Λουκιανου
ΘΕΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ


Lucian, Dialogi deorum

Source: ed. M.D. Macleod, Cambridge, Mass. 1961

For browsing Ancient Greek texts you need "Palatino Linotype" or "Athena" font

E-Text by The Little Sailing;


1. Ἄρεως καὶ Ἑρμοῦ

2. Πανὸς καὶ Ἑρμοῦ

3. Ἀπόλλωνος καὶ Διονύσου

4. Ἑρμοῦ καὶ Μαίας

5. Προμηθέως καὶ Διός

6. Ἔρωτος καὶ Διός

7. Διὸς καὶ Ἑρμοῦ

8. Ἥρας καὶ Διός

9. Ἥρας καὶ Διός

10. Διὸς καὶ Γανυμήδους

11. Ἡφαίστου καὶ Ἀπόλλωνος

12. Ποσειδῶνος καὶ Ἑρμοῦ

13. Ἡφαίστου καὶ Διός

14. Ἑρμοῦ καὶ Ἡλίου

15. Διὸς, Ἀσκληπιοῦ καὶ Ἡρακλέους

16. Ἑρμοῦ καὶ Ἀπόλλωνος

17. Ἑρμοῦ καὶ Ἀπόλλωνος

18. Ἥρας καὶ Λητοῦς

19. Ἀφροδίτης καὶ Σελήνης

20. Ἀφροδίτης καὶ Ἔρωτος

21. Ἀπόλλωνος καὶ Ἑρμοῦ

22. Ἥρας καὶ Διός

23. Ἀφροδίτης καὶ Ἔρωτος

24. Διὸς καὶ Ἡλίου

25. Ἀπόλλωνος καὶ Ἑρμοῦ


 

1. ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ

Ἄρης

1 Ἤκουσας, ὦ Ἑρμῆ, οἷα ἠπείλησεν ἡμῖν ὁ

Ζεύς, ὡς ὑπεροπτικὰ καὶ ὡς ἀπίθανα; Ἢν ἐθελήσω,

φησίν, ἐγὼ μὲν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ σειρὰν καθήσω, ὑμεῖς

δὲ ἀποκρεμασθέντες κατασπᾶν βιάσεσθέ με, ἀλλὰ

μάτην πονήσετε· οὐ γὰρ δὴ καθελκύσετε· εἰ δὲ

ἐγὼ θελήσαιμι ἀνελκύσαι, οὐ μόνον ὑμᾶς, ἀλλὰ καὶ

τὴν γῆν ἅμα καὶ τὴν θάλασσαν συνανασπάσας

μετεωριῶ· καὶ τἆλλα ὅσα καὶ σὺ ἀκήκοας. ἐγὼ

δὲ ὅτι μὲν καθ' ἕνα πάντων ἀμείνων καὶ ἰσχυρό-

τερός ἐστιν οὐκ ἂν ἀρνηθείην, ὁμοῦ δὲ τῶν τοσούτων

ὑπερφέρειν, ὡς μὴ καταβαρήσειν αὐτόν, ἢν καὶ

τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν προσλάβωμεν, οὐκ ἂν

πεισθείην.

Ἑρμῆς

2 Εὐφήμει, ὦ Ἄρες· οὐ γὰρ ἀσφαλὲς λέγειν

τὰ τοιαῦτα, μὴ καί τι κακὸν ἀπολαύσωμεν τῆς

φλυαρίας.

Ἄρης

Οἴει γάρ με πρὸς πάντας ἂν ταῦτα εἰπεῖν, οὐχὶ

δὲ πρὸς μόνον σέ, ὃν ἐχεμυθήσειν ἠπιστάμην; ὃ

γοῦν μάλιστα γελοῖον ἔδοξέ μοι ἀκούοντι μεταξὺ

τῆς ἀπειλῆς, οὐκ ἂν δυναίμην σιωπῆσαι πρὸς σέ·

μέμνημαι γὰρ οὐ πρὸ πολλοῦ, ὁπότε ὁ Ποσειδῶν

καὶ ἡ Ἥρα καὶ ἡ Ἀθηνᾶ ἐπαναστάντες ἐπεβούλευον

ξυνδῆσαι λαβόντες αὐτόν, ὡς παντοῖος ἦν δεδιώς,

καὶ ταῦτα τρεῖς ὄντας, καὶ εἰ μή γε ἡ Θέτις

κατελεήσασα ἐκάλεσεν αὐτῷ σύμμαχον Βριάρεων

ἑκατόγχειρα ὄντα, κἂν ἐδέδετο αὐτῷ κεραυνῷ καὶ

βροντῇ. ταῦτα λογιζομένῳ ἐπῄει μοι γελᾶν ἐπὶ τῇ

καλλιρρημοσύνῃ αὐτοῦ.

Ἑρμῆς

Σιώπα, φημί· οὐ γὰρ ἀσφαλὲς οὔτε σοὶ λέγειν

οὔτ' ἐμοὶ ἀκούειν τὰ τοιαῦτα.

2. ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ

Πᾶν

1 Χαῖρε, ὦ πάτερ Ἑρμῆ.

Ἑρμῆς

Μὴ καὶ σύ γε. ἀλλὰ πῶς ἐγὼ σὸς πατήρ;

Πᾶν

Οὐχ ὁ Κυλλήνιος Ἑρμῆς ὢν τυγχάνεις;

Ἑρμῆς

Καὶ μάλα. πῶς οὖν υἱὸς ἐμὸς εἶ;

Πᾶν

Μοιχίδιός εἰμι, ἐξ ἔρωτός σοι γενόμενος.

Ἑρμῆς

Νὴ Δία, τράγου ἴσως τινὸς μοιχεύσαντος αἶγα·

ἐμοὶ γὰρ πῶς, κέρατα ἔχων καὶ ῥῖνα τοιαύτην καὶ

πώγωνα λάσιον καὶ σκέλη διχαλὰ καὶ τραγικὰ καὶ

οὐρὰν ὑπὲρ τὰς πυγάς;

Πᾶν

Ὅσα ἂν ἀποσκώψῃς με, τὸν σεαυτοῦ υἱόν, ὦ

πάτερ, ἐπονείδιστον ἀποφαίνεις, μᾶλλον δὲ σεαυτόν,

ὃς τοιαῦτα γεννᾷς καὶ παιδοποιεῖς, ἐγὼ δὲ ἀναί-

τιος.

Ἑρμῆς

Τίνα καὶ φῄς σου μητέρα; ἤ που ἔλαθον αἶγα

μοιχεύσας ἔγωγε;

Πᾶν

Οὐκ αἶγα ἐμοίχευσας, ἀλλ' ἀνάμνησον σεαυτόν,

εἴ ποτε ἐν Ἀρκαδίᾳ παῖδα ἐλευθέραν ἐβιάσω. τί δα-

κὼν τὸν δάκτυλον ζητεῖς καὶ ἐπὶ πολὺ ἀπορεῖς; τὴν

Ἰκαρίου λέγω Πηνελόπην.

Ἑρμῆς

Εἶτα τί παθοῦσα ἐκείνη ἀντ' ἐμοῦ τράγῳ σε

ὅμοιον ἔτεκεν;

Πᾶν

2 Αὐτῆς ἐκείνης λόγον σοι ἐρῶ· ὅτε γάρ με

ἐξέπεμπεν ἐπὶ τὴν Ἀρκαδίαν, Ὦ παῖ, μήτηρ μέν

σοι, ἔφη, ἐγώ εἰμι, Πηνελόπη ἡ Σπαρτιᾶτις, τὸν

πατέρα δὲ γίνωσκε θεὸν ἔχων Ἑρμῆν Μαίας καὶ

Διός. εἰ δὲ κερασφόρος καὶ τραγοσκελὴς εἶ, μὴ

λυπείτω σε· ὁπότε γάρ μοι συνῄει ὁ πατὴρ ὁ σός,

τράγῳ ἑαυτὸν ἀπείκασεν, ὡς λάθοι, καὶ διὰ τοῦτο

ὅμοιος ἀπέβης τῷ τράγῳ.

Ἑρμῆς

Νὴ Δία, μέμνημαι ποιήσας τοιοῦτόν τι. ἐγὼ οὖν

ὁ ἐπὶ κάλλει μέγα φρονῶν, ἔτι ἀγένειος αὐτὸς ὢν

σὸς πατὴρ κεκλήσομαι καὶ γέλωτα ὀφλήσω παρὰ

πᾶσιν ἐπὶ τῇ εὐπαιδίᾳ;

Πᾶν

3 Καὶ μὴν οὐ καταισχυνῶ σε, ὦ πάτερ· μου-

σικός τε γάρ εἰμι καὶ συρίζω πάνυ καπυρόν, καὶ ὁ

Διόνυσος οὐδὲν ἐμοῦ ἄνευ ποιεῖν δύναται, ἀλλὰ

ἑταῖρον καὶ θιασώτην πεποίηταί με, καὶ ἡγοῦμαι

αὐτῷ τοῦ χοροῦ· καὶ τὰ ποίμνια δὲ εἰ θεάσαιό μου,

ὁπόσα περὶ Τεγέαν καὶ ἀνὰ τὸ Παρθένιον ἔχω,

πάνυ ἡσθήσῃ· ἄρχω δὲ καὶ τῆς Ἀρκαδίας ἁπάσης·

πρῴην δὲ καὶ Ἀθηναίοις συμμαχήσας οὕτως

ἠρίστευσα Μαραθῶνι, ὥστε καὶ ἀριστεῖον ᾑρέθη

μοι τὸ ὑπὸ τῇ ἀκροπόλει σπήλαιον. ἢν γοῦν εἰς

Ἀθήνας ἔλθῃς, εἴσῃ ὅσον ἐκεῖ τοῦ Πανὸς ὄνομα.

Ἑρμῆς

4 Εἰπὲ δέ μοι, γεγάμηκας, ὦ Πάν, ἤδη; τοῦτο

γάρ, οἶμαι, καλοῦσίν σε.

Πᾶν

Οὐδαμῶς, ὦ πάτερ· ἐρωτικὸς γάρ εἰμι καὶ οὐκ

ἂν ἀγαπήσαιμι συνὼν μιᾷ.

Ἑρμῆς

Ταῖς οὖν αἰξὶ δηλαδὴ ἐπιχειρεῖς.

Πᾶν

Σὺ μὲν σκώπτεις, ἐγὼ δὲ τῇ τε Ἠχοῖ καὶ τῇ

Πίτυϊ σύνειμι καὶ ἁπάσαις ταῖς τοῦ Διονύσου

Μαινάσι καὶ πάνυ σπουδάζομαι πρὸς αὐτῶν.

Ἑρμῆς

Οἶσθα οὖν, ὦ τέκνον, ὅ τι χαρίσῃ τὸ πρῶτον

αἰτοῦντί μοι;

Πᾶν

Πρόσταττε, ὦ πάτερ· ἡμεῖς μὲν ἴδωμεν ταῦτα.

Ἑρμῆς

Καὶ πρόσιθί μοι καὶ φιλοφρονοῦ· πατέρα δὲ ὅρα

μὴ καλέσῃς με ἄλλου ἀκούοντος.

3. ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ἀπόλλων

1 Τί ἂν λέγοιμεν; ὁμομητρίους, ὦ Διόνυσε,

ἀδελφοὺς ὄντας Ἔρωτα καὶ Ἑρμαφρόδιτον καὶ

Πρίαπον, ἀνομοιοτάτους εἶναι τὰς μορφὰς καὶ τὰ

ἐπιτηδεύματα; ὁ μὲν γὰρ πάγκαλος καὶ τοξότης

καὶ δύναμιν οὐ μικρὰν περιβεβλημένος ἁπάντων

ἄρχων, ὁ δὲ θῆλυς καὶ ἡμίανδρος καὶ ἀμφίβολος τὴν

ὄψιν· οὐκ ἂν διακρίναις εἴτ' ἔφηβός ἐστιν εἴτε καὶ

παρθένος· ὁ δὲ καὶ πέρα τοῦ εὐπρεποῦς ἀνδρικὸς

ὁ Πρίαπος.

Διόνυσος

Μηδὲν θαυμάσῃς, ὦ Ἄπολλον· οὐ γὰρ Ἀφρο-

δίτη αἰτία τούτου, ἀλλὰ οἱ πατέρες διάφοροι γεγε-

νημένοι, ὅπου γε καὶ ὁμοπάτριοι πολλάκις ἐκ μιᾶς

γαστρός, ὁ μὲν ἄρσην, ἡ δὲ θήλεια, ὥσπερ ὑμεῖς,

γίνονται.

Ἀπόλλων

Ναί· ἀλλ' ἡμεῖς ὅμοιοί ἐσμεν καὶ ταὐτὰ ἐπι-

τηδεύομεν· τοξόται γὰρ ἄμφω.

Διόνυσος

Μέχρι μὲν τόξου τὰ αὐτά, ὦ Ἄπολλον, ἐκεῖνα

δὲ οὐχ ὅμοια, ὅτι ἡ μὲν Ἄρτεμις ξενοκτονεῖ ἐν

Σκύθαις, σὺ δὲ μαντεύῃ καὶ ἰᾷ τοὺς κάμνοντας.

Ἀπόλλων

Οἴει γὰρ τὴν ἀδελφὴν χαίρειν τοῖς Σκύθαις,

ἥ γε καὶ παρεσκεύασται, ἤν τις Ἕλλην ἀφίκηταί

ποτε εἰς τὴν Ταυρικήν, συνεκπλεῦσαι μετ' αὐτοῦ

μυσαττομένη τὰς σφαγάς;

Διόνυσος

2 Εὖ γε ἐκείνη ποιοῦσα. ὁ μέντοι Πρίαπος,

γελοῖον γάρ τί σοι διηγήσομαι, πρῴην ἐν Λαμψάκῳ

γενόμενος, ἐγὼ μὲν παρῄειν τὴν πόλιν, ὁ δὲ ὑποδε-

ξάμενός με καὶ ξενίσας παρ' αὑτῷ, ἐπειδὴ ἀνεπαυ-

σάμεθα ἐν τῷ συμποσίῳ ἱκανῶς ὑποβεβρεγμένοι,

κατ' αὐτάς που μέσας νύκτας ἐπαναστὰς ὁ γενναῖος

-αἰδοῦμαι δὲ λέγειν.

Ἀπόλλων

Ἐπείρα σε, Διόνυσε;

Διόνυσος

Τοιοῦτόν ἐστι.

Ἀπόλλων

Σὺ δὲ τί πρὸς ταῦτα;

Διόνυσος

Τί γὰρ ἄλλο ἢ ἐγέλασα;

Ἀπόλλων

Εὖ γε, τὸ μὴ χαλεπῶς μηδὲ ἀγρίως· συγγνω-

στὸς γάρ, εἰ καλόν σε οὕτως ὄντα ἐπείρα.

Διόνυσος

Τούτου μὲν ἕνεκα καὶ ἐπὶ σὲ ἄν, ὦ Ἄπολλον,

ἀγάγοι τὴν πεῖραν· καλὸς γὰρ σὺ καὶ κομήτης, ὡς

καὶ νήφοντα ἄν σοι τὸν Πρίαπον ἐπιχειρῆσαι.

