ΗΣΙΟΔΟΥ
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ


Hesiod. Works and Days (Opera et Dies - lat.), poem

For browsing Ancient Greek texts you need "Palatino Linotype" or "Athena" font (without installation of Greek language to PC)

E-Text by The Little Sailing

HTML by Aerius (ae-lib.by.ru)


 

Μοῦσαι Πιερίηθεν ἀοιδῇσιν κλείουσαι

δεῦτε, Δί' ἐννέπετε, σφέτερον πατέρ' ὑμνείουσαι·

ὅντε διὰ βροτοὶ ἄνδρες ὁμῶς ἄφατοί τε φατοί τε,

ῥητοί τ' ἄρρητοί τε Διὸς μεγάλοιο ἕκητι.

ῥέα μὲν γὰρ βριάει, ῥέα δὲ βριάοντα χαλέπτει, [5

ῥεῖα δ' ἀρίζηλον μινύθει καὶ ἄδηλον ἀέξει,

ῥεῖα δέ τ' ἰθύνει σκολιὸν καὶ ἀγήνορα κάρφει

Ζεὺς ὑψιϐρεμέτης, ὃς ὑπέρτατα δώματα ναίει.

κλῦθι ἰδὼν ἀίων τε, δίκῃ δ' ἴθυνε θέμιστας

τύνη· ἐγὼ δέ κε, Πέρση, ἐτήτυμα μυθησαίμην. [10

 

Oὐκ ἄρα μοῦνον ἔην Ἐρίδων γένος, ἀλλ' ἐπὶ γαῖαν

εἰσὶ δύω· τὴν μέν κεν ἐπαινέσσειε νοήσας,

ἣ δ' ἐπιμωμητή· διὰ δ' ἄνδιχα θυμὸν ἔχουσιν.

ἣ μὲν γὰρ πόλεμόν τε κακὸν καὶ δῆριν ὀφέλλει,

σχετλίη· οὔτις τήν γε φιλεῖ βροτός, ἀλλ' ὑπ' ἀνάγκης [15

ἀθανάτων βουλῇσιν Ἔριν τιμῶσι βαρεῖαν.

τὴν δ' ἑτέρην προτέρην μὲν ἐγείνατο Νὺξ ἐρεϐεννή,

θῆκε δέ μιν Κρονίδης ὑψίζυγος, αἰθέρι ναίων,

γαίης [τ᾿] ἐν ῥίζῃσι, καὶ ἀνδράσι πολλὸν ἀμείνω·

ἥτε καὶ ἀπάλαμόν περ ὁμῶς ἐπὶ ἔγειρεν. [20

εἰς ἕτερον γάρ τίς τε ἰδὼν ἔργοιο χατίζει

πλούσιον, ὃς σπεύδει μὲν ἀρώμεναι ἠδὲ φυτεύειν

οἶκόν τ' εὖ θέσθαι· ζηλοῖ δέ τε γείτονα γείτων

εἰς ἄφενος σπεύδοντ'· ἀγαθὴ δ' Ἔρις ἥδε βροτοῖσιν.

καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει καὶ τέκτονι τέκτων, [25

καὶ πτωχὸς πτωχῷ φθονέει καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ.

 

Ὦ Πέρση, σὺ δὲ ταῦτα τεῷ ἐνικάτθεο θυμῷ,

μηδέ σ' Ἔρις κακόχαρτος ἀπ' ἔργου θυμὸν ἐρύκοι

νείκε' ὀπιπεύοντ' ἀγορῆς ἐπακουὸν ἐόντα.

ὤρη γάρ τ' ὀλίγη πέλεται νεικέων τ' ἀγορέων τε, [30

ᾧτινι μὴ βίος ἔνδον ἐπηετανὸς κατάκειται

ὡραῖος, τὸν γαῖα φέρει, Δημήτερος ἀκτήν.

τοῦ κε κορεσσάμενος νείκεα καὶ δῆριν ὀφέλλοις

κτήμασ' ἐπ' ἀλλοτρίοις. σοὶ δ' οὐκέτι δεύτερον ἔσται

ὧδ' ἔρδειν· ἀλλ' αὖθι διακρινώμεθα νεῖκος [35

ἰθείῃσι δίκῃς, αἵ τ' ἐκ Διός εἰσιν ἄρισται.

ἤδη μὲν γὰρ κλῆρον ἐδασσάμεθ', ἀλλὰ τὰ πολλὰ

ἁρπάζων ἐφόρεις μέγα κυδαίνων βασιλῆας

δωροφάγους, οἳ τήνδε δίκην ἐθέλουσι δικάσσαι.

νήπιοι, οὐδὲ ἴσασιν ὅσῳ πλέον ἥμισυ παντὸς [40

οὐδ' ὅσον ἐν μαλάχῃ τε καὶ ἀσφοδέλῳ μέγ' ὄνειαρ.

 

Κρύψαντες γὰρ ἔχουσι θεοὶ βίον ἀνθρώποισιν·

ῥηιδίως γάρ κεν καὶ ἐπ' ἤματι ἐργάσσαιο,

ὥστε σε κεἰς ἐνιαυτὸν ἔχειν καὶ ἀεργὸν ἐόντα·

αἶψά κε πηδάλιον μὲν ὑπὲρ καπνοῦ καταθεῖο, [45

ἔργα βοῶν δ' ἀπόλοιτο καὶ ἡμιόνων ταλαεργῶν.

ἀλλὰ Ζεὺς ἔκρυψε χολωσάμενος φρεσὶν ᾗσιν,

ὅττι μιν ἐξαπάτησε Προμηθεὺς ἀγκυλομήτης·

τοὔνεκ' ἄρ' ἀνθρώποισιν ἐμήσατο κήδεα λυγρά.

κρύψε δὲ πῦρ· τὸ μὲν αὖτις ἐὺς πάις Ἰαπετοῖο [50

ἔκλεψ' ἀνθρώποισι Διὸς πάρα μητιόεντος

ἐν κοΐλῳ νάρθηκι λαθὼν Δία τερπικέραυνον.

τὸν δὲ χολωσάμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζευς·

 

Ἰαπετιονίδη, πάντων πέρι μήδεα εἰδώς,

χαίρεις πῦρ κλέψας καὶ ἐμὰς φρένας ἠπεροπεύσας, [55

σοί τ' αὐτῷ μέγα πῆμα καὶ ἀνδράσιν ἐσσομένοισιν.

τοῖς δ' ἐγὼ ἀντὶ πυρὸς δώσω κακόν, ᾧ κεν ἅπαντες

τέρπωνται κατὰ θυμὸν ἑὸν κακὸν ἀμφαγαπῶντες.

 

Ὣς ἔφατ'· ἐκ δ' ἐγέλασσε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε.

Ἥφαιστον δ' ἐκέλευσε περικλυτὸν ὅττι τάχιστα [60

γαῖαν ὕδει φύρειν, ἐν δ' ἀνθρώπου θέμεν αὐδὴν

καὶ σθένος, ἀθανάτῃς δὲ θεῇς εἰς ὦπα ἐίσκειν

παρθενικῆς καλὸν εἶδος ἐπήρατον· αὐτὰρ Ἀθήνην

ἔργα διδασκῆσαι, πολυδαίδαλον ἱστὸν ὑφαίνειν·

καὶ χάριν ἀμφιχέαι κεφαλῇ χρυσέην Ἀφροδίτην [65

καὶ πόθον ἀργαλέον καὶ γυιοϐόρους μελεδώνας·

ἐν δὲ θέμεν κύνεόν τε νόον καὶ ἐπίκλοπον ἦθος

Ἑρμείην ἤνωγε, διάκτορον Ἀργεϊφόντην.

 

Ὣς ἔφαθ'· οἳ δ' ἐπίθοντο Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι.

[αὐτίκα δ' ἐκ γαίης πλάσσεν κλυτὸς Ἀμφιγυήεις [70

παρθένῳ αἰδοίῃ ἴκελον Κρονίδεω διὰ βουλάς·

ζῶσε δὲ καὶ κόσμησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·

ἀμφὶ δέ οἱ Χάριτές τε θεαὶ καὶ πότνια Πειθὼ

ὅρμους χρυσείους ἔθεσαν χροΐ· ἀμφὶ δὲ τήν γε

Ὧραι καλλίκομοι στέφον ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν· [75

πάντα δέ οἱ χροῒ κόσμον ἐφήρμοσε Παλλὰς Ἀθήνη.]

ἐν δ' ἄρα οἱ στήθεσσι διάκτορος Ἀργεϊφόντης

ψεύδεά θ' αἱμυλίους τε λόγους καὶ ἐπίκλοπον ἦθος

[τεῦξε Διὸς βουλῇσι βαρυκτύπου· ἐν δ' ἄρα φωνὴν]

θῆκε θεῶν κῆρυξ, ὀνόμηνε δὲ τήνδε γυναῖκα [80

Πανδώρην, ὅτι πάντες Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες

δῶρον ἐδώρησαν, πῆμ' ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν.

αὐτὰρ ἐπεὶ δόλον αἰπὺν ἀμήχανον ἐξετέλεσσεν,

εἰς Ἐπιμηθέα πέμπε πατὴρ κλυτὸν Ἀργεϊφόντην

δῶρον ἄγοντα, θεῶν ταχὺν ἄγγελον· οὐδ' Ἐπιμηθεὺς [85

ἐφράσαθ', ὥς οἱ ἔειπε Προμηθεὺς μή ποτε δῶρον

δέξασθαι πὰρ Ζηνὸς Ὀλυμπίου, ἀλλ' ἀποπέμπειν

ἐξοπίσω, μή πού τι κακὸν θνητοῖσι γένηται.

αὐτὰρ ὃ δεξάμενος, ὅτε δὴ κακὸν εἶχ', ἐνόησεν.

 

Πρὶν μὲν γὰρ ζώεσκον ἐπὶ χθονὶ φῦλ' ἀνθρώπων [90

νόσφιν ἄτερ τε κακῶν καὶ ἄτερ χαλεποῖο πόνοιο

νούσων τ' ἀργαλέων, αἵ τ' ἀνδράσι Κῆρας ἔδωκαν.

[αἶψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσιν.]

ἀλλὰ γυνὴ χείρεσσι πίθου μέγα πῶμ' ἀφελοῦσα

ἐσκέδασ'· ἀνθρώποισι δ' ἐμήσατο κήδεα λυγρά. [95

μούνη δ' αὐτόθι Ἐλπὶς ἐν ἀρρήκτοισι δόμοισιν

ἔνδον ἔμιμνε πίθου ὑπὸ χείλεσιν, οὐδὲ θύραζε

ἐξέπτη· πρόσθεν γὰρ ἐπέλλαϐε πῶμα πίθοιο

[αἰγιόχου βουλῇσι Διὸς νεφεληγερέταο.]

ἄλλα δὲ μυρία λυγρὰ κατ' ἀνθρώπους ἀλάληται· [100

πλείη μὲν γὰρ γαῖα κακῶν, πλείη δὲ θάλασσα·

νοῦσοι δ' ἀνθρώποισιν ἐφ' ἡμέρῃ, αἳ δ' ἐπὶ νυκτὶ

αὐτόματοι φοιτῶσι κακὰ θνητοῖσι φέρουσαι

σιγῇ, ἐπεὶ φωνὴν ἐξείλετο μητίετα Ζεύς.

