Homeric Hymnes


Anonymous

Source: Perseus (ed. Hugh G. Evelyn-White)

For watching this Ancient Greek text you need Arial Unicode MS font

Arial Unicode MS


1. Εἲς Διώνυσον

2. Εἲς Δημήτραν

3. Εἲς  ̓Απόλλωνα [Δήλιον]

3b. [Εἲς  ̓Απόλλωνα Πύθιον]

4. Εἲς  ̔Ερμη̂ν

5. Εἲς  ̓Αφροδίτην

6. Εἲς  ̓Αφροδίτην

7. Εἲς Διώνυσον

8. Εἲς  ̓́Αρεα

9. Εἲς  ̓́Αρτεμιν

10. Εἲς  ̓Αφροδίτην

11. Εἲς  ̓Αθήναν

12. Εἲς  ̔́Ηραν

13. Εἲς  ̓Ασκληπιόν

14. Εἲς Διοσκούρους

15. Εἲς  ̔́Ηλιον

16. Εἲς  ̔Ηρακλέα Λεοντόθυμον

17. Εἲς Μητέρα Θεω̂ν

18. Εἲς  ̔Ερμη̂ν

19. Εἲς Πα̂να

20. Εἲς  ̔́Ηφαιστον

21. Εἲς Μούσας Καὶ  ̓Απόλλωνα

22. Εἲς Ποσειδω̂να

23. Εἲς  ̓Απόλλωνα

24. Εἲς  ̔́Υπατον Κρονίδην

25. Εἲς  ̔Εστίαν

26. Εἲς Διόνυσον

27. Εἲς  ̓́Αρτεμιν

28. Εἲς  ̓Αθήναν

29. Εἲς  ̔Εστίαν

30. Εἲς Γη̂ν Μητέρα Πάντων

31. Εἲς Δημήτραν

32. Εἲς Σελήνην

33. Εἲς Διοσκούρους

 


Εἲς Διώνυσον

... οἳ μὲν γὰρ Δρακάνῳ* σ', οἳ δ'  ̓Ικάρῳ ἠνεμοέσσῃ
φάσ', οἳ δ' ἐν Νάξῳ*, δι̂ον γένος, εἰραφιω̂τα*,
οἳ δέ σ' ἐπ'  ̓Αλφειῳ̂* ποταμῳ̂ βαθυδινήεντι
κυσαμένην Σεμέλην τεκέειν Διὶ τερπικεραύνῳ*:
 
5
ἄλλοι δ' ἐν Θήβῃσιν, ἄναξ, σε λέγουσι γενέσθαι,
ψευδόμενοι: σὲ δ' ἔτικτε πατὴρ ἀνδρω̂ν τε θεω̂ν τε
πολλὸν ἀπ' ἀνθρώπων, κρύπτων* λευκώλενον  ̔́Ηρην.
ἔστι δέ τις Νύση*, ὕπατον ὄρος*, ἀνθέον ὕλῃ,
τηλου̂ Φοινίκης, σχεδὸν Αἰγύπτοιο ῥοάων,
 
10
... καί οἱ ἀναστήσουσιν ἀγάλματα πόλλ' ἐνὶ νηοι̂ς.
ὣς δὲ τὰ μὲν τρία, σοὶ πάντως τριετηρίσιν* αἰεὶ
ἄνθρωποι ῥέξουσι τεληέσσας ἑκατόμβας.
 

    ἠ̂ καὶ κυανέῃσιν ἐπ' ὀφρύσι νευ̂σε Κρονίων:
ἀμβρόσιαι δ' ἄρα χαι̂ται ἐπερρώσαντο ἄνακτος
 

15
κρατὸς ἀπ' ἀθανάτοιο: μέγαν δ' ἐλέλιξεν  ̓́Ολυμπον.
ὣς εἰπὼν ἐπένευσε καρήατι μητίετα Ζεύς.
 

    ἵληθ', εἰραφιω̂τα, γυναιμανές: οἱ δέ σ' ἀοιδοὶ
ᾄδομεν ἀρχόμενοι λήγοντές τ': οὐδέ πῃ ἔστι
σει̂' ἐπιληθομένῳ ἱερη̂ς μεμνη̂σθαι ἀοιδη̂ς.
 

20
καὶ σὺ μὲν οὕτω χαι̂ρε, Διώνυσ' εἰραφιω̂τα,
σὺν μητρὶ Σεμέλῃ, ἥν περ καλέουσι Θυώνην.
 

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 5: ἐΝ Θ́ηβῃσιν
line 10: οἱ
line 10: ἀΓάλματα
line 11: ὠς δὲ τάμεν
line 13 (general note)
line 17: ἴληθ̓
line 17: Γυναιμανές
line 18: λ́ηγοντές τ̓
line 19 (general note)
line 21 (general note)

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [ FIRST CENTURY B.C.]
* [ FIRST CENTURY B.C.]
* [ FIRST CENTURY B.C.]
* [HYMN TO DIONYSUS]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO DIONYSUS]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO DIONYSUS]
* [HYMN TO DIONYSUS]
* [HYMN TO SELENE]
 

Εἲς Δημήτραν

    Δήμητρ' ἠύκομον, σεμνὴν θεόν*, ἄρχομ' ἀείδειν,
αὐτὴν ἠδὲ θύγατρα τανύσφυρον, ἣν  ̓Αιδωνεὺς
ἥρπαξεν, δω̂κεν δὲ βαρύκτυπος εὐρύοπα Ζεύς,
νόσφιν Δήμητρος χρυσαόρου*, ἀγλαοκάρπου,
 

5
παίζουσαν κούρῃσι σὺν  ̓Ωκεανου̂ βαθυκόλποις*
ἄνθεά τ' αἰνυμένην, ῥόδα καὶ κρόκον ἠδ' ἴα* καλὰ
λειμω̂ν' ἂμ μαλακὸν καὶ ἀγαλλίδας ἠδ' ὑάκινθον*
νάρκισσόν θ', ὃν φυ̂σε δόλον* καλυκώπιδι* κούρῃ
Γαι̂α Διὸς βουλῃ̂σι χαριζομένη Πολυδέκτῃ,
 
10
θαυμαστὸν γανόωντα: σέβας τό γε πα̂σιν ἰδέσθαι
ἀθανάτοις τε θεοι̂ς ἠδὲ θνητοι̂ς ἀνθρώποις:
του̂ καὶ ἀπὸ ῥίζης ἑκατὸν κάρα* ἐξεπεφύκει:
κὠ̂ζ' ἥδιστ' ὀδμή, πα̂ς τ' οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν
γαι̂ά τε πα̂σ' ἐγελάσσε καὶ ἁλμυρὸν οἰ̂δμα θαλάσσης.
 
15
ἣ δ' ἄρα θαμβήσασ' ὠρέξατο χερσὶν ἅμ' ἄμφω*
καλὸν ἄθυρμα λαβει̂ν: χάνε* δὲ χθὼν εὐρυάγυια*
Νύσιον* ἂμ πεδίον, τῃ̂ ὄρουσεν ἄναξ* Πολυδέγμων
ἵπποις ἀθανάτοισι, Κρόνου πολυώνυμος υἱός.
 

    ἁρπάξας δ' ἀέκουσαν ἐπὶ χρυσέοισιν* ὄχοισιν*
 

20
ἠ̂γ' ὀλοφυρομένην: ἰάχησε* δ' ἄρ' ὄρθια φωνῃ̂,
κεκλομένη πατέρα Κρονίδην ὕπατον καὶ ἄριστον*.
οὐδέ τις ἀθανάτων οὐδὲ θνητω̂ν ἀνθρώπων
ἤκουσεν φωνη̂ς, οὐδ' ἀγλαόκαρποι ἐλαι̂αι*
εἰ μὴ Περσαίου* θυγάτηρ ἀταλὰ φρονέουσα*
 
25
ἄιεν ἐξ ἄντρου*,  ̔Εκάτη λιπαροκρήδεμνος,
 ̓Ηέλιός τε ἄναξ,  ̔Υπερίονος ἀγλαὸς υἱός,
κούρης κεκλομένης πατέρα Κρονίδην: ὃ δὲ νόσφιν
ἡ̂στο θεω̂ν ἀπάνευθε πολυλλίστῳ ἐνὶ νηῳ̂,
δέγμενος* ἱερὰ καλὰ παρὰ θνητω̂ν ἀνθρώπων.
 
30
τὴν δ' ἀεκαζομένην ἠ̂γεν Διὸς ἐννεσίῃσι
πατροκασίγνητος, Πολυσημάντωρ Πολυδέγμων,
ἵπποις ἀθανάτοισι, Κρόνου πολυώνυμος υἱός.
 

    ὄφρα μὲν οὐ̂ν γαι̂άν τε καὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα
λευ̂σσε θεὰ καὶ πόντον ἀγάρροον ἰχθυόεντα
 

35
αὐγάς τ' ἠελίου, ἔτι δ' ἤλπετο μητέρα* κεδνὴν
ὄψεσθαι καὶ φυ̂λα* θεω̂ν αἰειγενετάων,
τόφρα οἱ ἐλπὶς ἔθελγε* μέγαν* νόον ἀχνυμένης περ:
... ἤχησαν δ' ὀρέων κορυφαὶ καὶ βένθεα πόντου
φωνῃ̂ ὑπ' ἀθανάτῃ: τη̂ς δ' ἔκλυε πότνια μήτηρ.

40

    ὀξὺ δέ μιν κραδίην ἄχος ἔλλαβεν, ἀμφὶ* δὲ χαίταις*
ἀμβροσίαις κρήδεμνα δαί̈ζετο χερσὶ φίλῃσι,
κυάνεον δὲ κάλυμμα* κατ' ἀμφοτέρων βάλετ' ὤμων,
σεύατο δ' ὥστ' οἰωνός, ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρὴν
μαιομένη: τῃ̂ δ' οὔτις ἐτήτυμα μυθήσασθαι
 

45
ἤθελεν οὔτε θεω̂ν οὔτε θνητω̂ν ἀνθρώπων,
οὔτ' οἰωνω̂ν* τις τῃ̂ ἐτήτυμος ἄγγελος ἠ̂λθεν.
ἐννη̂μαρ μὲν ἔπειτα κατὰ χθόνα πότνια+ Δηὼ
στρωφα̂τ' αἰθομένας* δαί̈δας μετὰ χερσὶν ἔχουσα*,
οὐδέ** ποτ' ἀμβροσίης καὶ νέκταρος ἡδυπότοιο
 
50
πάσσατ' ἀκηχεμένη, οὐδὲ χρόα βάλλετο* λουτροι̂ς.
ἀλλ' ὅτε δὴ δεκάτη οἱ ἐπήλυθε φαινολὶς ἠώς,
ἤντετό οἱ  ̔Εκάτη, σέλας* ἐν χείρεσσιν ἔχουσα
καί ῥά οἱ ἀγγελέουσα ἔπος φάτο φώνησέν τε:
 

    πότνια Δημήτηρ, ὡρηφόρε*, ἀγλαόδωρε,
 

55
τίς θεω̂ν οὐρανίων* ἠὲ θνητω̂ν ἀνθρώπων
ἥρπασε Περσεφόνην καὶ σὸν φίλον ἤκαχε θυμόν;
φωνη̂ς γὰρ ἤκουσ', ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοι̂σιν,
ὅστις ἔην: σοὶ δ' ὠ̂κα* λέγω* νημερτέα πάντα.
 

    ὣς ἄρ' ἔφη  ̔Εκάτη: τὴν δ' οὐκ ἠμείβετο μύθῳ
 

60
 ̔Ρείης ἠυκόμου θυγάτηρ, ἀλλ' ὠ̂κα σὺν αὐτῃ̂
ἤιξ' αἰθομένας δαί̈δας μετὰ χερσὶν ἔχουσα.
 ̓Ηέλιον δ' ἵκοντο, θεω̂ν σκοπὸν ἠδὲ καὶ ἀνδρω̂ν,
στὰν* δ' ἵππων προπάροιθε καὶ εἴρετο δι̂α θεάων:
 

    ἠέλι', αἴδεσσαί με θεὰν σύ περ, εἴ ποτε δή σευ
 

65
ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ κραδίην καὶ θυμὸν ἴηνα:
κούρην+ τὴν ἔτεκον*, γλυκερὸν θάλος, εἴδεϊ κυδρήν,
τη̂ς ἀδινὴν+ ὄπ'+ ἄκουσα+ δι' αἰθέρος* ἀτρυγέτοιο*
ὥστε βιαζομένης, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοι̂σιν.
ἀλλά, σὺ γὰρ δὴ πα̂σαν ἐπὶ χθόνα καὶ κατὰ πόντον
 
70
αἰθέρος ἐκ δίης καταδέρκεαι ἀκτίνεσσι*,
νημερτέως μοι ἔνισπε φίλον τέκος, εἴ που ὄπωπας,
ὅστις νόσφιν ἐμει̂ο λαβὼν ἀέκουσαν ἀνάγκῃ
οἴχεται ἠὲ θεω̂ν ἢ καὶ θνητω̂ν ἀνθρώπων.
 