Ἀπόλλων

Ἀλλ' οὐκ ἐπιχειρήσει γε, ὦ Διόνυσε· ἔχω γὰρ

μετὰ τῆς κόμης καὶ τόξα.

4. ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΙΑΣ

Ἑρμῆς

1 Ἔστι γάρ τις, ὦ μῆτερ, ἐν οὐρανῷ θεὸς

ἀθλιώτερος ἐμοῦ;

Μαῖα

Μὴ λέγε, ὦ Ἑρμῆ, τοιοῦτον μηδέν.

Ἑρμῆς

Τί μὴ λέγω, ὃς τοσαῦτα πράγματα ἔχω μόνος

κάμνων καὶ πρὸς τοσαύτας ὑπηρεσίας διασπώμε-

νος; ἕωθεν μὲν γὰρ ἐξαναστάντα σαίρειν τὸ

συμπόσιον δεῖ καὶ διαστρώσαντα τὴν κλισίαν

εὐθετίσαντά τε ἕκαστα παρεστάναι τῷ Διὶ καὶ

διαφέρειν τὰς ἀγγελίας τὰς παρ' αὐτοῦ ἄνω

καὶ κάτω ἡμεροδρομοῦντα, καὶ ἐπανελθόντα ἔτι

κεκονιμένον παρατιθέναι τὴν ἀμβροσίαν· πρὶν

δὲ τὸν νεώνητον τοῦτον οἰνοχόον ἥκειν, καὶ

τὸ νέκταρ ἐγὼ ἐνέχεον. τὸ δὲ πάντων

δεινότατον, ὅτι μηδὲ νυκτὸς καθεύδω μόνος τῶν

ἄλλων, ἀλλὰ δεῖ με καὶ τότε τῷ Πλούτωνι ψυχα-

γωγεῖν καὶ νεκροπομπὸν εἶναι καὶ παρεστάναι τῷ

δικαστηρίῳ· οὐ γὰρ ἱκανά μοι τὰ τῆς ἡμέρας ἔργα,

ἐν παλαίστραις εἶναι καὶ ταῖς ἐκκλησίαις κηρύττειν

καὶ ῥήτορας ἐκδιδάσκειν, ἀλλ' ἔτι καὶ νεκρικὰ

συνδιαπράττειν μεμερισμένον.

2 καίτοι τὰ μὲν

τῆς Λήδας τέκνα παρ' ἡμέραν ἑκάτερος ἐν οὐρανῷ

ἢ ἐν ᾅδου εἰσίν, ἐμοὶ δὲ καθ' ἑκάστην ἡμέραν

κἀκεῖνα καὶ ταῦτα ποιεῖν ἀναγκαῖον, καὶ οἱ μὲν

Ἀλκμήνης καὶ Σεμέλης ἐκ γυναικῶν δυστήνων

γενόμενοι εὐωχοῦνται ἀφρόντιδες, ὁ δὲ Μαίας τῆς

Ἀτλαντίδος διακονοῦμαι αὐτοῖς. καὶ νῦν ἄρτι

ἥκοντά με ἀπὸ Σιδῶνος παρὰ τῆς Κάδμου θυγατρός,

ἐφ' ἣν πέπομφέ με ὀψόμενον ὅ τι πράττει ἡ παῖς,

μηδὲ ἀναπνεύσαντα πέπομφεν αὖθις εἰς τὸ Ἄργος

ἐπισκεψόμενον τὴν Δανάην, εἶτ' ἐκεῖθεν εἰς

Βοιωτίαν, φησίν, ἐλθὼν ἐν παρόδῳ τὴν Ἀντιόπην

ἰδέ. καὶ ὅλως ἀπηγόρευκα ἤδη. εἰ γοῦν δυνατὸν

ἦν, ἡδέως ἂν ἠξίωσα πεπρᾶσθαι, ὥσπερ οἱ ἐν γῇ

κακῶς δουλεύοντες.

Μαῖα

Ἔα ταῦτα, ὦ τέκνον· χρὴ γὰρ πάντα ὑπηρε-

τεῖν τῷ πατρὶ νεανίαν ὄντα. καὶ νῦν ὥσπερ

ἐπέμφθης σόβει εἰς Ἄργος, εἶτα εἰς τὴν Βοιωτίαν,

μὴ καὶ πληγὰς βραδύνων λάβῃς· ὀξύχολοι γὰρ οἱ

ἐρῶντες.

5. ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΟΣ

Προμηθεύς

1 Λῦσόν με, ὦ Ζεῦ· δεινὰ γὰρ ἤδη πέπονθα.

Ζεύς

Λύσω σε, φῄς, ὃν ἐχρῆν βαρυτέρας πέδας

ἔχοντα καὶ τὸν Καύκασον ὅλον ὑπὲρ κεφαλῆς ἐπι-

κείμενον ὑπὸ ἑκκαίδεκα γυπῶν μὴ μόνον κείρεσθαι

τὸ ἧπαρ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξορύττεσθαι,

ἀνθ' ὧν τοιαῦθ' ἡμῖν ζῷα τοὺς ἀνθρώπους ἔπλασας

καὶ τὸ πῦρ ἔκλεψας καὶ γυναῖκας ἐδημιούργησας;

ἃ μὲν γὰρ ἐμὲ ἐξηπάτησας ἐν τῇ νομῇ τῶν κρεῶν

ὀστᾶ πιμελῇ κεκαλυμμένα παραθεὶς καὶ τὴν

ἀμείνω τῶν μοιρῶν σεαυτῷ φυλάττων, τί χρὴ

λέγειν;

Προμηθεύς

Οὔκουν ἱκανὴν ἤδη τὴν δίκην ἐκτέτικα τοσοῦτον

χρόνον τῷ Καυκάσῳ προσηλωμένος τὸν κάκιστα

ὀρνέων ἀπολούμενον ἀετὸν τρέφων τῷ ἥπατι;

Ζεύς

Οὐδὲ πολλοστημόριον τοῦτο ὧν σε δεῖ παθεῖν.

Προμηθεύς

Καὶ μὴν οὐκ ἀμισθί με λύσεις, ἀλλά σοι μηνύσω

τι, ὦ Ζεῦ, πάνυ ἀναγκαῖον.

Ζεύς

2 Κατασοφίζῃ με, ὦ Προμηθεῦ.

Προμηθεύς

Καὶ τί πλέον ἕξω; οὐ γὰρ ἀγνοήσεις αὖθις

ἔνθα ὁ Καύκασός ἐστιν, οὐδὲ ἀπορήσεις δεσμῶν, ἤν

τι τεχνάζων ἁλίσκωμαι.

Ζεύς

Εἰπὲ πρότερον ὅντινα μισθὸν ἀποτίσεις ἀναγ-

καῖον ἡμῖν ὄντα.

Προμηθεύς

Ἢν εἴπω ἐφ' ὅ τι βαδίζεις νῦν, ἀξιόπιστος

ἔσομαί σοι καὶ περὶ τῶν ὑπολοίπων μαντευόμενος;

Ζεύς

Πῶς γὰρ οὔ;

Προμηθεύς

Παρὰ τὴν Θέτιν, συνεσόμενος αὐτῇ.

Ζεύς

Τουτὶ μὲν ἔγνως· τί δ' οὖν τὸ ἐπὶ τούτῳ;

δοκεῖς γὰρ ἀληθές τι ἐρεῖν.

Προμηθεύς

Μηδέν, ὦ Ζεῦ, κοινωνήσῃς τῇ Νηρεΐδι· ἢν γὰρ

αὕτη κυοφορήσῃ ἐκ σοῦ, τὸ τεχθὲν ἴσα ἐργάσεταί

σε οἷα καὶ σὺ ἔδρασας-

Ζεύς

Τοῦτο φῄς, ἐκπεσεῖσθαί με τῆς ἀρχῆς;

Προμηθεύς

Μὴ γένοιτο, ὦ Ζεῦ. πλὴν τοιοῦτό γε ἡ μῖξις

αὐτῆς ἀπειλεῖ.

Ζεύς

Χαιρέτω τοιγαροῦν ἡ Θέτις· σὲ δὲ ὁ Ἥφαιστος

ἐπὶ τούτοις λυσάτω.

6. ΕΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΣ

Ἔρως

1 Ἀλλ' εἰ καί τι ἥμαρτον, ὦ Ζεῦ, σύγγνωθί μοι·

παιδίον γάρ εἰμι καὶ ἔτι ἄφρων.

Ζεύς

Σὺ παιδίον ὁ Ἔρως, ὃς ἀρχαιότερος εἶ πολὺ

Ἰαπετοῦ; ἢ διότι μὴ πώγωνα μηδὲ πολιὰς ἔφυσας,

διὰ ταῦτα καὶ βρέφος ἀξιοῖς νομίζεσθαι γέρων καὶ

πανοῦργος ὤν;

Ἔρως

Τί δαί σε μέγα ἠδίκησα ὁ γέρων ὡς φῂς ἐγώ, διότι

με καὶ πεδῆσαι διανοῇ;

Ζεύς

Σκόπει, ὦ κατάρατε, εἰ μικρά, ὃς ἐμοὶ μὲν

οὕτως ἐντρυφᾷς, ὥστε οὐδέν ἐστιν ὃ μὴ πεποίηκάς

με, σάτυρον, ταῦρον, χρυσόν, κύκνον, ἀετόν·

ἐμοῦ δὲ ὅλως οὐδεμίαν ἥντινα ἐρασθῆναι πεποίηκας,

οὐδὲ συνῆκα ἡδὺς γυναικὶ διὰ σὲ γεγενημένος,

ἀλλά με δεῖ μαγγανεύειν ἐπ' αὐτὰς καὶ κρύπτειν

ἐμαυτόν· αἱ δὲ τὸν μὲν ταῦρον ἢ κύκνον φιλοῦσιν,

ἐμὲ δὲ ἢν ἴδωσι, τεθνᾶσιν ὑπὸ τοῦ δέους.

Ἔρως

2 Εἰκότως· οὐ γὰρ φέρουσιν, ὦ Ζεῦ, θνηταὶ

οὖσαι τὴν σὴν πρόσοψιν.

Ζεύς

Πῶς οὖν τὸν Ἀπόλλω ὁ Βράγχος καὶ ὁ Ὑά-

κινθος φιλοῦσιν;

Ἔρως

Ἀλλὰ ἡ Δάφνη κἀκεῖνον ἔφευγε καίτοι κο-

μήτην καὶ ἀγένειον ὄντα. εἰ δ' ἐθέλεις ἐπέραστος

εἶναι, μὴ ἐπίσειε τὴν αἰγίδα μηδὲ τὸν κεραυνὸν

φέρε, ἀλλ' ὡς ἥδιστον ποίει σεαυτὸν, ἁπαλὸν

ὀφθῆναι, καθειμένος βοστρύχους, τῇ μίτρᾳ τού-

τους ἀνειλημμένος, πορφυρίδα ἔχε, ὑποδέου χρυ-

σίδας, ὑπ' αὐλῷ καὶ τυμπάνοις εὔρυθμα βαῖνε, καὶ

ὄψει ὅτι πλείους ἀκολουθήσουσί σοι τῶν Διονύσου

Μαινάδων.

Ζεύς

Ἄπαγε· οὐκ ἂν δεξαίμην ἐπέραστος εἶναι

τοιοῦτος γενόμενος.

Ἔρως

Οὐκοῦν, ὦ Ζεῦ, μηδὲ ἐρᾶν θέλε· ῥᾴδιον γὰρ

τοῦτό γε.

Ζεύς

Οὔκ, ἀλλὰ ἐρᾶν μέν, ἀπραγμονέστερον δὲ

αὐτῶν ἐπιτυγχάνειν· ἐπὶ τούτοις αὐτοῖς ἀφίημί

σε.

7. ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ

Ζεύς

1 Τὴν τοῦ Ἰνάχου παῖδα τὴν καλὴν οἶσθα, ὦ

Ἑρμῆ;

Ἑρμῆς

Ναί· τὴν Ἰὼ λέγεις;

Ζεύς

Οὐκέτι παῖς ἐκείνη ἐστίν, ἀλλὰ δάμαλις.

Ἑρμῆς

Τεράστιον τοῦτο· τῷ τρόπῳ δ' ἐνηλλάγη;

Ζεύς

Ζηλοτυπήσασα ἡ Ἥρα μετέβαλεν αὐτήν. ἀλλὰ

καὶ καινὸν ἄλλο τι δεινὸν ἐπιμεμηχάνηται τῇ

κακοδαίμονι· βουκόλον τινὰ πολυόμματον Ἄργον

τοὔνομα ἐπέστησεν, ὃς νέμει τὴν δάμαλιν ἄϋπνος

ὤν.

Ἑρμῆς

Τί οὖν ἡμᾶς χρὴ ποιεῖν;

Ζεύς

Καταπτάμενος ἐς τὴν Νεμέαν-ἐκεῖ δέ που ὁ

Ἄργος βουκολεῖ-ἐκεῖνον ἀπόκτεινον, τὴν δὲ Ἰὼ

διὰ τοῦ πελάγους ἐς τὴν Αἴγυπτον ἀγαγὼν Ἶσιν

ποίησον· καὶ τὸ λοιπὸν ἔστω θεὸς τῶν ἐκεῖ καὶ

τὸν Νεῖλον ἀναγέτω καὶ τοὺς ἀνέμους ἐπιπεμπέτω

καὶ σῳζέτω τοὺς πλέοντας.

8. ΗΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΣ

Ἥρα

1 Ἐξ οὗ τὸ μειράκιον τοῦτο. ὦ Ζεῦ, τὸ

Φρύγιον ἀπὸ τῆς Ἴδης ἁρπάσας δεῦρο ἀνήγαγες,

ἔλαττόν μοι τὸν νοῦν προσέχεις.

Ζεύς

Καὶ τοῦτο γάρ, ὦ Ἥρα, ζηλοτυπεῖς ἤδη ἀφε-

λὲς οὕτω καὶ ἀλυπότατον; ἐγὼ δὲ ᾤμην ταῖς

γυναιξὶ μόναις χαλεπήν σε εἶναι, ὁπόσαι ἂν

ὁμιλήσωσί μοι.