οὕτως οὔτι πη ἔστι Διὸς νόον ἐξαλέασθαι. [105

 

Εἰ δ' ἐθέλεις, ἕτερόν τοι ἐγὼ λόγον ἐκκορυφώσω

εὖ καὶ ἐπισταμένως· σὺ δ' ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν.

ὡς ὁμόθεν γεγάασι θεοὶ θνητοί τ' ἄνθρωποι.

 

Χρύσεον μὲν πρώτιστα γένος μερόπων ἀνθρώπων

ἀθάνατοι ποίησαν Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες. [110

οἳ μὲν ἐπὶ Κρόνου ἦσαν, ὅτ' οὐρανῷ ἐμϐασίλευεν·

ὥστε θεοὶ δ' ἔζωον ἀκηδέα θυμὸν ἔχοντες

νόσφιν ἄτερ τε πόνων καὶ ὀιζύος· οὐδέ τι δειλὸν

γῆρας ἐπῆν, αἰεὶ δὲ πόδας καὶ χεῖρας ὁμοῖοι

τέρποντ' ἐν θαλίῃσι κακῶν ἔκτοσθεν ἁπάντων· [115

θνῇσκον δ' ὥσθ' ὕπνῳ δεδμημένοι· ἐσθλὰ δὲ πάντα

τοῖσιν ἔην· καρπὸν δ' ἔφερε ζείδωρος ἄρουρα

αὐτομάτη πολλόν τε καὶ ἄφθονον· οἳ δ' ἐθελημοὶ

ἥσυχοι ἔργ' ἐνέμοντο σὺν ἐσθλοῖσιν πολέεσσιν.

[ἀφνειοὶ μήλοισι, φίλοι μακάρεσσι θεοῖσιν.] [120

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τοῦτο γένος κατὰ γαῖ' ἐκάλυψε,

τοὶ μὲν δαίμονες ἁγνοὶ ἐπιχθόνιοι καλέονται

ἐσθλοί, ἀλεξίκακοι, φύλακες θνητῶν ἀνθρώπων,

[οἵ ῥα φυλάσσουσίν τε δίκας καὶ σχέτλια ἔργα

ἠέρα ἑσσάμενοι πάντη φοιτῶντες ἐπ' αἶαν,] [125

πλουτοδόται· καὶ τοῦτο γέρας βασιλήιον ἔσχον.

 

Δεύτερον αὖτε γένος πολὺ χειρότερον μετόπισθεν

ἀργύρεον ποίησαν Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες,

χρυσέῳ οὔτε φυὴν ἐναλίγκιον οὔτε νόημα.

ἀλλ' ἑκατὸν μὲν παῖς ἔτεα παρὰ μητέρι κεδνῇ [130

ἐτρέφετ' ἀτάλλων, μέγα νήπιος, ᾧ ἐνὶ οἴκῳ.

ἀλλ' ὅτ' ἄρ' ἡϐήσαι τε καὶ ἥϐης μέτρον ἵκοιτο,

παυρίδιον ζώεσκον ἐπὶ χρόνον, ἄλγε' ἔχοντες

ἀφραδίῃς· ὕϐριν γὰρ ἀτάσθαλον οὐκ ἐδύναντο

ἀλλήλων ἀπέχειν, οὐδ' ἀθανάτους θεραπεύειν [135

ἤθελον οὐδ' ἔρδειν μακάρων ἱεροῖς ἐπὶ βωμοῖς,

ἣ θέμις ἀνθρώποις κατὰ ἤθεα. τοὺς μὲν ἔπειτα

Ζεὺς Κρονίδης ἔκρυψε χολούμενος, οὕνεκα τιμὰς

οὐκ ἔδιδον μακάρεσσι θεοῖς, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν.

αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ τοῦτο γένος κατὰ γαῖ' ἐκάλυψε, [140

τοὶ μὲν ὑποχθόνιοι μάκαρες θνητοῖς καλέονται,

δεύτεροι, ἀλλ' ἔμπης τιμὴ καὶ τοῖσιν ὀπηδεῖ.

 

Ζεὺς δὲ πατὴρ τρίτον ἄλλο γένος μερόπων ἀνθρώπων

χάλκειον ποίησ', οὐκ ἀργυρέῳ οὐδὲν ὁμοῖον,

ἐκ μελιᾶν, δεινόν τε καὶ ὄϐριμον· οἷσιν Ἄρηος [145

ἔργ' ἔμελεν στονόεντα καὶ ὕϐριες· οὐδέ τι σῖτον

ἤσθιον, ἀλλ' ἀδάμαντος ἔχον κρατερόφρονα θυμόν,

[ἄπλαστοι· μεγάλη δὲ βίη καὶ χεῖρες ἄαπτοι

ἐξ ὤμων ἐπέφυκον ἐπὶ στιϐαροῖσι μέλεσσιν.]

ὧν δ' ἦν χάλκεα μὲν τεύχεα, χάλκεοι δέ τε οἶκοι [150

χαλκῷ δ' εἰργάζοντο· μέλας δ' οὐκ ἔσκε σίδηρος.

καὶ τοὶ μὲν χείρεσσιν ὕπο σφετέρῃσι δαμέντες

βῆσαν ἐς εὐρώεντα δόμον κρυεροῦ Αίδαο

νώνυμνοι· θάνατος δὲ καὶ ἐκπάγλους περ ἐόντας

εἷλε μέλας, λαμπρὸν δ' ἔλιπον φάος ἠελίοιο. [155

 

Αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ τοῦτο γένος κατὰ γαῖ' ἐκάλυψεν,

αὖτις ἔτ' ἄλλο τέταρτον ἐπὶ χθονὶ πουλυϐοτείρῃ

Ζεὺς Κρονίδης ποίησε, δικαιότερον καὶ ἄρειον,

ἀνδρῶν ἡρώων θεῖον γένος, οἳ καλέονται

ἡμίθεοι, προτέρη γενεὴ κατ' ἀπείρονα γαῖαν. [160

καὶ τοὺς μὲν πόλεμός τε κακὸς καὶ φύλοπις αἰνή,

τοὺς μὲν ὑφ' ἑπταπύλῳ Θήϐῃ, Καδμηίδι γαίῃ,

ὤλεσε μαρναμένους μήλων ἕνεκ' Οἰδιπόδαο,

τοὺς δὲ καὶ ἐν νήεσσιν ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θαλάσσης

ἐς Τροίην ἀγαγὼν Ἑλένης ἕνεκ' ἠυκόμοιο. [165

[ἔνθ' ἦ τοι τοὺς μὲν θανάτου τέλος ἀμφεκάλυψε,]

τοῖς δὲ δίχ' ἀνθρώπων βίοτον καὶ ἤθε' ὀπάσσας

Ζεὺς Κρονίδης κατένασσε πατὴρ ἐς πείρατα γαίης.

καὶ τοὶ μὲν ναίουσιν ἀκηδέα θυμὸν ἔχοντες [170

ἐν μακάρων νήσοισι παρ' Ὠκεανὸν βαθυδίνην,

ὄλϐιοι ἥρωες, τοῖσιν μελιηδέα καρπὸν

τρὶς ἔτεος θάλλοντα φέρει ζείδωρος ἄρουρα. [173

τηλοῦ ἀπ' ἀθανάτων· τοῖσιν Κρόνος ἐμϐασιλεύει. [169

τοῦ γὰρ δεσμὸ]ν ἔλυσε πα[τὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. [169a

τοῖσι δ' ὁμῶς ν]εάτοις τιμὴ [καὶ κῦδος ὀπηδεῖ. [169b

 

Πέμπτον δ' αὖτις ἔτ' ἄ]λλο γένος θῆκ' [εὐρύοπα Ζεὺς [169c

ἀνδρῶν, οἳ] γεγάασιν ἐπὶ [χθονὶ πουλυϐοτείρῃ.] [169d

μηκέτ' ἔπειτ' ὤφελλον ἐγὼ πέμπτοισι μετεῖναι [174

ἀνδράσιν, ἀλλ' ἢ πρόσθε θανεῖν ἢ ἔπειτα γενέσθαι. [175

νῦν γὰρ δὴ γένος ἐστὶ σιδήρεον· οὐδέ ποτ' ἦμαρ

παύονται καμάτου καὶ ὀιζύος, οὐδέ τι νύκτωρ

φθειρόμενοι. χαλεπὰς δὲ θεοὶ δώσουσι μερίμνας·

ἀλλ' ἔμπης καὶ τοῖσι μεμείξεται ἐσθλὰ κακοῖσιν.

Ζεὺς δ' ὀλέσει καὶ τοῦτο γένος μερόπων ἀνθρώπων, [180

εὖτ' ἂν γεινόμενοι πολιοκρόταφοι τελέθωσιν.

οὐδὲ πατὴρ παίδεσσιν ὁμοίιος οὐδέ τι παῖδες,

οὐδὲ ξεῖνος ξεινοδόκῳ καὶ ἑταῖρος ἑταίρῳ,

οὐδὲ κασίγνητος φίλος ἔσσεται, ὡς τὸ πάρος περ.

αἶψα δὲ γηράσκοντας ἀτιμήσουσι τοκῆας· [185

μέμψονται δ' ἄρα τοὺς χαλεποῖς βάζοντες ἔπεσσι

σχέτλιοι οὐδὲ θεῶν ὄπιν εἰδότες· οὐδέ κεν οἵ γε

γηράντεσσι τοκεῦσιν ἀπὸ θρεπτήρια δοῖεν

[χειροδίκαι· ἕτερος δ' ἑτέρου πόλιν ἐξαλαπάξει.]

οὐδέ τις εὐόρκου χάρις ἔσσεται οὔτε δικαίου [190

οὔτ' ἀγαθοῦ, μᾶλλον δὲ κακῶν ῥεκτῆρα καὶ ὕϐριν

ἀνέρες αἰνήσουσι· δίκη δ' ἐν χερσί, καὶ αἰδὼς

οὐκ ἔσται· βλάψει δ' ὁ κακὸς τὸν ἀρείονα φῶτα

μύθοισιν σκολιοῖς ἐνέπων, ἐπὶ δ' ὅρκον ὀμεῖται.

ζῆλος δ' ἀνθρώποισιν ὀιζυροῖσιν ἅπασι [195

δυσκέλαδος κακόχαρτος ὁμαρτήσει, στυγερώπης.

καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης

λευκοῖσιν φάρεσσι καλυψαμένα χρόα καλὸν

ἀθανάτων μετὰ φῦλον ἴτον προλιπόντ' ἀνθρώπους

Αἰδὼς καὶ Νέμεσις· τὰ δὲ λείψεται ἄλγεα λυγρὰ [200

θνητοῖς ἀνθρώποισι· κακοῦ δ' οὐκ ἔσσεται ἀλκή.