    ὣς φάτο: τὴν δ'  ̔Υπεριονίδης ἠμείβετο μύθῳ:
 

75
 ̔Ρείης ἠυκόμου θύγατερ, Δήμητερ ἄνασσα,
εἰδήσεις: δὴ γὰρ μέγα* σ' ἅζομαι* ἠδ' ἐλεαίρω
ἀχνυμένην περὶ παιδὶ τανυσφύρῳ: οὐδέ τις ἄλλος
αἴτιος ἀθανάτων, εἰ μὴ νεφεληγερέτα Ζεύς,
ὅς μιν ἔδωκ'  ̓Αίδῃ θαλερὴν κεκλη̂σθαι ἄκοιτιν
 
80
αὐτοκασιγνήτῳ: ὃ δ' ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα
ἁρπάξας ἵπποισιν ἄγεν μεγάλα ἰάχουσαν.
ἀλλά, θεά, κατάπαυε μέγαν γόον: οὐδέ τί σε χρὴ
μὰψ αὔτως ἄπλητον ἔχειν χόλον*: οὔ τοι ἀεικὴς
γαμβρὸς ἐν ἀθανάτοις Πολυσημάντωρ  ̓Αιδωνεύς,
 
85
αὐτοκασίγνητος καὶ ὁμόσπορος: ἀμφὶ δὲ τιμὴν
ἔλλαχεν ὡς τὰ πρω̂τα διάτριχα δασμὸς ἐτύχθη,
τοι̂ς* μεταναιετάειν, τω̂ν ἔλλαχε κοίρανος εἰ̂ναι.
 

    ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο: τοὶ δ' ὑπ' ὀμοκλη̂ς
ῥίμφα φέρον θοὸν ἅρμα τανύπτεροι* ὥστ' οἰωνοί*.
 

90
Τὴν δ' ἄχος αἰνότερον καὶ κύντερον* ἵκετο θυμόν:
χωσαμένη δὴ ἔπειτα κελαινεφέι Κρονίωνι
νοσφισθει̂σα θεω̂ν ἀγορὴν καὶ μακρὸν  ̓́Ολυμπον
ᾤχετ' ἐπ' ἀνθρώπων πόλιας καὶ πίονα ἔργα
εἰ̂δος ἀμαλδύνουσα* πολὺν χρόνον: οὐδέ τις ἀνδρω̂ν
 
95
εἰσορόων γίγνωσκε βαθυζώνων* τε γυναικω̂ν,
πρίν γ' ὅτε δὴ Κελεοι̂ο* δαί̈φρονος ἵκετο δω̂μα,
ὃς τότ'  ̓Ελευσι̂νος θυοέσσης κοίρανος ἠ̂εν.
ἕζετο δ' ἐγγὺς ὁδοι̂ο φίλον τετιημένη ἠ̂τορ,
Παρθενίῳ φρέατι*, ὅθεν ὑδρεύοντο πολι̂ται,
 
100
ἐν σκιῃ̂, αὐτὰρ ὕπερθε πεφύκει θάμνος ἐλαίης,
γρηὶ παλαιγενέι ἐναλίγκιος, ἥτε τόκοιο
εἴργηται δώρων τε φιλοστεφάνου  ̓Αφροδίτης,
οἱ̂αί τε τροφοί εἰσι θεμιστοπόλων βασιλήων
παίδων καὶ ταμίαι κατὰ δώματα ἠχήεντα.
 
105
τὴν δὲ ἴδον Κελεοι̂ο  ̓Ελευσινίδαο* θύγατρες
ἐρχόμεναι μεθ' ὕδωρ εὐήρυτον, ὄφρα φέροιεν
κάλπισι χαλκείῃσι φίλα πρὸς δώματα πατρός,
τέσσαρες, ὥστε θεαί, κουρήιον ἄνθος ἔχουσαι,
Καλλιδίκη καὶ Κλεισιδίκη Δημώ τ' ἐρόεσσα
 
110
Καλλιθόη θ', ἣ τω̂ν προγενεστάτη ἠ̂εν ἁπασω̂ν:
οὐδ' ἔγνον: χαλεποὶ δὲ θεοὶ θνητοι̂σιν ὁρα̂σθαι.
ἀγχου̂ δ' ἱστάμεναι ἔπεα πτερόεντα προσηύδων:
 

    τίς πόθεν ἐσσί, γρη̂υ, παλαιγενέων ἀνθρώπων;
τίπτε δὲ νόσφι πόληος ἀπέστιχες, οὐδὲ δόμοισι
 

115
πίλνασαι; ἔνθα γυναι̂κες ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα
τηλίκαι, ὡς σύ περ ὡ̂δε καὶ ὁπλότεραι γεγάασιν,
αἵ κέ σε φίλωνται ἠμὲν ἔπει ἠδὲ καὶ ἔργῳ.
 

    ὣς ἔφαν: ἣ δ' ἐπέεσσιν ἀμείβετο πότνα θεάων:
τέκνα φίλ', αἵ τινές* ἐστε* γυναικω̂ν θηλυτεράων,
 

120
χαίρετ': ἐγὼ δ' ὑμι̂ν μυθήσομαι: οὔ τοι ἀεικὲς
ὑμι̂ν εἰρομένῃσιν ἀληθέα μυθήσασθαι.
Δωσὼ ἐμοί γ' ὄνομ' ἐστί: τὸ γὰρ θέτο πότνια μήτηρ.
νυ̂ν αὐ̂τε* Κρήτηθεν ἐπ' εὐρέα νω̂τα θαλάσσης
ἤλυθον οὐκ ἐθέλουσα, βίῃ δ' ἀέκουσαν ἀνάγκῃ
 
125
ἄνδρες ληιστη̂ρες ἀπήγαγον. οἳ μὲν ἔπειτα
νηὶ θοῃ̂ Θόρικόνδε κατέσχεθον*, ἔνθα γυναι̂κες
ἠπείρου ἐπέβησαν ἀολλέες ἠδὲ καὶ αὐτοί,
δει̂πνόν τ' ἐπηρτύνοντο παρὰ πρυμνήσια νηός:
ἀλλ' ἐμοὶ οὐ δόρποιο* μελίφρονος ἤρατο θυμός:
 
130
λάθρη δ' ὁρμηθει̂σα δι' ἠπείροιο μελαίνης
φεύγου ὑπερφιάλους σημάντορας, ὄφρα κε μή με
ἀπριάτην περάσαντες ἐμη̂ς ἀποναίατο τιμη̂ς.
οὕτω δευ̂ρ' ἱκόμην ἀλαλημένη, οὐδέ τι οἰ̂δα,
ἥ τις δὴ γαι̂' ἐστι καὶ οἵ τινες ἐγγεγάασιν.
 
135
ἀλλ' ὑμι̂ν μὲν πάντες  ̓Ολύμπια δώματ' ἔχοντες
δοι̂εν κουριδίους ἄνδρας, καὶ τέκνα τεκέσθαι,
ὡς ἐθέλουσι τοκη̂ες: ἐμὲ δ' αὐ̂τ' οἰκτείρατε, κου̂ραι.
 
137α
[του̂το δέ μοι σαφέως ὑποθήκατε, ὄφρα πύθωμαι,]
προφρονέως, φίλα τέκνα, τέων πρὸς δώμαθ' ἵκωμαι
ἀνέρος ἠδὲ γυναικός, ἵνα σφίσιν ἐργάζωμαι
 
140
πρόφρων, οἱ̂α γυναικὸς ἀφήλικος ἔργα τέτυκται:
καὶ κεν παι̂δα νεογνὸν ἐν ἀγκοίνῃσιν ἔχουσα
καλὰ τιθηνοίμην καὶ δώματα τηρήσαιμι
καί κε λέχος στορέσαιμι μυχῳ̂ θαλάμων εὐπήκτων
δεσπόσυνον* καί κ' ἔργα διδασκήσαιμι γυναι̂κας.
 
145

    φη̂ ῥα θεά: τὴν δ' αὐτίκ' ἀμείβετο παρθένος ἀδμής,
Καλλιδίκη, Κελεοι̂ο θυγατρω̂ν εἰ̂δος ἀρίστη:
 

    μαι̂α, θεω̂ν μὲν δω̂ρα καὶ ἀχνύμενοί περ ἀνάγκῃ
τέτλαμεν ἄνθρωποι: δὴ γὰρ πολὺ φέρτεροί εἰσι.
ταυ̂τα δέ τοι σαφέως ὑποθήσομαι ἠδ' ὀνομήνω
 

150
ἀνέρας οἱ̂σιν ἔπεστι μέγα κράτος ἐνθάδε τιμη̂ς
δήμου τε προὔχουσιν ἰδὲ κρήδεμνα πόληος
εἰρύαται βουλῃ̂σι καὶ ἰθείῃσι δίκῃσιν:
ἠμὲν Τριπτολέμου* πυκιμήδεος ἠδὲ Διόκλου
ἠδὲ Πολυξείνου καὶ ἀμύμονος* Εὐμόλποιο
 
155
καὶ Δολίχου καὶ πατρὸς ἀγήνορος ἡμετέροιο,
τω̂ν πάντων ἄλοχοι κατὰ* δώματα πορσαίνουσι:
τάων οὐκ ἄν τίς σε κατὰ πρώτιστον ὀπωπὴν
εἰ̂δος ἀτιμήσασα δόμων ἀπονοσφίσσειεν,
ἀλλά σε δέξονται: δὴ γὰρ θεοείκελός ἐσσι.
 
160
εἰ δ' ἐθέλεις, ἐπίμεινον, ἵνα πρὸς δώματα πατρὸς
ἔλθωμεν καὶ μητρὶ βαθυζώνῳ Μετανείρῃ
εἴπωμεν τάδε πάντα διαμπερές, αἴ κέ σ' ἀνώγῃ
ἡμέτερόνδ' ἰέναι μηδ' ἄλλων δώματ' ἐρευνα̂ν.
τηλύγετος* δέ οἱ υἱὸς ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ
 
165
ὀψίγονος τρέφεται, πολυεύχετος ἀσπάσιός τε.
εἰ τόν γ' ἐκθρέψαιο καὶ ἥβης μέτρον ἵκοιτο,
ῥει̂ά κέ τίς σε ἰδου̂σα γυναικω̂ν θηλυτεράων
ζηλώσαι: τόσα κέν τοι ἀπὸ θρεπτήρια δοίη*.
 

    ὣς ἔφαθ': ἣ δ' ἐπένευσε καρήατι: ταὶ δὲ φαεινὰ
 

170
πλησάμεναι ὕδατος φέρον ἄγγεα κυδιάουσαι*.
ῥίμφα δὲ πατρὸς ἵκοντο μέγαν δόμον, ὠ̂κα δὲ μητρὶ
ἔννεπον, ὡς εἰ̂δόν τε καὶ ἔκλυον. ἣ δὲ μάλ' ὠ̂κα
ἐλθούσας ἐκέλευε καλει̂ν ἐπ' ἀπείρονι μισθῳ̂.
αἳ δ' ὥστ' ἢ ἔλαφοι ἢ πόρτιες εἴαρος ὥρῃ
 
175
ἅλλοντ' ἂν λειμω̂να κορεσσάμεναι φρένα φορβῃ̂,
ὣς αἳ ἐπισχόμεναι ἑανω̂ν πτύχας ἱμεροέντων
ἤιξαν κοίλην κατ' ἀμαξιτόν: ἀμφὶ* δὲ χαι̂ται
ὤμοις ἀίσσοντο κροκηίῳ ἄνθει ὁμοι̂αι.
τέτμον δ' ἐγγὺς ὁδου̂ κυδρὴν θεόν, ἔνθα πάρος περ
 
180
κάλλιπον: αὐτὰρ ἔπειτα φίλου πρὸς δώματα πατρὸς
ἡγευ̂νθ': ἣ δ' ἄρ' ὄπισθε φίλον τετιημένη ἠ̂τορ
στει̂χε κατὰ κρη̂θεν κεκαλυμμένη: ἀμφὶ δὲ πέπλος
κυάνεος ῥαδινοι̂σι θεα̂ς* ἐλελίζετο ποσσίν.
 

    αἰ̂ψα δὲ δώμαθ' ἵκοντο διοτρεφέος Κελεοι̂ο,
 

185
βὰν δὲ δι' αἰθούσης, ἔνθα σφίσι πότνια μήτηρ
ἡ̂στο παρὰ σταθμὸν τέγεος* πύκα ποιητοι̂ο
παι̂δ' ὑπὸ κόλπῳ ἔχουσα, νέον θάλος: αἳ δὲ πὰρ αὐτὴν
ἔδραμον: ἣ δ' ἄρ' ἐπ' οὐδὸν ἔβη ποσὶ καὶ ῥα μελάθρου
κυ̂ρε κάρη
*, πλη̂σεν δὲ θύρας σέλαος θείοιο.
 
190
τὴν δ' αἰδώς τε σέβας τε ἰδὲ χλωρὸν δέος εἱ̂λεν:
εἰ̂ξε δέ οἱ κλισμοι̂ο* καὶ ἑδριάασθαι ἄνωγεν.
ἀλλ' οὐ Δημήτηρ ὡρηφόρος, ἀγλαόδωρος,
ἤθελεν ἑδριάασθαι ἐπὶ κλισμοι̂ο φαεινου̂*,
ἀλλ' ἀκέουσ' ἀνέμιμνε κατ' ὄμματα καλὰ βαλου̂σα,
 
195
πρίν γ' ὅτε δή οἱ ἔθηκεν  ̓Ιάμβη* κέδν' εἰδυι̂α
πηκτὸν ἕδος, καθύπερθε δ' ἐπ' ἀργύφεον βάλε κω̂ας.
ἔνθα καθεζομένη προκατέσχετο χερσὶ καλύπτρην:
δηρὸν δ' ἄφθογγος τετιημένη ἡ̂στ' ἐπὶ δίφρου,
οὐδέ τιν' οὔτ' ἔπεϊ προσπτύσσετο οὔτε τι ἔργῳ,
 
200
ἀλλ' ἀγέλαστος, ἄπαστος* ἐδητύος ἠδὲ ποτη̂τος
ἡ̂στο πόθῳ μινύθουσα βαθυζώνοιο θυγατρός,
πρίν γ' ὅτε δὴ χλεύῃς μιν  ̓Ιάμβη κέδν' εἰδυι̂α
πολλὰ παρασκώπτουσ' ἐτρέψατο πότνιαν ἁγνήν,
μειδη̂σαι γελάσαι τε καὶ ἵλαον σχει̂ν θυμόν*:
 
205
ἣ δή οἱ καὶ ἔπειτα μεθύστερον εὔαδεν ὀργαι̂ς*.
τῃ̂ δὲ δέπας Μετάνειρα δίδου μελιηδέος οἴνου
πλήσασ': ἣ δ' ἀνένευσ': οὐ γὰρ θεμιτόν* οἱ ἔφασκε
πίνειν οἰ̂νον ἐρυθρόν: ἄνωγε δ' ἄρ' ἄλφι καὶ ὕδωρ
δου̂ναι μίξασαν πιέμεν γλήχωνι τερείνῃ.
 