Ἥρα

2 Οὐδ' ἐκεῖνα μὲν εὖ ποιεῖς οὐδὲ πρέποντα

σεαυτῷ ὃς ἁπάντων θεῶν δεσπότης ὢν ἀπολιπὼν

ἐμὲ τὴν νόμῳ γαμετὴν ἐπὶ τὴν γῆν κάτει μοιχεύσων,

χρυσίον ἢ σάτυρος ἢ ταῦρος γενόμενος. πλὴν

ἀλλ' ἐκεῖναι μέν σοι κἂν ἐν γῇ μένουσι, τὸ δὲ τουτὶ

Ἰδαῖον παιδίον ἁρπάσας ἀνέπτης, ὦ γενναιότατε

ἀετῶν, καὶ συνοικεῖ ἡμῖν ἐπὶ κεφαλήν μοι ἐπαχθέν,

οἰνοχοοῦν δὴ τῷ λόγῳ. οὕτως ἠπόρεις οἰνοχόων,

καὶ ἀπηγορεύκασιν ἄρα ἥ τε Ἥβη καὶ ὁ Ἥφαιστος

διακονούμενοι; σὺ δὲ καὶ τὴν κύλικα οὐκ ἂν

ἄλλως λάβοις παρ' αὐτοῦ ἢ φιλήσας πρότερον

αὐτὸν ἁπάντων ὁρώντων, καὶ τὸ φίλημά σοι ἥδιον

τοῦ νέκταρος, καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ διψῶν πολλάκις

αἰτεῖς πιεῖν· ὁτὲ δὲ καὶ ἀπογευσάμενος μόνον

ἔδωκας ἐκείνῳ, καὶ πιόντος ἀπολαβὼν τὴν κύλικα

ὅσον ὑπόλοιπον ἐν αὐτῇ πίνεις, ὅθεν καὶ ὁ παῖς

ἔπιε καὶ ἔνθα προσήρμοσε τὰ χείλη, ἵνα καὶ

πίνῃς ἅμα καὶ φιλῇς· πρῴην δὲ ὁ βασιλεὺς καὶ

ἁπάντων πατὴρ ἀποθέμενος τὴν αἰγίδα καὶ τὸν κε-

ραυνὸν ἐκάθησο ἀστραγαλίζων μετ' αὐτοῦ ὁ

πώγωνα τηλικοῦτον καθειμένος. ἅπαντα οὖν ὁρῶ

ταῦτα, ὥστε μὴ οἴου λανθάνειν.

Ζεύς

3 Καὶ τί δεινόν, ὦ Ἥρα, μειράκιον οὕτω

καλὸν μεταξὺ πίνοντα καταφιλεῖν καὶ ἥδεσθαι

ἀμφοῖν καὶ τῷ φιλήματι καὶ τῷ νέκταρι; ἢν

γοῦν ἐπιτρέψω αὐτῷ κἂν ἅπαξ φιλῆσαί σε, οὐκέτι

μέμψῃ μοι προτιμότερον τοῦ νέκταρος οἰομένῳ

τὸ φίλημα εἶναι.

Ἥρα

Παιδεραστῶν οὗτοι λόγοι. ἐγὼ δὲ μὴ οὕτω

μανείην ὡς τὰ χείλη προσενεγκεῖν τῷ μαλθακῷ

τούτῳ Φρυγὶ οὕτως ἐκτεθηλυμένῳ.

Ζεύς

Μή μοι λοιδοροῦ, ὦ γενναιοτάτη, τοῖς παιδικοῖς·

οὑτοσὶ γὰρ ὁ θηλυδρίας, ὁ βάρβαρος, ὁ μαλθακός,

ἡδίων ἐμοὶ καὶ ποθεινότερος-οὐ βούλομαι δὲ εἰ-

πεῖν, μή σε παροξύνω ἐπὶ πλέον.

Ἥρα

4 Εἴθε καὶ γαμήσειας αὐτὸν ἐμοῦ γε οὕνεκα·

μέμνησο γοῦν οἷά μοι διὰ τὸν οἰνοχόον τοῦτον

ἐμπαροινεῖς.

Ζεύς

Οὔκ, ἀλλὰ τὸν Ἥφαιστον ἔδει τὸν σὸν υἱὸν

οἰνοχοεῖν ἡμῖν χωλεύοντα, ἐκ τῆς καμίνου ἥκοντα,

ἔτι τῶν σπινθήρων ἀνάπλεων, ἄρτι τὴν πυράγραν

ἀποτεθειμένον, καὶ ἀπ' ἐκείνων αὐτοῦ τῶν δακτύλων

λαμβάνειν ἡμᾶς τὴν κύλικα καὶ ἐπισπασαμένους γε

φιλῆσαι μεταξύ, ὃν οὐδ' ἂν ἡ μήτηρ σὺ ἡδέως φιλή-

σειας ὑπὸ τῆς ἀσβόλου κατῃθαλωμένον τὸ πρόσωπον.

ἡδίω ταῦτα· οὐ γάρ; καὶ παρὰ πολὺ ὁ οἰνοχόος

ἐκεῖνος ἔπρεπε τῷ συμποσίῳ τῶν θεῶν, ὁ

Γανυμήδης δὲ καταπεμπτέος αὖθις ἐς τὴν Ἴδην·

καθάριος γὰρ καὶ ῥοδοδάκτυλος καὶ ἐπισταμένως

ὀρέγει τὸ ἔκπωμα, καὶ ὅ σε λυπεῖ μάλιστα, καὶ

φιλεῖ ἥδιον τοῦ νέκταρος.

Ἥρα

5 Νῦν καὶ χωλός, ὦ Ζεῦ, ὁ Ἥφαιστος καὶ οἱ

δάκτυλοι αὐτοῦ ἀνάξιοι τῆς σῆς κύλικος καὶ

ἀσβόλου μεστός ἐστι, καὶ ναυτιᾷς ὁρῶν αὐτόν,

ἐξ ὅτου τὸν καλὸν κομήτην τοῦτον ἡ Ἴδη ἀνέθρεψε·

πάλαι δὲ οὐχ ἑώρας ταῦτα, οὐδ' οἱ σπινθῆρες

οὐδὲ ἡ κάμινος ἀπέτρεπόν σε μὴ οὐχὶ πίνειν παρ'

αὐτοῦ.

Ζεύς

Λυπεῖς, ὦ Ἥρα, σεαυτήν, οὐδὲν ἄλλο, κἀμοὶ

ἐπιτείνεις τὸν ἔρωτα ζηλοτυποῦσα· εἰ δὲ ἄχθῃ

παρὰ παιδὸς ὡραίου δεχομένη τὸ ἔκπωμα, σοὶ μὲν

ὁ υἱὸς οἰνοχοείτω, σὺ δέ, ὦ Γανύμηδες, ἐμοὶ μόνῳ

ἀναδίδου τὴν κύλικα καὶ ἐφ' ἑκάστῃ δὶς φίλει με

καὶ ὅτε πλήρη ὀρέγοις κᾆτα αὖθις ὁπότε παρ' ἐμοῦ

ἀπολαμβάνοις. τί τοῦτο; δακρύεις; μὴ δέδιθι·

οἰμώξεται γάρ, ἤν τίς σε λυπεῖν θέλῃ.

9. ΗΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΣ

Ἥρα

1 Τὸν Ἰξίονα τοῦτον, ὦ Ζεῦ, ποῖόν τινα τὸν

τρόπον ἡγῇ;

Ζεύς

Ἄνθρωπον εἶναι χρηστόν, ὦ Ἥρα, καὶ συμ-

ποτικόν· οὐ γὰρ ἂν συνῆν ἡμῖν ἀνάξιος τοῦ συμπο-

σίου ὤν.

Ἥρα

Ἀλλὰ ἀνάξιός ἐστιν, ὑβριστής γε ὤν· ὥστε

μηκέτι συνέστω.

Ζεύς

Τί δαὶ ὕβρισε; χρὴ γάρ, οἶμαι, κἀμὲ εἰδέναι.

Ἥρα

Τί γὰρ ἄλλο; -καίτοι αἰσχύνομαι εἰπεῖν αὐτό·

τοιοῦτόν ἐστιν ὃ ἐτόλμησεν.

Ζεύς

Καὶ μὴν διὰ τοῦτο καὶ μᾶλλον εἴποις ἄν, ὅσῳ

καὶ αἰσχροῖς ἐπεχείρησε. μῶν δ' οὖν ἐπείρα τινά;

συνίημι γὰρ ὁποῖόν τι τὸ αἰσχρόν, ὅπερ ἂν σὺ

ὀκνήσειας εἰπεῖν.

Ἥρα

2 Αὐτὴν ἐμέ, οὐκ ἄλλην τινά, ὦ Ζεῦ, πολὺν

ἤδη χρόνον. καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἠγνόουν τὸ πρᾶγμα,

διότι ἀτενὲς ἀφεώρα εἰς ἐμέ· ὁ δὲ καὶ ἔστενε καὶ

ὑπεδάκρυε, καὶ εἴ ποτε πιοῦσα παραδοίην τῷ

Γανυμήδει τὸ ἔκπωμα, ὁ δὲ ᾔτει ἐν αὐτῷ ἐκείνῳ

πιεῖν καὶ λαβὼν ἐφίλει μεταξὺ καὶ πρὸς τοὺς

ὀφθαλμοὺς προσῆγε καὶ αὖθις ἀφεώρα ἐς ἐμέ·

ταῦτα δὲ ἤδη συνίην ἐρωτικὰ ὄντα. καὶ ἐπὶ πολὺ

μὲν ᾐδούμην λέγειν πρὸς σὲ καὶ ᾤμην παύσεσθαι

τῆς μανίας τὸν ἄνθρωπον· ἐπεὶ δὲ καὶ λόγους ἐτόλ-

μησέ μοι προσενεγκεῖν, ἐγὼ μὲν ἀφεῖσα αὐτὸν ἔτι

δακρύοντα καὶ προκυλινδούμενον, ἐπιφραξαμένη τὰ

ὦτα, ὡς μηδὲ ἀκούσαιμι αὐτοῦ ὑβριστικὰ ἱκετεύον-

τος, ἀπῆλθον σοὶ φράσουσα· σὺ δὲ αὐτὸς ὅρα,

ὅπως μέτει τὸν ἄνδρα.

Ζεύς

3 Εὖ γε ὁ κατάρατος· ἐπ' ἐμὲ αὐτὸν καὶ μέχρι

τῶν Ἥρας γάμων; τοσοῦτον ἐμεθύσθη τοῦ νέκτα-

ρος; ἀλλ' ἡμεῖς τούτων αἴτιοι καὶ πέρα τοῦ

μετρίου φιλάνθρωποι, οἵ γε καὶ συμπότας αὐτοὺς

ἐποιησάμεθα. συγγνωστοὶ οὖν, εἰ πιόντες ὅμοια

ἡμῖν καὶ ἰδόντες οὐράνια κάλλη καὶ οἷα οὔ ποτε

εἶδον ἐπὶ γῆς, ἐπεθύμησαν ἀπολαῦσαι αὐτῶν

ἔρωτι ἁλόντες· ὁ δ' ἔρως βίαιόν τί ἐστι καὶ οὐκ

ἀνθρώπων μόνον ἄρχει, ἀλλὰ καὶ ἡμῶν αὐτῶν

ἐνίοτε.

Ἥρα

Σοῦ μὲν καὶ πάνυ οὗτός γε δεσπότης ἐστὶ καὶ

ἄγει σε καὶ φέρει τῆς ῥινός, φασίν, ἕλκων, καὶ σὺ

ἕπῃ αὐτῷ ἔνθα ἂν ἡγῆταί σοι, καὶ ἀλλάττῃ ῥᾳδίως

ἐς ὅ τι ἂν κελεύσῃ, καὶ ὅλως κτῆμα καὶ παιδιὰ τοῦ

ἔρωτος σύ γε· καὶ νῦν τῷ Ἰξίονι οἶδα καθότι

συγγνώμην ἀπονέμεις ἅτε καὶ αὐτὸς μοιχεύσας

ποτὲ αὐτοῦ τὴν γυναῖκα, ἥ σοι τὸν Πειρίθουν

ἔτεκεν.

Ζεύς

4 Ἔτι γὰρ σὺ μέμνησαι ἐκείνων, εἴ τι ἐγὼ

ἔπαιξα εἰς γῆν κατελθών; ἀτὰρ οἶσθα ὅ μοι δοκεῖ

περὶ τοῦ Ἰξίονος; κολάζειν μὲν μηδαμῶς αὐτὸν

μηδὲ ἀπωθεῖν τοῦ συμποσίου· σκαιὸν γάρ· ἐπεὶ

δὲ ἐρᾷ καὶ ὡς φῂς δακρύει καὶ ἀφόρητα πάσχει-

Ἥρα

Τί, ὦ Ζεῦ; δέδια γάρ, μή τι ὑβριστικὸν καὶ σὺ

εἴπῃς.

Ζεύς

Οὐδαμῶς· ἀλλ' εἴδωλον ἐκ νεφέλης πλασά-

μενοι αὐτῇ σοι ὅμοιον, ἐπειδὰν λυθῇ τὸ συμπόσιον

κἀκεῖνος ἀγρυπνῇ, ὡς τὸ εἰκός, ὑπὸ τοῦ ἔρωτος,

παρακατακλίνωμεν αὐτῷ φέροντες· οὕτω γὰρ ἂν

παύσαιτο ἀνιώμενος οἰηθεὶς τετυχηκέναι τῆς ἐπιθυ-

μίας.

Ἥρα

Ἄπαγε, μὴ ὥρασιν ἵκοιτο τῶν ὑπὲρ αὐτὸν

ἐπιθυμῶν.

Ζεύς

Ὅμως ὑπόμεινον, ὦ Ἥρα. ἢ τί γὰρ ἂν καὶ

πάθοις δεινὸν ἀπὸ τοῦ πλάσματος, εἰ νεφέλῃ ὁ

Ἰξίων συνέσται;

Ἥρα

5 Ἀλλὰ ἡ νεφέλη ἐγὼ εἶναι δόξω, καὶ τὸ αἰσχρὸν

ἐπ' ἐμὲ ἥξει διὰ τὴν ὁμοιότητα.

Ζεύς

Οὐδὲν τοῦτο φῄς· οὔτε γὰρ ἡ νεφέλη ποτὲ

Ἥρα γένοιτ' ἂν οὔτε σὺ νεφέλη· ὁ δ' Ἰξίων μόνον

ἐξαπατηθήσεται.

Ἥρα

Ἀλλὰ οἱ πάντες ἄνθρωποι ἀπειρόκαλοί εἰσιν·

αὐχήσει κατελθὼν ἴσως καὶ διηγήσεται ἅπασι

λέγων συγγεγενῆσθαι τῇ Ἥρᾳ καὶ σύλλε-

κτρος εἶναι τῷ Διί, καί που τάχα ἐρᾶν με φήσειεν

αὐτοῦ, οἱ δὲ πιστεύσουσιν οὐκ εἰδότες ὡς νεφέλῃ

συνῆν.

Ζεύς

Οὐκοῦν, ἤν τι τοιοῦτον εἴπῃ, ἐς τὸν ᾅδην ἐμπεσὼν

τροχῷ ἄθλιος προσδεθεὶς συμπεριενεχθήσεται μετ'

αὐτοῦ ἀεὶ καὶ πόνον ἄπαυστον ἕξει δίκην διδοὺς οὐ

τοῦ ἔρωτος-οὐ γὰρ δεινὸν τοῦτό γε-ἀλλὰ τῆς

μεγαλαυχίας.

10. ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΓΑΝΥΜΗΔΟΥΣ

Ζεύς

1 Ἄγε, ὦ Γανύμηδες-ἥκομεν γὰρ ἔνθα ἐχρῆν-

φίλησόν με ἤδη, ὅπως εἰδῇς οὐκέτι ῥάμφος

ἀγκύλον ἔχοντα οὐδ' ὄνυχας ὀξεῖς οὐδὲ πτερά,

οἷος ἐφαινόμην σοι πτηνὸς εἶναι δοκῶν.