 

Νῦν δ' αἶνον βασιλεῦσιν ἐρέω φρονέουσι καὶ αὐτοῖς·

ὧδ' ἴρηξ προσέειπεν ἀηδόνα ποικιλόδειρον

ὕψι μάλ' ἐν νεφέεσσι φέρων ὀνύχεσσι μεμαρπώς·

ἣ δ' ἐλεόν, γναμπτοῖσι πεπαρμένη ἀμφ' ὀνύχεσσι, [205

μύρετο· τὴν ὅγ' ἐπικρατέως πρὸς μῦθον ἔειπεν·

 

Δαιμονίη, τί λέληκας; ἔχει νύ σε πολλὸν ἀρείων·

τῇ δ' εἶς, ᾗ σ' ἂν ἐγώ περ ἄγω καὶ ἀοιδὸν ἐοῦσαν·

δεῖπνον δ', αἴ κ' ἐθέλω, ποιήσομαι ἠὲ μεθήσω.

ἄφρων δ', ὅς κ' ἐθέλῃ πρὸς κρείσσονας ἀντιφερίζειν· [210

νίκης τε στέρεται πρός τ' αἴσχεσιν ἄλγεα πάσχει.

 

Ὣς ἔφατ' ὠκυπέτης ἴρηξ, τανυσίπτερος ὄρνις.

 

Ὦ Πέρση, σὺ δ' ἄκουε δίκης, μηδ' ὕϐριν ὄφελλε·

ὕϐρις γάρ τε κακὴ δειλῷ βροτῷ· οὐδὲ μὲν ἐσθλὸς

ῥηιδίως φερέμεν δύναται, βαρύθει δέ θ' ὑπ' αὐτῆς [215

ἐγκύρσας ἄτῃσιν· ὁδὸς δ' ἑτέρηφι παρελθεῖν

κρείσσων ἐς τὰ δίκαια· Δίκη δ' ὑπὲρ Ὕϐριος ἴσχει

ἐς τέλος ἐξελθοῦσα· παθὼν δέ τε νήπιος ἔγνω.

αὐτίκα γὰρ τρέχει Ὅρκος ἅμα σκολιῇσι δίκῃσιν.

τῆς δὲ Δίκης ῥόθος ἑλκομένης, ᾗ κ' ἄνδρες ἄγωσι [220

δωροφάγοι, σκολιῇς δὲ δίκῃς κρίνωσι θέμιστας.

ἣ δ' ἕπεται κλαίουσα πόλιν καὶ ἤθεα λαῶν,

ἠέρα ἑσσαμένη, κακὸν ἀνθρώποισι φέρουσα,

οἵ τε μιν ἐξελάσωσι καὶ οὐκ ἰθεῖαν ἔνειμαν.

οἳ δὲ δίκας ξείνοισι καὶ ἐνδήμοισι διδοῦσιν [225

ἰθείας καὶ μή τι παρεκϐαίνουσι δικαίου,

τοῖσι τέθηλε πόλις, λαοὶ δ' ἀνθεῦσιν ἐν αὐτῇ·

εἰρήνη δ' ἀνὰ γῆν κουροτρόφος, οὐδέ ποτ' αὐτοῖς

ἀργαλέον πόλεμον τεκμαίρεται εὐρύοπα Ζεύς·

οὐδέ ποτ' ἰθυδίκῃσι μετ' ἀνδράσι λιμὸς ὀπηδεῖ [230

οὐδ' ἄτη, θαλίῃς δὲ μεμηλότα ἔργα νέμονται.

τοῖσι φέρει μὲν γαῖα πολὺν βίον, οὔρεσι δὲ δρῦς

ἄκρη μέν τε φέρει βαλάνους, μέσση δὲ μελίσσας·

εἰροπόκοι δ' ὄιες μαλλοῖς καταϐεϐρίθασιν·

τίκτουσιν δὲ γυναῖκες ἐοικότα τέκνα γονεῦσιν· [235

θάλλουσιν δ' ἀγαθοῖσι διαμπερές· οὐδ' ἐπὶ νηῶν

νίσσονται, καρπὸν δὲ φέρει ζείδωρος ἄρουρα.

οἷς δ' ὕϐρις τε μέμηλε κακὴ καὶ σχέτλια ἔργα,

τοῖς δὲ δίκην Κρονίδης τεκμαίρεται εὐρύοπα Ζεύς.

πολλάκι καὶ ξύμπασα πόλις κακοῦ ἀνδρὸς ἀπηύρα, [240

ὅς κεν ἀλιτραίνῃ καὶ ἀτάσθαλα μηχανάαται.

τοῖσιν δ' οὐρανόθεν μέγ' ἐπήγαγε πῆμα Κρονίων

λιμὸν ὁμοῦ καὶ λοιμόν· ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί.

[οὐδὲ γυναῖκες τίκτουσιν, μινύθουσι δὲ οἶκοι

Ζηνὸς φραδμοσύνῃσιν Ὀλυμπίου· ἄλλοτε δ' αὖτε] [245

ἢ τῶν γε στρατὸν εὐρὺν ἀπώλεσεν ἢ ὅ γε τεῖχος

ἢ νέας ἐν πόντῳ Κρονίδης ἀποαίνυται αὐτῶν.

 

Ὦ βασιλῆς, ὑμεῖς δὲ καταφράζεσθε καὶ αὐτοὶ

τήνδε δίκην· ἐγγὺς γὰρ ἐν ἀνθρώποισιν ἐόντες

ἀθάνατοι φράζονται, ὅσοι σκολιῇσι δίκῃσιν [250

ἀλλήλους τρίϐουσι θεῶν ὄπιν οὐκ ἀλέγοντες.

τρὶς γὰρ μύριοί εἰσιν ἐπὶ χθονὶ πουλυϐοτείρῃ

ἀθάνατοι Ζηνὸς φύλακες θνητῶν ἀνθρώπων·

οἵ ῥα φυλάσσουσίν τε δίκας καὶ σχέτλια ἔργα

ἠέρα ἑσσάμενοι, πάντη φοιτῶντες ἐπ' αἶαν. [255

ἡ δέ τε παρθένος ἐστὶ Δίκη, Διὸς ἐκγεγαυῖα,

κυδρή τ' αἰδοίη τε θεῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν.

καί ῥ' ὁπότ' ἄν τίς μιν βλάπτῃ σκολιῶς ὀνοτάζων,

αὐτίκα πὰρ Διὶ πατρὶ καθεζομένη Κρονίωνι

γηρύετ' ἀνθρώπων ἄδικον νόον, ὄφρ' ἀποτίσῃ [260

δῆμος ἀτασθαλίας βασιλέων, οἳ λυγρὰ νοεῦντες

ἄλλῃ παρκλίνωσι δίκας σκολιῶς ἐνέποντες.

ταῦτα φυλασσόμενοι, βασιλῆς, ἰθύνετε δίκας

δωροφάγοι, σκολιέων δὲ δικέων ἐπὶ πάγχυ λάθεσθε.

οἷ γ' αὐτῷ κακὰ τεύχει ἀνὴρ ἄλλῳ κακὰ τεύχων, [265

ἡ δὲ κακὴ βουλὴ τῷ βουλεύσαντι κακίστη.

πάντα ἰδὼν Διὸς ὀφθαλμὸς καὶ πάντα νοήσας

καί νυ τάδ', αἴ κ' ἐθέλῃσ', ἐπιδέρκεται, οὐδέ ἑ λήθει,

οἵην δὴ καὶ τήνδε δίκην πόλις ἐντὸς ἐέργει.

νῦν δὴ ἐγὼ μήτ' αὐτὸς ἐν ἀνθρώποισι δίκαιος [270

εἴην μήτ' ἐμὸς υἱός· ἐπεὶ κακὸν ἄνδρα δίκαιον

ἔμμεναι, εἰ μείζω γε δίκην ἀδικώτερος ἕξει·

ἀλλὰ τά γ' οὔ πω ἔολπα τελεῖν Δία μητιόεντα.

 

Ὦ Πέρση, σὺ δὲ ταῦτα μετὰ φρεσὶ βάλλεο σῇσι,

καὶ νυ δίκης ἐπάκουε, βίης δ' ἐπιλήθεο πάμπαν. [275

τόνδε γὰρ ἀνθρώποισι νόμον διέταξε Κρονίων

ἰχθύσι μὲν καὶ θηρσὶ καὶ οἰωνοῖς πετεηνοῖς

ἐσθέμεν ἀλλήλους, ἐπεὶ οὐ δίκη ἐστὶ μετ' αὐτοῖς·

ἀνθρώποισι δ' ἔδωκε δίκην, ἣ πολλὸν ἀρίστη

γίγνεται· εἰ γάρ τίς κ' ἐθέλῃ τὰ δίκαι' ἀγορεῦσαι [280

γιγνώσκων, τῷ μέν τ' ὄλϐον διδοῖ εὐρύοπα Ζεύς·

ὃς δέ κε μαρτυρίῃσι ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσας

ψεύσεται, ἐν δὲ δίκην βλάψας νήκεστον ἀασθῇ,

τοῦ δέ τ' ἀμαυροτέρη γενεὴ μετόπισθε λέλειπται·

ἀνδρὸς δ' εὐόρκου γενεὴ μετόπισθεν ἀμείνων. [285

 

Σοὶ δ' ἐγὼ ἐσθλὰ νοέων ἐρέω, μέγα νήπιε Πέρση.

τὴν μέν τοι κακότητα καὶ ἰλαδὸν ἔστιν ἑλέσθαι

ῥηιδίως· λείη μὲν ὁδός, μάλα δ' ἐγγύθι ναίει·

τῆς δ' ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν

ἀθάνατοι· μακρὸς δὲ καὶ ὄρθιος οἶμος ἐς αὐτὴν [290

καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον· ἐπὴν δ' εἰς ἄκρον ἵκηται,

ῥηιδίη δὴ ἔπειτα πέλει, χαλεπή περ ἐοῦσα.

 

Οὗτος μὲν πανάριστος, ὃς αὐτὸς πάντα νοήσῃ

[φρασσάμενος, τά κ' ἔπειτα καὶ ἐς τέλος ᾖσιν ἀμείνω]·

ἐσθλὸς δ' αὖ κἀκεῖνος, ὃς εὖ εἰπόντι πίθηται· [295

ὃς δέ κε μήτ' αὐτὸς νοέῃ μήτ' ἄλλου ἀκούων

ἐν θυμῷ βάλληται, ὃ δ' αὖτ' ἀχρήιος ἀνήρ.

ἀλλὰ σύ γ' ἡμετέρης μεμνημένος αἰὲν ἐφετμῆς

ἐργάζευ, Πέρση, δῖον γένος, ὄφρα σε λιμὸς

ἐχθαίρῃ, φιλέῃ δέ σ' ἐυστέφανος Δημήτηρ [300

αἰδοίη, βιότου δὲ τεὴν πιμπλῇσι καλιήν·

λιμὸς γάρ τοι πάμπαν ἀεργῷ σύμφορος ἀνδρί.

τῷ δὲ θεοὶ νεμεσῶσι καὶ ἀνέρες, ὅς κεν ἀεργὸς

ζώῃ, κηφήνεσσι κοθούροις εἴκελος ὀργήν,

οἵ τε μελισσάων κάματον τρύχουσιν ἀεργοὶ [305

ἔσθοντες· σοὶ δ' ἔργα φίλ' ἔστω μέτρια κοσμεῖν,

ὥς κέ τοι ὡραίου βιότου πλήθωσι καλιαί.