210
ἣ δὲ κυκεω̂ τεύξασα θεᾳ̂ πόρεν, ὡς ἐκέλευε:
δεξαμένη δ' ὁσίης ἕνεκεν* πολυπότνια Δηώ
... τῃ̂σι δὲ μύθων ἠ̂ρχεν ἐύζωνος Μετάνειρα:
 

    χαι̂ρε*, γύναι, ἐπεὶ οὔ σε κακω̂ν ἄπ' ἔολπα τοκήων
ἔμμεναι, ἀλλ' ἀγαθω̂ν: ἐπί τοι πρέπει ὄμμασιν αἰδὼς
 

215
καὶ χάρις, ὡς εἴ πέρ τε θεμιστοπόλων βασιλήων.
ἀλλὰ θεω̂ν μὲν δω̂ρα καὶ ἀχνύμενοί περ ἀνάγκῃ
τέτλαμεν ἄνθρωποι: ἐπὶ γὰρ ζυγὸς αὐχένι κει̂ται.
νυ̂ν δ', ἐπεὶ ἵκεο δευ̂ρο, παρέσσεται ὅσσα τ' ἐμοί περ.
παι̂δα δέ μοι τρέφε τόνδε, τὸν ὀψίγονον καὶ ἄελπτον
 
220
ὤπασαν ἀθάνατοι, πολυάρητος δέ μοί ἐστιν.
εἰ τόν γε θρέψαιο καὶ ἥβης μέτρον ἵκοιτο,
ῥει̂ά κέ τίς σε ἰδου̂σα γυναικω̂ν θηλυτεράων
ζηλώσαι: τόσα κέν τοι ἀπὸ θρεπτήρια δοίην.
 

    τὴν δ' αὐ̂τε προσέειπεν ἐυστέφανος Δημήτηρ:
 

225
καὶ σύ, γύναι, μάλα χαι̂ρε, θεοὶ δέ τοι ἐσθλὰ πόροιεν:
παι̂δα δέ τοι πρόφρων ὑποδέξομαι, ὥς με κελεύεις,
θρέψω κοὔ* μιν, ἔολπα, κακοφραδίῃσι τιθήνης
οὔτ' ἄρ' ἐπηλυσίη δηλήσεται οὔθ' ὑποτάμνον:
οἰ̂δα γὰρ ἀντίτομον μέγα φέρτερον ὑλοτόμοιο,
 
230
οἰ̂δα δ' ἐπηλυσίης πολυπήμονος ἐσθλὸν ἐρυσμόν.
 

    ὣς ἄρα φωνήσασα θυώδεϊ δέξατο κόλπῳ*
χείρεσσ' ἀθανάτῃσι: γεγήθει δὲ φρένα μήτηρ.
ὣς ἣ μὲν Κελεοι̂ο δαί̈φρονος ἀγλαὸν υἱὸν
Δημοφόωνθ', ὃν ἔτικτεν ἐύζωνος Μετάνειρα,
 

235
ἔτρεφεν ἐν μεγάροις: ὃ δ' ἀέξετο δαίμονι ἰ̂σος,
οὔτ' οὐ̂ν σι̂τον ἔδων, οὐ θησάμενος [γάλα μητρὸς
 
236α
ἠματίη μὲν γὰρ καλλιστέφανος] Δημήτηρ
χρίεσκ' ἀμβροσίῃ ὡσεὶ θεου̂ ἐκγεγαω̂τα
ἡδὺ καταπνείουσα καὶ ἐν κόλποισιν ἔχουσα:
νύκτας δὲ κρύπτεσκε* πυρὸς μένει ἠύτε δαλὸν
 
240
λάθρα* φίλων γονέων: τοι̂ς δὲ μέγα θαυ̂μ' ἐτέτυκτο,
ὡς προθαλὴς τελέθεσκε: θεοι̂σι γὰρ ἄντα ἐῴκει.
καί κέν μιν ποίησεν ἀγήρων τ' ἀθάνατόν τε,
εἰ μὴ ἄρ' ἀφραδίῃσιν ἐύζωνος Μετάνειρα
νύκτ' ἐπιτηρήσασα θυώδεος ἐκ θαλάμοιο
 
245
σκέψατο: κώκυσεν* δὲ καὶ ἄμφω* πλήξατο μηρὼ
δείσασ' ᾡ̂ περὶ παιδὶ καὶ ἀάσθη* μέγα θυμῳ̂
καί ῥ' ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:
 

    τέκνον Δημοφόων, ξείνη σε πυρὶ ἔνι πολλῳ̂
κρύπτει, ἐμοὶ δὲ γόον καὶ κήδεα λυγρὰ τίθησιν.
 

250

    ὣς φάτ' ὀδυρομένη: τη̂ς δ' ἄιε δι̂α θεάων.
τῃ̂ δὲ χολωσαμένη καλλιστέφανος Δημήτηρ
παι̂δα φίλον, τὸν ἄελπτον ἐνὶ μεγάροισιν ἔτικτε*,
χείρεσσ' ἀθανάτῃσιν ἀπὸ ἕθεν ἡ̂κε πέδονδε,
ἐξανελου̂σα πυρός, θυμῳ̂ κοτέσασα* μάλ' αἰνω̂ς,
 

255
καί ῥ' ἄμυδις προσέειπεν ἐύζωνον Μετάνειραν:
 

    νήιδες ἄνθρωποι καὶ ἀφράδμονες οὔτ' ἀγαθοι̂ο
αἰ̂σαν ἐπερχομένου προγνώμεναι οὔτε κακοι̂ο:
καὶ σὺ γὰρ ἀφραδίῃσι τεῃ̂ς νήκεστον ἀάσθης.
ἴστω γὰρ θεω̂ν ὅρκος, ἀμείλικτον Στυγὸς ὕδωρ+,
 

260
ἀθάνατόν κέν τοι καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα
παι̂δα φίλον ποίησα καὶ ἄφθιτον ὤπασα τιμήν:
νυ̂ν δ' οὐκ ἔσθ' ὥς κεν θάνατον* καὶ κη̂ρας ἀλύξαι:
τιμὴ δ' ἄφθιτος αἰὲν* ἐπέσσεται, οὕνεκα γούνων
ἡμετέρων ἐπέβη καὶ ἐν ἀγκοίνῃσιν ἴαυσεν.
 
265
ὥρῃσιν* δ' ἄρα τῳ̂ γε περιπλομένων ἐνιαυτω̂ν
παι̂δες  ̓Ελευσινίων πόλεμον καὶ φύλοπιν αἰνὴν
αἰὲν ἐν ἀλλήλοισιν συνάξουσ' ἤματα πάντα.
εἰμὶ δὲ Δημήτηρ τιμάοχος*, ἥτε μέγιστον
ἀθανάτοις* θνητοι̂ς τ' ὄνεαρ καὶ χάρμα τέτυκται.
 
270
ἀλλ' ἄγε μοι νηόν τε μέγαν καὶ βωμὸν ὑπ' αὐτῳ̂
τευχόντων πα̂ς δη̂μος ὑπαὶ πόλιν αἰπύ τε τει̂χος*
Καλλιχόρου* καθύπερθεν ἐπὶ προὔχοντι κολωνῳ̂.
ὄργια δ' αὐτὴ ἐγὼν ὑποθήσομαι, ὡς ἂν ἔπειτα
εὐαγέως* ἔρδοντες ἐμὸν νόον ἱλάσκοισθε*.
 
275
 ̔̀Ως εἰπου̂σα θεὰ μέγεθος* καὶ εἰ̂δος ἄμειψε
γη̂ρας ἀπωσαμένη: περί τ' ἀμφί* τε κάλλος ἄητο*:
ὀδμὴ δ' ἱμερόεσσα θυηέντων ἀπὸ πέπλων
σκίδνατο, τη̂λε δὲ φέγγος ἀπὸ χροὸς ἀθανάτοιο
λάμπε θεα̂ς, ξανθαὶ δὲ κόμαι κατενήνοθεν ὤμους,
 
280
αὐγη̂ς δ' ἐπλήσθη πυκινὸς δόμος ἀστεροπη̂ς ὥς:
βη̂ δὲ διὲκ μεγάρων: τη̂ς δ' αὐτίκα γούνατ' ἔλυντο*,
δηρὸν δ' ἄφθογγος γένετο χρόνον, οὐδέ τι παιδὸς
μνήσατο τηλυγέτοιο ἀπὸ δαπέδου* ἀνελέσθαι.
του̂ δὲ κασίγνηται φωνὴν ἐσάκουσαν ἐλεινήν,
 
285
κὰδ δ' ἄρ' ἀπ' εὐστρώτων* λεχέων θόρον: ἣ μὲν ἔπειτα
παι̂δ' ἀνὰ χερσὶν ἑλου̂σα ἑῳ̂ ἐγκάτθετο κόλπῳ:
ἣ δ' ἄρα πυ̂ρ ἀνέκαι': ἣ δ' ἔσσυτο πόσσ' ἁπαλοι̂σι
μητέρ' ἀναστήσουσα θυώδεος ἐκ θαλάμοιο.
ἀγρόμεναι δέ μιν ἀμφὶς ἐλούεον* ἀσπαίροντα
 
290
ἀμφαγαπαζόμεναι: του̂ δ' οὐ μειλίσσετο θυμός:
χειρότεραι γὰρ δή μιν ἔχον τροφοὶ ἠδὲ τιθη̂ναι.
 

    αἳ μὲν παννύχιαι κυδρὴν θεὸν ἱλάσκοντο
δείματι* παλλόμεναι, ἅμα δ' ἠοι̂ φαινομένηφιν
εὐρυβίῃ Κελεῳ̂ νημερτέα μυθήσαντο,
 

295
ὡς ἐπέτελλε θεά, καλλιστέφανος Δημήτηρ.
αὐτὰρ ὅ γ' εἰς ἀγορὴν καλέσας πολυπείρονα λαὸν
ἤνωγ' ἠυκόμῳ Δημήτερι πίονα νηὸν
ποιη̂σαι καὶ βωμὸν ἐπὶ προὔχοντι κολωνῳ̂.
οἳ δὲ μάλ' αἰ̂ψ' ἐπίθοντο καὶ ἔκλυον αὐδήσαντος,
 
300
τευ̂χον δ', ὡς ἐπέτελλ'. ὃ δ' ἀέξετο δαίμονι ἰ̂σος.
 

    αὐτὰρ ἐπεὶ τέλεσαν καὶ ἐρώησαν καμάτοιο,
βάν ῥ' ἴμεν οἴκαδ' ἕκαστος: ἀτὰρ ξανθὴ Δημήτηρ
ἔνθα καθεζομένη μακάρων ἀπὸ νόσφιν ἁπάντων
μίμνε πόθῳ μινύθουσα βαθυζώνοιο θυγατρός.
 

305
αἰνότατον δ' ἐνιαυτὸν ἐπὶ χθόνα* πουλυβότειραν
ποίησ' ἀνθρώποις καὶ κύντατον: οὐδέ τι γαι̂α
σπέρμ' ἀνίει, κρύπτεν γὰρ ἐυστέφανος Δημήτηρ:
πολλὰ δὲ καμπύλ' ἄροτρα μάτην βόες εἱ̂λκον ἀρούραις*:
πολλὸν δὲ κρι̂ λευκὸν ἐτώσιον ἔμπεσε γαίῃ:
 
310
καί νύ κε πάμπαν ὄλεσσε γένος μερόπων ἀνθρώπων
λιμου̂ ὑπ' ἀργαλέης, γεράων τ' ἐρικυδέα τιμὴν
καὶ θυσιω̂ν* ἤμερσεν  ̓Ολύμπια δώματ' ἔχοντας,
εἰ μὴ Ζεὺς ἐνόησεν ἑῳ̂ τ' ἐφράσσατο θυμῳ̂.
 ̓̂Ιριν δὲ πρω̂τον χρυσόπτερον* ὠ̂ρσε καλέσσαι
 
315
Δήμητρ' ἠύκομον, πολυήρατον εἰ̂δος ἔχουσαν.
ὣς ἔφαθ': ἣ δὲ Ζηνὶ κελαινεφέι Κρονίωνι
πείθετο καὶ τὸ μεσηγὺ διέδραμεν ὠ̂κα πόδεσσιν.
ἵκετο δὲ πτολίεθρον  ̓Ελευσι̂νος θυοέσσης,
εὑ̂ρεν δ' ἐν νηῳ̂ Δημήτερα κυανόπεπλον*
 
320
καί μιν φωνήσασ' ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:
 

    Δήμητερ, καλέει σε πατὴρ Ζεὺς ἄφθιτα* εἰδὼς
ἐλθέμεναι μετὰ φυ̂λα θεω̂ν αἰειγενετάων.
ἄλλ' ἴθι, μηδ' ἀτέλεστον ἐμὸν ἔπος ἐκ Διὸς ἔστω.
 