Γανυμήδης

Ἄνθρωπε, οὐκ ἀετὸς ἄρτι ἦσθα καὶ κατα-

πτάμενος ἥρπασάς με ἀπὸ μέσου τοῦ ποιμνίου;

πῶς οὖν τὰ μὲν πτερά σοι ἐκεῖνα ἐξερρύηκε, σὺ δὲ

ἄλλος ἤδη ἀναπέφηνας;

Ζεύς

Ἀλλ' οὔτε ἄνθρωπον ὁρᾷς, ὦ μειράκιον, οὔτε

ἀετὸν, ὁ δὲ πάντων βασιλεὺς τῶν θεῶν οὗτός εἰμι

πρὸς τὸν καιρὸν ἀλλάξας ἐμαυτόν.

Γανυμήδης

Τί φῄς; σὺ γὰρ εἶ ὁ Πὰν ἐκεῖνος; εἶτα πῶς

σύριγγα οὐκ ἔχεις οὐδὲ κέρατα οὐδὲ λάσιος εἶ τὰ

σκέλη;

Ζεύς

Μόνον γὰρ ἐκεῖνον ἡγῇ θεόν;

Γανυμήδης

Ναί· καὶ θύομέν γε αὐτῷ ἔνορχιν τράγον ἐπὶ

τὸ σπήλαιον ἄγοντες, ἔνθα ἕστηκε· σὺ δὲ ἀνδραποδι-

στής τις εἶναί μοι δοκεῖς.

Ζεύς

2 Εἰπέ μοι, Διὸς δὲ οὐκ ἤκουσας ὄνομα οὐδὲ

βωμὸν εἶδες ἐν τῷ Γαργάρῳ τοῦ ὕοντος καὶ βρον-

τῶντος καὶ ἀστραπὰς ποιοῦντος;

Γανυμήδης

Σύ, ὦ βέλτιστε, φῂς εἶναι, ὃς πρῴην κατέχεας

ἡμῖν τὴν πολλὴν χάλαζαν, ὁ οἰκεῖν ὑπεράνω λεγό-

μενος, ὁ ποιῶν τὸν ψόφον, ᾧ τὸν κριὸν ὁ πατὴρ

ἔθυσεν; εἶτα τί ἀδικήσαντά με ἀνήρπασας, ὦ

βασιλεῦ τῶν θεῶν; τὰ δὲ πρόβατα ἴσως οἱ λύκοι

διαρπάσονται ἤδη ἐρήμοις ἐπιπεσόντες.

Ζεύς

Ἔτι γὰρ μέλει σοι τῶν προβάτων ἀθανάτῳ

γεγενημένῳ καὶ ἐνταῦθα συνεσομένῳ μεθ' ἡμῶν;

Γανυμήδης

Τί λέγεις; οὐ γὰρ κατάξεις με ἤδη ἐς τὴν Ἴδην

τήμερον;

Ζεύς

Οὐδαμῶς· ἐπεὶ μάτην ἀετὸς ἂν εἴην ἀντὶ θεοῦ

γεγενημένος.

Γανυμήδης

Οὐκοῦν ἐπιζητήσει με ὁ πατὴρ καὶ ἀγανακτήσει

μὴ εὑρίσκων, καὶ πληγὰς ὕστερον λήψομαι καταλι-

πὼν τὸ ποίμνιον.

Ζεύς

Ποῦ γὰρ ἐκεῖνος ὄψεταί σε;

Γανυμήδης

Μηδαμῶς· ποθῶ γὰρ ἤδη αὐτόν. εἰ δὲ ἀπά-

ξεις με, ὑπισχνοῦμαί σοι καὶ ἄλλον παρ' αὐτοῦ

κριὸν τυθήσεσθαι λύτρα ὑπὲρ ἐμοῦ. ἔχομεν δὲ τὸν

τριετῆ, τὸν μέγαν, ὃς ἡγεῖται πρὸς τὴν νομήν.

Ζεύς

3 Ὡς ἀφελὴς ὁ παῖς ἐστι καὶ ἁπλοϊκὸς καὶ

αὐτὸ δὴ τοῦτο παῖς ἔτι. -ἀλλ', ὦ Γανύμηδες,

ἐκεῖνα μὲν πάντα χαίρειν ἔα καὶ ἐπιλάθου αὐτῶν,

τοῦ ποιμνίου καὶ τῆς Ἴδης. σὺ δὲ-ἤδη γὰρ

ἐπουράνιος εἶ-πολλὰ εὖ ποιήσεις ἐντεῦθεν καὶ τὸν

πατέρα καὶ πατρίδα, καὶ ἀντὶ μὲν τυροῦ καὶ

γάλακτος ἀμβροσίαν ἔδῃ καὶ νέκταρ πίῃ· τοῦτο

μέντοι καὶ τοῖς ἄλλοις ἡμῖν αὐτὸς παρέξεις

ἐγχέων· τὸ δὲ μέγιστον, οὐκέτι ἄνθρωπος, ἀλλ'

ἀθάνατος γενήσῃ, καὶ ἀστέρα σου φαίνεσθαι

ποιήσω κάλλιστον, καὶ ὅλως εὐδαίμων ἔσῃ.

Γανυμήδης

Ἢν δὲ παίζειν ἐπιθυμήσω, τίς συμπαίξεταί μοι;

ἐν γὰρ τῇ Ἴδῃ πολλοὶ ἡλικιῶται ἦμεν.

Ζεύς

Ἔχεις κἀνταῦθα τὸν συμπαιξόμενόν σοι τουτονὶ

τὸν Ἔρωτα καὶ ἀστραγάλους μάλα πολλούς. θάρ-

ρει μόνον καὶ φαιδρὸς ἴσθι καὶ μηδὲν ἐπιπόθει τῶν

κάτω.

Γανυμήδης

4 Τί δαὶ ὑμῖν χρήσιμος ἂν γενοίμην; ἢ ποι-

μαίνειν δεήσει κἀνταῦθα;

Ζεύς

Οὔκ, ἀλλ' οἰνοχοήσεις καὶ ἐπὶ τοῦ νέκταρος

τετάξῃ καὶ ἐπιμελήσῃ τοῦ συμποσίου.

Γανυμήδης

Τοῦτο μὲν οὐ χαλεπόν· οἶδα γὰρ ὡς χρὴ

ἐγχέαι τὸ γάλα καὶ ἀναδοῦναι τὸ κισσύβιον.

Ζεύς

Ἰδού, πάλιν οὗτος γάλακτος μνημονεύει καὶ

ἀνθρώποις διακονήσεσθαι οἴεται· ταυτὶ δ' ὁ

οὐρανός ἐστι, καὶ πίνομεν, ὥσπερ ἔφην, τὸ νέκταρ.

Γανυμήδης

Ἥδιον, ὦ Ζεῦ, τοῦ γάλακτος;

Ζεύς

Εἴσῃ μετ' ὀλίγον καὶ γευσάμενος οὐκέτι πο-

θήσεις τὸ γάλα.

Γανυμήδης

Κοιμήσομαι δὲ ποῦ τῆς νυκτός; ἢ μετὰ τοῦ

ἡλικιώτου Ἔρωτος;

Ζεύς

Οὔκ, ἀλλὰ διὰ τοῦτό σε ἀνήρπασα, ὡς ἅμα

καθεύδοιμεν.

Γανυμήδης

Μόνος γὰρ οὐκ ἂν δύναιο, ἀλλὰ ἥδιόν σοι καθεύδειν

μετ' ἐμοῦ;

Ζεύς

Ναί, μετά γε τοιούτου οἷος εἶ σύ, Γανύμηδες,

οὕτω καλός.

Γανυμήδης

5 Τί γάρ σε πρὸς τὸν ὕπνον ὀνήσει τὸ κάλλος;

Ζεύς

Ἔχει τι θέλγητρον ἡδὺ καὶ μαλακώτερον ἐπάγει

αὐτόν.

Γανυμήδης

Καὶ μὴν ὅ γε πατὴρ ἤχθετό μοι συγκαθεύδοντι

καὶ διηγεῖτο ἕωθεν, ὡς ἀφεῖλον αὐτοῦ τὸν ὕπνον

στρεφόμενος καὶ λακτίζων καί τι φθεγγόμενος

μεταξὺ ὁπότε καθεύδοιμι· ὥστε παρὰ τὴν μητέρα

ἔπεμπέ με κοιμησόμενον ὡς τὰ πολλά. ὥρα δή

σοι, εἰ διὰ τοῦτο, ὡς φῄς, ἀνήρπασάς με, κατα-

θεῖναι αὖθις εἰς τὴν γῆν, ἢ πράγματα ἕξεις ἀγρυ-

πνῶν· ἐνοχλήσω γάρ σε συνεχῶς στρεφόμε-

νος.

Ζεύς

Τοῦτ' αὐτό μοι τὸ ἥδιστον ποιήσεις, εἰ ἀγρυπνή-

σαιμι μετὰ σοῦ φιλῶν πολλάκις καὶ περιπτύσσων.

Γανυμήδης

Αὐτὸς ἂν εἰδείης· ἐγὼ δὲ κοιμήσομαι σοῦ κα-

ταφιλοῦντος.

Ζεύς

Εἰσόμεθα τότε ὃ πρακτέον. νῦν δὲ ἄπαγε

αὐτόν, ὦ Ἑρμῆ, καὶ πιόντα τῆς ἀθανασίας ἄγε

οἰνοχοήσοντα ἡμῖν διδάξας πρότερον ὡς χρὴ

ὀρέγειν τὸν σκύφον.

11. ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

Ἥφαιστος

1 Ἑώρακας, ὦ Ἄπολλον, τὸ τῆς Μαίας βρέφος

τὸ ἄρτι τεχθέν, ὡς καλόν τέ ἐστι καὶ προσγελᾷ

πᾶσι καὶ δηλοῖ ἤδη μέγα τι ἀγαθὸν ἀποβησόμενον;

Ἀπόλλων

Ἐκεῖνο τὸ βρέφος, ὦ Ἥφαιστε, ἦ μέγα ἀγαθόν,

ὃ τοῦ Ἰαπετοῦ πρεσβύτερόν ἐστιν ὅσον ἐπὶ τῇ παν-

ουργίᾳ;

Ἥφαιστος

Καὶ τί ἂν ἀδικῆσαι δύναιτο ἀρτίτοκον ὄν;

Ἀπόλλων

Ἐρώτα τὸν Ποσειδῶνα, οὗ τὴν τρίαιναν ἔκλε-

ψεν, ἢ τὸν Ἄρη· καὶ τούτου γὰρ ἐξείλκυσε λαθὸν

ἐκ τοῦ κολεοῦ τὸ ξίφος, ἵνα μὴ ἐμαυτὸν λέγω, ὃν

ἀφώπλισε τοῦ τόξου καὶ τῶν βελῶν.

Ἥφαιστος

2 Τὸ νεογνὸν ταῦτα, ὃ μόλις ἕστηκε, τὸ ἐν τοῖς

σπαργάνοις;

Ἀπόλλων

Εἴσῃ, ὦ Ἥφαιστε, ἤν σοι προσέλθῃ μόνον.

Ἥφαιστος

Καὶ μὴν προσῆλθεν ἤδη.

Ἀπόλλων

Τί οὖν; πάντα ἔχεις τὰ ἐργαλεῖα καὶ οὐδὲν ἀπό-

λωλεν αὐτῶν;

Ἥφαιστος

Πάντα, ὦ Ἄπολλον.

Ἀπόλλων

Ὅμως ἐπίσκεψαι ἀκριβῶς.

Ἥφαιστος

Μὰ Δία, τὴν πυράγραν οὐχ ὁρῶ.

Ἀπόλλων

Ἀλλ' ὄψει που ἐν τοῖς σπαργάνοις αὐτὴν τοῦ

βρέφους.

Ἥφαιστος

Οὕτως ὀξύχειρ ἐστὶ καθάπερ ἐν τῇ γαστρὶ ἐκ-

μελετήσας τὴν κλεπτικήν;

Ἀπόλλων

3 Οὐ γὰρ ἤκουσας αὐτοῦ καὶ λαλοῦντος ἤδη

στωμύλα καὶ ἐπίτροχα· ὁ δὲ καὶ διακονεῖσθαι

ἡμῖν ἐθέλει. χθὲς δὲ προκαλεσάμενος τὸν Ἔρωτα

κατεπάλαισεν εὐθὺς οὐκ οἶδ' ὅπως ὑφελὼν τὼ

πόδε· εἶτα μεταξὺ ἐπαινούμενος τῆς Ἀφροδίτης

μὲν τὸν κεστὸν ἔκλεψε προσπτυξαμένης αὐτὸν ἐπὶ

τῇ νίκῃ, τοῦ Διὸς δὲ γελῶντος ἔτι τὸ σκῆπτρον·

εἰ δὲ μὴ βαρύτερος ὁ κεραυνὸς ἦν καὶ πολὺ τὸ πῦρ

εἶχε, κἀκεῖνον ἂν ὑφείλετο.

Ἥφαιστος

Ὑπέρδριμύν τινα τὸν παῖδα φῄς.

Ἀπόλλων

Οὐ μόνον, ἀλλ' ἤδη καὶ μουσικόν.

Ἥφαιστος

Τῷ τοῦτο τεκμαίρεσθαι ἔχεις;

Ἀπόλλων

4 Χελώνην που νεκρὰν εὑρὼν ὄργανον ἀπ'

αὐτῆς συνεπήξατο· πήχεις γὰρ ἐναρμόσας καὶ

ζυγώσας, ἔπειτα κολλάβους ἐμπήξας καὶ μαγάδιον

ὑποθεὶς καὶ ἐντεινάμενος ἑπτὰ χορδὰς μελῳδεῖ

πάνυ γλαφυρόν, ὦ Ἥφαιστε, καὶ ἐναρμόνιον, ὡς

κἀμὲ αὐτῷ φθονεῖν πάλαι κιθαρίζειν ἀσκοῦντα.

ἔλεγε δὲ ἡ Μαῖα, ὡς μηδὲ μένοι τὰς νύκτας ἐν τῷ

οὐρανῷ, ἀλλ' ὑπὸ περιεργίας ἄχρι τοῦ ᾅδου

κατίοι, κλέψων τι κἀκεῖθεν δηλαδή. ὑπόπτερος δ'

ἐστὶ καὶ ῥάβδον τινὰ πεποίηται θαυμασίαν τὴν

δύναμιν, ᾗ ψυχαγωγεῖ καὶ κατάγει τοὺς νεκρούς.

Ἥφαιστος

Ἐγὼ ἐκείνην ἔδωκα αὐτῷ παίγνιον εἶναι.

Ἀπόλλων

Τοιγαροῦν ἀπέδωκέ σοι τὸν μισθόν, τὴν πυ-

άγραν-

Ἥφαιστος

Εὖ γε ὑπέμνησας· ὥστε βαδιοῦμαι ἀποληψό-

μενος αὐτήν, εἴ που ὡς φῂς εὑρεθείη ἐν τοῖς

σπαργάνοις.

12. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ

Ποσειδῶν

1 Ἔστιν, ὦ Ἑρμῆ, νῦν ἐντυχεῖν τῷ Διί;

Ἑρμῆς

Οὐδαμῶς, ὦ Πόσειδον.

Ποσειδῶν

Ὅμως προσάγγειλον αὐτῷ.

Ἑρμῆς

Μὴ ἐνόχλει, φημί· ἄκαιρον γάρ ἐστιν, ὥστε οὐκ

ἂν ἴδοις αὐτὸν ἐν τῷ παρόντι.

