення напам'ять: А. Фет. З віршів (1 - 2 на вибір учителя).

Із французької літератури

Шарль БОДЛЕР (1821 - 1867)

Зі збірки «Квіти Зла» (на вибір) (2 год.)

Ш. Бодлер - пізній романтик і предтеча символізму. Пристрасні пошуки краси у світі ницого буржуазного існування - стрижень збірки «Квіти Зла». Роль «діалогу з Данте» у викритті вад бездуховного суспільства та «внутрішнього пекла» ліричного героя. Проблема взаємин краси й зла. Трактування предметних образів як «видимих проявів» душевних рухів.

Міжлітературні зв'язки. Вплив «Божественної комедії» Данте на задум збірки «Квіти Зла». Вірш С. Гординського «Бодлер».

Рекомендована література для позакласного читання (до розділу): М. Некрасов, А. Фет, М. Емінеску, Н. Бараташвілі, А. Церетелі. З віршів (на вибір).

Тематичне оцінювання

 

II. ЛІТЕРАТУРА НА МЕЖІ XIX - XX СТ. (15 год.)

Загальна характеристика західної культури на межі XIX-XX ст. Декаданс. Формування нових художніх напрямів і течій у мистецтві та літературі (натуралізм, імпресіонізм, символізм). Естетичні-засади символізму, його видатні представники (П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме, Лотреамон, М. Метерлінк та ін.) (1 год.)

 

    1. ПОЕЗІЯ (5 год.)

Із французької літератури

Поль ВЕРЛЕН (1844 - 1896)

«Поетичне мистецтво», «Осіння пісня», «Так тихо серце плаче» (3 год.)

Життєвий і творчий шлях поета. Віддзеркалення принципів символізму в «Поетичному мистецтві» П. Верлена. Заперечення у творі раціонально-реалістичного художнього мислення; утвердження принципу музичності поезії, настанови на «вираження невимовного», передачу спонтанної уяви. Картини сутінок буття, настрій задумливого суму - провідні мотиви верленівських поезій. Система «відповідностей» між світом природи і внутрішнім світом ліричного героя у верленівських «пейзажах душі», їх насиченість символами. Верленівський кольоропис. Мелодійність віршів.

Теорія літератури. Поняття про символізм як художній напрям. Поглиблення поняття про символ.

Для вивчення напам'ять: П. Верлен. З віршів. (1 вірш на вибір учителя).

Міжлітературні зв'язки. М. Рильський. «Є така поезія Верлена». Вплив П. Верлена на творчість М. Вороного.

Артюр РЕМБО (1854-1891)

«Моя циганерія». «Голосівки». «П'яний корабель» (2 год.)

Своєрідність творчого розвитку поета. Настрій захопленості свободою, сп'янілої насолоди життям, анархічного бунту проти усталеності буржуазної дійсності - емоційне підґрунтя поезій Рембо. Змалювання духовних поривань ліричного героя-бунтівника й мандрівника; прагнення осягнути універсальне буття світу. Особливості зображення матеріальних речей та динаміки природного життя в поезіях. «Голосівки» - яскравий зразок символістського пошуку «відповідностей» між різними началами буття. Багатство асоціацій у створенні панорами Всесвіту.

Міжлітературні зв'язки. Вірш Л. Костенко «Хлопчичок прийшов із Шарлевілю...»

Рекомендована література для позакласного читання: С. Малларме. «Квіти». «Привід». «Лебідь».

Тематичне оцінювання

 

    2. РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЗИ НА МЕЖІ XIX- XX СТ. (5 год.)

«Портрет Доріана Грея» О. Вайльда або «Пан» Кнута Гамсуна (5 год.)

З англійської літератури

Оскар ВАЙЛЬД (1854 -1900)

«Портрет Доріана Грея»

Життєвий і творчий доробок письменника. Вплив естетизму на формування художнього мислення та поетики О. Вайльда.

«Портрет Доріана Грея» - пам'ятка декадентської доби. Втілення різних аспектів естетизму в образах Доріана Грея, лорда Генрі та Безіла. Етико-філософський сенс конфлікту краси й моралі. Розкриття краху естетизму в долі Доріана Грея. Реальне і фантастичне у творі. «Естетський» ракурс теми кохання у творі. Символічні значення портрета. Вайльдівські парадокси.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про портрет. [89]

З норвезької літератури

КНУТ ГАМСУН (Кнут Педерсен) (1859 -1952)

Життєвий і творчий шлях письменника.

«Пан». Історія трагічного кохання лейтенанта Глана - «природної людини» кінця XIX ст. Сутність відчуження героя від світу «цивілізації». Переплетіння стихійності життя природи і людських почуттів у творі. Сутність протиставлення кохання Едварди та Єви. Поетичний світ природи. Сенс назви роману; роль міфологічного підтексту.

 

    3. ОНОВЛЕННЯ ДРАМАТУРГІЇ (4 год.)

Культурні, історико-літературні передумови та головні шляхи оновлення європейського театру: «драма ідей» Г. Ібсена, «драма-дискусія» Б. Шоу, ліро-психологічна драма А. Чехова, символістська драма М. Метерлінка (1 год).