    ὣς φάτο λισσομένη: τῃ̂ δ' οὐκ ἐπεπείθετο θυμός.
 

325
αὐ̂τις ἔπειτα πατὴρ μάκαρας θεοὺς αἰὲν ἐόντας
πάντας ἐπιπροί̈αλλεν: ἀμοιβηδὶς δὲ κιόντες
κίκλησκον καὶ πολλὰ δίδον περικαλλέα δω̂ρα
τιμάς θ', ἅς κ' ἐθέλοιτο μετ' ἀθανάτοισιν ἑλέσθαι.
ἀλλ' οὔτις πει̂σαι δύνατο φρένας οὐδὲ νόημα
 
330
θυμῳ̂ χωομένης: στερεω̂ς δ' ἠναίνετο μύθους.
οὐ μὲν γάρ ποτ' ἔφασκε θυώδεος* Οὐλύμποιο
πρίν γ' ἐπιβήσεσθαι, οὐ πρὶν γη̂ς καρπὸν ἀνήσειν,
πρὶν ἴδοι ὀφθαλμοι̂σιν ἑὴν εὐώπιδα κούρην.
 

    αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ' ἄκουσε βαρύκτυπος εὐρύοπα Ζεύς,
 

335
εἰς  ̓́Ερεβος πέμψε χρυσόρραπιν  ̓Αργειφόντην,
ὄφρ'  ̓Αίδην μαλακοι̂σι παραιφάμενος ἐπέεσσιν
ἁγνὴν Περσεφόνειαν ὑπὸ ζόφου ἠερόεντος
ἐς φάος ἐξαγάγοι μετὰ δαίμονας, ὄφρα ἑ μήτηρ
ὀφθαλμοι̂σιν ἰδου̂σα μεταλήξειε χόλοιο.
 
340
 ̔Ερμη̂ς δ' οὐκ ἀπίθησεν, ἄφαρ δ' ὑπὸ κεύθεα γαίης
ἐσσυμένως κατόρουσε λιπὼν ἕδος Οὐλύμποιο.
τέτμε δὲ τόν γε ἄνακτα δόμων ἔντοσθεν ἐόντα,
ἥμενον ἐν λεχέεσσι σὺν αἰδοίῃ παρακοίτι,
πόλλ' ἀεκαζομένῃ μητρὸς πόθῳ: ἣ δ' ἀποτηλου̂
 
345
ἔργοις θεω̂ν μακάρων [δεινὴν] μητίσετο βουλήν.
ἀγχου̂ δ' ἱστάμενος προσέφη κρατὺς  ̓Αργειφόντης:
 

     ̔́Αιδη κυανοχαι̂τα, καταφθιμένοισιν ἀνάσσων,
Ζεύς με πατὴρ ἤνωγεν ἀγαυὴν Περσεφόνειαν
ἐξαγαγει̂ν  ̓Ερέβευσφι* μετὰ σφέας, ὄφρα ἑ μήτηρ
 

350
ὀφθαλμοι̂σιν ἰδου̂σα χόλου καὶ μήνιος αἰνη̂ς
ἀθανάτοις λήξειεν: ἐπεὶ μέγα μήδεται ἔργον,
φθι̂σαι φυ̂λ' ἀμενηνὰ χαμαιγενέων* ἀνθρώπων,
σπέρμ' ὑπὸ γη̂ς κρύπτουσα, καταφθινύθουσα δὲ τιμὰς
ἀθανάτων: ἣ δ' αἰνὸν ἔχει χόλον, οὐδὲ θεοι̂σι
 
355
μίσγεται, ἀλλ' ἀπάνευθε θυώδεος ἔνδοθι νηου̂
ἡ̂σται  ̓Ελευσι̂νος κραναὸν πτολίεθρον ἔχουσα.
 

    ὣς φάτο: μείδησεν* δὲ ἄναξ ἐνέρων  ̓Αιδωνεὺς
ὀφρύσιν*, οὐδ' ἀπίθησε Διὸς βασιλη̂ος ἐφετμῃ̂ς:
ἐσσυμένως δ' ἐκέλευσε δαί̈φρονι Περσεφονείῃ:
 

360

    ἔρχεο, Περσεφόνη, παρὰ μητέρα κυανόπεπλον
ἤπιον ἐν στήθεσσι μένος καὶ θυμὸν ἔχουσα,
μηδέ τι δυσθύμαινε λίην περιώσιον ἄλλων*:
οὔ τοι ἐν ἀθανάτοισιν ἀεικὴς ἔσσομ' ἀκοίτης,
αὐτοκασίγνητος πατρὸς Διός: ἔνθα δ' ἐου̂σα
 

365
δεσπόσσεις* πάντων ὁπόσα ζώει τε καὶ ἕρπει,
τιμὰς δὲ σχήσησθα μετ' ἀθανάτοισι μεγίστας.
τω̂ν δ' ἀδικησάντων* τίσις ἔσσεται ἤματα πάντα,
οἵ κεν μὴ θυσίῃσι τεὸν μένος ἱλάσκωνται
εὐαγέως ἔρδοντες, ἐναίσιμα δω̂ρα τελου̂ντες.
 
370

    ὣς φάτο: γήθησεν δὲ περίφρων Περσεφόνεια,
καρπαλίμως δ' ἀνόρουσ' ὑπὸ χάρματος: αὐτὰρ ὅ γ' αὐτὸς
ῥοιη̂ς κόκκον* ἔδωκε* φαγει̂ν μελιηδέα λάθρῃ,
ἀμφὶ* ἓ νωμήσας, ἵνα μὴ μένοι ἤματα πάντα
αὐ̂θι παρ' αἰδοίῃ Δημήτερι κυανοπέπλῳ.
 

375
ἵππους δὲ προπάροιθεν ὑπὸ χρυσέοισιν ὄχεσφιν
ἔντυεν ἀθανάτους Πολυσημάντωρ  ̓Αιδωνευς.
ἣ δ' ὀχέων ἐπέβη, πάρα δὲ κρατὺς  ̓Αργειφόντης
ἡνία καὶ μάστιγα λαβὼν μετὰ χερσὶ φίλῃσι
σευ̂ε διὲκ μεγάρων*: τὼ δ' οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
 
380
ῥίμφα δὲ μακρὰ κέλευθα διήνυσαν: οὐδὲ θάλασσα
οὔθ' ὕδωρ* ποταμω̂ν οὔτ' ἄγκεα ποιήεντα
ἵππων ἀθανάτων οὔτ' ἄκριες* ἔσχεθον ὁρμήν,
ἀλλ' ὑπὲρ αὐτάων βαθὺν ἠέρα τέμνον ἰόντες.
στη̂σε δ' ἄγων*, ὅθι μίμνεν ἐυστέφανος Δημήτηρ,
 
385
νηοι̂ο προπάροιθε θυώδεος: ἣ δὲ ἰδου̂σα
ἤιξ', ἠύτε μαινὰς ὄρος κάτα δάσκιον ὕλῃ.
Περσεφόνῃ δ' ἑτέρ[ωθεν ἐπεὶ ἴδεν ὄμματα καλὰ]
μητρὸς ἑη̂ς κατ' [ἄρ' ἥ γ' ὄχεα προλιπου̂σα καὶ ἵππους]
ἀ̂λτο θέει[ν, δειρῃ̂ δέ οἱ ἔμπεσε ἀμφιχυθει̂σα:]
 
390
τῃ̂ δὲ [φίλην ἔτι παι̂δα ἑῃ̂ς μετὰ χερσὶν ἐχούσῃ]
α[ἰ̂ψα δόλον θυμός τιν' ὀίσατο, τρέσσε δ' ἄρ' αἰνω̂ς]
παυομ[ένη φιλότητος, ἄφαρ δ' ἐρεείνετο μύθῳ:]
τέκνον, μή ῥά τι μοι σ[ύ γε πάσσαο νέρθεν ἐου̂σα]
βρώμης; ἐξαύδα, μ[ὴ κευ̂θ', ἵνα εἴδομεν ἄμφω:]
 
395
ὣς μὲν γάρ κεν ἐου̂σα π[αρὰ στυγερου̂  ̓Αίδαο]
καὶ παρ' ἐμοὶ καὶ πατρὶ κελ[αινεφέϊ Κρονίωνι]
ναιετάοις πάντεσσι τετιμ[ένη ἀθανάτοι]σιν.
εἰ δ' ἐπάσω, πάλιν αὐ̂τις ἰου̂σ' ὑπ[ὸ κεύθεσι γαίης]
οἰκήσεις ὡρέων* τρίτατον μέρ[ος εἰς ἐνιαυτόν,]
 
400
τὰς δὲ δύω παρ' ἐμοί τε καὶ [ἄλλοις ἀθανά]τοισιν.
ὁππότε δ' ἄνθεσι γαι̂' εὐώδε[σιν] εἰαρινο[ι̂σι]
παντοδαποι̂ς θάλλῃ, τόθ' ὑπὸ ζόφου ἠερόεντος
αὐ̂τις ἄνει μέγα θαυ̂μα θεοι̂ς θνητοι̂ς τ' ἀνθρώποις.
 
403α
[εἰ̂πε δὲ πω̂ς σ' ἥρπαξεν ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα]
καὶ τίνι σ' ἐξαπάτησε δόλῳ κρατερὸς Πολυδέγμων;
 
405

    τὴν δ' αὐ̂ Περσεφόνη περικαλλὴς ἀντίον ηὔδα:
τοιγὰρ ἐγώ τοι, μη̂τερ, ἐρέω* νημερτέα πάντα:
εὐ̂τέ μοι  ̔Ερμη̂ς ἠ̂λθ' ἐριούνιος ἄγγελος ὠκὺς
πὰρ πατέρος Κρονιδαο καὶ ἄλλων Οὐρανιώνων,
ἐλθει̂ν* ἐξ  ̓Ερέβευς, ἵνα ὀφθαλμοι̂σιν ἰδου̂σα
 

410
λήξαις ἀθανάτοισι χόλου καὶ μήνιος αἰνη̂ς,
αὐτίκ' ἐγὼν ἀνόρουσ' ὑπὸ χάρματος: αὐτὰρ ὃ λάθρῃ
ἔμβαλέ μοι ῥοιη̂ς κόκκον, μελιηδέ' ἐδωδήν,
ἄκουσαν* δὲ βίῃ με προσηνάγκασσε πάσασθαι.
ὡς δέ μ' ἀναρπάξας Κρονίδεω πυκινὴν διὰ μη̂τιν
 
415
ᾤχετο πατρὸς ἐμοι̂ο, φέρων ὑπὸ κεύθεα γαίης,
ἐξερέω, καὶ πάντα διίξομαι, ὡς ἐρεείνεις.
ἡμει̂ς μὲν μάλα πα̂σαι ἀν' ἱμερτὸν λειμω̂να,
Λευκίππη Φαινώ τε καὶ  ̓Ηλέκτρη καὶ  ̓Ιάνθη
καὶ Μελίτη  ̓Ιάχη τε  ̔Ρόδειά τε Καλλιρόη τε
 
420
Μηλόβοσίς τε Τύχη τε καὶ  ̓Ωκυρόη καλυκω̂πις
Χρυσηίς τ'  ̓Ιάνειρά τ'  ̓Ακάστη τ'  ̓Αδμήτη τε
καὶ  ̔Ροδόπη Πλουτώ τε καὶ ἱμερόεσσα Καλυψὼ
καὶ Στὺξ Οὐρανίη τε Γαλαξαύρη τ' ἐρατεινὴ
Παλλάς τ' ἐγρεμάχη καὶ  ̓́Αρτεμις ἰοχέαιρα,
 
425
παίζομεν ἠδ' ἄνθεα δρέπομεν χείρεσσ' ἐρόεντα,
μίγδα κρόκον* τ' ἀγανὸν καὶ ἀγαλλίδας ἠδ' ὑάκινθον
καὶ ῥοδέας κάλυκας καὶ λείρια, θαυ̂μα ἰδέσθαι,
νάρκισσόν θ', ὃν ἔφυσ' ὥς περ κρόκον εὐρει̂α χθών.
αὐτὰρ ἐγὼ δρεπόμην περὶ χάρματι*: γαι̂α δ' ἔνερθε
 
430
χώρησεν: τῃ̂ δ' ἔκθορ' ἄναξ κρατερὸς Πολυδέγμων:
βη̂ δὲ φέρων ὑπὸ γαι̂αν ἐν ἅρμασι χρυσείοισι*
πόλλ' ἀεκαζομένην: ἐβόησα δ' ἄρ' ὄρθια φωνῃ̂.
ταυ̂τά τοι ἀχνυμένη περ ἀληθέα πάντ' ἀγορεύω.
 

    ὣς τότε μὲν πρόπαν ἠ̂μαρ ὁμόφρονα θυμὸν ἔχουσαι
 

435
πολλὰ μάλ' ἀλλήλων κραδίην καὶ θυμὸν ἴαινον
ἀμφαγαπαζόμεναι: ἀχέων δ' ἀπεπαύετο θυμός.
γηθοσύνας δ' ἐδέχοντο παρ' ἀλλήλων ἔδιδόν τε.
τῃ̂σιν δ' ἐγγύθεν ἠ̂λθ'  ̔Εκάτη λιπαροκρήδεμνος:
πολλὰ δ' ἄρ' ἀμφαγάπησε κόρην Δημήτερος ἁγνήν:
 
440
ἐκ του̂ οἱ πρόπολος καὶ ὀπάων ἔπλετ' ἄνασσα.
 