Ποσειδῶν

Μῶν τῇ Ἥρᾳ σύνεστιν;

Ἑρμῆς

Οὔκ, ἀλλ' ἑτεροῖόν τί ἐστιν.

Ποσειδῶν

Συνίημι· ὁ Γανυμήδης ἔνδον.

Ἑρμῆς

Οὐδὲ τοῦτο· ἀλλὰ μαλακῶς ἔχει αὐτός.

Ποσειδῶν

Πόθεν, ὦ Ἑρμῆ; δεινὸν γὰρ τοῦτο φῄς.

Ἑρμῆς

Αἰσχύνομαι εἰπεῖν, τοιοῦτόν ἐστιν.

Ποσειδῶν

Ἀλλὰ οὐ χρὴ πρὸς ἐμὲ θεῖόν γε ὄντα.

Ἑρμῆς

Τέτοκεν ἀρτίως, ὦ Πόσειδον.

Ποσειδῶν

Ἄπαγε, τέτοκεν ἐκεῖνος; ἐκ τίνος; οὐκοῦν

ἐλελήθει ἡμᾶς ἀνδρόγυνος ὤν; ἀλλὰ οὐδὲ ἐπεσή-

μανεν ἡ γαστὴρ αὐτῷ ὄγκον τινά.

Ἑρμῆς

Εὖ λέγεις· οὐ γὰρ ἐκείνη εἶχε τὸ ἔμβρυον.

Ποσειδῶν

Οἶδα· ἐκ τῆς κεφαλῆς ἔτεκεν αὖθις ὥσπερ τὴν

Ἀθηνᾶν· τοκάδα γὰρ τὴν κεφαλὴν ἔχει.

Ἑρμῆς

Οὔκ, ἀλλὰ ἐν τῷ μηρῷ ἐκύει τὸ τῆς Σεμέλης

βρέφος.

Ποσειδῶν

Εὖ γε ὁ γενναῖος, ὡς ὅλος ἡμῖν κυοφορεῖ καὶ

πανταχόθι τοῦ σώματος. ἀλλὰ τίς ἡ Σεμέλη ἐστί;

Ἑρμῆς

2 Θηβαία, τῶν Κάδμου θυγατέρων μία. ταύτῃ

συνελθὼν ἐγκύμονα ἐποίησεν.

Ποσειδῶν

Εἶτα ἔτεκεν, ὦ Ἑρμῆ, ἀντ' ἐκείνης;

Ἑρμῆς

Καὶ μάλα, εἰ καὶ παράδοξον εἶναί σοι δοκεῖ· τὴν

μὲν γὰρ Σεμέλην ὑπελθοῦσα ἡ Ἥρα-οἶσθα ὡς ζη-

λότυπός ἐστι-πείθει αἰτῆσαι παρὰ τοῦ Διὸς μετὰ

βροντῶν καὶ ἀστραπῶν ἥκειν παρ' αὐτήν· ὡς

δὲ ἐπείσθη καὶ ἧκεν ἔχων καὶ τὸν κεραυνόν,

ἀνεφλέγη ὁ ὄροφος, καὶ ἡ Σεμέλη μὲν διαφθείρεται

ὑπὸ τοῦ πυρός, ἐμὲ δὲ κελεύει ἀνατεμόντα τὴν

γαστέρα τῆς γυναικὸς ἀνακομίσαι ἀτελὲς ἔτι αὐτῷ

τὸ ἔμβρυον ἑπτάμηνον· καὶ ἐπειδὴ ἐποίησα,

διελὼν τὸν ἑαυτοῦ μηρὸν ἐντίθησιν, ὡς ἀποτελε-

σθείη ἐνταῦθα, καὶ νῦν τρίτῳ ἤδη μηνὶ ἐξέτεκεν αὐτὸ

καὶ μαλακῶς ἀπὸ τῶν ὠδίνων ἔχει.

Ποσειδῶν

Νῦν οὖν ποῦ τὸ βρέφος ἐστίν;

Ἑρμῆς

Ἐς τὴν Νῦσαν ἀποκομίσας παρέδωκα ταῖς Νύμ-

φαις ἀνατρέφειν Διόνυσον αὐτὸν ἐπονομασθέντα.

Ποσειδῶν

Οὐκοῦν ἀμφότερα τοῦ Διονύσου τούτου καὶ

μήτηρ καὶ πατὴρ ὁ ἀδελφός ἐστιν;

Ἑρμῆς

Ἔοικεν. ἄπειμι δ' οὖν ὕδωρ αὐτῷ πρὸς τὸ

τραῦμα οἴσων καὶ τὰ ἄλλα ποιήσων ἃ νομίζεται

ὥσπερ λεχοῖ.

13. ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΣ

Ἥφαιστος

1 Τί με, ὦ Ζεῦ, δεῖ ποιεῖν; ἥκω γάρ, ὡς ἐκέ-

λευσας, ἔχων τὸν πέλεκυν ὀξύτατον, εἰ καὶ λίθους

δέοι μιᾷ πληγῇ διατεμεῖν.

Ζεύς

Εὖ γε, ὦ Ἥφαιστε· ἀλλὰ δίελέ μου τὴν κε-

φαλὴν εἰς δύο κατενεγκών.

Ἥφαιστος

Πειρᾷ μου, εἰ μέμηνα; πρόσταττε δ' οὖν τἀληθὲς

ὅπερ θέλεις σοι γενέσθαι.

Ζεύς

Τοῦτο αὐτό, διαιρεθῆναί μοι τὸ κρανίον· εἰ δὲ

ἀπειθήσεις, οὐ νῦν πρῶτον ὀργιζομένου πειράσῃ μου.

ἀλλὰ χρὴ καθικνεῖσθαι παντὶ τῷ θυμῷ μηδὲ μέλλειν·

ἀπόλλυμαι γὰρ ὑπὸ τῶν ὠδίνων, αἵ μοι τὸν

ἐγκέφαλον ἀναστρέφουσιν.

Ἥφαιστος

Ὅρα, ὦ Ζεῦ, μὴ κακόν τι ποιήσωμεν· ὀξὺς γὰρ

ὁ πέλεκύς ἐστι καὶ οὐκ ἀναιμωτὶ οὐδὲ κατὰ τὴν

Εἰλήθυιαν μαιώσεταί σε.

Ζεύς

Κατένεγκε μόνον, ὦ Ἥφαιστε, θαρρῶν· οἶδα

γὰρ ἐγὼ τὸ σύμφερον.

Ἥφαιστος

Κατοίσω· τί γὰρ χρὴ ποιεῖν σοῦ κελεύοντος;

τί τοῦτο; κόρη ἔνοπλος; μέγα, ὦ Ζεῦ, κακὸν

εἶχες ἐν τῇ κεφαλῇ· εἰκότως γοῦν ὀξύθυμος ἦσθα

τηλικαύτην ὑπὸ τὴν μήνιγγα παρθένον ζωογονῶν

καὶ ταῦτα ἔνοπλον· ἦ που στρατόπεδον, οὐ

κεφαλὴν ἐλελήθεις ἔχων. ἡ δὲ πηδᾷ καὶ πυρ-

ριχίζει καὶ τὴν ἀσπίδα τινάσσει καὶ τὸ δόρυ

πάλλει καὶ ἐνθουσιᾷ καὶ τὸ μέγιστον, καλὴ πάνυ

καὶ ἀκμαία γεγένηται δὴ ἐν βραχεῖ· γλαυκῶπις

μέν, ἀλλὰ κοσμεῖ τοῦτο ἡ κόρυς. ὥστε, ὦ Ζεῦ,

μαίωτρά μοι ἀπόδος ἐγγυήσας ἤδη αὐτήν.

Ζεύς

Ἀδύνατα αἰτεῖς, ὦ Ἥφαιστε· παρθένος γὰρ ἀεὶ

ἐθελήσει μένειν. ἐγὼ δ' οὖν τό γε ἐπ' ἐμοὶ οὐδὲν

ἀντιλέγω.

Ἥφαιστος

Τοῦτ' ἐβουλόμην· ἐμοὶ μελήσει τὰ λοιπά, καὶ

ἤδη συναρπάσω αὐτήν.

Ζεύς

Εἴ σοι ῥᾴδιον, οὕτω ποίει· πλὴν οἶδα ὅτι

ἀδυνάτων ἐρᾷς.

14. ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥ

Ἑρμῆς

1 Ὦ Ἥλιε, μὴ ἐλάσῃς τήμερον, ὁ Ζεύς φησι,

μηδὲ αὔριον μηδὲ εἰς τρίτην ἡμέραν, ἀλλὰ ἔνδον

μένε, καὶ τὸ μεταξὺ μία τις ἔστω νὺξ μακρά·

ὥστε λυέτωσαν μὲν αἱ Ὧραι αὖθις τοὺς ἵππους, σὺ

δὲ σβέσον τὸ πῦρ καὶ ἀνάπαυε διὰ μακροῦ σεαυτόν.

Ἥλιος

Καινὰ ταῦτα, ὦ Ἑρμῆ, καὶ ἀλλόκοτα ἥκεις

παραγγέλλων. ἀλλὰ μὴ παραβαίνειν τι ἔδοξα ἐν

τῷ δρόμῳ καὶ ἔξω ἐλάσαι τῶν ὅρων, κᾆτά μοι

ἄχθεται καὶ τὴν νύκτα τριπλασίαν τῆς ἡμέρας

ποιῆσαι διέγνωκεν;

Ἑρμῆς

Οὐδὲν τοιοῦτον, οὐδὲ ἐς ἀεὶ τοῦτο ἔσται· δεῖται

δέ τι νῦν αὐτὸς ἐπιμηκεστέραν γενέσθαι οἱ τὴν

νύκτα.

Ἥλιος

Ποῦ δὲ καὶ ἔστιν ἢ πόθεν ἐξεπέμφθης ταῦτα

διαγγελῶν μοι;

Ἑρμῆς

Ἐκ Βοιωτίας, ὦ Ἥλιε, παρὰ τῆς Ἀμφιτρύωνος,

ᾗ σύνεστιν ἐρῶν αὐτῆς.

Ἥλιος

Εἶτα οὐχ ἱκανὴ νὺξ μία;

Ἑρμῆς

Οὐδαμῶς· τεχθῆναι γάρ τινα δεῖ ἐκ τῆς ὁμι-

λίας ταύτης μέγαν καὶ πολύμοχθον· τοῦτον οὖν

ἐν μιᾷ νυκτὶ ἀποτελεσθῆναι ἀδύνατον.

Ἥλιος

2 Ἀλλὰ τελεσιουργείτω μὲν ἀγαθῇ τύχῃ. ταῦ-

τα δ' οὖν, ὦ Ἑρμῆ, οὐκ ἐγίνετο ἐπὶ τοῦ Κρόνου-

αὐτοὶ γὰρ ἡμεῖς ἐσμεν-οὐδὲ ἀπόκοιτός ποτε

ἐκεῖνος παρὰ τῆς Ῥέας ἦν οὐδὲ ἀπολιπὼν ἂν τὸν

οὐρανὸν ἐν Θήβαις ἐκοιμᾶτο, ἀλλὰ ἡμέρα μὲν ἦν ἡ

ἡμέρα, νὺξ δὲ κατὰ μέτρον τὸ αὐτῆς ἀνάλογον

ταῖς ὥραις, ξένον δὲ ἢ παρηλλαγμένον οὐδέν, οὐδ'

ἂν ἐκοινώνησέ ποτε ἐκεῖνος θνητῇ γυναικί· νῦν δὲ

δυστήνου γυναίου ἕνεκα χρὴ ἀνεστράφθαι τὰ πάντα

καὶ ἀκαμπεστέρους μὲν γενέσθαι τοὺς ἵππους ὑπὸ

τῆς ἀργίας, δύσπορον δὲ τὴν ὁδὸν ἀτριβῆ μένουσαν

τριῶν ἑξῆς ἡμερῶν, τοὺς δὲ ἀνθρώπους ἀθλίους

ἐν σκοτεινῷ διαβιοῦν. τοιαῦτα ἀπολαύσονται τῶν

Διὸς ἐρώτων καὶ καθεδοῦνται περιμένοντες, ἔστ'

ἂν ἐκεῖνος ἀποτελέσῃ τὸν ἀθλητήν, ὃν λέγεις, ὑπὸ

μακρῷ τῷ ζόφῳ.

Ἑρμῆς

Σιώπα, ὦ Ἥλιε, μή τι κακὸν ἀπολαύσῃς τῶν

λόγων. ἐγὼ δὲ παρὰ τὴν Σελήνην ἀπελθὼν καὶ τὸν

πνον ἀπαγγελῶ κἀκείνοις ἅπερ ὁ Ζεὺς ἐπέστειλε,

τὴν μὲν σχολῇ προβαίνειν, τὸν δὲ πνον μὴ

ἀνεῖναι τοὺς ἀνθρώπους, ὡς ἀγνοήσωσι μακρὰν

οὕτω τὴν νύκτα γεγενημένην.

15. ΔΙΟΣ, ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Ζεύς

1 Παύσασθε, ὦ Ἀσκληπιὲ καὶ Ἡράκλεις,

ἐρίζοντες πρὸς ἀλλήλους ὥσπερ ἄνθρωποι· ἀπρεπῆ

γὰρ ταῦτα καὶ ἀλλότρια τοῦ συμποσίου τῶν θεῶν.

Ἡρακλῆς

Ἀλλὰ θέλεις, ὦ Ζεῦ, τουτονὶ τὸν φαρμακέα

προκατακλίνεσθαί μου;

Ἀσκληπιὸς

Νὴ Δία· καὶ γὰρ ἀμείνων εἰμί.

Ἡρακλῆς

Κατὰ τί, ὦ ἐμβρόντητε; ἢ ὅτι σε ὁ Ζεὺς

ἐκεραύνωσεν ἃ μὴ θέμις ποιοῦντα, νῦν δὲ κατ' ἔλεον

αὖθις ἀθανασίας μετείληφας;

Ἀσκληπιὸς

Ἐπιλέλησαι γὰρ καὶ σύ, ὦ Ἡράκλεις, ἐν τῇ

Οἴτῃ καταφλεγείς, ὅτι μοι ὀνειδίζεις τὸ πῦρ;

Ἡρακλῆς

Οὔκουν ἴσα καὶ ὅμοια βεβίωται ἡμῖν, ὃς Διὸς

μὲν υἱός εἰμι, τοσαῦτα δὲ πεπόνηκα ἐκκαθαίρων

τὸν βίον, θηρία καταγωνιζόμενος καὶ ἀνθρώπους

ὑβριστὰς τιμωρούμενος· σὺ δὲ ῥιζοτόμος εἶ καὶ

ἀγύρτης, ἐν ἀθλίοις δὲ ἴσως ἀνθρώποις χρήσιμος

ἐπιθέσει τῶν φαρμάκων, ἀνδρῶδες δὲ οὐδὲν

ἐπιδεδειγμένος.