«Ляльковий дім» Г. Ібсена, або «Вишневий сад» А. Чехова, або «Синій птах» М. Метерлінка, або «Пігмаліон» Б. Шоу (3 год.)

З норвезької літератури

Генрік ІБСЕН (1828-1906)

- засновник європейської «нової драматургії», творець «драми ідей». Наближення його драм до проблем звичайного, щоденного буття, глибокий психологізм, новаторство у структурі драматичної дії.

«Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвитку дії у п'єсі. Показ шляху становлення особистості в долі Нори. Проблема морального максималізму в драмі. Аналітична композиція.

Теорія літератури. Поняття про зовнішню і внутрішню дію, «ібсенізм».

З російської літератури

Антон ЧЕХОВ (1860 - 1904).

Сутність чеховського перевороту в драматургії; відкриття нових можливостей у зображенні на сцені психології людини та плину буденного життя. Розробка нової структури дії: відмова від зовнішньої дії та її єдності, побудова сюжету на основі синхронного розвитку кількох ключових тем, лейтмотивів, настроїв. Новий тип драматичного конфлікту. Переплетіння ліризму та іронії, специфіка підтексту в чеховських п'єсах.

«Вишневий сад» - «лірична комедія» про Росію на зламі століть. Викриття внутрішньої неспроможності всіх форм російського життя. Багатозначність образів, їхній символічний зв'язок з різними часовими верствами: минулим (Ранєвська, Гаєв, Фірс), теперішнім (Лопахін), майбутнім (Аня, Трофимов). Проблеми життєвого вибору інтелігенції на початку XX ст., історичної долі Росії. Символічні значення образу вишневого саду. Асоціативний зв'язок між епізодами та репліками; психологічний і символічний підтекст, функції ремарок.

Теорія літератури. Поняття про ліричну комедію.

З бельгійської літератури

Моріс МЕТЕРЛІНК (1862 - 1949).

Втілення принципів символістської драми в його творчості (концепція «театру мовчання» та її подальше переосмислення, створення «п'єси - бесіди душ»).

«Синій птах» - світла лірична феєрія про вищі цінності людського буття. Символічний сенс сюжету пошуків Синього птаха та символістська картина світу в п'єсі. Проблеми людських можливостей пізнання царини Невідомого, справжніх і штучних радощів життя. Образи Тільтіля та Мітіль - символ людства, що робить перші кроки в осягненні сенсу й гармонії буття. Символічні значення образів їхніх супутників. Багатозначність образу Синього птаха. Особливості ремарок.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про символ.

З англійської літератури

Джордж Бернард ШОУ (1856 - 1950)

«Пігмаліон»

- творець соціально-аналітичної «драми-дискусії». Сутичка різних точок зору - основа дії п'єс Шоу. Зображення героя як «носія ідей». Аналітична спрямованість драм. Широке використання парадоксу - засобу дотепного викриття стереотипів мислення й соціального життя, застарілих норм моралі, «провокаційного» залучення глядача до полеміки.

«Пігмаліон» - зразок «драми-дискусії». «Осучаснення» античного міфу в п'єсі Б.Шоу. Демократична спрямованість критики суспільних уявлень про залежність духовного потенціалу людини від умов її народження та виховання. Конфлікт між науковими інтересами Хіггінса та його моральною відповідальністю за долю Елізи - основа полеміки навколо «експерименту над людиною». Сутність духовного переродження Елізи. Своєрідність ремарок. Сутність «відкритого фіналу», засоби комічного в п'єсі.

Міжлітературні зв'язки. Розвиток ідей Г. Ібсена у творчості Б. Шоу. Особливості використання античної міфології у «Пігмаліоні».

Рекомендована література для позакласного читання: Я. Гашек. «Пригоди бравого вояка Швейка» (загальна характеристика з обговоренням окремих розділів); І. Ільф, Є. Петров. «Дванадцять стільців»; С. Лем. «Солярис»; А. і Б. Стругацькі. «Важко бути Богом».

Тематичне оцінювання

 

УСЬОГО НА ВИВЧЕННЯ КУРСУ - 70 год.

На текстуальне вивчення творів - 50 год. 

На уроки розвитку мовлення - 8 год. 

На уроки повторення й узагальнення - 2 год. 

На уроки позакласного читання - 6 год. 

На тематичне оцінювання - 4 год.

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 10 КЛАСУ

Учні повинні знати:

- найважливіші відомості про історико-культурну добу;

- основні літературні напрями та течії;

- головні етапи життєвого й творчого шляху письменників;

- сюжет, особливості композиції, системи образів вивчених творів;

- жанрові особливості прочитаних творів;

- характерні особливості індивідуального стилю письменника;

- основні ознаки теоретичних понять, визначених програмою;

- тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам'ять.