    ται̂ς δὲ μέτ' ἄγγελον+ ἡ̂κε+ βαρύκτυπος+ εὐρύοπα+ Ζεὺς
 ̔Ρείην ἠύκομον, Δημήτερα κυανόπεπλον
ἀξέμεναι μετὰ φυ̂λα θεω̂ν, ὑπέδεκτο δὲ τιμὰς
δωσέμεν, ἅς κεν ἕλοιτο μετ' ἀθανάτοισι θεοι̂σι:
 

445
νευ̂σε δέ οἱ κούρην ἔτεος περιτελλομένοιο
τὴν τριτάτην μὲν μοι̂ραν ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα,
τὰς δὲ δύω παρὰ μητρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν.
ὣς ἔφατ': οὐδ' ἀπίθησε θεὰ Διὸς ἀγγελιάων.
 

ἐσσυμένως δ' ἤιξε κατ' Οὐλύμποιο καρήνων,
 

450
ἐς δ' ἄρα  ̔Ράριον* ἱ̂ξε, φερέσβιον* οὐ̂θαρ ἀρούρης*
τὸ πρίν, ἀτὰρ τότε γ' οὔτι φερέσβιον, ἀλλὰ ἕκηλον*
ἑστήκει πανάφυλλον: ἔκευθε δ' ἄρα κρι̂ λευκὸν
μήδεσι Δήμητρος καλλισφύρου: αὐτὰρ ἔπειτα
μέλλεν ἄφαρ ταναοι̂σι κομήσειν ἀσταχύεσσιν
 
455
ἠ̂ρος ἀεξομένοιο, πέδῳ δ' ἄρα πίονες ὄγμοι
βρισέμεν ἀσταχύων, τὰ δ' ἐν ἐλλεδανοι̂σι* δεδέσθαι.
ἔνθ' ἐπέβη πρώτιστον ἀπ' αἰθέρος ἀτρυγέτοιο:
ἀσπασίως δ' ἴδον ἀλλήλας, κεχάρηντο δὲ θυμῳ̂.
τὴν δ' ὡ̂δε προσέειπε  ̔Ρέη λιπαροκρήδεμνος:
 
460

    δευ̂ρο τέκος, καλέει σε βαρύκτυπος εὐρύοπα Ζεὺς
ἐλθέμεναι μετὰ φυ̂λα θεω̂ν, ὑπέδεκτο δὲ τιμὰς
[δωσέμεν, ἅς κ' ἐθέλῃσθα] μετ' ἀθανάτοισι θεοι̂σι.
[νευ̂σε δέ σοι κούρην ἔτεος π]εριτελλομένοιο
[τὴν τριτάτην μὲν μοι̂ραν ὑπὸ ζόφον ἠ]ερόεντα,
 

465
[τὰς δὲ δύω παρὰ σοί τε καὶ ἄλλοις] ἀθανάτοισιν.
[ὣς ἄρ' ἔφη τελέ]εσθαι: ἑῳ̂ δ' ἐπένευσε κάρητι.
[ἀλλ' ἴθι, τέκνον] ἐμόν, καὶ πείθεο, μηδέ τι λίην
ἀ[ζηχὲς μεν]έαινε κελαινεφέι Κρονίωνι.
α[ἰ̂ψα δὲ κα]ρπὸν ἄεξε φερέσβιον ἀνθρώποισιν.
 
470

    ὣ[ς ἔφατ'. οὐ]δ' ἀπίθησεν ἐυστέφανος Δημήτηρ:
αἰ̂ψα δὲ καρπὸν ἀνη̂κεν ἀρουράων ἐριβώλων:
πα̂σα δὲ φύλλοισίν τε καὶ ἄνθεσιν εὐρει̂α χθὼν
ἔβρισ': ἣ δὲ κιου̂σα θεμιστοπόλοις βασιλευ̂σι
δει̂ξεν Τριπτολέμῳ τε Διοκλει̂ τε πληξίππῳ
 

475
Εὐμόλπου τε βίῃ Κελεῳ̂ θ' ἡγήτορι λαω̂ν
δρησμοσύνην θ' ἱερω̂ν καὶ ἐπέφραδεν ὄργια πα̂σι,
Τριπτολέμῳ τε Πολυξείνῳ, ἐπὶ τοι̂ς δὲ Διοκλει̂
σεμνά, τά τ' οὔπως ἔστι παρεξίμεν οὔτε πυθέσθαι
οὔτ' ἀχέειν*: μέγα γάρ τι θεω̂ν σέβας ἰσχάνει αὐδήν.
 
480
ὄλβιος, ὃς τάδ' ὄπωπεν* ἐπιχθονίων ἀνθρώπων:
ὃς δ' ἀτελὴς ἱερω̂ν ὅς τ' ἄμμορος, οὔποθ' ὁμοίων
αἰ̂σαν ἔχει φθίμενός περ ὑπὸ ζόφῳ ἠερόεντι.
 

    αὐτὰρ ἐπειδὴ πάνθ' ὑπεθήκατο δι̂α θεάων,
βάν ῥ' ἴμεν Οὔλυμπόνδε θεω̂ν μεθ' ὁμήγυριν ἄλλων.
 

485
ἔνθα δὲ ναιετάουσι παραὶ Διὶ τερπικεραύνῳ
σεμναί τ' αἰδοι̂αι τε: μέγ' ὄλβιος, ὅν τιν' ἐκει̂ναι
προφρονέως φίλωνται ἐπιχθονίων ἀνθρώπων:
αἰ̂ψα δέ οἱ πέμπουσιν ἐφέστιον ἐς μέγα δω̂μα
Πλου̂τον, ὃς ἀνθρώποις ἄφενος* θνητοι̂σι δίδωσιν.
 
490
ἀλλ' ἄγ'  ̓Ελευσι̂νος θυοέσσης δη̂μον ἔχουσα
καὶ Πάρον ἀμφιρύτην  ̓Αντρω̂νά τε πετρήεντα,
πότνια, ἀγλαόδωρ', ὡρηφόρε, Δηοι̂ ἄνασσα,
αὐτὴ καὶ κούρη περικαλλὴς Περσεφόνεια:
πρόφρονες ἀντ' ὠδη̂ς βίοτον θυμήρε' ὄπαζε.
 
495
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σει̂ο καὶ ἄλλης μνήσομ' ἀοιδη̂ς.
 

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 2 (general note)
line 7: ἀΓαλλίδας
line 8: Νάρκισσόν
line 9: Πολυδέκτͅη
line 10: τό Γε
line 12: του̂ καί
line 13 (general note)
line 14: ἐΓέλασσε
line 18: Πολυώνυμος
line 27 (general note)

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO ARES]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO PAN]
* [HYMN TO ARTEMIS]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 43: ἐΠὶ τραφερ́ην τε καὶ ὑΓρ́ην
line 45:  ̓́Ηθελεν
line 47: ἐΝν̂ημαρ
line 47: Δηώ
line 48: στρωφα̂τ̓
line 51: φαινολίς
line 53: ἀΓγελέουσα
line 57: φων̂ης Γὰρ  ̓́Ηκουσ̓
line 58: ὅς τις ἔηΝ
line 64: σύ Περ
line 67: ἀδιν́ην
line 71 (general note)
line 79: θαλερ́ην
line 79: Γόον
line 87: τανύπτεροι
line 87: οἰωνοί

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [BIBLIOGRAPHY]
* [BIBLIOGRAPHY]
* [BIBLIOGRAPHY]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO DIONYSUS]
* [HYMN TO THE MOTHER OF THE GODS]
* [HYMN TO PAN]
* [HYMN TO HELIOS]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 87: τοι̂ς
line 92: Νοσφισθει̂σα
line 101: Γρηΐ Παλαιγενέϊ ἐΝαλίγκιος
line 106: εὔηρυτον
line 111: ἔγΝων
line 113: Παλαιγενέων ἀΝθρώπων
line 115 (general note)

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
10, 105 [Book 10 (κ)]
11, 73 [Book 11 (λ)]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 122: Δωσώ
line 123: Κρ́ητηθεν
line 126: Θορικόνδε
line 127 (general note)
line 128: ἐΠηρτύνοντο
line 129: δει̂πΝον
line 132: τιμ̂ης
line 133 (general note)
line 137 (general note)
line 140: ἀφ́ηλικος
line 144: διδασκ́ησαιμι

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO HERMES]

Cross references from Walter Leaf, Commentary on the Iliad (1900):
1, 18 [Book 1 (Α)]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 151 (general note)
line 156: Πορσαίνουσι
line 157: Πρώτιστον
line 159: θεοείκελος
line 160: εἰ ἐΠίμεινον
line 165: Πολυεύχετος
line 168: θρεπτ́ηρια
line 172: ᾡς
line 174 (general note)
line 176 (general note)
line 178: κροκηΐῳ
line 183: τέγεος

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [SECOND CENTURY A.D.]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APHRODITE]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
11, 245 [Book 11 (λ)]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 183: θεα̂ς
line 187: ὑΠό
line 189 (general note)
line 194 (general note)
line 199 (general note)
line 200: ἀΓέλαστος
line 208 (general note)
line 211: Πολυπότνια

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [SECOND CENTURY A.D.]
* [SECOND CENTURY A.D.]
* [BIBLIOGRAPHY]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [BIBLIOGRAPHY]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 214: αἰδώς
line 217: Ζυγός
line 223: δοίηΝ
line 227: ἐΠηλυσίη
line 232: χερσίν τ̓
line 234: Δημοφόωνθ̓
line 236 (general note)
line 237 (general note)
line 238: καταπΝείουσα
line 239:  ̓Ηΰτε δαλόν
line 241: Προθαλ́ης
line 242: ἀΓ́ηρων
line 244: ἐΠιτηρ́ησασα

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [BIBLIOGRAPHY]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO DIONYSUS]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
4, 89 [Book 4 (δ)]
8, 170 [Book 8 (θ)]
11, 393 [Book 11 (λ)]

Cross references from Walter Leaf, Commentary on the Iliad (1900):
7, 310 [Book 7 (Η)]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 248 (general note)
line 253: ἀΠὸ ἕο θ̂ηκε
line 254: ἐΞανελου̂σα Πυρός
line 256 (general note)
line 258: Ν́ηκεστον
line 259 (general note)
line 270 (general note)
line 277 (general note)
line 278: φέγΓος
line 279: κατεν́ηνοθεν
line 280: αὐΓ̂ης
line 284: ἐλειν́ην
line 291: τροφοί
line 291: τιθ̂ηναι

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [ FIRST CENTURY B.C.]
* [HYMN TO DIONYSUS]
* [BIBLIOGRAPHY]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO SELENE]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 291: τροφοί
line 291: τιθ̂ηναι
line 292: ΠανΝύχιαι
line 296: Πολυπείρονα
line 301 (general note)
line 302: Ξανθ̀η Δημ́ητηρ
line 310 (general note)
line 315: Πολύηρατον ... ἔχουσαν
line 316: ὣς ἔφαθ̓
line 317 (general note)
line 325 (general note)
line 328 (general note)
line 337: ἁΓν́ην
line 337: ἀΠό
line 339: μεταλ́ηξειε

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [BIBLIOGRAPHY]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO THE MUSES AND APOLLO]

Cross references from Walter Leaf, Commentary on the Iliad (1900):
24, 776 [Book 24 (Ω)]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 348 (general note)
line 351: Παύσειεν
line 366: σχ́ησησθα
line 368: θυσίαισι
line 371: αὐτός
line 373: λάθρͅη
line 379: τὼ δ' οὐκ ἄκοντε ΠετέσθηΝ
line 386:  ̓Ηΰτε μαινάς
line 386: ὕλͅη
line 392: ΠαυομένΗ

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
3, 6 [Book 3 (γ)]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 398 (general note)
line 401: ὁΠπότε θάλλει
line 403 (general note)
line 411 (general note)
line 417 (general note)
line 424: καί
line 429: αὐτάρ
line 433 (general note)
line 434 (general note)
line 437: Γηθοσύνας
line 439: κόρηΝ
line 440 (general note)
line 441: μετ̓
line 442: Δημ́ητερα
line 445 (general note)
line 448: ὣς ἔφατ̓
line 448: ἀΓγελιάων

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [ FIRST CENTURY B.C.]
* [SECOND CENTURY A.D.]
* [SECOND CENTURY A.D.]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO APHRODITE]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
5, 36 [Book 5 (ε)]

Cross references from Walter Leaf, Commentary on the Iliad (1900):
1, 317 [Book 1 (Α)]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 448: ὣς ἔφατ̓
line 448: ἀΓγελιάων
line 453 (general note)
line 455:  ̓̂Ηρος
line 462 (general note)
line 471 (general note)
line 473: ἔβρισ̓
line 476: δρησμοσύνΗν
line 476: Πα̂σι
line 478: Παρεξίμεν
line 478: Πυθέσθαι
line 480 (general note)
line 486 (general note)
line 489 (general note)
line 490 (general note)
line 491:  ̓́Αντρωνα
line 491: ᾠδ̂ης
line 491: ὀΠάζειν
line 495 (general note)

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [BIBLIOGRAPHY]
* [BIBLIOGRAPHY]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO PAN]
* [HYMN TO EARTH THE MOTHER OF ALL]
* [HYMN TO EARTH THE MOTHER OF ALL]
* [HYMN TO EARTH THE MOTHER OF ALL]
* [HYMN TO EARTH THE MOTHER OF ALL]
* [HYMN TO SELENE]

Cross references from Walter Leaf, Commentary on the Iliad (1900):
20, 64 [Introduction]
 

 

Εἲς  ̓Απόλλωνα [Δήλιον]

 μνήσομαι οὐδὲ λάθωμαι  ̓Απόλλωνος ἑκάτοιο,
ὅντε θεοὶ κατὰ δω̂μα Διὸς+ τρομέουσιν ἰόντα:
καί ῥά τ' ἀναί̈σσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐρχομένοιο
πάντες ἀφ' ἑδράων, ὅτε φαίδιμα τόξα τιταίνει*.
 