Ἀσκληπιὸς

Οὐ λέγεις, ὅτι σου τὰ ἐγκαύματα ἰασάμην, ὅτε

πρῴην ἀνῆλθες ἡμίφλεκτος ὑπ' ἀμφοῖν διεφθορὼς τὸ

σῶμα, καὶ τοῦ χιτῶνος καὶ μετὰ τοῦτο τοῦ

πυρός; ἐγὼ δὲ εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο, οὔτε ἐδούλευσα

ὥσπερ σὺ οὔτε ἔξαινον ἔρια ἐν Λυδίᾳ πορφυρίδα

ἐνδεδυκὼς καὶ παιόμενος ὑπὸ τῆς Ὀμφάλης χρυσῷ

σανδάλῳ, ἀλλὰ οὐδὲ μελαγχολήσας ἀπέκτεινα τὰ

τέκνα καὶ τὴν γυναῖκα.

Ἡρακλῆς

Εἰ μὴ παύσῃ λοιδορούμενός μοι, αὐτίκα μάλα

εἴσῃ ὅτι οὐ πολύ σε ὀνήσει ἡ ἀθανασία, ἐπεὶ

ἀράμενός σε ῥίψω ἐπὶ κεφαλὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ,

ὥστε μηδὲ τὸν Παιῶνα ἰάσασθαί σε τὸ κρανίον

συντριβέντα.

Ζεύς

Παύσασθε, φημί, καὶ μὴ ἐπιταράττετε ἡμῖν

τὴν εὐωχίαν, ἢ ἀμφοτέρους ὑμᾶς ἀποπέμψομαι

τοῦ συμποσίου. καίτοι εὔγνωμον, ὦ Ἡράκλεις,

προκατακλίνεσθαί σου τὸν Ἀσκληπιὸν ἅτε καὶ

πρότερον ἀποθανόντα.

16. ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

Ἑρμῆς

1 Τί κατηφὴς εἶ, ὦ Ἄπολλον;

Ἀπόλλων

Ὅτι, ὦ Ἑρμῆ, δυστυχῶ ἐν τοῖς ἐρωτικοῖς.

Ἑρμῆς

Ἄξιον μὲν λύπης τὸ τοιοῦτο· σὺ δὲ τί δυστυχεῖς;

ἢ τὸ κατὰ τὴν Δάφνην σε λυπεῖ ἔτι;

Ἀπόλλων

Οὐδαμῶς· ἀλλὰ ἐρώμενον πενθῶ τὸν Λάκωνα

τὸν Οἰβάλου.

Ἑρμῆς

Τέθνηκε γάρ, εἰπέ μοι, ὁ Ὑάκινθος;

Ἀπόλλων

Καὶ μάλα.

Ἑρμῆς

Πρὸς τίνος, ὦ Ἄπολλον; ἢ τίς οὕτως ἀνέρα-

στος ἦν ὡς ἀποκτεῖναι τὸ καλὸν ἐκεῖνο μειράκιον;

Ἀπόλλων

Αὐτοῦ ἐμοῦ τὸ ἔργον.

Ἑρμῆς

Οὐκοῦν ἐμάνης, ὦ Ἄπολλον;

Ἀπόλλων

Οὔκ, ἀλλὰ δυστύχημά τι ἀκούσιον ἐγένετο.

Ἑρμῆς

Πῶς; ἐθέλω γὰρ ἀκοῦσαι τὸν τρόπον.

Ἀπόλλων

2 Δισκεύειν ἐμάνθανε κἀγὼ συνεδίσκευον αὐτῷ,

ὁ δὲ κάκιστα ἀνέμων ἀπολούμενος ὁ Ζέφυρος ἤρα

μὲν ἐκ πολλοῦ καὶ αὐτός, ἀμελούμενος δὲ καὶ μὴ

φέρων τὴν ὑπεροψίαν ταῦτα εἰργάσατο· ἐγὼ μὲν

ἀνέρριψα, ὥσπερ εἰώθειμεν, τὸν δίσκον εἰς τὸ ἄνω, ὁ

δὲ ἀπὸ τοῦ Ταϋγέτου καταπνεύσας ἐπὶ κεφαλὴν τῷ

παιδὶ ἐνέσεισε φέρων αὐτόν, ὥστε ἀπὸ τῆς

πληγῆς αἷμα ῥυῆναι πολὺ καὶ τὸν παῖδα εὐθὺς

ἀποθανεῖν. ἀλλὰ ἐγὼ τὸν μὲν Ζέφυρον αὐτίκα

ἠμυνάμην κατατοξεύσας, φεύγοντι ἐπισπόμενος ἄχρι

τοῦ ὄρους, τῷ παιδὶ δὲ καὶ τὸν τάφον μὲν ἐχωσάμην

ἐν Ἀμύκλαις, ὅπου ὁ δίσκος αὐτὸν κατέβαλε, καὶ

ἀπὸ τοῦ αἵματος ἄνθος ἀναδοῦναι τὴν γῆν ἐποίησα

ἥδιστον, ὦ Ἑρμῆ, καὶ εὐανθέστατον ἀνθῶν

ἁπάντων, ἔτι καὶ γράμματα ἔχον ἐπαιάζοντα τῷ

νεκρῷ. ἆρά σοι ἀλόγως λελυπῆσθαι δοκῶ;

Ἑρμῆς

Ναί, ὦ Ἄπολλον· ᾔδεις γὰρ θνητὸν πεποιη-

μένος τὸν ἐρώμενον· ὥστε μὴ ἄχθου ἀποθανόντος.

17. ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

Ἑρμῆς

1 Τὸ δὲ καὶ χωλὸν αὐτὸν ὄντα καὶ τέχνην ἔχοντα

βάναυσον, ὦ Ἄπολλον, τὰς καλλίστας γεγαμη-

κέναι, τὴν Ἀφροδίτην καὶ τὴν Χάριν.

Ἀπόλλων

Εὐποτμία τις, ὦ Ἑρμῆ· πλὴν ἐκεῖνό γε θαυ-

μάζω, τὸ ἀνέχεσθαι συνούσας αὐτῷ, καὶ μάλιστα

ὅταν ὁρῶσιν ἱδρῶτι ῥεόμενον, εἰς τὴν κάμινον

ἐπικεκυφότα, πολλὴν αἰθάλην ἐπὶ τοῦ προσώπου

ἔχοντα· καὶ ὅμως τοιοῦτον ὄντα περιβάλλουσί τε

αὐτὸν καὶ φιλοῦσι καὶ ξυγκαθεύδουσι.

Ἑρμῆς

Τοῦτο καὶ αὐτὸς ἀγανακτῶ καὶ τῷ Ἡφαίστῳ

φθονῶ· σὺ δὲ κόμα, ὦ Ἄπολλον, καὶ κιθάριζε

καὶ μέγα ἐπὶ τῷ κάλλει φρόνει, κἀγὼ ἐπὶ τῇ

εὐεξίᾳ, καὶ τῇ λύρᾳ· εἶτα, ἐπειδὰν κοιμᾶσθαι δέῃ,

μόνοι καθευδήσομεν.

Ἀπόλλων

2 Ἐγὼ μὲν καὶ ἄλλως ἀναφρόδιτός εἰμι εἰς τὰ

ἐρωτικὰ καὶ δύο γοῦν, οὓς μάλιστα ὑπερηγάπησα,

τὴν Δάφνην καὶ τὸν Ὑάκινθον· ἡ μὲν ἀποδιδρά-

σκει με καὶ μισεῖ, ὥστε εἵλετο ξύλον γενέσθαι

μᾶλλον ἢ ἐμοὶ ξυνεῖναι, ὁ δὲ ἀπώλετο ὑπὸ τοῦ

δίσκου, καὶ νῦν ἀντ' ἐκείνων στεφάνους ἔχω.

Ἑρμῆς

Ἐγὼ δὲ ἤδη ποτὲ τὴν Ἀφροδίτην-ἀλλὰ οὐ χρὴ

αὐχεῖν.

Ἀπόλλων

Οἶδα, καὶ τὸν Ἑρμαφρόδιτον ἐκ σοῦ λέγεται

τετοκέναι. πλὴν ἐκεῖνό μοι εἰπέ, εἴ τι οἶσθα,

πῶς οὐ ζηλοτυπεῖ ἡ Ἀφροδίτη τὴν Χάριν ἢ ἡ Χάρις

αὐτήν.

Ἑρμῆς

3 Ὅτι, ὦ Ἄπολλον, ἐκείνη μὲν αὐτῷ ἐν τῇ

Λήμνῳ σύνεστιν, ἡ δὲ Ἀφροδίτη ἐν τῷ οὐρανῷ·

ἄλλως τε περὶ τὸν Ἄρη ἔχει τὰ πολλὰ κἀκείνου

ἐρᾷ, ὥστε ὀλίγον αὐτῇ τοῦ χαλκέως τούτου μέλει.

Ἀπόλλων

Καὶ ταῦτα οἴει τὸν Ἥφαιστον εἰδέναι;

Ἑρμῆς

Οἶδεν· ἀλλὰ τί ἂν δρᾶσαι δύναιτο γενναῖον

ὁρῶν νεανίαν καὶ στρατιώτην αὐτόν; ὥστε τὴν

ἡσυχίαν ἄγει· πλὴν ἀπειλεῖ γε δεσμά τινα

ἐπιμηχανήσεσθαι αὐτοῖς καὶ συλλήψεσθαι σαγη-

νεύσας ἐπὶ τῆς εὐνῆς.

Ἀπόλλωνος

Οὐκ οἶδα· εὐξαίμην δ' ἂν αὐτὸς ὁ ξυλληφθη-

σόμενος εἶναι.

18. ΗΡΑΣ ΚΑΙ ΛΗΤΟΥΣ

Ἥρα

1 Καλὰ μέν, ὦ Λητοῖ, καὶ τὰ τέκνα ἔτεκες

τῷ Διί.

Λητώ

Οὐ πᾶσαι γάρ, ὦ Ἥρα, τοιούτους τίκτειν δυνά-

μεθα, οἷος ὁ Ἥφαιστός ἐστιν.

Ἥρα

Ἀλλ' οὖν οὗτος, εἰ καὶ χωλός, ἀλλ' ὅμως χρήσιμός

γέ ἐστι τεχνίτης ὢν ἄριστος καὶ κατακεκόσμηκεν ἡμῖν

τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν Ἀφροδίτην γεγάμηκε καὶ

σπουδάζεται πρὸς αὐτῆς, οἱ δὲ σοὶ παῖδες ἡ

μὲν αὐτῶν ἀρρενικὴ πέρα τοῦ μετρίου καὶ ὄρειος,

καὶ τὸ τελευταῖον ἐς τὴν Σκυθίαν ἀπελθοῦσα

πάντες ἴσασιν οἷα ἐσθίει ξενοκτονοῦσα καὶ μιμου-

μένη τοὺς Σκύθας αὐτοὺς ἀνθρωποφάγους ὄντας·

ὁ δὲ Ἀπόλλων προσποιεῖται μὲν πάντα εἰδέναι καὶ

τοξεύειν καὶ κιθαρίζειν καὶ ἰατρὸς εἶναι καὶ μαντεύε-

σθαι καὶ καταστησάμενος ἐργαστήρια τῆς μαντι-

κῆς τὸ μὲν ἐν Δελφοῖς, τὸ δὲ ἐν Κλάρῳ καὶ ἐν

Κολοφῶνι καὶ ἐν Διδύμοις ἐξαπατᾷ τοὺς χρω-

μένους αὐτῷ λοξὰ καὶ ἐπαμφοτερίζοντα πρὸς

ἑκάτερον τῆς ἐρωτήσεως ἀποκρινόμενος, πρὸς τὸ

ἀκίνδυνον εἶναι τὸ σφάλμα. καὶ πλουτεῖ μὲν ἀπὸ

τοῦ τοιούτου· πολλοὶ γὰρ οἱ ἀνόητοι καὶ παρέχοντες

αὑτοὺς καταγοητεύεσθαι· πλὴν οὐκ ἀγνοεῖταί

γε ὑπὸ τῶν ξυνετωτέρων τὰ πολλὰ τερατευόμενος·

αὐτὸς γοῦν ὁ μάντις ἠγνόει μὲν ὅτι φονεύσει τὸν

ἐρώμενον τῷ δίσκῳ, οὐ προεμαντεύετο δὲ ὡς

φεύξεται αὐτὸν ἡ Δάφνη, καὶ ταῦτα οὕτω καλὸν

καὶ κομήτην ὄντα· ὥστε οὐχ ὁρῶ καθότι καλλιτε-

κνοτέρα τῆς Νιόβης ἔδοξας.

Λητώ

2 Ταῦτα μέντοι τὰ τέκνα, ἡ ξενοκτόνος καὶ

ὁ ψευδόμαντις, οἶδα, ὅπως λυπεῖ σε ὁρώμενα ἐν τοῖς

θεοῖς, καὶ μάλιστα ὁπόταν ἡ μὲν ἐπαινῆται ἐς τὸ

κάλλος, ὁ δὲ κιθαρίζῃ ἐν τῷ συμποσίῳ θαυμαζόμε-

νος ὑφ' ἁπάντων.

Ἥρα

Ἐγέλασα, ὦ Λητοῖ· ἐκεῖνος θαυμαστός, ὃν ὁ

Μαρσύας, εἰ τὰ δίκαια αἱ Μοῦσαι δικάσαι ἤθελον,

ἀπέδειρεν ἂν αὐτὸς κρατήσας τῇ μουσικῇ· νῦν δὲ

κατασοφισθεὶς ἄθλιος ἀπόλωλεν ἀδίκως ἁλούς· ἡ

δὲ καλή σου παρθένος οὕτω καλή ἐστιν, ὥστε ἐπεὶ

ἔμαθεν ὀφθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἀκταίωνος, φοβηθεῖσα μὴ

ὁ νεανίσκος ἐξαγορεύσῃ τὸ αἶσχος αὐτῆς, ἐπαφῆκεν

αὐτῷ τοὺς κύνας· ἐῶ γὰρ λέγειν ὅτι οὐδὲ τὰς

τεκούσας ἐμαιοῦτο παρθένος γε αὐτὴ οὖσα.

Λητώ

Μέγα, ὦ Ἥρα, φρονεῖς, ὅτι ξύνει τῷ Διὶ καὶ

συμβασιλεύεις αὐτῷ, καὶ διὰ τοῦτο ὑβρίζεις ἀδεῶς·

πλὴν ἀλλ' ὄψομαί σε μετ' ὀλίγον αὖθις δακρύουσαν,

ὁπόταν σε καταλιπὼν ἐς τὴν γῆν κατίῃ ταῦρος

ἢ κύκνος γενόμενος.

19. ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗΣ

Ἀφροδίτη

1 Τί ταῦτα, ὦ Σελήνη, φασὶ ποιεῖν σε; ὁπό-

ταν κατὰ τὴν Καρίαν γένῃ, ἱστάναι μέν σε τὸ ζεῦγος

ἀφορῶσαν ἐς τὸν Ἐνδυμίωνα καθεύδοντα ὑπαί-

θριον ἅτε κυνηγέτην ὄντα, ἐνίοτε δὲ καὶ καταβαίνειν

παρ' αὐτὸν ἐκ μέσης τῆς ὁδοῦ;

Σελήνη

Ἐρώτα, ὦ Ἀφροδίτη, τὸν σὸν υἱόν, ὅς μοι

τούτων αἴτιος.