Учні повинні вміти:

- вдумливо читати та критично аналізувати програмові твори;

- визначати основну проблематику, сюжет, композицію, систему образів і виражально-зображальні засоби мови;

- характеризувати героїв твору (аналізувати й обговорювати логіку їхніх поглядів і вчинків, їхні уявлення [90]

про сенс життя), розкривати сенс етико-психологічних колізій;

- виявляти авторську оцінку героїв, подій твору;

- характеризувати концепцію та найважливіші особливості поетики художнього твору;

- порівнювати твори, що належать до різних національно-культурних традицій (на рівнях окремих образів, сюжетів, тем, проблематики, поетики, літературно-естетичних систем);

- обґрунтовувати свою оцінку прочитаних творів;

- складати простий та складний план власного висловлювання;

- створювати усні й письмові роботи, різні за обсягом, характером і жанром;

- складати план та конспект літературно-критичних статей;

- готувати доповідь чи реферат на літературну тему.

 

 

11 КЛАС (70 год.)

 

І. ЛІТЕРАТУРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. (40 год.)

 

    ВСТУП (1год.)

Історико-соціальне тло доби. Вплив ідей К. Маркса, Ф. Ніцше, 3. Фройда та інших мислителів на розвиток духовного та культурного життя першої половини XX ст. Формування нових принципів художнього мислення. Елітарна та масова література. Література та ідеологія.

 

    1. ПСИХОЛОГІЧНА ТА ЛІРИЧНА ПРОЗА, ВІРШІ

У ПРОЗІ (2 год.)

Традиції реалізму XIX ст. та їхня взаємодія з новими літературними течіями на початку XX ст.

«Пісня про Буревісника» Максима Горького, або «Легке дихання» І.Буніна, або «Гранатовий браслет» О. Купріна, або «Пісня над Піснями» Шолом-Алейхема (2 год.)

МАКСИМ ГОРЬКИЙ (Олексій Максимович Пєшков) (1868 - 1936).

Трагічні суперечності життєвого і творчого шляху: «буревісник революції», автор «Несвоєчасних думок», «засновник соцреалізму». Вплив ніцшеанських та марксистських ідей на творчість письменника. Жанрове розмаїття творчості, новий тип героя.

«Пісня про Буревісника» - передчуття російських революцій; її вплив на настрої сучасників. Неоромантичні риси, жанрові особливості, алегоричне значення образів, фольклорні традиції.

Теорія літератури. Поняття про неоромантизм, вірш у прозі.

Міжлітературні зв'язки. М. Горький і «філософія життя» Ф. Ніцше.

Міжпредметні зв 'язки. Історія. Російські революції на початку XX ст. Досвід будівництва соціалістичної держави в Росії.

Іван БУНІН (1870 -1953).

Життєвий і творчий шлях як приклад трагічної долі російської творчої інтелігенції, змушеної після революції перебувати в еміграції. Художні особливості ліричної прози письменника, її зв'язок з його поетичною творчістю. Провідні теми й настрої бунінсь-ких оповідань.

«Легке дихання» - шедевр новелістики XX ст. Взаємозв'язок «жаги життя» і «відчуття смерті» у художньому світі письменника. Бунінська філософія кохання. Загибель героїні й безсмертя її зачарованої душі. Особливості сюжету, композиції та стилю оповідання, сенс його назви.

Теорія літератури. Фабула і сюжет. Імпресіонізм.

Міжлітературні зв'язки. Імпресіоністичні риси у прозі І. Буніна та Кнута Гамсуна.

Міжпредметні зв 'язки. Історія. Російські революції на початку XX ст. Еміграція діячів російської культури; їхній внесок у розвиток західної культури.

Олександр КУПРІН (1870 - 1938).

Життєвий і творчий шлях. Купрін і Україна. Романтичне кохання - одна з провідних тем творчості письменника.

«Гранатовий браслет» - гімн «сильному, як смерть», коханню. Життєва основа твору. Протиставлення в оповіданні справжнього кохання банальним взаєминам між чоловіком та жінкою. Моральний і символічний сенс загибелі Желткова. Символіка гранатового браслета, роль біблійних цитат у творі.

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ (Шолом Рабинович) (1859-1916).

Життєвий і творчий шлях. Шолом-Алейхем і Україна.

Гуманістичний пафос творів, щирість розповіді про людське життя, увага до загальнолюдських моральних проблем.

«Пісня над Піснями» як зразок ліричної прози початку XX ст. Відтворення побуту єврейського містечка, зображення зв'язків сучасного життя з біблійною давниною у творі. Святкова атмосфера «юнацького роману» Шимека й Бузі. Утвердження ідеї нездійсненності мрії про ідеальне кохання.

Міжлітературні зв'язки. Вірші П. Осадчука «Останнє бажання Шолом-Алейхема», Н. Савчук «Шолом-Алейхем».

 

    2. МОДЕРНІСТСЬКА ПРОЗА НА ПОЧАТКУ XX СТ. (4 год.)

Загальна характеристика модернізму в мистецтві та літературі.

Засновники європейської модерністської прози (М. Пруст, Дж. Джойс, Ф. Кафка); їх найзначніші художні досягнення (1 год.).

З австрійської літератури

Франц КАФКА (1883 -1924)

«Перевтілення» (3 год.)

Життєвий і творчий шлях письменника. Головні конфлікти життя, що визначили проблематику творчості: драматичні взаємини з батьком, суперечливе ставлення до одруження, двоїсте ставлення до власної творчості.