5
Λητὼ δ' οἴη μίμνε* παραὶ Διὶ τερπικεραύνῳ,
ἥ ῥα βιόν τ' ἐχάλασσε καὶ ἐκλήισσε φαρέτρην,
καί οἱ ἀπ' ἰφθίμων ὤμων χείρεσσιν ἑλου̂σα
τόξα κατεκρέμασε πρὸς κίονα* πατρὸς ἑοι̂ο*
πασσάλου ἐκ χρυσέου: τὸν δ' ἐς θρόνον εἱ̂σεν ἄγουσα.
 
10
τῳ̂ δ' ἄρα νέκταρ ἔδωκε πατὴρ δέπαϊ χρυσείῳ
δεικνύμενος φίλον υἱόν+: ἔπειτα δὲ δαίμονες ἄλλοι
ἔνθα* καθίζουσιν: χαίρει δέ τε πότνια Λητώ,
οὕνεκα τοξοφόρον καὶ καρτερὸν υἱὸν ἔτικτε.
χαι̂ρε, μάκαιρ' ὠ̂ Λητοι̂*, ἐπεὶ τέκες ἀγλαὰ τέκνα,
 
15
 ̓Απόλλωνά τ' ἄνακτα καὶ  ̓́Αρτεμιν ἰοχέαιραν,
τὴν μὲν ἐν  ̓Ορτυγίῃ, τὸν δὲ κραναῃ̂ ἐνὶ Δήλῳ,
κεκλιμένη πρὸς μακρὸν ὄρος καὶ Κύνθιον* ὄχθον,
ἀγχοτάτω φοίνικος*, ἐπ'  ̓Ινωποι̂ο* ῥεέθροις*.
 

    πω̂ς τ' ἄρ* σ' ὑμνήσω πάντως εὔυμνον ἐόντα;
 

20
πάντη γάρ τοι, Φοι̂βε+, νόμοι βεβλήατ' ἀοιδη̂ς,
ἠμὲν ἀν' ἤπειρον πορτιτρόφον ἠδ' ἀνὰ νήσους:
πα̂σαι δὲ σκοπιαί τοι ἅδον καὶ πρώονες ἄκροι
ὑψηλω̂ν ὀρέων ποταμοί θ' ἅλαδε* προρέοντες
ἀκταί τ' εἰς ἅλα κεκλιμέναι λιμένες τε θαλάσσης.
 
25
ἠ̂ ὥς σε πρω̂τον Λητὼ τέκε, χάρμα βροτοι̂σι,
κλινθει̂σα πρὸς Κύνθου* ὄρος κραναῃ̂ ἐνὶ νήσῳ,
Δήλῳ ἐν ἀμφιρύτῃ; ἑκάτερθε δὲ κυ̂μα κελαινὸν
ἐξῄει χέρσονδε λιγυπνοίοις ἀνέμοισιν,
ἔνθεν ἀπορνύμενος πα̂σι θνητοι̂σιν ἀνάσσεις.
 
30
ὅσσους Κρήτη τ' ἐντὸς ἔχει καὶ δη̂μος  ̓Αθηνω̂ν
νη̂σός τ' Αἰγίνη ναυσικλειτή τ' Εὔβοια,
Αἰγαί, Πειρεσίαι τε καὶ ἀγχιάλη Πεπάρηθος
Θρηίκιός τ'  ̓Αθόως καὶ Πηλίου ἄκρα κάρηνα
Θρηικίη τε Σάμος  ̓́Ιδης τ' ὄρεα σκιόεντα,
 
35
Σκυ̂ρος* καὶ Φώκαια* καὶ Αὐτοκάνης ὄρος αἰπύ,
 ̓́Ιμβρος τ' εὐκτιμένη+ καὶ Λη̂μνος+ ἀμιχθαλόεσσα+
Λέσβος τ' ἠγαθέη, Μάκαρος ἕδος Αἰολίωνος,
καὶ Χίος, ἣ νήσων λιπαρωτάτη εἰν ἁλὶ* κει̂ται*,
παιπαλόεις τε Μίμας* καὶ Κωρύκου* ἄκρα κάρηνα
 
40
καὶ Κλάρος* αἰγλήεσσα καὶ Αἰσαγέης* ὄρος αἰπὺ
καὶ Σάμος ὑδρηλὴ Μυκάλης τ' αἰπεινὰ κάρηνα
Μίλητός τε Κόως τε, πόλις Μερόπων* ἀνθρώπων,
καὶ Κνίδος αἰπεινὴ καὶ Κάρπαθος ἠνεμόεσσα
Νάξος* τ' ἠδὲ Πάρος  ̔Ρήναιά τε πετρήεσσα,
 
45
τόσσον ἔπ' ὠδίνουσα  ̔Εκηβόλον ἵκετο Λητώ,
εἴ τίς οἱ γαιέων υἱει̂ θέλοι* οἰκία θέσθαι.
 

αἳ δὲ μάλ' ἐτρόμεον καὶ ἐδείδισαν, οὐδέ τις ἔτλη
Φοι̂βον δέξασθαι, καὶ πιοτέρη περ ἐου̂σα:
πρίν γ' ὅτε δή ῥ' ἐπὶ Δήλου ἐβήσατο πότνια Λητὼ
 

50
καί μιν ἀνειρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:
 

    δη̂λ', εἰ γάρ κ' ἐθέλοις* ἕδος ἔμμεναι υἱ̂ος ἐμοι̂ο,
Φοίβου  ̓Απόλλωνος, θέσθαι τ' ἔνι πίονα νηόν, --
ἄλλος* δ' οὔτις σει̂ό ποθ' ἅψεται, οὐδέ σε λήσει:
οὐδ' εὔβων σέ γ' ἔσεσθαι* ὀίομαι οὔτ' εὔμηλον,
 

55
οὐδὲ τρύγην οἴσεις οὔτ' ἂρ φυτὰ μυρία φύσεις.
εἰ δέ κ'  ̓Απόλλωνος ἑκαέργου νηὸν ἔχῃσθα,
ἄνθρωποί τοι πάντες ἀγινήσουσ' ἑκατόμβας
ἐνθάδ' ἀγειρόμενοι, κνίσση δέ τοι ἄσπετος αἰεὶ
δημου̂ ἀναί̈ξει βοσκήσεις θ' οἵ κέ σ' ἔχωσι
 
60
χειρὸς ἀπ' ἀλλοτρίης, ἐπεὶ οὔ τοι πι̂αρ ὑπ' οὐ̂δας*.
ὣς φάτο: χαι̂ρε δὲ Δη̂λος, ἀμειβομένη δὲ προσηύδα:
 

    Λητοι̂, κυδίστη θύγατερ μεγάλου Κοίοιο*,
ἀσπασίη κεν ἐγώ γε γονὴν ἑκάτοιο ἄνακτος
δεξαίμην: αἰνω̂ς γὰρ ἐτήτυμόν εἰμι δυσηχὴς
 

65
ἀνδράσιν: ὡ̂δε δέ κεν περιτιμήεσσα γενοίμην.
ἀλλὰ τόδε τρομέω, Λητοι̂, ἔπος, οὐδέ σε κεύσω:
λίην γάρ τινά φασιν ἀτάσθαλον  ̓Απόλλωνα
ἔσσεσθαι, μέγα δὲ πρυτανευσέμεν ἀθανάτοισι
καὶ θνητοι̂σι βροτοι̂σιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν.
 
70
τῳ̂ ῥ' αἰνω̂ς δείδοικα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
μή, ὁπότ' ἂν τὸ πρω̂τον ἴδῃ φάος ἠελίοιο,
νη̂σον ἀτιμήσας, ἐπεὶ ἠ̂ κραναήπεδός εἰμι,
ποσσὶ καταστρέψας* ὤσῃ ἁλὸς* ἐν πελάγεσσιν,
ἔνθ' ἐμὲ μὲν μέγα κυ̂μα κατὰ κρατὸς ἅλις αἰεὶ
 
75
κλύσσει: ὃ δ' ἄλλην γαι̂αν ἀφίξεται, ἥ κεν ἅδῃ οἱ,
τεύξασθαι νηόν τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα:
πουλύποδες δ' ἐν ἐμοὶ θαλάμας φω̂καί τε μέλαιναι
οἰκία* ποιήσονται ἀκηδέα, χήτεϊ λαω̂ν.
ἀλλ' εἴ μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι,
 
80
ἐνθάδε μιν πρω̂τον τεύξειν περικαλλέα νηὸν
ἔμμεναι ἀνθρώπων χρηστήριον, αὐτὰρ ἔπειτα
 
81α
[1τεύξασθαι νηούς τε καὶ ἄλσεα δενδρηέντα ]1
πάντας ἐπ' ἀνθρώπους, ἐπεὶ ἠ̂ πολυώνυμος ἔσται*.
 

    ὣς ἄρ ἔφη: Λητὼ δὲ θεω̂ν μέγαν ὅρκον* ὄμοσσε:
ἴστω νυ̂ν τάδε Γαι̂α καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν
 

85
καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅστε μέγιστος
ὅρκος* δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοι̂σιν:
ἠ̂ μὴν Φοίβου τῃ̂δε θυώδης* ἔσσεται αἰεὶ
βωμὸς καὶ τέμενος, τίσει δέ σέ γ' ἔξοχα πάντων.
 

    αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
 

90
Δη̂λος μὲν μάλα χαι̂ρε γονῃ̂ ἑκάτοιο ἄνακτος:
Λητὼ δ' ἐννη̂μάρ τε καὶ ἐννέα νύκτας ἀέλπτοις
ὠδίνεσσι πέπαρτο. θεαὶ δ' ἔσαν ἔνδοθι πα̂σαι,
ὅσσαι ἄρισται ἔασι, Διώνη τε  ̔Ρείη τε
 ̓Ιχναίη τε Θέμις καὶ ἀγάστονος  ̓Αμφιτρίτη
 
95
ἄλλαι τ' ἀθάναται νόσφιν λευκωλένου  ̔́Ηρης:
ἡ̂στο γὰρ ἐν μεγάροισι Διὸς νεφεληγερέταο:
μούνη δ' οὐκ ἐπέπυστο μογοστόκος Εἰλείθυια:
ἡ̂στο γὰρ ἄκρῳ  ̓Ολύμπῳ ὑπὸ χρυσέοισι νέφεσσιν,
 ̔́Ηρης φραδμοσύνης λευκωλένου, ἥ μιν ἔρυκε
 
100
ζηλοσύνῃ, ὅτ' ἄρ' υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε
Λητὼ τέξεσθαι καλλιπλόκαμος τότ' ἔμελλεν.
 

    αἳ δ'  ̓̂Ιριν προὔπεμψαν ἐυκτιμένης ἀπὸ νήσου,
ἀξέμεν Εἰλείθυιαν, ὑποσχόμεναι μέγαν ὅρμον,
χρυσείοισι λίνοισιν ἐερμένον, ἐννεάπηχυν:
 

105
νόσφιν δ' ἤνωγον καλέειν λευκωλένου  ̔́Ηρης,
νή μιν ἔπειτ' ἐπέεσσιν ἀποστρέψειεν ἰου̂σαν.
αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ' ἄκουσε ποδήνεμος ὠκέα  ̓̂Ιρις,
βη̂ ῥα θέειν, ταχέως δὲ διήνυσε πα̂ν τὸ μεσηγύ.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ἵκανε θεω̂ν ἕδος, αἰπὺν  ̓́Ολυμπον,
 
110
αὐτίκ' ἄρ' Εἰλείθυιαν ἀπὲκ μεγάροιο θύραζε
ἐκπροκαλεσσαμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα,
πάντα μάλ', ὡς ἐπέτελλον  ̓Ολύμπια δώματ' ἔχουσαι.
τῃ̂ δ' ἄρα θυμὸν ἔπειθεν ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι:
βὰν δὲ ποσὶ τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ' ὁμοι̂αι.
 
115
εὐ̂τ' ἐπὶ Δήλου ἔβαινε μογοστόκος Εἰλείθυια,
δὴ τότε τὴν τόκος εἱ̂λε, μενοίνησεν δὲ τεκέσθαι.
ἀμφὶ δὲ φοίνικι βάλε πήχεε, γου̂να δ' ἔρεισε
λειμω̂νι μαλακῳ̂: μείδησε δὲ γαι̂' ὑπένερθεν:
ἐκ δ' ἔθορε πρὸ φόωσδε: θεαὶ δ' ὀλόλυξαν ἅπασαι.
 
120

    ἔνθα σέ, ἤιε Φοι̂βε, θεαὶ λόον ὕδατι καλῳ̂
ἁγνω̂ς καὶ καθαρω̂ς, σπάρξαν δ' ἐν φάρεϊ λευκῳ̂,
λεπτῳ̂, νηγατέῳ: περὶ δὲ χρύσεον στρόφον ἡ̂καν.
 

    οὐδ' ἄρ'  ̓Απόλλωνα χρυσάορα θήσατο μήτηρ,
ἀλλὰ Θέμις νέκταρ τε καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν
 

125
ἀθανάτῃσιν χερσὶν ἐπήρξατο: χαι̂ρε δὲ Λητώ,
οὕνεκα τοξοφόρον καὶ καρτερὸν υἱὸν ἔτικτεν.
αὐτὰρ ἐπεὶ δή, Φοι̂βε, κατέβρως ἄμβροτον εἰ̂δαρ,
οὔ σέ γ' ἔπειτ' ἴσχον χρύσεοι στρόφοι ἀσπαίροντα,
οὐδ' ἔτι δέσματ' ἔρυκε, λύοντο δὲ πείρατα πάντα.
 