ἐξ ἔργων δ' ἄνδρες πολύμηλοί τ' ἀφνειοί τε·

καὶ ἐργαζόμενοι πολὺ φίλτεροι ἀθανάτοισιν.

[ἔσσεαι ἠδὲ βροτοῖς· μάλα γὰρ στυγέουσιν ἀεργούς]. [310

ἔργον δ' οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ' ὄνειδος.

εἰ δέ κε ἐργάζῃ, τάχα σε ζηλώσει ἀεργὸς

πλουτεῦντα· πλούτῳ δ' ἀρετὴ καὶ κῦδος ὀπηδεῖ.

δαίμονι δ' οἷος ἔησθα, τὸ ἐργάζεσθαι ἄμεινον,

εἴ κεν ἀπ' ἀλλοτρίων κτεάνων ἀεσίφρονα θυμὸν [315

εἰς ἔργον τρέψας μελετᾷς βίου, ὥς σε κελεύω.

αἰδὼς δ' οὐκ ἀγαθὴ κεχρημένον ἄνδρα κομίζει,

αἰδώς, ἥ τ' ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ' ὀνίνησιν.

αἰδώς τοι πρὸς ἀνολϐίῃ, θάρσος δὲ πρὸς ὄλϐῳ.

χρήματα δ' οὐχ ἁρπακτά, θεόσδοτα πολλὸν ἀμείνω. [320

εἰ γάρ τις καὶ χερσὶ βίῃ μέγαν ὄλϐον ἕληται,

ἢ ὅ γ' ἀπὸ γλώσσης ληίσσεται, οἷά τε πολλὰ

γίγνεται, εὖτ' ἂν δὴ κέρδος νόον ἐξαπατήσῃ

ἀνθρώπων, αἰδῶ δέ τ' ἀναιδείη κατοπάζῃ·

ῥεῖα δέ μιν μαυροῦσι θεοί, μινύθουσι δὲ οἶκον [325

ἀνέρι τῷ, παῦρον δέ τ' ἐπὶ χρόνον ὄλϐος ὀπηδεῖ.

 

Ἶσον δ' ὅς θ' ἱκέτην ὅς τε ξεῖνον κακὸν ἔρξῃ,

ὅς τε κασιγνήτοιο ἑοῦ ἀνὰ δέμνια βαίνῃ

κρυπταδίης εὐνῆς ἀλόχου, παρακαίρια ῥέζων,

ὅς τέ τευ ἀφραδίῃς ἀλιταίνεται ὀρφανὰ τέκνα, [330

ὅς τε γονῆα γέροντα κακῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ

νεικείῃ χαλεποῖσι καθαπτόμενος ἐπέεσσιν·

τῷ δ' ἦ τοι Ζεὺς αὐτὸς ἀγαίεται, ἐς δὲ τελευτὴν

ἔργων ἀντ' ἀδίκων χαλεπὴν ἐπέθηκεν ἀμοιϐήν.

ἀλλὰ σὺ τῶν μὲν πάμπαν ἔεργ' ἀεσίφρονα θυμόν. [335

 

Κὰδ δύναμιν δ' ἔρδειν ἱέρ' ἀθανάτοισι θεοῖσιν

ἁγνῶς καὶ καθαρῶς, ἐπὶ δ' ἀγλαὰ μηρία καίειν·

ἄλλοτε δὲ σπονδῇσι θύεσσί τε ἱλάσκεσθαι,

ἠμὲν ὅτ' εὐνάζῃ καὶ ὅτ' ἂν φάος ἱερὸν ἔλθῃ,

ὥς κέ τοι ἵλαον κραδίην καὶ θυμὸν ἔχωσιν, [340

ὄφρ' ἄλλων ὠνῇ κλῆρον, μὴ τὸν τεὸν ἄλλος.

 

Τὸν φιλέοντ' ἐπὶ δαῖτα καλεῖν, τὸν δ' ἐχθρὸν ἐᾶσαι·

τὸν δὲ μάλιστα καλεῖν, ὅς τις σέθεν ἐγγύθι ναίει·

εἰ γάρ τοι καὶ χρῆμ' ἐγχώριον ἄλλο γένηται,

γείτονες ἄζωστοι ἔκιον, ζώσαντο δὲ πηοί. [345

πῆμα κακὸς γείτων, ὅσσον τ' ἀγαθὸς μέγ' ὄνειαρ.

ἔμμορέ τοι τιμῆς, ὅς τ' ἔμμορε γείτονος ἐσθλοῦ.

οὐδ' ἂν βοῦς ἀπόλοιτ', εἰ μὴ γείτων κακὸς εἴη.

εὖ μὲν μετρεῖσθαι παρὰ γείτονος, εὖ δ' ἀποδοῦναι,

αὐτῷ τῷ μέτρῳ, καὶ λώιον, αἴ κε δύνηαι, [350

ὡς ἂν χρηίζων καὶ ἐς ὕστερον ἄρκιον εὕρῃς.

μὴ κακὰ κερδαίνειν· κακὰ κέρδεα ἶσ' ἀάτῃσιν.

τὸν φιλέοντα φιλεῖν, καὶ τῷ προσιόντι προσεῖναι.

καὶ δόμεν, ὅς κεν δῷ, καὶ μὴ δόμεν, ὅς κεν μὴ δῷ.

δώτῃ μέν τις ἔδωκεν, ἀδώτῃ δ' οὔτις ἔδωκεν. [355

δὼς ἀγαθή, ἅρπαξ δὲ κακή, θανάτοιο δότειρα.

ὃς μὲν γάρ κεν ἀνὴρ ἐθέλων, ὅ γε, κεἰ μέγα δοίη,

χαίρει τῷ δώρῳ καὶ τέρπεται ὃν κατὰ θυμόν·

ὃς δέ κεν αὐτὸς ἕληται ἀναιδείηφι πιθήσας,

καί τε σμικρὸν ἐόν, τό γ' ἐπάχνωσεν φίλον ἦτορ. [360

ὃς δ' ἐπ' ἐόντι φέρει, ὃ δ' ἀλέξεται αἴθοπα λιμόν· [363

εἰ γάρ κεν καὶ σμικρὸν ἐπὶ σμικρῷ καταθεῖο [361

καὶ θαμὰ τοῦτ' ἔρδοις, τάχα κεν μέγα καὶ τὸ γένοιτο. [362

οὐδὲ τό γ' ἐν οἴκῳ κατακείμενον ἀνέρα κήδει.

οἴκοι βέλτερον εἶναι, ἐπεὶ βλαϐερὸν τὸ θύρηφιν. [365

ἐσθλὸν μὲν παρεόντος ἑλέσθαι, πῆμα δὲ θυμῷ

χρηίζειν ἀπεόντος, ἅ σε φράζεσθαι ἄνωγα.

 

Ἀρχομένου δὲ πίθου καὶ λήγοντος κορέσασθαι,

μεσσόθι φείδεσθαι· δειλὴ δ' ἐνὶ πυθμένι φειδώ.

μισθὸς δ' ἀνδρὶ φίλῳ εἰρημένος ἄρκιος ἔστω. [370

καί τε κασιγνήτῳ γελάσας ἐπὶ μάρτυρα θέσθαι.

πίστεις γάρ τοι ὁμῶς καὶ ἀπιστίαι ὤλεσαν ἄνδρας.

μὴ δὲ γυνή σε νόον πυγοστόλος ἐξαπατάτω

αἱμύλα κωτίλλουσα, τεὴν διφῶσα καλιήν.

ὃς δὲ γυναικὶ πέποιθε, πέποιθ' ὅ γε φηλήτῃσιν. [375

μουνογενὴς δὲ πάις εἴη πατρώιον οἶκον

φερϐέμεν ὣς γὰρ πλοῦτος ἀέξεται ἐν μεγάροισιν.

γηραιὸς δὲ θάνοις ἕτερον παῖδ' ἐγκαταλείπων.

ῥεῖα δέ κεν πλεόνεσσι πόροι Ζεὺς ἄσπετον ὄλϐον.

πλείων μὲν πλεόνων μελέτη, μείζων δ' ἐπιθήκη. [380

σοὶ δ' εἰ πλούτου θυμὸς ἐέλδεται ἐν φρεσὶν ᾗσιν,

ὧδ' ἔρδειν, καὶ ἔργον ἐπ' ἔργῳ ἐργάζεσθαι.

 

Πληιάδων Ἀτλαγενέων ἐπιτελλομενάων

ἄρχεσθ' ἀμήτου, ἀρότοιο δὲ δυσομενάων.

αἳ δή τοι νύκτας τε καὶ ἤματα τεσσαράκοντα [385

κεκρύφαται, αὖτις δὲ περιπλομένου ἐνιαυτοῦ

φαίνονται τὰ πρῶτα χαρασσομένοιο σιδήρου.

οὗτός τοι πεδίων πέλεται νόμος, οἵ τε θαλάσσης

ἐγγύθι ναιετάουσ', οἵ τ' ἄγκεα βησσήεντα,

πόντου κυμαίνοντος ἀπόπροθι, πίονα χῶρον [390

ναίουσιν· γυμνὸν σπείρειν, γυμνὸν δὲ βοωτεῖν,

γυμνὸν δ' ἀμάειν, εἴ χ' ὥρια πάντ' ἐθέλῃσθα

ἔργα κομίζεσθαι Δημήτερος· ὥς τοι ἕκαστα

ὥρι' ἀέξηται, μή πως τὰ μέταζε χατίζων

πτώσσῃς ἀλλοτρίους οἴκους καὶ μηδὲν ἀνύσσῃς. [395

ὡς καὶ νῦν ἐπ' ἔμ' ἦλθες· ἐγὼ δέ τοι οὐκ ἐπιδώσω

οὐδ' ἐπιμετρήσω· ἐργάζευ, νήπιε Πέρση,

ἔργα, τά τ' ἀνθρώποισι θεοὶ διετεκμήραντο,

μή ποτε σὺν παίδεσσι γυναικί τε θυμὸν ἀχεύων

ζητεύῃς βίοτον κατὰ γείτονας, οἳ δ' ἀμελῶσιν. [400

δὶς μὲν γὰρ καὶ τρὶς τάχα τεύξεαι· ἢν δ' ἔτι λυπῇς,

χρῆμα μὲν οὐ πρήξεις, σὺ δ' ἐτώσια πόλλ' ἀγορεύσεις·

ἀχρεῖος δ' ἔσται ἐπέων νομός. ἀλλά σ' ἄνωγα

φράζεσθαι χρειῶν τε λύσιν λιμοῦ τ' ἀλεωρήν.

 

Οἶκον μὲν πρώτιστα γυναῖκά τε βοῦν τ' ἀροτῆρα, [[40]

[κτητήν, οὐ γαμετήν, ἥτις καὶ βουσὶν ἕποιτο,]

χρήματα δ' ἐν οἴκῳ πάντ' ἄρμενα ποιήσασθαι,

μὴ σὺ μὲν αἰτῇς ἄλλον, ὃ δ' ἀρνῆται, σὺ δὲ τητᾷ,

ἡ δ' ὥρη παραμείϐηται, μινύθῃ δὲ τὸ ἔργον.