Ἀφροδίτη

Ἔα· ἐκεῖνος ὑβριστής ἐστιν· ἐμὲ γοῦν αὐτὴν

τὴν μητέρα οἷα δέδρακεν, ἄρτι μὲν ἐς τὴν Ἴδην

κατάγων Ἀγχίσου ἕνεκα τοῦ Ἰλιέως, ἄρτι δὲ ἐς

τὸν Λίβανον ἐπὶ τὸ Ἀσσύριον ἐκεῖνο μειράκιον,

ὃ καὶ τῇ Φερσεφάττῃ ἐπέραστον ποιήσας ἐξ

ἡμισείας ἀφείλετό με τὸν ἐρώμενον· ὥστε

πολλάκις ἠπείλησα, εἰ μὴ παύσεται τοιαῦτα

ποιῶν, κλάσειν μὲν αὐτοῦ τὰ τόξα καὶ τὴν φαρέτραν,

περιαιρήσειν δὲ καὶ τὰ πτερά· ἤδη δὲ καὶ πληγὰς

αὐτῷ ἐνέτεινα ἐς τὰς πυγὰς τῷ σανδάλῳ· ὁ δὲ

οὐκ οἶδ' ὅπως τὸ παραυτίκα δεδιὼς καὶ ἱκετεύων

μετ' ὀλίγον ἐπιλέλησται ἁπάντων.

2 ἀτὰρ εἰπέ

μοι, καλὸς ὁ Ἐνδυμίων ἐστίν; ἀπαραμύθητον γὰρ

οὕτως τὸ δεινόν.

Σελήνη

Ἐμοὶ μὲν καὶ πάνυ καλός, ὦ Ἀφροδίτη, δοκεῖ,

καὶ μάλιστα ὅταν ὑποβαλλόμενος ἐπὶ τῆς πέτρας

τὴν χλαμύδα καθεύδῃ τῇ λαιᾷ μὲν ἔχων τὰ ἀκόντια

ἤδη ἐκ τῆς χειρὸς ὑπορρέοντα, ἡ δεξιὰ δὲ περὶ τὴν

κεφαλὴν ἐς τὸ ἄνω ἐπικεκλασμένη ἐπιπρέπῃ τῷ

προσώπῳ περικειμένη, ὁ δὲ ὑπὸ τοῦ ὕπνου λελυμέ-

νος ἀναπνέῃ τὸ ἀμβρόσιον ἐκεῖνο ἆσθμα. τότε

τοίνυν ἐγὼ ἀψοφητὶ κατιοῦσα ἐπ' ἄκρων τῶν

δακτύλων βεβηκυῖα ὡς ἂν μὴ ἀνεγρόμενος ἐκταραχ-

θείη-οἶσθα· τί οὖν ἄν σοι λέγοιμι τὰ μετὰ ταῦτα;

πλὴν ἀπόλλυμαί γε ὑπὸ τοῦ ἔρωτος.

20. ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΟΣ

Ἀφροδίτη

1 Ὦ τέκνον Ἔρως, ὅρα οἷα ποιεῖς· οὐ τὰ ἐν

τῇ γῇ λέγω, ὁπόσα τοὺς ἀνθρώπους ἀναπείθεις καθ'

αὑτῶν ἢ κατ' ἀλλήλων ἐργάζεσθαι, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν

τῷ οὐρανῷ, ὃς τὸν μὲν Δία πολύμορφον ἐπιδει-

κνύεις ἀλλάττων ἐς ὅ τι ἄν σοι ἐπὶ τοῦ καιροῦ δοκῇ,

τὴν Σελήνην δὲ καθαιρεῖς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, τὸν

Ἥλιον δὲ παρὰ τῇ Κλυμένῃ βραδύνειν ἐνίοτε

ἀναγκάζεις ἐπιλελησμένον τῆς ἱππασίας· ἃ μὲν γὰρ

ἐς ἐμὲ τὴν μητέρα ὑβρίζεις, θαρρῶν ποιεῖς. ἀλλὰ σύ,

ὦ τολμηρότατε, καὶ τὴν Ῥέαν αὐτὴν γραῦν ἤδη καὶ

μητέρα τοσούτων θεῶν οὖσαν ἀνέπεισας παιδε-

ραστεῖν καὶ τὸ Φρύγιον μειράκιον ποθεῖν, καὶ νῦν

ἐκείνη μέμηνεν ὑπὸ σοῦ καὶ ζευξαμένη τοὺς λέοντας,

παραλαβοῦσα καὶ τοὺς Κορύβαντας ἅτε μανικοὺς καὶ

αὐτοὺς ὄντας, ἄνω καὶ κάτω τὴν Ἴδην περιπο-

λοῦσιν, ἡ μὲν ὀλολύζουσα ἐπὶ τῷ Ἄττῃ, οἱ Κορύ-

βαντες δὲ ὁ μὲν αὐτῶν τέμνεται ξίφει τὸν πῆχυν, ὁ

δὲ ἀνεὶς τὴν κόμην ἵεται μεμηνὼς διὰ τῶν ὀρῶν, ὁ

δὲ αὐλεῖ τῷ κέρατι, ὁ δὲ ἐπιβομβεῖ τῷ τυμπάνῳ ἢ

ἐπικτυπεῖ τῷ κυμβάλῳ, καὶ ὅλως θόρυβος καὶ

μανία τὰ ἐν τῇ Ἴδῃ ἅπαντά ἐστι. δέδια τοίνυν

ἅπαντα, δέδια τὸ τοιοῦτο ἡ τὸ μέγα σε κακὸν ἐγὼ

τεκοῦσα, μὴ ἀπομανεῖσά ποτε ἡ Ῥέα ἢ καὶ μᾶλλον

ἔτι ἐν αὑτῇ οὖσα κελεύσῃ τοὺς Κορύβαντας συλλα-

βόντας σε διασπάσασθαι ἢ τοῖς λέουσι παραβαλεῖν·

ταῦτα δέδια κινδυνεύοντά σε ὁρῶσα.

Ἔρως

2 Θάρρει, μῆτερ, ἐπεὶ καὶ τοῖς λέουσιν αὐτοῖς

ἤδη ξυνήθης εἰμί, καὶ πολλάκις ἐπαναβὰς ἐπὶ τὰ

νῶτα καὶ τῆς κόμης λαβόμενος ἡνιοχῶ αὐτούς, οἱ

δὲ σαίνουσί με καὶ χεῖρα δεχόμενοι ἐς τὸ στόμα

περιλιχμησάμενοι ἀποδιδόασί μοι. αὐτὴ μὲν γὰρ ἡ

Ῥέα πότε ἂν ἐκείνη σχολὴν ἀγάγοι ἐπ' ἐμὲ ὅλη

οὖσα ἐν τῷ Ἄττῃ; καίτοι τί ἐγὼ ἀδικῶ δεικνὺς τὰ

καλὰ οἷά ἐστιν; ὑμεῖς δὲ μὴ ἐφίεσθε τῶν καλῶν·

μὴ τοίνυν ἐμὲ αἰτιᾶσθε τούτων. ἢ θέλεις σύ, ὦ

μῆτερ, αὐτὴ μηκέτι ἐρᾶν μήτε σὲ τοῦ Ἄρεως

μήτε ἐκεῖνον σοῦ;

Ἀφροδίτη

Ὡς δεινὸς εἶ καὶ κρατεῖς ἁπάντων· ἀλλὰ

μεμνήσῃ μού ποτε τῶν λόγων.

21. ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ

Ἀπόλλων

1 Τί γελᾷς, ὦ Ἑρμῆ;

Ἑρμῆς

Ὅτι γελοιότατα, ὦ Ἄπολλον, εἶδον.

Ἀπόλλων

Εἰπὲ οὖν, ὡς καὶ αὐτὸς ἀκούσας ἔχω ξυγγελᾶν.

Ἑρμῆς

Ἡ Ἀφροδίτη ξυνοῦσα τῷ Ἄρει κατείληπται καὶ

ὁ Ἥφαιστος ἔδησεν αὐτοὺς ξυλλαβών.

Ἀπόλλων

Πῶς; ἡδὺ γάρ τι ἐρεῖν ἔοικας.

Ἑρμῆς

Ἐκ πολλοῦ, οἶμαι, ταῦτα εἰδὼς ἐθήρευεν αὐτούς,

καὶ περὶ τὴν εὐνὴν ἀφανῆ δεσμὰ περιθεὶς εἰργά-

ζετο ἀπελθὼν ἐπὶ τὴν κάμινον· εἶτα ὁ μὲν Ἄρης

ἐσέρχεται λαθών, ὡς ᾤετο, καθορᾷ δὲ αὐτὸν ὁ

Ἥλιος καὶ λέγει πρὸς τὸν Ἥφαιστον. ἐπεὶ δὲ

ἐπέβησαν τοῦ λέχους καὶ ἐν ἔργῳ ἦσαν καὶ ἐντὸς

ἐγεγένηντο τῶν ἀρκύων, περιπλέκεται μὲν αὐτοῖς

τὰ δεσμά, ἐφίσταται δὲ ὁ Ἥφαιστος. ἐκείνη μὲν

οὖν-καὶ γὰρ ἔτυχε γυμνὴ οὖσα-οὐκ εἶχεν ὅπως

ἐγκαλύψαιτο αἰδουμένη, ὁ δὲ Ἄρης τὰ μὲν

πρῶτα διαφυγεῖν ἐπειρᾶτο καὶ ἤλπιζε ῥήξειν τὰ

δεσμά, ἔπειτα δὲ, συνεὶς ἐν ἀφύκτῳ ἐχόμενον

ἑαυτὸν, ἱκέτευεν.

Ἀπόλλων

2 Τί οὖν; ἀπέλυσεν αὐτὸν ὁ Ἥφαιστος;

Ἑρμῆς

Οὐδέπω, ἀλλὰ ξυγκαλέσας τοὺς θεοὺς ἐπι-

δείκνυται τὴν μοιχείαν αὐτοῖς· οἱ δὲ γυμνοὶ

ἀμφότεροι κάτω νενευκότες ξυνδεδεμένοι ἐρυθριῶσι,

καὶ τὸ θέαμα ἥδιστον ἐμοὶ ἔδοξε μονονουχὶ αὐτὸ

γινόμενον τὸ ἔργον.

Ἀπόλλων

Ὁ δὲ χαλκεὺς ἐκεῖνος οὐκ αἰδεῖται καὶ αὐτὸς

ἐπιδεικνύμενος τὴν αἰσχύνην τοῦ γάμου;

Ἑρμῆς

Μὰ Δί', ὅς γε καὶ ἐπιγελᾷ ἐφεστὼς αὐτοῖς.

ἐγὼ μέντοι, εἰ χρὴ τἀληθὲς εἰπεῖν, ἐφθόνουν τῷ

Ἄρει μὴ μόνον μοιχεύσαντι τὴν καλλίστην θεόν,

ἀλλὰ καὶ δεδεμένῳ μετ' αὐτῆς.

Ἀπόλλων

Οὐκοῦν καὶ δεδέσθαι ἂν ὑπέμεινας ἐπὶ τούτῳ;

Ἑρμῆς

Σὺ δ' οὐκ ἄν, ὦ Ἄπολλον; ἰδὲ μόνον ἐπελθών·

ἐπαινέσομαι γάρ σε, ἢν μὴ τὰ ὅμοια καὶ αὐτὸς

εὔξῃ ἰδών.

22. ΗΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΣ

Ἥρα

1 Ἐγὼ μὲν ᾐσχυνόμην ἄν, ὦ Ζεῦ, εἴ μοι

τοιοῦτος υἱὸς ἦν, θῆλυς οὕτω καὶ διεφθαρμένος ὑπὸ

τῆς μέθης, μίτρᾳ μὲν ἀναδεδεμένος τὴν κόμην, τὰ

πολλὰ δὲ μαινομέναις γυναιξὶ συνών, ἁβρότερος

αὐτῶν ἐκείνων, ὑπὸ τυμπάνοις καὶ αὐλῷ καὶ

κυμβάλοις χορεύων, καὶ ὅλως παντὶ μᾶλλον ἐοικὼς

ἢ σοὶ τῷ πατρί.

Ζεύς

Καὶ μὴν οὗτός γε ὁ θηλυμίτρης, ὁ ἁβρότερος τῶν

γυναικῶν οὐ μόνον, ὦ Ἥρα, τὴν Λυδίαν ἐχει-

ρώσατο καὶ τοὺς κατοικοῦντας τὸν Τμῶλον ἔλαβε

καὶ Θρᾷκας ὑπηγάγετο, ἀλλὰ καὶ ἐπ' Ἰνδοὺς

ἐλάσας τῷ γυναικείῳ τούτῳ στρατιωτικῷ τούς τε

ἐλέφαντας εἷλε καὶ τῆς χώρας ἐκράτησε καὶ τὸν

βασιλέα πρὸς ὀλίγον ἀντιστῆναι τολμήσαντα αἰχμά-

λωτον ἀπήγαγε, καὶ ταῦτα πάντα ἔπραξεν ὀρχού-

μενος ἅμα καὶ χορεύων θύρσοις χρώμενος κιττί-

νοις, μεθύων, ὡς φῄς, καὶ ἐνθεάζων. εἰ δέ τις

ἐπεχείρησε λοιδορήσασθαι αὐτῷ ὑβρίσας ἐς τὴν

τελετήν, καὶ τοῦτον ἐτιμωρήσατο ἢ καταδήσας

τοῖς κλήμασιν ἢ διασπασθῆναι ποιήσας ὑπὸ τῆς

μητρὸς ὥσπερ νεβρόν. ὁρᾷς ὡς ἀνδρεῖα ταῦτα καὶ

οὐκ ἀνάξια τοῦ πατρός; εἰ δὲ παιδιὰ καὶ τρυφὴ

πρόσεστιν αὐτοῖς, οὐδεὶς φθόνος, καὶ μάλιστα εἰ

λογίσαιτό τις, οἷος ἂν οὗτος νήφων ἦν, ὅπου

ταῦτα μεθύων ποιεῖ.

Ἥρα

2 Σύ μοι δοκεῖς ἐπαινέσεσθαι καὶ τὸ εὕρεμα

αὐτοῦ, τὴν ἄμπελον καὶ τὸν οἶνον, καὶ ταῦτα ὁρῶν

οἷα οἱ μεθυσθέντες ποιοῦσι σφαλλόμενοι καὶ πρὸς

ὕβριν τρεπόμενοι καὶ ὅλως μεμηνότες ὑπὸ τοῦ ποτοῦ·

τὸν γοῦν Ἰκάριον, ᾧ πρώτῳ ἔδωκεν τὸ κλῆμα,

οἱ ξυμπόται αὐτοὶ διέφθειραν παίοντες ταῖς

δικέλλαις.