130
αὐτίκα δ' ἀθανάτῃσι μετηύδα Φοι̂βος  ̓Απόλλων:
 

    εἴη μοι κίθαρίς τε φίλη καὶ καμπύλα τόξα,
χρήσω δ' ἀνθρώποισι Διὸς νημερτέα βουλήν.
 

    ὣς εἰπὼν ἐβίβασκεν ἐπὶ χθονὸς εὐρυοδείης
Φοι̂βος ἀκερσεκόμης, ἑκατηβόλος: αἳ δ' ἄρα πα̂σαι
 

135
θάμβεον ἀθάναται: χρυσῳ̂ δ' ἄρα Δη̂λος ἅπασα
[βεβρίθει, καθορω̂σα Διὸς Λητοὺς τε γενέθλην,
γηθοσύνῃ, ὅτι μιν θεὸς εἵλετο οἰκία θέσθαι
νήσων ἠπείρου τε, φίλησε δὲ κηρόθι μα̂λλον.]
ἤνθησ', ὡς ὅτε τε ῥίον οὔρεος ἄνθεσιν ὕλης.
 
140

    αὐτὸς δ', ἀργυρότοξε, ἄναξ ἑκατηβόλ'  ̓́Απολλον,
ἄλλοτε μέν τ' ἐπὶ Κύνθου ἐβήσαο παιπαλόεντος,
ἄλλοτε δ' ἂν νήσους τε καὶ ἀνέρας ἠλάσκαζες.
πολλοί τοι νηοί τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα:
πα̂σαι δὲ σκοπιαί τε φίλαι καὶ πρώονες ἄκροι
 

145
ὑψηλω̂ν ὀρέων ποταμοί θ' ἅλαδε προρέοντες:
ἀλλὰ σὺ Δήλῳ, Φοι̂βε, μάλιστ' ἐπιτέρπεαι ἠ̂τορ,
ἔνθα τοι ἑλκεχίτωνες  ̓Ιάονες ἠγερέθονται
αὐτοι̂ς σὺν παίδεσσι καὶ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν.
οἱ δέ σε πυγμαχίῃ τε καὶ ὀρχηθμῳ̂ καὶ ἀοιδῃ̂
 
150
μνησάμενοι τέρπουσιν, ὅτ' ἄν στήσωνται ἀγω̂να.
φαίη κ' ἀθανάτους καὶ ἀγήρως ἔμμεναι αἰεί,
ὃς τόθ' ὑπαντιάσει', ὅτ'  ̓Ιάονες ἀθρόοι εἰ̂εν:
πάντων γάρ κεν ἴδοιτο χάριν, τέρψαιτο δὲ θυμὸν
ἄνδρας τ' εἰσορόων καλλιζώνους τε γυναι̂κας
 
155
νη̂άς τ' ὠκείας ἠδ' αὐτω̂ν κτήματα πολλά.
πρὸς δὲ τόδε μέγα θαυ̂μα, ὅου κλέος οὔποτ' ὀλει̂ται,
κου̂ραι Δηλιάδες, ἑκατηβελέταο θεράπναι:
αἵ τ' ἐπεὶ ἂρ πρω̂τον μὲν  ̓Απόλλων' ὑμνήσωσιν,
αὐ̂τις δ' αὐ̂ Λητώ τε καὶ  ̓́Αρτεμιν ἰοχέαιραν,
 
160
μνησάμεναι ἀνδρω̂ν τε παλαιω̂ν ἠδὲ γυναικω̂ν
ὕμνον ἀείδουσιν, θέλγουσι δὲ φυ̂λ' ἀνθρώπων.
πάντων δ' ἀνθρώπων φωνὰς καὶ βαμβαλιαστὺν
μιμει̂σθ' ἴσασιν: φαίη δέ κεν αὐτὸς ἕκαστος
φθέγγεσθ': οὕτω σφιν καλὴ συνάρηρεν ἀοιδή.
 
165

    ἀλλ' ἄγεθ' ἱλήκοι μὲν  ̓Απόλλων  ̓Αρτέμιδιξύν,
χαίρετε δ' ὑμει̂ς πα̂σαι: ἐμει̂ο δὲ καὶ μετόπισθεν
μνήσασθ', ὁππότε κέν τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων
ἐθάδ' ἁνείρηται ξει̂νος ταλαπείριος ἐλθών:
ὠ̂ κου̂ραι, τίς δ' ὔμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδω̂ν
 

170
ἐνθάδε πωλει̂ται, καὶ τέῳ τέρπεσθε μάλιστα;
ὑμει̂ς δ' εὐ̂ μάλα πα̂σαι ὑποκρίνασθαι ἀφήμως:
τυφλὸς ἀνήρ, οἰκει̂ δὲ Χίῳ ἔνι παιπαλοέσσῃ
του̂ μα̂σαι μετόπισθεν ἀριστεύσουσιν ἀοιδαί.
ἡμει̂ς δ' ὑμέτερον κλέος οἴσομεν, ὅσσον ἐπ' αἰ̂αν
 
175
ἀνθρώπων στρεφόμεσθα πόλεις εὐ̂ ναιεταώσας:
οἳ δ' ἐπὶ δὴ πείσονται, ἐπεὶ καὶ ἐτήτυμόν ἐστιν.
αὐτὰρ ἐγὼν οὐ λήξω ἑκηβόλον  ̓Απόλλωνα
ὑμνέων ἀργυρότοξον, ὃν ἠύκομος τέκε Λητώ.
 

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 1: μν́ησομαι
line 3: ἐΠὶ σχεδόν
line 6: Ἥ ῥα
line 8: τόξον
line 10: Νέκταρ
line 15:  ̓Ορτυγίͅη
line 20: Νομὸς βεβλ́ηαται ῳΔ̂ης
line 20: ὠδ ̂ͅΗς
line 21:  ̓́Ηπειρον
line 21: Πορτιτρόφον
line 22 (general note)
line 24 (general note)
line 27: Δ́ηλῳ ἐΝ ἀμφιρύτͅη
line 28: λιγυπΝοίοις
line 30 (general note)
line 31 (general note)
line 32: ΑἰΓαί
line 32: Εἰρεσίαι
line 32: ἀΓχιάλη
line 35: ΑὐτοκάνΗς
line 36: εὐκτιμένΗ
line 36: ἀμιχεαλόεσσα
line 37 (general note)
line 40: αἰΓλ́ηεσσα
line 41: ὑδρηλ́η
line 41: Μυκάλης ... κάρηΝα
line 43 (general note)
line 44:  ̔Ρ́ηναιά

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO ARTEMIS]
* [HYMN TO PAN]
* [HYMN TO DIONYSUS]
* [HYMN TO ARTEMIS]
* [HYMN TO ARTEMIS]
* [HYMN TO ATHENA]
* [HYMN TO ATHENA]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
5, 123 [Book 5 (ε)]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 46: θέλοι
line 49: ἐβ́ησατο
line 53: λ́ησει
line 55 (general note)
line 59 (general note)
line 63: Γον̀ην δεξαίμηΝ
line 64: δυσηχ́ης
line 67 (general note)
line 68: Πρυτανεύσεμεν
line 71 (general note)
line 72: κρανάηπεδος
line 77 (general note)
line 79 (general note)
line 81: χρηστ́ηριον
line 82: Πολυώνυμος

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO THE MUSES AND APOLLO]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
9, 135 [Book 9 (ι)]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 100: ὅ τ̓
line 102:  ̓̂Ιριν
line 104: χρυσείοισι λίνοισιν ἐερμένον
line 107: Ποδ́ηνεμος ὠκέα  ̓̂Ιρις
line 108: τὸ μεσηΓύ
line 109 (general note)
line 110: ἀΠό
line 111: ἔπεα Πτερόεντα Προσηύδα
line 114: ἴθμαθ̓
line 115: εὐ̂τε
line 116 (general note)
line 117 (general note)
line 117: Γου̂να δ' ἔρεισε
line 118: μείδησε δὲ Γαι̂̓ ὑΠένερθεν
line 119: ἐκ δ' ἔθορε Πρὸ φόωσδε
line 119: θεαὶ δ' ὀλόλυξαν
line 120:  ̓́Ηϊε
line 120: λόον
line 121: ἁΓνω̂ς καὶ καθαρω̂ς
line 123: χρυσάορα
line 123: θ́ησατο
line 124 (general note)
line 125: ἐΠ́ηρξατο
line 127 (general note)
line 129: δεσμά
line 129: φίλη
line 90: Γόνῳ
line 91: ἐΝν̂ημαρ
line 92: ἔνδοθι
line 93: ὅσσαι ἄρισται ἔσαν
line 94:  ̓Ιχναίη τε Θέμις
line 94: ἀΓάστονος  ̓Αμφιτρίτη
line 96 (general note)
line 97: μογοστόκος Εἰλείθυια
line 98: χρυσέοισι Νέφεσσιν
line 99: φραδμοσύνͅης

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DEMETER]
* [SECOND CENTURY A.D.]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO DEMETER]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
15, 460 [Book 15 (ο)]
4, 89 [Book 4 (δ)]
12, 51 [Book 12 (μ)]

Cross references from Walter Leaf, Commentary on the Iliad (1900):
7, 310 [Book 7 (Η)]

Cross references from Basil Lanneau Gildersleeve, Syntax of Classical Greek:
645 [Predicative positions.]: πα̂ν τὸ μεσηγύ

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 132: χρ́ησω
line 133: ἐΠί
line 135: χρυσῳ̂
line 138: κηρόθι μα̂λλον
line 140: αὐτός
line 142: ἂν Ν́ησους
line 146: ἀλλὰ σύ
line 147 (general note)
line 148: αὐτοι̂ς σὺν Παίδεσσι
line 149: ὀρχηθμῳ̂
line 149: αἰεί
line 153: Πάντων
line 153: τέρψαιτο δὲ θυμόν
line 155: αὐτω̂ν
line 156: ὅου κλέος οὔποτ' ὀλει̂ται
line 157: κου̂ραι Δηλιάδες
line 157: θεράπΝαι
line 160 (general note)
line 162: κρεμβαλιαστύν
line 163: μιμει̂σἐ
line 165:  ̓Απόλλων  ̓Αρτέμιδι Ξύν
line 169 (general note)
line 169: δέ
line 171: εὐ̂ μάλα Πα̂σαι
line 171: ὑΠοκρίνασθαι ἀφ́ημως
line 172: Παιπαλοέσςͅη
line 173: ἀριστεύουσιν
line 173: ὑμέτερον
line 175: στρεφόμεσθα Πόλεις

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO DIONYSUS]
* [ FIFTH CENTURY B.C.]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [THE NATURE OF THE HOMERIC HYMNS]
* [ FIFTH CENTURY B.C.]
* [HYMN TO DEMETER]
* [THE NATURE OF THE HOMERIC HYMNS]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
8, 79 [Book 8 (θ)]
9, 54 [Book 9 (ι)]
4, 264 [Book 4 (δ)]: πάντων δ̓ ἀνθρώπων φωνὰς καὶ κρεμβαλιαστὺνμιμει̂σθ̓ ἴσασιν, φαίη δέ κεν αὐτὸς ἕκαστοσφθέγγεσθαι

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 179: ΛυκίηΝ
line 179: ΜͅηονίηΝ ἐρατειν́ην
line 180: Μίλητον
line 180: ἔναλον
line 181: αὐτός
line 181: Περικλύστου
line 184: τεθυωμένα
line 185: καναχ̀ην ἔχει
line 186: ὥς τε Νόημα
line 189 (general note)
line 190: δω̂ῤ
line 192: ἀφραδέες
line 194: μεταμέλπεται
line 199 (general note)
line 201: Παίζουσ̓
line 202: καλὰ καὶ ὕψι βιβάς
line 203: μαρμαρυγαί
line 204: θυμὸν μέγαν
line 204: εἰσορόωντες
line 208: μνΗστ ̂ͅΗσιν
line 208: φιλότητι
line 209: μνωόμενος
line 209:  ̓Αζαντίδα
line 210:  ̓Ελατιονίδͅη
line 211: Τριοπέῳ Γένος
line 211:  ̓Ερευθει̂
line 212: ἅμα ΛευκίπΠῳ
line 213 (general note)
line 214 (general note)
line 216: ΠιερίηΝ
line 217: Λέκτον τ'  ̓Ημαθόεντα
line 217: ΑἰΝι̂ηνας
line 218 (general note)
line 223 (general note)
line 224: Μυκαλησσόν
line 224: Τευμησσόν
line 224: λεχεποίηΝ

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO ARTEMIS]
* [HYMN TO ARTEMIS]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO ARTEMIS]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [SECOND CENTURY A.D.]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
7, 36 [Book 7 (η)]
9, 116 [Book 9 (ι)]

Cross references from William Watson Goodwin, Syntax of the Moods and Tenses of the Greek Verb:
475 [Peculiar Forms of Conditional Sentences: Substitution and Ellipsis in Protasis.Protasis without a Verb.]: πρὸς  ̓́Ολυμπον ὥστε νόημα εἰ̂σι

 

 

[Εἲς  ̓Απόλλωνα Πύθιον]

    ὠ̂ ἄνα, καὶ Λυκίην καὶ Μῃονίην ἐρατεινὴν
 

180
καὶ Μίλητον ἔχεις, ἔναλον πόλιν ἱμερόεσσαν,
αὐτὸς δ' αὐ̂ Δήλοιο περικλύστοιο μέγ' ἀνάσσεις.
 