μηδ' ἀναϐάλλεσθαι ἔς τ' αὔριον ἔς τε ἔνηφιν· [410

οὐ γὰρ ἐτωσιοεργὸς ἀνὴρ πίμπλησι καλιὴν

οὐδ' ἀναϐαλλόμενος· μελέτη δὲ τὸ ἔργον ὀφέλλει·

αἰεὶ δ' ἀμϐολιεργὸς ἀνὴρ ἄτῃσι παλαίει.

 

Ἦμος δὴ λήγει μένος ὀξέος ἠελίοιο

καύματος ἰδαλίμου, μετοπωρινὸν ὀμϐρήσαντος [415

Ζηνὸς ἐρισθενέος, μετὰ δὲ τρέπεται βρότεος χρὼς

πολλὸν ἐλαφρότερος· δὴ γὰρ τότε Σείριος ἀστὴρ

βαιὸν ὑπὲρ κεφαλῆς κηριτρεφέων ἀνθρώπων

ἔρχεται ἠμάτιος, πλεῖον δέ τε νυκτὸς ἐπαυρεῖ·

τῆμος ἀδηκτοτάτη πέλεται τμηθεῖσα σιδήρῳ [420

ὕλη, φύλλα δ' ἔραζε χέει, πτόρθοιό τε λήγει·

τῆμος ἄρ' ὑλοτομεῖν μεμνημένος ὥρια ἔργα.

ὄλμον μὲν τριπόδην τάμνειν, ὕπερον δὲ τρίπηχυν,

ἄξονα δ' ἑπταπόδην· μάλα γάρ νύ τοι ἄρμενον οὕτω·

εἰ δέ κεν ὀκταπόδην, ἀπὸ καὶ σφῦράν κε τάμοιο. [425

τρισπίθαμον δ' ἄψιν τάμνειν δεκαδώρῳ ἀμάξῃ.

πόλλ' ἐπικαμπύλα κᾶλα· φέρειν δὲ γύην, ὅτ' ἂν εὕρῃς,

ἐς οἶκον, κατ' ὄρος διζήμενος ἢ κατ' ἄρουραν,

πρίνινον· ὃς γὰρ βουσὶν ἀροῦν ὀχυρώτατός ἐστιν,

εὖτ' ἂν Ἀθηναίης δμῷος ἐν ἐλύματι πήξας [430

γόμφοισιν πελάσας προσαρήρεται ἱστοϐοῆι.

δοιὰ δὲ θέσθαι ἄροτρα, ποησάμενος κατὰ οἶκον,

αὐτόγυον καὶ πηκτόν, ἐπεὶ πολὺ λώιον οὕτω·

εἴ χ' ἕτερον ἄξαις, ἕτερόν κ' ἐπὶ βουσὶ βάλοιο.

δάφνης δ' ἢ πτελέης ἀκιώτατοι ἱστοϐοῆες, [435

δρυὸς ἔλυμα, γύης πρίνου· βόε δ' ἐνναετήρω

ἄρσενε κεκτῆσθαι, τῶν γὰρ σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν,

ἥϐης μέτρον ἔχοντε· τὼ ἐργάζεσθαι ἀρίστω.

οὐκ ἂν τώ γ' ἐρίσαντε ἐν αὔλακι κὰμ μὲν ἄροτρον

ἄξειαν, τὸ δὲ ἔργον ἐτώσιον αὖθι λίποιεν. [440

τοῖς δ' ἅμα τεσσαρακονταετὴς αἰζηὸς ἕποιτο

ἄρτον δειπνήσας τετράτρυφον, ὀκτάϐλωμον,

ὃς ἔργου μελετῶν ἰθεῖάν κ' αὔλακ' ἐλαύνοι,

μηκέτι παπταίνων μεθ' ὁμήλικας, ἀλλ' ἐπὶ ἔργῳ

θυμὸν ἔχων· τοῦ δ' οὔτι νεώτερος ἄλλος ἀμείνων [445

σπέρματα δάσσασθαι καὶ ἐπισπορίην ἀλέασθαι.

κουρότερος γὰρ ἀνὴρ μεθ' ὁμήλικας ἐπτοίηται.

 

Φράζεσθαι δ', εὖτ' ἂν γεράνου φωνὴν ἐπακούσῃς

ὑψόθεν ἐκ νεφέων ἐνιαύσια κεκληγυίης·

ἥτ' ἀρότοιό τε σῆμα φέρει καὶ χείματος ὥρην [450

δεικνύει ὀμϐρηροῦ· κραδίην δ' ἔδακ' ἀνδρὸς ἀϐούτεω·

δὴ τότε χορτάζειν ἕλικας βόας ἔνδον ἐόντας·

ῥηίδιον γὰρ ἔπος εἰπεῖν· βόε δὸς καὶ ἄμαξαν·

ῥηίδιον δ' ἀπανήνασθαι· πάρα ἔργα βόεσσιν.

φησὶ δ' ἀνὴρ φρένας ἀφνειὸς πήξασθαι ἄμαξαν, [455

νήπιος, οὐδὲ τὸ οἶδ'· ἑκατὸν δέ τε δούρατ' ἀμάξης,

τῶν πρόσθεν μελέτην ἐχέμεν οἰκήια θέσθαι.

 

Εὖτ' ἂν δὲ πρώτιστ' ἄροτος θνητοῖσι φανείῆ,

δὴ τότ' ἐφορμηθῆναι ὁμῶς δμῶές τε καὶ αὐτὸς

αὔην καὶ διερὴν ἀρόων ἀρότοιο καθ' ὥρην, [460

πρωὶ μάλα σπεύδων, ἵνα τοι πλήθωσιν ἄρουραι.

ἦρι πολεῖν· θέρεος δὲ νεωμένη οὔ σ' ἀπατήσει.

νειὸν δὲ σπείρειν ἔτι κουφίζουσαν ἄρουραν·

νειὸς ἀλεξιάρη παίδων εὐκηλήτειρα.

 

Εὔχεσθαι δὲ Διὶ χθονίῳ Δημήτερί θ' ἁγνῇ, [465

ἐκτελέα βρίθειν Δημήτερος ἱερὸν ἀκτήν,

ἀρχόμενος τὰ πρῶτ' ἀρότου, ὅτ' ἂν ἄκρον ἐχέτλης

χειρὶ λαϐὼν ὅρπηκα βοῶν ἐπὶ νῶτον ἵκηαι

ἔνδρυον ἑλκόντων μεσάϐων. ὁ δὲ τυτθὸς ὄπισθε

δμῷος ἔχων μακέλην πόνον ὀρνίθεσσι τιθείη [470

σπέρμα κατακρύπτων· ἐυθημοσύνη γὰρ ἀρίστη

θνητοῖς ἀνθρώποις, κακοθημοσύνη δὲ κακίστη.

ὧδέ κεν ἁδροσύνη στάχυες νεύοιεν ἔραζε,

εἰ τέλος αὐτὸς ὄπισθεν Ὀλύμπιος ἐσθλὸν ὀπάζοι,

ἐκ δ' ἀγγέων ἐλάσειας ἀράχνια· καί σε ἔολπα [475

γηθήσειν βιότου αἰρεύμενον ἔνδον ἐόντος.

εὐοχθέων δ' ἵξεαι πολιὸν ἔαρ, οὐδὲ πρὸς ἄλλους

αὐγάσεαι· σέο δ' ἄλλος ἀνὴρ κεχρημένος ἔσται.

 

Εἰ δέ κεν ἠελίοιο τροπῇς ἀρόῳς χθόνα δῖαν,

ἥμενος ἀμήσεις ὀλίγον περὶ χειρὸς ἐέργων, [480

ἀντία δεσμεύων κεκονιμένος, οὐ μάλα χαίρων,

οἴσεις δ' ἐν φορμῷ· παῦροι δέ σε θηήσονται.

ἄλλοτε δ' ἀλλοῖος Ζηνὸς νόος αἰγιόχοιο,

ἀργαλέος δ' ἄνδρεσσι καταθνητοῖσι νοῆσαι.

εἰ δέ κεν ὄψ' ἀρόσῃς, τόδε κέν τοι φάρμακον εἴη· [485

ἦμος κόκκυξ κοκκύζει δρυὸς ἐν πετάλοισι

τὸ πρῶτον, τέρπει δὲ βροτοὺς ἐπ' ἀπείρονα γαῖαν,

τῆμος Ζεὺς ὕοι τρίτῳ ἤματι μηδ' ἀπολήγοι,

μήτ' ἄρ' ὑπερϐάλλων βοὸς ὁπλὴν μήτ' ἀπολείπων·

οὕτω κ' ὀψαρότης πρῳηρότῃ ἰσοφαρίζοι. [490

ἐν θυμῷ δ' εὖ πάντα φυλάσσεο· μηδέ σε λήθοι

μήτ' ἔαρ γιγνόμενον πολιὸν μήθ' ὥριος ὄμϐρος.

 

Πὰρ δ' ἴθι χάλκειον θῶκον καὶ ἐπαλέα λέσχην

ὥρῃ χειμερίῃ, ὁπότε κρύος ἀνέρα ἔργων

ἰσχάνει, ἔνθα κ' ἄοκνος ἀνὴρ μέγα οἶκον ὀφέλλοι, [495

μή σε κακοῦ χειμῶνος ἀμηχανίη καταμάρψῃ

σὺν πενίη, λεπτῇ δὲ παχὺν πόδα χειρὶ πιέζῃς.

πολλὰ δ' ἀεργὸς ἀνήρ, κενεὴν ἐπὶ ἐλπίδα μίμνων,

χρηίζων βιότοιο, κακὰ προσελέξατο θυμῷ.

ἐλπὶς δ' οὐκ ἀγαθὴ κεχρημένον ἄνδρα κομίζει, [500

ἥμενον ἐν λέσχῃ, τῷ βίος ἄρκιος εἴη.

δείκνυε δὲ δμώεσσι θέρευς ἔτι μέσσου ἐόντος·

οὐκ αἰεὶ θέρος ἐσσεῖται, ποιεῖσθε καλιάς.

 

Μῆνα δὲ Ληναιῶνα, κάκ' ἤματα, βουδόρα πάντα,

τοῦτον ἀλεύασθαι, καὶ πηγάδας, αἵτ' ἐπὶ γαῖαν [505

πνεύσαντος Βορέαο δυσηλεγέες τελέθουσιν,

ὅστε διὰ Θρῄκης ἱπποτρόφου εὐρέι πόντῳ

ἐμπνεύσας ὤρινε· μέμυκε δὲ γαῖα καὶ ὕλη·

πολλὰς δὲ δρῦς ὑψικόμους ἐλάτας τε παχείας

οὔρεος ἐν βήσσῃς πιλνᾷ χθονὶ πουλυϐοτείρῃ [510

ἐμπίπτων, καὶ πᾶσα βοᾷ τότε νήριτος ὕλη.

θῆρες δὲ φρίσσουσ', οὐρὰς δ' ὑπὸ μέζε' ἔθεντο,

τῶν καὶ λάχνῃ δέρμα κατάσκιον· ἀλλά νυ καὶ τῶν

ψυχρὸς ἐὼν διάησι δασυστέρνων περ ἐόντων.