Зображення трагедії відчуження особистості в новелі «Перевтілення». Образ Грегора Замзи як гротескний літературний «автопортрет» письменника й символічне уособлення типу «маленької людини» XX ст. Сутність конфлікту Грегора із родиною. Сенс центральної метафори; поєднання фантастичного та натуралістичного, трагічного та іронічного начал.

Теорія літератури. Поняття про модернізм, гротеск.

Рекомендована література для позакласного читання: Ф. Кафка. «Лист батькові»; Дж. Джойс. «Джакомо Джойс»; В. Вулф. З оповідань (1 - 2 на вибір).

Тематичне оцінювання

 

    3. АВАНГАРДИСТСЬКІ Й МОДЕРНІСТСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ В ПОЕЗІЇ НА ПОЧАТКУ XX СТ. (14 год.) 

ЗАХІДНА ПОЕЗІЯ (5 год.)

Пошуки нових засад і форм зображення світу й відтворення людських почуттів у західній поезії на початку XX ст. [91]

Широкий спектр літературних течій та їх художніх програм. Найвідоміші представники авангардистської й модерністської течій першої половини XX ст. (Г. Аполлінер, П. Елюар, Т. С. Еліот, Г. Тракль, Р. М. Рільке, Ф. Гарсіа Лорка, В. Незвал, К. І. Галчинський, Ю. Тувім та ін.) (1 год.)

Із французької літератури

ГІЙОМ АПОЛЛІНЕР (Вільгельм Аполлінарій Костровицький) (1880-1918)

«Міст Мірабо», «Молочна Путь, сяйлива сестро...», «Зарізана голубка і водограй» та ін. (2 год.)

Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду; сутність його поетичної реформи. Змалювання почуттів особистості в урбанізованому динамічному світі; засоби створення епічної панорами міста та Всесвіту в поезіях збірки «Алкоголі. Вірші 1898 -1913 рр.». Жанр віршів-кал-іграм. Осмислення трагедії Першої світової війни в поезії «Зарізана голубка і водограй»; символіка образів та новаторство візуального оформлення твору.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про верлібр. Монтаж.

Міжлітературні зв'язки. Риси типологічної подібності між «каліграмами» Аполлінера та українською бароковою поезією.

Міжпредметні зв 'язки. Історія. Перша світова війна.

Для вивчення напам'ять. Гійом Аполлінер. «Міст Мірабо».

З австрійської літератури

Райнер Марія РІЛЬКЕ (1875 - 1926)

«Орфей, Еврідіка, Гермес». «Сонети до Орфея» (1,1) (2 год.)

Життєвий і творчий шлях поета. Рільке й Україна.

Філософські здобутки збірки «Нові поезії». Пошук духовної єдності «Я» зі світом, прагнення з'єднати сучасність і античну давнину, широке бачення світобудови у віршах збірки. Відображення в творі «Орфей, Еврідіка, Гермес» провідних мотивів лірики Рільке: взаємозв'язку життя й смерті, трагічних розривів у взаєминах чоловіка та жінки, сутності й покликання мистецтва. Образ Орфея (Сонет 1,1) як персоніфікація сили мистецтва, що приборкує природу й одухотворює світ.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про сонет.

Міжлітературні зв'язки. Антична література. Міф про Орфея у поезіях Гійома Аполлінера та Р. М. Рільке. Стаття В. Стуса «Райнер Марія Рільке».

Рекомендована література для позакласного читання: з віршів Ф.Гарсіа Лорки, П. Елюара, Т. С. Еліота, В. Незвала, Ю. Тувіма, К. Галчинського та ін. (4 - 5 поезій на вибір).

Тематичне оцінювання

РОСІЙСЬКА ПОЕЗІЯ (9 год.)

Загальна характеристика «срібної доби» російської поезії. Розквіт релігійно-філософської думки; розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії (символізм, акмеїзм, футуризм, «нові селянські поети» та ін.). Трагічні долі митців «срібної доби» (1 год.)

Олександр БЛОК (1880-1921)

«Незнайома», «Про доблесті, про подвиги, про славу...», «Весно, весно, без меж і без краю...» (2 год.)

Творчість О. Блока - вершина російського символізму. Найвідоміші поетичні цикли, головні мотиви й провідні символи блоківської лірики. Образ Незнайомої як втілення Вічної

Жіночності; його протиставлення світу ницої прози життя. Ідеї «двобою з життям» та «любові-ворожнечі» до нього у поезії «Весно, весно, без меж і без краю...». Мотиви втрати кохання й сенсу життя, трагічної самотності у вірші «Про доблесті, про подвиги, про славу...». Центральні символи твору.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про символізм, символ.

Для вивчення напам'ять. О. Блок. «Незнайома». «Про доблесті, про подвиги, про славу...» (на вибір).

Міжлітературні зв'язки. Російський і французький символізм. Образ О. Блока в українській поезії (Л. Костенко. «Учора в дощ зайшов до мене Блок...»)

АННА АХМАТОВА (Анна Горенко) (1889 -1966)

Зі збірок «Вечір» або «Біла зграя» (2 - 3 вірші на вибір).

