Καλλινος
Ελεγεια


Καλλινος, Kallinos, VII c. a. Chr. n.

Editiones: in: poetae lyrici Graeci / ed. Th. Bergk, Leipzig 1878/82; in: anthologia lyrica / ed. E. Hiller/O. Crusius, Leipzig 1913; in: anthologia lyrica Graeca / ed. E. Diehl, Leipzig 1922/25; in: Frühgriechische Lyriker / ed. B. Snell, Berlin 1981; in: poetae elegiaci I / ed. B. Gentili/C. Prato, Leipzig 1988.

Versio electronica: Ulrich Harsch 1998/2002 (Bibliotheca Augustana); Aerius (ae-lib.org.ua), 2005


Ἀπόσπασμα α´ ("Μέχρις τεῦ κατάκεισθε; κότ᾽ ἄλκιμον ἕξετε θυμόν...")

Ἀπόσπασμα β´ (λόγος πρὸς Δία)

Ἀπόσπασμα γ´ ("νῦν δ᾽ ἐπὶ Κιμμερίων στρατὸς ἔρχεται ὀβριμοεργῶν")

Ἀπόσπασμα δ´ ("Τρήρεας ἄνδρας ἄγων")


 

 

Ἀπόσπασμα α´

Μέχρις τεῦ κατάκεισθε; κότ᾽ ἄλκιμον ἕξετε θυμόν,

        ὦ νέοι; οὐδ᾽ αἰδεῖσθ᾽ ἀμφιπερικτίονας

ὧδε λίην μεθιέντες; ἐν εἰρήνηι δὲ δοκεῖτε

        ἧσθαι, ἀτὰρ πόλεμος γαῖαν ἅπασαν ἔχει.

εὖ νύ τις ἀσπίδα θέσθω ἐν ἀντιβίοις πολεμίζων

        καί τις ἀποθνήισκων ὕστατ᾽ ἀκοντισάτω.

 

τιμῆέν τε γάρ ἐστι καὶ ἀγλαὸν ἀνδρὶ μάχεσθαι

        γῆς πέρι καὶ παίδων κουριδίης τ᾽ ἀλόχου

δυσμενέσιν· θάνατος δὲ τότ᾽ ἔσσεται, ὁκκότε κεν δὴ

        Μοῖραι ἐπικλώσωσ᾽· ἀλλά τις ἰθὺς ἴτω

ἔγχος ἀνασχόμενος καὶ ὑπ᾽ ἀσπίδος ἄλκιμον ἦτορ

        ἔλσας, τὸ πρῶτον μειγνυμένου πολέμου.

 

οὐ γάρ κως θάνατόν γε φυγεῖν εἱμαρμένον ἐστὶν

        ἄνδρ᾽, οὐδ᾽ εἰ προγόνων ἦι γένος ἀθανάτων.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

πολλάκι δηϊοτῆτα φυγὼν καὶ δοῦπον ἀκόντων

        ἔρχεται, ἐν δ᾽ οἴκωι μοῖρα κίχεν θανάτου.

ἀλλ᾽ ὁ μὲν οὐκ ἔμπης δήμωι φίλος οὐδὲ ποθεινός,

        τὸν δ᾽ ὀλίγος στενάχει καὶ μέγας, ἤν τι πάθηι·

λαῶι γὰρ σύμπαντι πόθος κρατερόφρονος ἀνδρὸς

        θνήισκοντος, ζώων δ᾽ ἄξιος ἡμιθέων·

ὥσπερ γάρ μιν πύργον ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶσιν·

        ἔρδει γὰρ πολλῶν ἄξια μοῦνος ἐών.

 

 

Ἀπόσπασμα β´

λόγος πρὸς Δία.

Ζεῦ πάτερ, . . . Σμυρναίους δ᾽ ἐλέησον

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

μνῆσαι δ᾽ εἴ κοτέ τοι μηρία καλὰ βοῶν

Σμυρναῖοι κατέκηαν

 

 

Ἀπόσπασμα γ´

νῦν δ᾽ ἐπὶ Κιμμερίων στρατὸς ἔρχεται ὀβριμοεργῶν

 

 

Ἀπόσπασμα δ´

Τρήρεας ἄνδρας ἄγων

 


Aerius, 2005