καί τε διὰ ῥινοῦ βοὸς ἔρχεται, οὐδέ μιν ἴσχει· [515

καί τε δι' αἶγα ἄησι τανύτριχα· πώεα δ' οὔ τι,

οὕνεκ' ἐπηεταναὶ τρίχες αὐτῶν, οὐ διάησιν

ἲς ἀνέμου Βορέου· τροχαλὸν δὲ γέροντα τίθησιν.

καὶ διὰ παρθενικῆς ἁπαλόχροος οὐ διάησιν,

ἥτε δόμων ἔντοσθε φίλῃ παρὰ μητέρι μίμνει [520

οὔ πω ἔργα ἰδυῖα πολυχρύσου Ἀφροδίτης·

εὖ τε λοεσσαμένη τέρενα χρόα καὶ λίπ' ἐλαίῳ

χρισαμένη μυχίη καταλέξεται ἔνδοθι οἴκου

ἤματι χειμερίῳ, ὅτ' ἀνόστεος ὃν πόδα τένδει

ἔν τ' ἀπύρῳ οἴκῳ καὶ ἤθεσι λευγαλέοισιν. [525

οὐδέ οἱ ἠέλιος δείκνυ νομὸν ὁρμηθῆναι·

ἀλλ' ἐπὶ κυανέων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλιν τε

στρωφᾶται, βράδιον δὲ Πανελλήνεσσι φαείνει.

καὶ τότε δὴ κεραοὶ καὶ νήκεροι ὑληκοῖται

λυγρὸν μυλιόωντες ἀνὰ δρία βησσήεντα [530

φεύγουσιν· καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο μέμηλεν,

ὡς σκέπα μαιόμενοι πυκινοὺς κευθμῶνας ἔχωσι

καὶ γλάφυ πετρῆεν· τότε δὴ τρίποδι βροτῷ ἶσοι,

οὗ τ' ἐπὶ νῶτα ἔαγε, κάρη δ' εἰς οὖδας ὁρᾶται,

τῷ ἴκελοι φοιτῶσιν, ἀλευόμενοι νίφα λευκήν. [535

 

Καὶ τότε ἕσσασθαι ἔρυμα χροός, ὥς σε κελεύω,

χλαῖνάν τε μαλακὴν καὶ τερμιόεντα χιτῶνα·

στήμονι δ' ἐν παύρῳ πολλὴν κρόκα μηρύσασθαι·

τὴν περιέσσασθαι, ἵνα τοι τρίχες ἀτρεμέωσι,

μηδ' ὀρθαὶ φρίσσωσιν ἀειρόμεναι κατὰ σῶμα. [540

ἀμφὶ δὲ ποσσὶ πέδιλα βοὸς ἶφι κταμένοιο

ἄρμενα δήσασθαι, πίλοις ἔντοσθε πυκάσσας.

πρωτογόνων δ' ἐρίφων, ὁπότ' ἂν κρύος ὥριον ἔλθῃ,

δέρματα συρράπτειν νεύρῳ βοός, ὄφρ' ἐπὶ νώτῳ

ὑετοῦ ἀμφιϐάλῃ ἀλέην· κεφαλῆφι δ' ὕπερθεν [545

πῖλον ἔχειν ἀσκητόν, ἵν' οὔατα μὴ καταδεύῃ·

ψυχρὴ γάρ τ' ἠὼς πέλεται Βορέαο πεσόντος

ἠώιος δ' ἐπὶ γαῖαν ἀπ' οὐρανοῦ ἀστερόεντος

ἀὴρ πυροφόρος τέταται μακάρων ἐπὶ ἔργοις·

ὅστε ἀρυσάμενος ποταμῶν ἄπο αἰεναόντων, [550

ὑψοῦ ὑπὲρ γαίης ἀρθεὶς ἀνέμοιο θυέλλῃ

ἄλλοτε μέν θ' ὕει ποτὶ ἕσπερον, ἄλλοτ' ἄησι

πυκνὰ Θρηικίου Βορέου νέφεα κλονέοντος.

τὸν φθάμενος ἔργον τελέσας οἶκόνδε νέεσθαι,

μή ποτέ σ' οὐρανόθεν σκοτόεν νέφος ἀμφικαλύψῃ, [555

χρῶτα δὲ μυδαλέον θήῃ κατά θ' εἵματα δεύσῃ.

ἀλλ' ὑπαλεύασθαι· μεὶς γὰρ χαλεπώτατος οὗτος,

χειμέριος, χαλεπὸς προϐάτοις, χαλεπὸς δ' ἀνθρώποις.

τῆμος τὤμισυ βουσίν, ἐπ' ἀνέρι δὲ πλέον εἴη

ἁρμαλιῆς· μακραὶ γὰρ ἐπίρροθοι εὐφρόναι εἰσίν. [560

ταῦτα φυλασσόμενος τετελεσμένον εἰς ἐνιαυτὸν

ἰσοῦσθαι νύκτας τε καὶ ἤματα, εἰσόκεν αὖτις

γῆ πάντων μήτηρ καρπὸν σύμμικτον ἐνείκῃ.

 

Εὖτ' ἂν δ' ἑξήκοντα μετὰ τροπὰς ἠελίοιο

χειμέρι' ἐκτελέσῃ Ζεὺς ἤματα, δή ῥα τότ' ἀστὴρ [565

Ἀρκτοῦρος προλιπὼν ἱερὸν ῥόον Ὠκεανοῖο

πρῶτον παμφαίνων ἐπιτέλλεται ἀκροκνέφαιος.

τὸν δὲ μέτ' ὀρθογόη Πανδιονὶς ὦρτο χελιδὼν

ἐς φάος ἀνθρώποις, ἔαρος νέον ἱσταμένοιο.

τὴν φθάμενος οἴνας περταμνέμεν· ὣς γὰρ ἄμεινον. [570

 

Ἀλλ' ὁπότ' ἂν φερέοικος ἀπὸ χθονὸς ἂμ φυτὰ βαίνῃ

Πληιάδας φεύγων, τότε δὴ σκάφος οὐκέτι οἰνέων·

ἀλλ' ἅρπας τε χαρασσέμεναι καὶ δμῶας ἐγείρειν·

φεύγειν δὲ σκιεροὺς θώκους καὶ ἐπ' ἠόα κοῖτον

ὥρῃ ἐν ἀμήτου, ὅτε τ' ἠέλιος χρόα κάρφει. [575

τημοῦτος σπεύδειν καὶ οἴκαδε καρπὸν ἀγινεῖν

ὄρθρου ἀνιστάμενος, ἵνα τοι βίος ἄρκιος εἴη.

ἠὼς γὰρ ἔργοιο τρίτην ἀπομείρεται αἶσαν,

ἠώς τοι προφέρει μὲν ὁδοῦ, προφέρει δὲ καὶ ἔργου,

ἠώς, ἥτε φανεῖσα πολέας ἐπέϐησε κελεύθου [580

ἀνθρώπους πολλοῖσί τ' ἐπὶ ζυγὰ βουσὶ τίθησιν.

 

Ἦμος δὲ σκόλυμός τ' ἀνθεῖ καὶ ἠχέτα τέττιξ

δενδρέῳ ἐφεζόμενος λιγυρὴν καταχεύετ' ἀοιδὴν

πυκνὸν ὑπὸ πτερύγων, θέρεος καματώδεος ὥρῃ,

τῆμος πιόταταί τ' αἶγες καὶ οἶνος ἄριστος, [585

μαχλόταται δὲ γυναῖκες, ἀφαυρότατοι δέ τοι ἄνδρες

εἰσίν, ἐπεὶ κεφαλὴν καὶ γούνατα Σείριος ἄζει,

αὐαλέος δέ τε χρὼς ὑπὸ καύματος· ἀλλὰ τότ' ἤδη

εἴη πετραίη τε σκιὴ καὶ βίϐλινος οἶνος,

μάζα τ' ἀμολγαίη γάλα τ' αἰγῶν σϐεννυμενάων, [590

καὶ βοὸς ὑλοφάγοιο κρέας μή πω τετοκυίης

πρωτογόνων τ' ἐρίφων· ἐπὶ δ' αἴθοπα πινέμεν οἶνον,

ἐν σκιῇ ἑζόμενον, κεκορημένον ἦτορ ἐδωδῆς,

ἀντίον ἀκραέος Ζεφύρου τρέψαντα πρόσωπα,

κρήνης τ' αἰενάου καὶ ἀπορρύτου, ἥτ' ἀθόλωτος, [595

τρὶς ὕδατος προχέειν, τὸ δὲ τέτρατον ἱέμεν οἴνου.

 

Δμωσὶ δ' ἐποτρύνειν Δημήτερος ἱερὸν ἀκτὴν

δινέμεν, εὖτ' ἂν πρῶτα φανῇ σθένος Ὠαρίωνος,

χώρῳ ἐν εὐαέι καὶ ἐυτροχάλῳ ἐν ἀλωῇ.

μέτρῳ δ' εὖ κομίσασθαι ἐν ἄγγεσιν· αὐτὰρ ἐπὴν δὴ [600

πάντα βίον κατάθηαι ἐπάρμενον ἔνδοθι οἴκου,

θῆτά τ' ἄοικον ποιεῖσθαι καὶ ἄτεκνον ἔριθον

δίζησθαι κέλομαι· χαλεπὴ δ' ὑπόπορτις ἔριθος·

καὶ κύνα καρχαρόδοντα κομεῖν, μὴ φείδεο σίτου,

μή ποτέ σ' ἡμερόκοιτος ἀνὴρ ἀπὸ χρήμαθ' ἕληται. [605

χόρτον δ' ἐσκομίσαι καὶ συρφετόν, ὄφρα τοι εἴη

βουσὶ καὶ ἡμιόνοισιν ἐπηετανόν. αὐτὰρ ἔπειτα

δμῶας ἀναψῦξαι φίλα γούνατα καὶ βόε λῦσαι.

 

Εὖτ' ἂν δ' Ὠαρίων καὶ Σείριος ἐς μέσον ἔλθῃ

οὐρανόν, Ἀρκτοῦρον δ' ἐσίδῃ ῥοδοδάκτυλος Ηώς, [610

ὦ Πέρση, τότε πάντας ἀποδρέπεν οἴκαδε βότρυς·

δεῖξαι δ' ἠελίῳ δέκα τ' ἤματα καὶ δέκα νύκτας,

πέντε δὲ συσκιάσαι, ἕκτῳ δ' εἰς ἄγγε' ἀφύσσαι

δῶρα Διωνύσου πολυγηθέος. αὐτὰρ ἐπὴν δὴ

Πληιάδες θ' Ὑάδες τε τό τε σθένος Ὠαρίωνος [615

δύνωσιν, τότ' ἔπειτ' ἀρότου μεμνημένος εἶναι

ὡραίου· πλειὼν δὲ κατὰ χθονὸς ἄρμενος εἶσιν.

 

Εἰ δέ σε ναυτιλίης δυσπεμφέλου ἵμερος αἱρεῖ,

εὖτ' ἂν Πληιάδες σθένος ὄϐριμον Ὠαρίωνος

φεύγουσαι πίπτωσιν ἐς ἠεροειδέα πόντον, [620

δὴ τότε παντοίων ἀνέμων θυίουσιν ἀῆται·

καὶ τότε μηκέτι νῆας ἔχειν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,

γῆν ἐργάζεσθαι μεμνημένος, ὥς σε κελεύω.