Ζεύς

Οὐδὲν τοῦτο φῄς· οὐ γὰρ οἶνος ταῦτα οὐδὲ ὁ Διόνυ-

σος ποιεῖ, τὸ δὲ ἄμετρον τῆς πόσεως καὶ τὸ πέρα τοῦ

καλῶς ἔχοντος ἐμφορεῖσθαι τοῦ ἀκράτου. ὃς δ' ἂν

ἔμμετρα πίνῃ, ἱλαρώτερος μὲν καὶ ἡδίων γένοιτ' ἄν·

οἷον δὲ ὁ Ἰκάριος ἔπαθεν, οὐδὲν ἂν ἐργάσαιτο

οὐδένα τῶν ξυμποτῶν. ἀλλὰ σὺ ἔτι ζηλοτυπεῖν

ἔοικας, ὦ Ἥρα, καὶ τῆς Σεμέλης μνημονεύειν, ἥ

γε διαβάλλεις τοῦ Διονύσου τὰ κάλλιστα.

23. ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΟΣ

Ἀφροδίτη

1 Τί δήποτε, ὦ Ἔρως, τοὺς μὲν ἄλλους

θεοὺς κατηγωνίσω ἅπαντας, τὸν Δία, τὸν Ποσειδῶ,

τὸν Ἀπόλλω, τὴν Ῥέαν, ἐμὲ τὴν μητέρα, μόνης δὲ

ἀπέχῃ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ ἐπ' ἐκείνης ἄπυρος μέν σοι

ἡ δᾴς, κενὴ δὲ οἰστῶν ἡ φαρέτρα, σὺ δὲ ἄτοξος εἶ

καὶ ἄστοχος;

Ἔρως

Δέδια, ὦ μῆτερ, αὐτήν· φοβερὰ γάρ ἐστι καὶ

χαροπὴ καὶ δεινῶς ἀνδρική· ὁπόταν γοῦν ἐντεινά-

μενος τὸ τόξον ἴω ἐπ' αὐτήν, ἐπισείουσα τὸν

λόφον ἐκπλήττει με καὶ ὑπότρομος γίνομαι καὶ

ἀπορρεῖ μου τὰ τοξεύματα ἐκ τῶν χειρῶν.

Ἀφροδίτη

Ὁ Ἄρης γὰρ οὐ φοβερώτερος ἦν; καὶ ὅμως

ἀφώπλισας αὐτὸν καὶ νενίκηκας.

Ἔρως

Ἀλλὰ ἐκεῖνος ἑκὼν προσίεταί με καὶ προσκα-

λεῖται, ἡ Ἀθηνᾶ δὲ ὑφορᾶται ἀεί, καί ποτε ἐγὼ

μὲν ἄλλως παρέπτην πλησίον ἔχων τὴν λαμπάδα,

ἡ δέ, Εἴ μοι πρόσει, φησί, νὴ τὸν πατέρα, τῷ

δορατίῳ σε διαπείρασα ἢ τοῦ ποδὸς λαβομένη καὶ

ἐς τὸν Τάρταρον ἐμβαλοῦσα ἢ αὐτὴ διασπασαμένη-

πολλὰ τοιαῦτα ἠπείλησε· καὶ ὁρᾷ δὲ δριμὺ καὶ ἐπὶ

τοῦ στήθους ἔχει πρόσωπόν τι φοβερὸν ἐχίδναις

κατάκομον, ὅπερ ἐγὼ μάλιστα δέδια· μορμολύτ-

τεται γάρ με καὶ φεύγω, ὅταν ἴδω αὐτό.

Ἀφροδίτη

2 Ἀλλὰ τὴν μὲν Ἀθηνᾶν δέδιας, ὡς φῄς, καὶ

τὴν Γοργόνα, καὶ ταῦτα μὴ φοβηθεὶς τὸν κεραυνὸν

τοῦ Διός. αἱ δὲ Μοῦσαι διὰ τί σοι ἄτρωτοι καὶ

ἔξω βελῶν εἰσιν; κἀκεῖναι λόφους ἐπισείουσιν καὶ

Γοργόνας προφαίνουσιν;

Ἔρως

Αἰδοῦμαι αὐτάς, ὦ μῆτερ· σεμναὶ γάρ εἰσιν καὶ

ἀεί τι φροντίζουσιν καὶ περὶ ᾠδὴν ἔχουσι καὶ ἐγὼ

παρίσταμαι πολλάκις αὐταῖς κηλούμενος ὑπὸ τοῦ

μέλους.

Ἀφροδίτη

Ἔα καὶ ταύτας, ὅτι σεμναί· τὴν δὲ Ἄρτεμιν τίνος

ἕνεκα οὐ τιτρώσκεις;

Ἔρως

Τὸ μὲν ὅλον οὐδὲ καταλαβεῖν αὐτὴν οἷόν τε

φεύγουσαν ἀεὶ διὰ τῶν ὀρῶν· εἶτα καὶ ἴδιόν τινα

ἔρωτα ἤδη ἐρᾷ.

Ἀφροδίτη

Τίνος, ὦ τέκνον;

Ἔρως

Θήρας καὶ ἐλάφων καὶ νεβρῶν, αἱρεῖν τε διώ-

κουσα καὶ κατατοξεύειν, καὶ ὅλως πρὸς τῷ τοιούτῳ

ἐστίν· ἐπεὶ τόν γε ἀδελφὸν αὐτῆς, καίτοι τοξότην

καὶ αὐτὸν ὄντα καὶ ἑκηβόλον-

Ἀφροδίτη

Οἶδα, ὦ τέκνον, πολλὰ ἐκεῖνον ἐτόξευσας.

24. ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥ

Ζεύς

1 Οἷα πεποίηκας, ὦ Τιτάνων κάκιστε; ἀπο-

λώλεκας τὰ ἐν τῇ γῇ ἅπαντα, μειρακίῳ ἀνοήτῳ

πιστεύσας τὸ ἅρμα, ὃς τὰ μὲν κατέφλεξε πρόσγειος

ἐνεχθείς, τὰ δὲ ὑπὸ κρύους διαφθαρῆναι ἐποίησε

πολὺ αὐτῶν ἀποσπάσας τὸ πῦρ, καὶ ὅλως οὐδὲν ὅ

τι οὐ ξυνετάραξε καὶ ξυνέχεε, καὶ εἰ μὴ ἐγὼ ξυνεὶς

τὸ γιγνόμενον κατέβαλον αὐτὸν τῷ κεραυνῷ, οὐδὲ

λείψανον ἀνθρώπων ἐπέμεινεν ἄν· τοιοῦτον ἡμῖν

τὸν καλὸν ἡνίοχον καὶ διφρηλάτην ἐκπέπομφας.

Ἥλιος

Ἥμαρτον, ὦ Ζεῦ, ἀλλὰ μὴ χαλέπαινε, εἰ ἐπεί-

σθην υἱῷ πολλὰ ἱκετεύοντι· πόθεν γὰρ ἂν καὶ

ἤλπισα τηλικοῦτο γενήσεσθαι κακόν;

Ζεύς

Οὐκ ᾔδεις, ὅσης ἐδεῖτο ἀκριβείας τὸ πρᾶγμα καὶ

ὡς, εἰ βραχύ τις ἐκβαίη τῆς ὁδοῦ, οἴχεται πάντα;

ἠγνόεις δὲ καὶ τῶν ἵππων τὸν θυμόν, ὡς δεῖ ξυνέχειν

ἀνάγκῃ τὸν χαλινόν; εἰ γὰρ ἐνδοίη τις, ἀφηνιάζου-

σιν εὐθύς, ὥσπερ ἀμέλει καὶ τοῦτον ἐξήνεγκαν,

ἄρτι μὲν ἐπὶ τὰ λαιά, μετ' ὀλίγον δὲ ἐπὶ τὰ δεξιά,

καὶ ἐς τὸ ἐναντίον τοῦ δρόμου ἐνίοτε, καὶ ἄνω καὶ

κάτω, ὅλως ἔνθα ἐβούλοντο αὐτοί· ὁ δὲ οὐκ

εἶχεν ὅ τι χρήσαιτο αὐτοῖς.

Ἥλιος

2 Πάντα μὲν ἠπιστάμην ταῦτα καὶ διὰ τοῦτο

ἀντεῖχον ἐπὶ πολὺ καὶ οὐκ ἐπίστευον αὐτῷ τὴν

ἔλασιν· ἐπεὶ δὲ κατελιπάρησε δακρύων καὶ ἡ

μήτηρ Κλυμένη μετ' αὐτοῦ, ἀναβιβασάμενος ἐπὶ

τὸ ἅρμα ὑπεθέμην, ὅπως μὲν χρὴ βεβηκέναι αὐτόν,

ἐφ' ὁπόσον δὲ ἐς τὸ ἄνω ἀφέντα ὑπερενεχθῆναι,

εἶτα ἐς τὸ κάταντες αὖθις ἐπινεύειν καὶ ὡς ἐγκρατῆ

εἶναι τῶν ἡνιῶν καὶ μὴ ἐφιέναι τῷ θυμῷ τῶν

ἵππων· εἶπον δὲ καὶ ἡλίκος ὁ κίνδυνος, εἰ μὴ ὀρθὴν

ἐλαύνοι· ὁ δὲ-παῖς γὰρ ἦν-ἐπιβὰς τοσούτου

πυρὸς καὶ ἐπικύψας ἐς βάθος ἀχανὲς ἐξεπλάγη, ὡς

τὸ εἰκός· οἱ δὲ ἵπποι ὡς ᾔσθοντο οὐκ ὄντα ἐμὲ τὸν

ἐπιβεβηκότα, καταφρονήσαντες τοῦ μειρακίου ἐξε-

τράποντο τῆς ὁδοῦ καὶ τὰ δεινὰ ταῦτα ἐποίησαν·

ὁ δὲ τὰς ἡνίας ἀφείς, οἶμαι δεδιὼς μὴ ἐκπέσῃ αὐτός,

εἴχετο τῆς ἄντυγος. ἀλλὰ ἐκεῖνός τε ἤδη ἔχει

τὴν δίκην κἀμοί, ὦ Ζεῦ, ἱκανὸν τὸ πένθος.

Ζεύς

Ἱκανὸν λέγεις τοιαῦτα τολμήσας; νῦν μὲν οὖν

συγγνώμην ἀπονέμω σοι, ἐς δὲ τὸ λοιπόν, ἤν τι

ὅμοιον παρανομήσῃς ἤ τινα τοιοῦτον σεαυτοῦ

διάδοχον ἐκπέμψῃς, αὐτίκα εἴσῃ, ὁπόσον τοῦ σοῦ

πυρὸς ὁ κεραυνὸς πυρωδέστερος. ὥστε ἐκεῖνον μὲν αἱ

ἀδελφαὶ θαπτέτωσαν ἐπὶ τῷ Ἠριδανῷ, ἵναπερ ἔπεσεν

ἐκδιφρευθείς, ἤλεκτρον ἐπ' αὐτῷ δακρύουσαι καὶ

αἴγειροι γενέσθωσαν ἐπὶ τῷ πάθει, σὺ δὲ ξυμπηξά-

μενος τὸ ἅρμα-κατέαγε δὲ καὶ ὁ ῥυμὸς αὐτοῦ καὶ

ἅτερος τῶν τροχῶν συντέτριπται-ἔλαυνε ἐπαγαγὼν

τοὺς ἵππους. ἀλλὰ μέμνησο τούτων ἁπάντων.

25. ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ

Ἀπόλλων

1 Ἔχεις μοι εἰπεῖν, ὦ Ἑρμῆ, πότερος ὁ Κά-

στωρ ἐστὶ τούτων ἢ πότερος ὁ Πολυδεύκης; ἐγὼ

γὰρ οὐκ ἂν διακρίναιμι αὐτούς.

Ἑρμῆς

Ὁ μὲν χθὲς ἡμῖν ξυγγενόμενος ἐκεῖνος Κάστωρ

ἦν, οὗτος δὲ Πολυδεύκης.

Ἀπόλλων

Πῶς διαγινώσκεις; ὅμοιοι γάρ.

Ἑρμῆς

Ὅτι οὗτος μέν, ὦ Ἄπολλον, ἔχει ἐπὶ τοῦ

προσώπου τὰ ἴχνη τῶν τραυμάτων ἃ ἔλαβε παρὰ

τῶν ἀνταγωνιστῶν πυκτεύων, καὶ μάλιστα ὁπόσα

ὑπὸ τοῦ Βέβρυκος Ἀμύκου ἐτρώθη τῷ Ἰάσονι

συμπλέων, ἅτερος δὲ οὐδὲν τοιοῦτον ἐμφαίνει, ἀλλὰ

καθαρός ἐστι καὶ ἀπαθὴς τὸ πρόσωπον.

Ἀπόλλων

Ὤνησας διδάξας τὰ γνωρίσματα, ἐπεὶ τά γε

ἄλλα πάντα ἴσα, τοῦ ᾠοῦ τὸ ἡμίτομον καὶ ἀστὴρ

ὑπεράνω καὶ ἀκόντιον ἐν τῇ χειρὶ καὶ ἵππος ἑκατέρῳ

λευκός, ὥστε πολλάκις ἐγὼ τὸν μὲν προσεῖπον

Κάστορα Πολυδεύκην ὄντα, τὸν δὲ τῷ τοῦ Πολυδεύ-

κους ὀνόματι. ἀτὰρ εἰπέ μοι καὶ τόδε, τί δήποτε

οὐκ ἄμφω ξύνεισιν ἡμῖν, ἀλλ' ἐξ ἡμισείας ἄρτι μὲν

νεκρός, ἄρτι δὲ θεός ἐστιν ἅτερος αὐτῶν;

Ἑρμῆς

Ὑπὸ φιλαδελφίας τοῦτο ποιοῦσιν· ἐπεὶ γὰρ ἔδει

ἕνα μὲν τεθνάναι τῶν Λήδας υἱέων, ἕνα δὲ ἀθάνα-

τον εἶναι, ἐνείμαντο οὕτως αὐτοὶ τὴν ἀθανασίαν.

Ἀπόλλων

Οὐ ξυνετήν, ὦ Ἑρμῆ, τὴν νομήν, οἵ γε οὐδὲ

ὄψονται οὕτως ἀλλήλους, ὅπερ ἐπόθουν, οἶμαι,

μάλιστα· πῶς γάρ, ὁ μὲν παρὰ θεοῖς, ὁ δὲ παρὰ

τοῖς φθιτοῖς ὤν; πλὴν ἀλλ' ὥσπερ ἐγὼ μαντεύομαι,

ὁ δὲ Ἀσκληπιὸς ἰᾶται, σὺ δὲ παλαίειν διδάσκεις

παιδοτρίβης ἄριστος ὤν, ἡ δὲ Ἄρτεμις μαιεύεται

καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστος ἔχει τινὰ τέχνην ἢ θεοῖς ἢ

ἀνθρώποις χρησίμην, οὗτοι δὲ τί ποιήσουσιν ἡμῖν;

ἢ ἀργοὶ εὐωχήσονται τηλικοῦτοι ὄντες;

Ἑρμῆς

Οὐδαμῶς, ἀλλὰ προστέτακται αὐτοῖν ὑπηρε-

τεῖν τῷ Ποσειδῶνι καὶ καθιππεύειν δεῖ τὸ πέλαγος

καὶ ἐάν που ναύτας χειμαζομένους ἴδωσιν, ἐπικαθί-

σαντας ἐπὶ τὸ πλοῖον σῴζειν τοὺς ἐμπλέοντας.

Ἀπόλλων

Ἀγαθήν, ὦ Ἑρμῆ, καὶ σωτήριον λέγεις τὴν

τέχνην.

 


Aerius, 2004