«Реквієм» ( в уривках) (2 год.)

Життєвий і творчий шлях. Розвиток принципів акмеїзму в поезії Анни Ахматової. Творчість Ахматової - яскраве явище поезії XX ст. «Поезія втрат» ранньої Ахматової, її художні особливості: загостреність і драматизм переживань, психологічна деталь, лаконізм, аскетичність художніх засобів.

«Реквієм» - пам'ятка доби сталінського терору. Створення в поемі узагальненого портрета народного страждання, розкриття єдності материнської трагедії ліричної героїні і країни, проблема історичної пам'яті у творі. Функції біблійних символів.

Теорія літератури. Поняття про акмеїзм.

Для вивчення напам'ять. Анна Ахматова. З віршів (1 твір на вибір учителя).

Міжпредметні зв'язки. Історія. Сталінські репресії 30-х рр.

Володимир МАЯКОВСЬКИЙ (1893 -1930)

«Послухайте!», «А ви змогли б?», «Лілічко! Замість листа» (2 год.)

Трагічна доля поета. Рання лірика В. Маяковського як зразок російського футуризму. Пафос самоствердження й самовиявлення поетичного «Я» в поезіях. Відтворення пульсу сучасної цивілізації, життя індустріального міста, мови вулиці. Віра в перетворювальну силу поетичного мистецтва. Масштабність любовних почуттів ліричного героя. Новаторство поезії Маяковського.

Теорія літератури. Поняття про футуризм.

Міжлітературні зв'язки. Російський та італійський футуризм.

Міжпредметні зв'язки. Історія. Російська революція 1917 р., розбудова соціалістичної держави у СРСР.

Борис ПАСТЕРНАК (1890-1960)

«Цей лютий! Час для сліз і віршів...». «Зимова ніч» («Мело, мело по всій землі..»). «У всьому хочу я дійти самої суті..». «Визначення поезії» (2 год.)

Життя і творчий шлях митця. Еволюція від футуристських формальних пошуків до філософсько-поетичного осягнення «вічних тем». Особливості пейзажної лірики: одухотвореність образів природи, передача настроїв потрясіння, захвату буттям. Утвердження ідеї спорідненості життя й творчості. Усвідомлення поетичної творчості як засобу проникнення у сутність речей і буття. Музичність і яскрава мальовничість пастернаківських поезій.

Теорія літератури. Поняття про філософську лірику, звукопис, художню деталь у ліричному творі. [92]

Для вивчення напам'ять. Б. Пастернак. «У всьому хочу я дійти самої суті...». «Цей лютий! Час для сліз і віршів...». «Зимова ніч» (1 твір на вибір).

Міжлітературні зв'язки. Вірш Л. Костенко «Гілочка печалі на могилу Пастернака».

Міжпредметні зв'язки. Історія. Трагічні долі найяскравіших митців слова за часів тоталітаризму у СРСР.

Рекомендована література для позакласного читання: з віршів О. Мандельштама, М. Гумільова, М. Цвєтаєвої, В. Хлєбникова (4 - 5 поезій на вибір).

Тематичне оцінювання

 

    4. ПРОЗА Й ДРАМАТУРГІЯ (10 год.)

Провідні теми літератур Європи, США та Росії кінця 20-х - 30-х рр. Розвиток жанру антиутопії (Дж. Орвелл, О. Хакслі, К. Чапек та ін.).

«Маріо і чарівник» Т. Манна або «Дельта восени» В. Фолкнера (2 год.)

З німецької літератури

Томас МАНН (1875 -1955)

«Маріо і чарівник»

Життєвий і творчий шлях письменника, його активно-гуманістична життєва позиція.

«Маріо і чарівник». Відтворення в новелі тривожної європейської атмосфери кінця 20-х - 30-х рр., пройнятої нацистськими ідеями. Зображення ситуації «маніпулювання натовпом». Втілення в образі «чарівника» «сильної особистості», котра має гіпнотичну владу над людьми; викриття антигуманної сутності цієї влади. Перемога людського розуму та гідності - сенс бунту Маріо. Художні особливості новели.

Теорія літератури. Поняття про лейтмотив. Розвиток жанру новели у XX ст.

Міжпредметні зв'язки. Історія. Формування тоталітарних режимів у Західній Європі кінця 20-х - 30-х рр. Історична ситуація в Італії.

З літератури США

Вільям ФОЛКНЕР (1897 - 1962)

«Дельта восени»

Життя і творчий доробок. Широке відтворення дійсності американського Півдня у творах письменника. «Йокнапатофа» В.Фолкнера.

Своєрідність задуму книжки «Зійди, Мойсею»; місце в ній повісті «Дельта восени». Драматична напруга сюжету полювання; його перехрещення з історією приреченого кохання. Сутність головного конфлікту твору. Духовна незадоволеність життям головних персонажів. Расова проблема у творі. Конфлікт цивілізації та природи; образ Ріки. Проблема морального вибору людини та відповідальності за нього. Сенс фіналу повісті.

Рекомендована література для позакласного читання: Дж. Орвелл. «1984»; О. Хакслі. «Прекрасний новий світ»; К. Чапек. «Війна з саламандрами» (1 твір на вибір).