νῆα δ' ἐπ' ἠπείρου ἐρύσαι πυκάσαι τε λίθοισι

πάντοθεν, ὄφρ' ἴσχωσ' ἀνέμων μένος ὑγρὸν ἀέντων, [625

χείμαρον ἐξερύσας, ἵνα μὴ πύθῃ Διὸς ὄμϐρος.

ὅπλα δ' ἐπάρμενα πάντα τεῷ ἐγκάτθεο οἴκῳ

εὐκόσμως στολίσας νηὸς πτερὰ ποντοπόροιο·

πηδάλιον δ' ἐυεργὲς ὑπὲρ καπνοῦ κρεμάσασθαι.

αὐτὸς δ' ὡραῖον μίμνειν πλόον, εἰσόκεν ἔλθῃ· [630

καὶ τότε νῆα θοὴν ἅλαδ' ἑλκέμεν, ἐν δέ τε φόρτον

ἄρμενον ἐντύνασθαι, ἵν' οἴκαδε κέρδος ἄρηαι,

ὥς περ ἐμός τε πατὴρ καὶ σός, μέγα νήπιε Πέρσῃ,

πλωίζεσκ' ἐν νηυσί, βίου κεχρημένος ἐσθλοῦ·

ὅς ποτε καὶ τῇδ' ἦλθε, πολὺν διὰ πόντον ἀνύσσας, [635

Κύμην Αἰολίδα προλιπών, ἐν νηὶ μελαίνῃ·

οὐκ ἄφενος φεύγων οὐδὲ πλοῦτόν τε καὶ ὄλϐον,

ἀλλὰ κακὴν πενίην, τὴν Ζεὺς ἄνδρεσσι δίδωσιν·

νάσσατο δ' ἄγχ' Ἑλικῶνος ὀιζυρῇ ἐνὶ κώμῃ,

Ἄσκρῃ, χεῖμα κακῇ, θέρει ἀργαλέῃ, οὐδέ ποτ' ἐσθλῇ. [640

τύνη δ', ὦ Πέρση, ἔργων μεμνημένος εἶναι

ὡραίων πάντων, περὶ ναυτιλίης δὲ μάλιστα.

νῆ' ὀλίγην αἰνεῖν, μεγάλῃ δ' ἐνὶ φορτία θέσθαι.

μείζων μὲν φόρτος, μεῖζον δ' ἐπὶ κέρδεϊ κέρδος

ἔσσεται, εἴ κ' ἄνεμοί γε κακὰς ἀπέχωσιν ἀήτας. [645

 

Εὖτ' ἂν ἐπ' ἐμπορίην τρέψας ἀεσίφρονα θυμὸν

βούληαι χρέα τε προφυγεῖν καὶ λιμὸν ἀτερπέα,

δείξω δή τοι μέτρα πολυφλοίσϐοιο θαλάσσης,

οὔτε τι ναυτιλίης σεσοφισμένος οὔτε τι νηῶν.

οὐ γάρ πώ ποτε νηί γ' ἐπέπλων εὐρέα πόντον, [650

εἰ μὴ ἐς Εὔϐοιαν ἐξ Αὐλίδος, ᾗ ποτ' Ἀχαιοὶ

μείναντες χειμῶνα πολὺν σὺν λαὸν ἄγειραν

Ἑλλάδος ἐξ ἱερῆς Τροίην ἐς καλλιγύναικα.

ἔνθα δ' ἐγὼν ἐπ' ἄεθλα δαΐφρονος Ἀμφιδάμαντος

Χαλκίδα τ' εἲς ἐπέρησα· τὰ δὲ προπεφραδμένα πολλὰ [655

ἄεθλ' ἔθεσαν παῖδες μεγαλήτορος· ἔνθα μέ φημι

ὕμνῳ νικήσαντα φέρειν τρίποδ' ὠτώεντα.

τὸν μὲν ἐγὼ Μούσῃς Ἑλικωνιάδεσσ' ἀνέθηκα,

ἔνθα με τὸ πρῶτον λιγυρῆς ἐπέϐησαν ἀοιδῆς.

τόσσον τοι νηῶν γε πεπείρημαι πολυγόμφων· [660

ἀλλὰ καὶ ὣς ἐρέω Ζηνὸς νόον αἰγιόχοιο·

Μοῦσαι γάρ μ' ἐδίδαξαν ἀθέσφατον ὕμνον ἀείδειν.

 

Ἤματα πεντήκοντα μετὰ τροπὰς ἠελίοιο,

ἐς τέλος ἐλθόντος θέρεος καματώδεος ὥρης,

ὡραῖος πέλεται θνητοῖς πλόος· οὔτε κε νῆα [665

καυάξαις οὔτ' ἄνδρας ἀποφθείσειε θάλασσα,

εἰ δὴ μὴ πρόφρων γε Ποσειδάων ἐνοσίχθων

ἢ Ζεὺς ἀθανάτων βασιλεὺς ἐθέλῃσιν ὀλέσσαι·

ἐν τοῖς γὰρ τέλος ἐστὶν ὁμῶς ἀγαθῶν τε κακῶν τε.

τῆμος δ' εὐκρινέες τ' αὖραι καὶ πόντος ἀπήμων· [670

εὔκηλος τότε νῆα θοὴν ἀνέμοισι πιθήσας

ἑλκέμεν ἐς πόντον φόρτον τ' ἐς πάντα τίθεσθαι,

σπεύδειν δ' ὅττι τάχιστα πάλιν οἶκόνδε νέεσθαι·

μηδὲ μένειν οἶνόν τε νέον καὶ ὀπωρινὸν ὄμϐρον

καὶ χειμῶν' ἐπιόντα Νότοιό τε δεινὰς ἀήτας, [675

ὅστ' ὤρινε θάλασσαν ὁμαρτήσας Διὸς ὄμϐρῳ

πολλῷ ὀπωρινῷ, χαλεπὸν δέ τε πόντον ἔθηκεν.

ἄλλος δ' εἰαρινὸς πέλεται πλόος ἀνθρώποισιν·

ἦμος δὴ τὸ πρῶτον, ὅσον τ' ἐπιϐᾶσα κορώνη

ἴχνος ἐποίησεν, τόσσον πέταλ' ἀνδρὶ φανείῃ [680

ἐν κράδῃ ἀκροτάτῃ, τότε δ' ἄμϐατός ἐστι θάλασσα·

εἰαρινὸς δ' οὗτος πέλεται πλόος. οὔ μιν ἔγωγε

αἴνημ'· οὐ γὰρ ἐμῷ θυμῷ κεχαρισμένος ἐστίν·

ἁρπακτός· χαλεπῶς κε φύγοις κακόν· ἀλλά νυ καὶ τὰ

ἄνθρωποι ῥέζουσιν ἀιδρείῃσι νόοιο· [685

χρήματα γὰρ ψυχὴ πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν.

δεινὸν δ' ἐστὶ θανεῖν μετὰ κύμασιν. ἀλλά σ' ἄνωγα

φράζεσθαι τάδε πάντα μετὰ φρεσίν, ὡς ἀγορεύω.

μηδ' ἐν νηυσὶν ἅπαντα βίον κοΐλῃσι τίθεσθαι·

ἀλλὰ πλέω λείπειν, τὰ δὲ μείονα φορτίζεσθαι. [690

δεινὸν γὰρ πόντου μετὰ κύμασι πήματι κύρσαι.

δεινὸν δ', εἴ κ' ἐπ' ἄμαξαν ὑπέρϐιον ἄχθος ἀείρας

ἄξονα. καυάξαις καὶ φορτία μαυρωθείη.

μέτρα φυλάσσεσθαι· καιρὸς δ' ἐπὶ πᾶσιν ἄριστος.

 

Ὡραῖος δὲ γυναῖκα τεὸν ποτὶ οἶκον ἄγεσθαι, [695

μήτε τριηκόντων ἐτέων μάλα πόλλ' ἀπολείπων

μήτ' ἐπιθεὶς μάλα πολλά· γάμος δέ τοι ὥριος οὗτος·

ἡ δὲ γυνὴ τέτορ' ἡϐώοι, πέμπτῳ δὲ γαμοῖτο.

παρθενικὴν δὲ γαμεῖν, ὥς κ' ἤθεα κεδνὰ διδάξῃς.

τὴν δὲ μάλιστα γαμεῖν, ἥ τις σέθεν ἐγγύθι ναίει, [700

πάντα μάλ' ἀμφιιδών, μὴ γείτοσι χάρματα γήμῃς.

οὐ μὲν γάρ τι γυναικὸς ἀνὴρ ληίζετ' ἄμεινον

τῆς ἀγαθῆς, τῆς δ' αὖτε κακῆς οὐ ῥίγιον ἄλλο,

δειπνολόχης· ἥτ' ἄνδρα καὶ ἴφθιμόν περ ἐόντα

εὕει ἄτερ δαλοῖο καὶ ὠμῷ γήραϊ δῶκεν. [705

εὖ δ' ὄπιν ἀθανάτων μακάρων πεφυλαγμένος εἶναι.

μηδὲ κασιγνήτῳ ἶσον ποιεῖσθαι ἑταῖρον·

εἰ δέ κε ποιήσῃς, μή μιν πρότερος κακὸν ἔρξῃς.

μηδὲ ψεύδεσθαι γλώσσης χάριν· εἰ δὲ σέ γ' ἄρχῃ

ἤ τι ἔπος εἰπὼν ἀποθύμιον ἠὲ καὶ ἔρξας, [710

δὶς τόσα τίνυσθαι μεμνημένος· εἰ δὲ σέ γ' αὖτις

ἡγῆτ' ἐς φιλότητα, δίκην δ' ἐθέλῃσι παρασχεῖν,

δέξασθαι· δειλός τοι ἀνὴρ φίλον ἄλλοτε ἄλλον

ποιεῖται, σὲ δὲ μή τι νόον κατελεγχέτω εἶδος.

μηδὲ πολύξεινον μηδ' ἄξεινον καλέεσθαι, [715

μηδὲ κακῶν ἕταρον μηδ' ἐσθλῶν νεικεστῆρα.

μηδέ ποτ' οὐλομένην πενίην θυμοφθόρον ἀνδρὶ

τέτλαθ' ὀνειδίζειν, μακάρων δόσιν αἰὲν ἐόντων.

γλώσσης τοι θησαυρὸς ἐν ἀνθρώποισιν ἄριστος

φειδωλῆς, πλείστη δὲ χάρις κατὰ μέτρον ἰούσης. [720

εἰ δὲ κακὸν εἴποις, τάχα κ' αὐτὸς μεῖζον ἀκούσαις.

μηδὲ πολυξείνου δαιτὸς δυσπέμφελος εἶναι

ἐκ κοινοῦ· πλείστη δὲ χάρις, δαπάνη τ' ὀλιγίστη.

μηδέ ποτ' ἐξ ἠοῦς Διὶ λειϐέμεν αἴθοπα οἶνον

χερσὶν ἀνίπτοισιν μηδ' ἄλλοις ἀθανάτοισιν· [725

οὐ γὰρ τοί γε κλύουσιν, ἀποπτύουσι δέ τ' ἀράς.