З російської літератури

Михайло БУЛГАКОВ (1891 -1940)

«Майстер і Маргарита» (5 год.)

Життєвий і творчий шлях. М.Булгаков і Україна.

«Майстер і Маргарита». Історія створення роману. Широта філософсько-етичної проблематики твору: питання про співвідношення добра і зла, морального вибору, справедливості й відповідальності, взаємин особистості з владою, покликання мистецтва тощо. Світ біблійної давнини, радянської сучасності й фантастичної «демоніади» у творі. Сатиричне змалювання Москви 30-х рр., галерея радянських обивателів і функціонерів. Утвердження цінності творчості і кохання та їхньої рятівної сили в долі Майстра і Маргарита. Переосмислення євангельських сюжетів і образів у творі, прийом «роману в романі». Образи Воланда та його почту; іронія та гротеск у картинах зіткнення демонічних сил із московською дійсністю.

Теорія літератури. Поняття про модерністський роман. Поглиблення понять про гротеск та іронію.

Міжлітературні зв'язки. Традиції Й. В. Гете, Е. Т. А. Гофмана у романі «Майстер і Маргарита».

Міжпредметні зв'язки. Історія. Тоталітарний режим у СРСР 30-х рр.

З німецької літератури

Бертольт БРЕХТ(1898-1956)

«Матінка Кураж та її діти» (3 год.)

Життєвий і творчий шлях драматурга. Головні принципи брехтівського «епічного театру».

«Матінка Кураж та її діти» - драма-пересторога напередодні Другої світової війни. Історико-літературні джерела та сучасний політичний підтекст твору, його антивоєнний пафос й алегоричний сенс. Утілення в образах дітей Кураж трагічної долі людських чеснот в умовах війни: сміливості (Ейліф), чесності (Швейцеркас) і доброти (Катрін). Образ Кураж - пророча метафора майбутнього Німеччини. «Ефект очуження» та інші ознаки «епічного театру» в творі.

Теорія літератури. Поняття про драму-притчу, «епічний театр», «ефект очуження», умовність.

Міжпредметні зв'язки. Історія. Тридцятирічна війна у Німеччині. Друга світова війна.

Тематичне оцінювання

 

    5. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ (9 год.)

ПРОЗА (6 год.)

Із французької літератури

Альбер КАМЮ (1913 -1960)

«Чума» (5 год.)

Життєвий і творчий шлях письменника.

«Чума». Алегоричне зображення французького Руху Опору та «дослідження» екзистенційної ситуації зіткнення людини з вселенським абсурдом як підтекст сюжету про боротьбу оранців з чумою. Екзистенціалістська забарвленість проблем пізнання сенсу буття у «межовій ситуації», бунту і свободи людини в абсурдному світі. Персоніфікація різних можливостей морального вибору в образах Ріє, Тарру, Грана, отця Панлю, Рамбера, Коттара. Багатозначність метафори "чуми".

Теорія літератури. Поняття про літературу екзистенціалізму, роман-притчу.

Міжпредметні зв'язки. Історія. Друга світова війна. Французький Рух Опору.

З німецької літератури

Генріх БЕЛЛЬ (1917- 1985)

«Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...» (1 год.)

Особистий досвід участі у Другій світовій війні та його вплив на творчість письменника.

«Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...». Осуд антигуманної сутності війни, розкриття її руйнівних наслідків для цивілізації та душі. Мотив національної провини й відповідальності за розв'язання війни. Головний герой як фізично [93] й духовно скалічена нацистським режимом «маленька людина» без майбутнього, жертва антигуманної ідеології. Контраст шкільних ілюзій та воєнної дійсності. Функції обірваної цитати у творі.

Міжлітературні зв'язки. Стаття В. Стуса «Очима гуманіста».

Міжпредметні зв 'язки. Історія. Тоталітарний режим у Німеччині середини 40-х рр. Друга світова війна; її наслідки для Німеччини.

ПОЕЗІЯ (З год.)

З російської літератури

Олександр ТВАРДОВСЬКИЙ (1910-1971) 

«Мене вбито під Ржевом». «Василь Тьоркін» (1 год.) 

Змалювання трагічної правди війни у вірші «Мене вбито під Ржевом» та в поемі «Василь Тьоркін». Війна як тяжке випробування, що вимагає «загальнонародної роботи». Втілення в образі Тьоркіна непоказного героїзму, життєвої мудрості, щирості, народного гумору. Фольклорні традиції у творі. Вплив поеми на сучасників.

Міжпредметні зв'яки. Історія. Друга світова війна. Боротьба народів СРСР із гітлерівськими загарбниками.

З австрійської літератури

Пауль ЦЕЛАН (Пауль Анчель) (1920-1970)

«Фуга смерті» (2 год.)

Зв'язки поета з Україною. Пошуки нової поетичної мови для втілення досвіду Другої світової війни у творчості поета. Модерністське зображення трагедії Голокосту в поезії «Фуга смерті». Паралелізм як засіб викривання спотвореної фашизмом ідеї рівноцінності й багатства німецької та єврейської культур. Музичні принципи художньої організації твору, його наскрізні мотиви. Особливості композиції, синтаксису й читання вірша.