μηδ' ἄντ' ἠελίου τετραμμένος ὀρθὸς ὀμιχεῖν·

αὐτὰρ ἐπεί κε δύῃ, μεμνημένος, ἔς τ' ἀνιόντα·

μήτ' ἐν ὁδῷ μήτ' ἐκτὸς ὁδοῦ προϐάδην οὐρήσῃς

μηδ' ἀπογυμνωθείς· μακάρων τοι νύκτες ἔασιν· [730

ἑζόμενος δ' ὅ γε θεῖος ἀνήρ, πεπνυμένα εἰδώς,

ἢ ὅ γε πρὸς τοῖχον πελάσας ἐυερκέος αὐλῆς.

μηδ' αἰδοῖα γονῇ πεπαλαγμένος ἔνδοθι οἴκου

ἱστίῃ ἐμπελαδὸν παραφαινέμεν, ἀλλ' ἀλέασθαι.

μηδ' ἀπὸ δυσφήμοιο τάφου ἀπονοστήσαντα [735

σπερμαίνειν γενεήν, ἀλλ' ἀθανάτων ἀπὸ δαιτός.

μηδέ ποτ' αἰενάων ποταμῶν καλλίρροον ὕδωρ

ποσσὶ περᾶν, πρίν γ' εὔξῃ ἰδὼν ἐς καλὰ ῥέεθρα,

χεῖρας νιψάμενος πολυηράτῳ ὕδατι λευκῷ.

ὃς ποταμὸν διαϐῇ κακότητ' ἰδὲ χεῖρας ἄνιπτος, [740

τῷ δὲ θεοὶ νεμεσῶσι καὶ ἄλγεα δῶκαν ὀπίσσω.

μηδ' ἀπὸ πεντόζοιο θεῶν ἐν δαιτὶ θαλείῃ

αὖον ἀπὸ χλωροῦ τάμνειν αἴθωνι σιδήρῳ.

μηδέ ποτ' οἰνοχόην τιθέμεν κρητῆρος ὕπερθε

πινόντων· ὀλοὴ γὰρ ἐπ' αὐτῷ μοῖρα τέτυκται. [745

μηδὲ δόμον ποιῶν ἀνεπίξεστον καταλείπειν,

μή τοι ἐφεζομένη κρώξῃ λακέρυζα κορώνη.

μηδ' ἀπὸ χυτροπόδων ἀνεπιρρέκτων ἀνελόντα

ἔσθειν μηδὲ λόεσθαι· ἐπεὶ καὶ τοῖς ἔνι ποινή.

μηδ' ἐπ' ἀκινήτοισι καθιζέμεν, οὐ γὰρ ἄμεινον, [750

παῖδα δυωδεκαταῖον, ὅτ' ἀνέρ' ἀνήνορα ποιεῖ,

μηδὲ δυωδεκάμηνον· ἴσον καὶ τοῦτο τέτυκται.

μηδὲ γυναικείῳ λουτρῷ χρόα φαιδρύνεσθαι

ἀνέρα· λευγαλέη γὰρ ἐπὶ χρόνον ἔστ' ἐπὶ καὶ τῷ

ποινή. μηδ' ἱεροῖσιν ἐπ' αἰθομένοισι κυρήσας [755

μωμεύειν ἀίδηλα· θεός νύ τι καὶ τὰ νεμεσσᾷ.

μηδέ ποτ' ἐν προχοῇς ποταμῶν ἅλαδε προρεόντων

μηδ' ἐπὶ κρηνάων οὐρεῖν, μάλα δ' ἐξαλέασθαι·

μηδ' ἐναποψύχειν· τὸ γὰρ οὔ τοι λώιόν ἐστιν.

ὧδ' ἔρδειν· δεινὴν δὲ βροτῶν ὑπαλεύεο φήμην. [760

φήμη γάρ τε κακὴ πέλεται, κούφη μὲν ἀεῖραι

ῥεῖα μάλ', ἀργαλέη δὲ φέρειν, χαλεπὴ δ' ἀποθέσθαι.

φήμη δ' οὔτις πάμπαν ἀπόλλυται, ἥν τινα πολλοὶ

λαοὶ φημίξωσι· θεός νύ τίς ἐστι καὶ αὐτή.

 

Ἤματα δ' ἐκ Διόθεν πεφυλαγμένος εὖ κατὰ μοῖραν [765

πεφραδέμεν δμώεσσι· τριηκάδα μηνὸς ἀρίστην

ἔργα τ' ἐποπτεύειν ἠδ' ἁρμαλιὴν δατέασθαι.

 

Αἵδε γὰρ ἡμέραι εἰσὶ Διὸς πάρα μητιόεντος, [769

εὖτ' ἂν ἀληθείην λαοὶ κρίνοντες ἄγωσιν. [768

Πρῶτον ἔνη τετράς τε καὶ ἑϐδόμη ἱερὸν ἦμαρ· [770

τῇ γὰρ Ἀπόλλωνα χρυσάορα γείνατο Λητώ·

ὀγδοάτη δ' ἐνάτη τε, δύω γε μὲν ἤματα μηνὸς

ἔξοχ' ἀεξομένοιο βροτήσια ἔργα πένεσθαι·

ἑνδεκάτη δὲ δυωδεκάτη τ', ἄμφω γε μὲν ἐσθλαί,

ἠμὲν ὄις πείκειν ἠδ' εὔφρονα καρπὸν ἀμᾶσθαι· [775

ἡ δὲ δυωδεκάτη τῆς ἑνδεκάτης μέγ' ἀμείνων·

τῇ γάρ τοι νῇ νήματ' ἀερσιπότητος ἀράχνης

ἤματος ἐκ πλείου, ὅτε ἴδρις σωρὸν ἀμᾶται·

τῇ δ' ἱστὸν στήσαιτο γυνὴ προϐάλοιτό τε ἔργον.

 

Μηνὸς δ' ἱσταμένου τρισκαιδεκάτην ἀλέασθαι [780

σπέρματος ἄρξασθαι· φυτὰ δ' ἐνθρέψασθαι ἀρίστη.

ἕκτη δ' ἡ μέσση μάλ' ἀσύμφορός ἐστι φυτοῖσιν,

ἀνδρογόνος δ' ἀγαθή· κούρῃ δ' οὐ σύμφορός ἐστιν,

οὔτε γενέσθαι πρῶτ' οὔτ' ἂρ γάμου ἀντιϐολῆσαι.

οὐδὲ μὲν ἡ πρώτη ἕκτη κούρῃ γε γενέσθαι [785

ἄρμενος, ἀλλ' ἐρίφους τάμνειν καὶ πώεα μήλων

σηκόν τ' ἀμφιϐαλεῖν ποιμνήιον ἤπιον ἦμαρ·

ἐσθλὴ δ' ἀνδρογόνος· φιλέοι δ' ὅ γε κέρτομα βάζειν

ψεύδεά θ' αἱμυλίους τε λόγους κρυφίους τ' ὀαρισμούς.

 

Μηνὸς δ' ὀγδοάτῃ κάπρον καὶ βοῦν ἐρίμυκον [790

ταμνέμεν, οὐρῆας δὲ δυωδεκάτῃ ταλαεργούς.

 

Εἰκάδι δ' ἐν μεγάλῃ, πλέῳ ἤματι, ἵστορα φῶτα

γείνασθαι· μάλα γάρ τε νόον πεπυκασμένος ἐστίν.

 

Ἐσθλὴ δ' ἀνδρογόνος δεκάτη, κούρῃ δέ τε τετρὰς

μέσση· τῇ δέ τε μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς [795

καὶ κύνα καρχαρόδοντα καὶ οὐρῆας ταλαεργοὺς

πρηΰνειν ἐπὶ χεῖρα τιθείς. πεφύλαξο δὲ θυμῷ

τετράδ' ἀλεύασθαι φθίνοντός θ' ἱσταμένου τε

ἄλγε' ἃ θυμϐορεῖ μάλα γὰρ τετελεσμένον ἦμαρ.

 

Ἐν δὲ τετάρτῃ μηνὸς ἄγεσθαι οἶκον ἄκοιτιν [800

οἰωνοὺς κρίνας, οἳ ἐπ' ἔργματι τούτῳ ἄριστοι.

 

Πέμπτας δ' ἐξαλέασθαι, ἐπεὶ χαλεπαί τε καὶ αἰναί·

ἐν πέμπτῃ γάρ φασιν Ἐρινύας ἀμφιπολεύειν

Ὅρκον γεινόμενον, τὸν Ἔρις τέκε πῆμ' ἐπιόρκοις.

 

Μέσσῃ δ' ἑϐδομάτῃ Δημήτερος ἱερὸν ἀκτὴν [805

εὖ μάλ' ὀπιπεύοντα ἐυτροχάλῳ ἐν ἀλωῇ

βαλλέμεν, ὑλοτόμον τε ταμεῖν θαλαμήια δοῦρα

νήιά τε ξύλα πολλά, τά τ' ἄρμενα νηυσὶ πέλονται.

τετράδι δ' ἄρχεσθαι νῆας πήγνυσθαι ἀραιάς.

 

Εἰνὰς δ' ἡ μέσση ἐπὶ δείελα λώιον ἦμαρ, [810

πρωτίστη δ' εἰνὰς παναπήμων ἀνθρώποισιν·

ἐσθλὴ μὲν γάρ θ' ἥ γε φυτευέμεν ἠδὲ γενέσθαι

ἀνέρι τ' ἠδὲ γυναικί· καὶ οὔποτε πάγκακον ἦμαρ.

 

Παῦροι δ' αὖτε ἴσασι τρισεινάδα μηνὸς ἀρίστην

ἄρξασθαί τε πίθου καὶ ἐπὶ ζυγὸν αὐχένι θεῖναι [815

βουσὶ καὶ ἡμιόνοισι καὶ ἵπποις ὠκυπόδεσσι,

νῆα πολυκλήιδα θοὴν εἰς οἴνοπα πόντον

εἰρύμεναι· παῦροι δέ τ' ἀληθέα κικλῄσκουσιν.

 

Τετράδι δ' οἶγε πίθον· περὶ πάντων ἱερὸν ἦμαρ

μέσση· παῦροι δ' αὖτε μετ' εἰκάδα μηνὸς ἀρίστην [820

ἠοῦς γιγνομένης· ἐπὶ δείελα δ' ἐστὶ χερείων.

 

Αἵδε μὲν ἡμέραι εἰσιν ἐπιχθονίοις μέγ' ὄνειαρ,

αἱ δ' ἄλλαι μετάδουποι, ἀκήριοι, οὔ τι φέρουσαι.

ἄλλος δ' ἀλλοίην αἰνεῖ, παῦροι δὲ ἴσασιν.

ἄλλοτε μητρυιὴ πέλει ἡμέρη, ἄλλοτε μήτηρ. [825

τάων εὐδαίμων τε καὶ ὄλϐιος, ὃς τάδε πάντα

εἰδὼς ἐργάζηται ἀναίτιος ἀθανάτοισιν,

ὄρνιθας κρίνων καὶ ὑπερϐασίας ἀλεείνων.


Aerius, 2003