Теорія літератури. Поняття про поетичний синтаксис.

Міжлітературні зв 'язки. Творчість Пауля Целана й художні здобутки експресіонізму та сюрреалізму.

Міжпредметні зв'язки. Історія. Друга світова війна. Голокост. Історична ситуація на Буковині під час Другої світової війни.

Тематичне оцінювання

 

II. ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. (12 год.)

 

    1. ПРОЗА (5 год.)

Загальна характеристика історико-культурної ситуації повоєнного світу. Розвиток прози в Європі, США, Латинській Америці, Японії та Росії (1 год.)

З літератури США

Ернест Міллер ХЕМІНГУЕЙ (1899-1961)

«Старий і море» (2 год.)

Життєвий і творчий шлях письменника, вплив його особистості та доробку на сучасників. Хемінгуеївський «герой кодексу» - сильна самотня людина; її здатність постояти за себе, прагнення незалежності й свободи, цінування дружби й кохання. Новаторство прози Хемінгуея.

«Старий і море». Філософсько-символічний сенс сюжету. Оспівування волі, мужності, героїзму буденного життя людини. Показ драматичних суперечностей людського буття: його осмисленості й абсурдності, його перемог і поразок, величі й слабкості, його протистояння природі та єдності з нею. Сенс фіналу повісті.

Теорія літератури. Поняття про повість-притчу. Поглиблення поняття про підтекст.

Міжлітературні зв'язки. Вірш Д. Павличка «У домі Хемінгуея під Гаваною».

З латиноамериканської літератури

Габріель ГАРСІА МАРКЕС (нар. 1928 р.)

«Стариган із крилами» (2 год.)

Творчість Г. Гарсіа Маркеса - одного з найяскравіших представників «магічного реалізму».

«Стариган із крилами». Схрещення західноєвропейської модерністської традиції з національним міфопоетичним баченням в оповіданні. Філософсько-етичний сенс зустрічі янгола з людьми. Своєрідність образу янгола: його безпорадність і терпимість до людей, спорідненість з людською природою. Особливості ставлення людей до янгола. Сенс фіналу та назви оповідання. Зрощення фантастичних елементів з побутовими деталями - характерна ознака художнього світу твору.

Теорія літератури. Поняття про «магічний реалізм».

Рекомендована література для позакласного читання: В. Голдінг. «Володар мух»; Дж. Д. Селінджер «Ловець у житі»; Я. Кавабата. «Тисяча журавлів»; Кобо Абе. «Людина-коробка»; В. Шаламов. З «Колимських оповідань»; X. Л. Борхес «Дзеркало і маска». «Кинджал» (1 твір на вибір).

Тематичне оцінювання

 

    2. ДРАМАТУРГІЯ (3 год.)

Загальна характеристика європейського театру. Розвиток драми-притчі. Виникнення «театру абсурду».

«Санта-Крус» М. Фріша, або «Гостина старої дами» Ф.Дюрренматта, або «Носороги» Е.Йонеско (3 год.)

Зі швейцарської літератури

Макс ФРІШ (1911 - 1991)

Короткі відомості про митця.

Провідні теми драматургії М. Фріша (цінності приватного життя; пошук сенсу буття; проблема ідентичності особистості, критичне осягнення позиції «нейтральної» Швейцарії в історичних потрясіннях XX ст.; трагічне протистояння «чужого я» стереотипам загалу та ін.). Художня своєрідність театру М. Фріша.

«Санта-Крус». Протистояння романтично-авантюрної та обивательсько-затишної моделей існування у драмі (образи Пелегріна й Ротмістра). Проблеми морального вибору, свободи й відповідальності. Питання про можливість людини змінити своє життя. Змалювання складних взаємин між чоловіком і жінкою; багатоаспектність теми кохання. Символіка драми.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про драму-притчу.

Зі швейцарської літератури

Фрідріх ДЮРРЕНМАТТ (1921 -1990)

Короткі відомості про митця.

Художнє дослідження феномена влади - філософсько-етичне підґрунтя драматургії автора. Викриття «законів» конформістського мислення, показ розриву між науково-технічним прогресом та моральним станом людства.

«Гостина старої дами». Алегорично-моральний сенс сюжету драми. Проблема ціни життя окремої людини, спокутування боргів минулого, права сили у світлі духовного досвіду повоєнної Європи. Критика влади грошей у конформістському суспільстві. Художня своєрідність твору (гротеск, умовність, символіка). [94]

Із французької літератури

Ежен ЙОНЕСКО (1912-1998)

Короткі відомості про митця.

Найважливіші особливості театру Е. Йонеско: руйнація звичної логіки дії, відсутність характерів, абсурдність діалогів, гра слів, широке використання гротеску. Зображення духовної та інтелектуальної спустошеності сучасного суспільства - провідна тема Йонескових п'єс.

«Носороги». Символічний сенс сюжету. Сатирично-гротескне змалювання процесу «омасовлення» людей. Проблема втрати індивідуальності під тиском масової свідомості. Сутність опору Беранже. Система образів драми. Сенс центральної метафори.

Теорія літератури. Поняття про «театр абсурду».

Рекомендована література для позакласного читання: М. Фріш. «Андорра»; Ф. Дюрренматт. «Фізики»; С. Беккет. «Чекаючи на Годо».

 

    3. ЛІТЕРАТУРА ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ XX СТ. (4 год.)

Загальна характеристика історико-культурної ситуації кінця XX - початку XXI ст. Постмодернізм як один з найзначніших напрямів мистецтва кінця XX ст. Філософсько-естетичні засади постмодернізму та їх вияв у художній літературі. Найвідоміші представники літератури постмодернізму (У. Еко, К. Рансмайр, Дж. Фаулз, Дж. Барнс, Д. Хеллер, М. Павич, П. Зюскінд, І. Кальвіно, М. Кундера та ін.). Мультикультуралізм. Фемінізм. (1 год.)

З російської літератури

Йосип БРОДСЬКИЙ (1940 - 1996)

«В пору зимну, в місцевості, звиклій...». «Стрітення». «Дідона та Еней». «Нівідкіль з любов'ю, надцятого квітнепада...» та ін. (2 твори на вибір). (1 год.)

Лірика Й. Бродського - зразок інтелектуально-філософської поезії другої половини XX ст., її зв'язок із традиціями поезії «срібної доби». Постмодерністська мозаїчність художнього світу; настанова на одночасне відтворення буття космосу, людського духу, історії, природи, дрібних речей тощо. Особливості сприйняття «світу як тексту» в поезіях Бродського. Утвердження високої місії поетичного слова.

Теорія літератури. Поняття про постмодерністську лірику.

Міжлітературні зв'язки. Антична література. Античні образи та мотиви у творчості Й. Бродського.

Міжпредметні зв'язки. Історія. Соціальна та культурна ситуація у СРСР 60 - 80-х рр. XX ст.

«Ім 'я троянди» У. ЕКО, або «Останній світ» К.РАНСМАЙРА, або «Запахи» П.ЗЮСКІНДА (ключові епізоди одного з творів) (2 год.)

Постмодерністський характер сюжету пошуків зниклої книги, іронічна забарвленість центрального конфлікту в романі «Ім'я троянди» У. Еко. Елементи жанрів історичного, пригодницького й детективного роману в творі. Пафос реабілітації сміхового начала, гра з «чужим» текстом і читачем, засоби стилізації у творі. Сенс назви роману.

Постмодерністська ситуація зникнення книги та її автора в романі «Останній світ» К. Рансмайра. Особливості «матеріалізації» Овідієвих метаморфоз у житті міста ; Томи. Настрої зневіри в історичний прогрес, мотив приреченості сучасної цивілізації, вичерпаності культури. Художній час і простір, символіка й художня сила образів.

Схрещення елементів класичної та масової літератури в романі «Запахи» П. Зюскінда. Парфуми як гротескно-іронічна метафора мистецтва. Образ митця Гренуя. Символічний сенс детективної інтриги. Проблеми співвідношення краси і зла, влади митця та мистецства над натовпом, мистецтва і моралі.

Теорія літератури. Поняття про постмодерністський роман.

Рекомендована література для позакласного читання: 3 творів М. Павича, М. Кундери, Д. Хеллера та ін. письменників-постмодерністів; Р. Бах. «Чайка Джонатан Лівінгстон»; П. Коельо. «Алхімік» та ін.

Тематичне оцінювання

 

УСЬОГО НА ВИВЧЕННЯ КУРСУ - 70 год.

На текстуальне вивчення творів - 52 год. 

На уроки розвитку мовлення - 8 год. 

На уроки повторення і узагальнення - 2 год. 

На уроки позакласного читання - 4 год. 

На тематичне оцінювання - 4 год.

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 11 КЛАСУ

Учні повинні знати:

- основні особливості історико-культурної доби;

- основні літературні напрями та течії;

- головні етапи життєвого та творчого шляху письменників;

- сюжет, особливості композиції, систему образів вивчених творів;

- головні проблеми духовного життя героїв;

- жанрові особливості прочитаних творів;

- характерні особливості індивідуального стилю письменника;

- основні ознаки теоретичних понять, визначених програмою;

- тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам'ять.

Учні повинні вміти:

- вдумливо читати і критично оцінювати художні твори;

- визначати основну проблематику, сюжет, композицію, систему образів, виражально-зображальні засоби мови;

- розгорнуто пояснювати й обговорювати внутрішній світ героя у єдності його світоглядних та ціннісних чинників; порівнювати героїв твору (або різних творів);

- аналізувати художні твори в єдності змісту та форми;

- виявляти авторську позицію;

- порівнювати твори, що належать до різних національно-культурних традицій (на рівнях окремих образів, сюжетів, тем, проблематики, поетики, літературно-естетичних систем);

- обґрунтовувати свою оцінку прочитаних творів;

- складати простий і складний план;

- готувати усні й письмові роботи, різні за обсягом, характером і жанром;

- складати план і конспект літературно-критичних статей. [95]

 


© Aerius, 2004