    εἰ̂σι δὲ φορμίζων Λητου̂ς ἐρικυδέος υἱὸς
φόρμιγγι γλαφυρῃ̂ πρὸς Πυθὼ πετρήεσσαν,
ἄμβροτα εἵματ' ἔχων τεθυωμένα: τοι̂ο δὲ φόρμιγξ
 

185
χρυσέου ὑπὸ πλήκτρου καναχὴν ἔχει ἱμερόεσσαν.
ἔνθεν δὲ πρὸς  ̓́Ολυμπον ἀπὸ χθονός, ὥστε νόημα,
εἰ̂σι Διὸς πρὸς δω̂μα θεω̂ν μεθ' ὁμήγυριν ἄλλων.
αὐτίκα δ' ἀθανάτοισι μέλει κίθαρις καὶ ἀοιδή:
Μου̂σαι μέν θ' ἅμα πα̂σαι ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῃ̂
 
190
ὑμνευ̂σίν ῥα θεω̂ν δω̂ρ' ἄμβροτα ἠδ' ἀνθρώπων
τλημοσύνας, ὅσ' ἔχοντες ὑπ' ἀθανάτοισι θεοι̂σι
ζώουσ' ἀφραδέες καὶ ἀμήχανοι, οὐδὲ δύνανται
εὑρέμεναι θανάτοιό τ' ἄκος καὶ γήραος ἄλκαρ:
αὐτὰρ ἐυπλόκαμοι Χάριτες καὶ ἐύφρονες  ̔̂Ωραι
 
195
 ̔Αρμονίη θ'  ̔́Ηβη τε Διὸς θυγάτηρ τ'  ̓Αφροδίτη
ὀρχευ̂ντ' ἀλλήλων ἐπὶ καρπῳ̂ χει̂ρας ἔχουσαι:
τῃ̂σι μὲν οὔτ' αἰσχρὴ μεταμέλπεται οὔτ' ἐλάχεια,
ἀλλὰ μάλα μεγάλη τε ἰδει̂ν καὶ εἰ̂δος ἀγητή,
 ̓́Αρτεμις ἰοχέαιρα ὁμότροφος  ̓Απόλλωνι.
 
200
ἐν δ' αὐ̂ τῃ̂σιν  ̓́Αρης καὶ ἐύσκοπος  ̓Αργειφόντης
παίζουσ': αὐτὰρ ὁ Φοι̂βος Α'πόλλων ἐγκιθαρίζει
καλὰ καὶ ὕψι βιβάς: αἴγλη δέ μιν ἀμφιφαείνει
μαρμαρυγαί τε ποδω̂ν καὶ ἐυκλώστοιο χιτω̂νος.
οἳ δ' ἐπιτέρπονται θυμὸν μέγαν εἰσορόωντες
 
205
Λητώ τε χρυσοπλόκαμος καὶ μητίετα Ζεὺς
υἱ̂α φίλον παίζοντα μετ' ἀθανάτοισι θεοι̂σι.
 

    πω̂ς τ' ἄρ σ' ὑμνήσω πάντως εὔυμνον ἐόντα;
ἠέ σ' ἐνὶ μνηστη̂ρσιν ἀείδω καὶ φιλότητι,
ὅππως μνωόμενος ἔκιες  ̓Αζαντίδα κούρην
 

210
 ̓́Ισχυ' ἅμ' ἀντιθέῳ  ̓Ελατιονίδη εὐίππῳ;
ἢ ἅμα Θόρβαντι Τριοπέῳ γένος, ἢ ἅμ'  ̓Ερευθει̂;
ἢ ἅμα Λευκίππῳ καὶ Λευκίπποιο δάμαρτι
... πεζός, ὃ δ' ἵπποισιν: οὐ μὴν Τρίοπός γ' ἐνέλειπεν.
ἢ ὡς τὸ πρω̂τον χρηστήριον ἀνθρώποισι
 
215
ζητεύων κατὰ γαι̂αν ἔβης, ἑκατηβόλ'  ̓́Απολλον;
Πιερίην μὲν πρω̂τον ἀπ' Οὐλύμποιο κατη̂λθες:
Λέκτον τ' ἠμαθοέντα παρέστιχες ἠδ'  ̓Ενιη̂νας
καὶ διὰ Περραιβούς: τάχα δ' εἰς  ̓Ιαωλκὸν ἵκανες,
Κηναίου τ' ἐπέβης ναυσικλειτη̂ς Εὐβοίης.
 
220
στη̂ς δ' ἐπὶ Ληλάντῳ πεδίῳ: τό τοι οὐχ ἅδε θυμῳ̂
τεύξασθαι νηόν τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα.
ἔνθεν δ' Εὔριπον διαβάς, ἑκατηβόλ'  ̓́Απολλον,
βη̂ς ἄν' ὄρος ζάθεον, χλωρόν: τάχα δ' ἱ̂ξες ἀπ' αὐτου̂
ἐς Μυκαλησσὸν ἰὼν καὶ Τευμησσὸν λεχεποίην.
 
225
Θήβης δ' εἰσαφίκανες ἕδος καταειμένον ὕλῃ:
οὐ γάρ πώ τις ἔναιε βροτω̂ν ἱερῃ̂ ἐνὶ Θήβῃ,
οὐδ' ἄρα πω τότε γ' ἠ̂σαν ἀταρπιτοὶ οὐδὲ κέλευθοι
Θήβης ἂμ πεδίον πυρηφόρον, ἀλλ' ἔχεν ὕλη.
 

    ἔνθεν δὲ προτέρω ἔκιες, ἑκατηβόλ'  ̓́Απολλον,
 

230
 ̓Ογχηστὸν δ' ἱ̂ξες, Ποσιδήιον ἀγλαὸν ἄλσος:
ἔνθα νεοδμὴς πω̂λος ἀναπνέει ἀχθόμενός περ
ἕλκων ἅρματα καλά: χαμαὶ δ' ἐλατὴρ ἀγαθός περ
ἐκ δίφροιο θορὼν ὁδὸν ἔρχεται: οἳ δὲ τέως μὲν
κείν' ὄχεα κροτέουσι ἀνακτορίην ἀφιέντες.
 
235
εἰ δέ κεν ἅρματ' ἀγῃ̂σιν ἐν ἄλσεϊ δενδρήεντι,
ἵππους μὲν κομέουσι, τὰ δὲ κλίναντες ἐω̂σιν:
ὣς γὰρ τὰ πρώτισθ' ὁσίη γένεθ': οἳ δὲ ἄνακτι
εὔχονται, δίφρον δὲ θεου̂ τότε μοι̂ρα φυλάσσει.
 

    ἔνθεν δὲ προτέρω ἔκιες, ἑκατηβόλ'  ̓́Απολλον:
 

240
Κηφισσὸν δ' ἄρ' ἔπειτα κιχήσαο καλλιρέεθρον,
ὅς τε Λιλαίηθεν προχέει καλλίρροον ὕδωρ.
τὸν διαβάς,  ̔Εκάεργε, καὶ  ̓Ωκαλέην πολύπυργον
ἔνθεν ἄρ' εἰς  ̔Αλίαρτον ἀφίκεο ποιήεντα.
 

    βη̂ς δ' ἐπὶ Τελφούσης: τόθι τοι ἅδε χω̂ρος ἀπήμων
 

245
τεύξασθαι νηόν τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα:
στη̂ς δὲ μάλ' ἄγχ' αὐτη̂ς καὶ μιν πρὸς μυ̂θον ἔειπες:
 

    Τελφου̂σ', ἐνθάδε δὴ φρονέω περικαλλέα νηὸν
ἀνθρώπων τευ̂ξαι χρηστήριον, οἵτε μοι αἰεὶ
ἐνθάδ' ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμβας,
 

250
ἠμὲν ὅσοι Πελοπόννησον πίειραν ἔχουσιν
ἠδ' ὅσοι Εὐρώπην τε καὶ ἀμφιρύτας κατὰ νήσους,
χρησόμενοι: τοι̂σιν δέ κ' ἐγὼ νημερτέα βουλὴν
πα̂σι θεμιστεύοιμι χρέων ἐνὶ πίονι νηῳ̂.
 

    ὣς εἰπὼν διέθηκε θεμείλια Φοι̂βος  ̓Απόλλων
 

255
εὐρέα καὶ μάλα μακρὰ διηνεκές: ἣ δὲ ἰδου̂σα
Τελφου̂σα κραδίην ἐχολώσατο εἰ̂πέ τε μυ̂θον:
 

    φοι̂βε ἄναξ ἑκάεργε, ἔπος τί τοι ἐν φρεσὶ θήσω.
ἐνθάδ' ἐπεὶ φρονέεις τευ̂ξαι περικαλλέα νηὸν
ἔμμεναι ἀνθρώποις χρηστήριον, οἵτε τοι αἰεὶ
 

260
ἐνθάδ' ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμβας:
ἀλλ' ἔκ τοι ἐρέω, σὺ δ' ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῃ̂σι,
πημανέει σ' αἰεὶ κτύπος ἵππων ὠκειάων
ἀρδόμενοί τ' οὐρη̂ες ἐμω̂ν ἱερω̂ν ἀπὸ πηγέων:
ἔνθα τις ἀνθρώπων βουλήσεται εἰσοράασθαι
 
265
ἅρματά τ' εὐποίητα καὶ ὠκυπόδων κτύπον ἵππων
ἢ νηόν τε μέγαν καὶ κτήματα πόλλ' ἐνεόντα.
 

ἀλλ' εἰ δή τι πίθοιο, σὺ δὲ κρείσσων καὶ ἀρείων
ἐσσί, ἄναξ, ἐμέθεν, σευ̂ δὲ σθένος ἐστὶ μέγιστον,
ἐν Κρίσῃ ποίησαι ὑπὸ πτυχὶ Παρνησοι̂ο.
 

270
ἔνθ' οὔθ' ἅρματα καλὰ δονήσεται οὔτε τοι ἵππων
ὠκυπόδων κτύπος ἔσται ἐύδμητον περὶ βωμόν,
ἀλλά τοι ὣς προσάγοιεν  ̓Ιηπαιήονι δω̂ρα
ἀνθρώπων κλυτὰ φυ̂λα: σὺ δὲ φρένας ἀμφιγεγηθὼς
δέξαι' ἱερὰ καλὰ περικτιόνων ἀνθρώπων.
 
275
ὣς εἰπου̂σ'  ̔Εκάτου πέπιθε φρένας, ὄφρα οἱ αὐτῃ̂
Τελφούσῃ κλέος εἴη ἐπὶ χθονί, μηδ'  ̔Εκάτοιο.
 

    ἔνθεν δὲ προτέρω ἔκιες, ἑκατηβόλ'  ̓́Απολλον:
ἱ̂ξες δ' ἐς Φλεγύων ἀνδρω̂ν πόλιν ὑβριστάων,
οἳ Διὸς οὐκ ἀλέγοντες ἐπὶ χθονὶ ναιετάασκον
 

280
ἐν καλῃ̂ βήσσῃ Κηφισίδος ἐγγύθι λίμνης.
ἔνθεν καρπαλίμως προσέβης πρὸς δειράδα θύων
ἵκεο δ' ἐς Κρίσην ὑπὸ Παρνησὸν νιφόεντα,
κνημὸν πρὸς Ζέφυρον τετραμμένον, αὐτὰρ ὕπερθεν
πέτρη ἐπικρέμαται, κοίλη δ' ὑποδέδρομε βη̂σσα,
 
285
τρηχει̂': ἔνθα ἄναξ τεκμήρατο Φοι̂βος  ̓Απόλλων
νηὸν ποιήσασθαι ἐπήρατον εἰ̂πέ τε μυ̂θον:
 

    ἐνθάδε δὴ φρονέω τευ̂ξαι περικαλλέα νηὸν
ἔμμεναι ἀνθρώποις χρηστήριον, οἵτε μοι αἰεὶ
ἐνθάδ' ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμβας,
 

290
ἠμὲν ὅσοι Πελοπόννησον πίειραν ἔχουσιν,
ἠδ' ὅσοι Εὐρώπην τε καὶ ἀμφιρύτας κατὰ νήσους,
χρησόμενοι: τοι̂σιν δ' ἄρ' ἐγὼ νημερτέα βουλὴν
πα̂σι θεμιστεύοιμι χρέων ἐνὶ πίονι νηῳ̂.
 

    ὣς εἰπὼν διέθηκε θεμείλια Φοι̂βος  ̓Απόλλων
 

295
εὐρέα καὶ μάλα μακρὰ διηνεκές: αὐτὰρ ἐπ' αὐτοι̂ς
λάινον οὐδὸν ἔθηκε Τροφώνιος ἠδ'  ̓Αγαμήδης,
υἱέες  ̓Εργίνου, φίλοι ἀθανάτοισι θεοι̂σιν:
ἀμφὶ δὲ νηὸν ἔνασσαν ἀθέσφατα φυ̂λ' ἀνθρώπων
ξεστοι̂σιν λάεσσιν, ἀοίδιμον ἔμμεναι αἰεί.
 
300

    ἀγχου̂ δὲ κρήνη καλλίρροος, ἔνθα δράκαιναν
κτει̂νεν ἄναξ, Διὸς υἱός, ἀπὸ κρατεροι̂ο βιοι̂ο,
ζατρεφέα, μεγάλην, τέρας ἄγριον, ἣ κακὰ πολλὰ
ἀνθρώπους ἔρδεσκεν ἐπὶ χθονί, πολλὰ μὲν αὐτούς,
πολλὰ δὲ μη̂λα ταναύποδ', ἐπεὶ πέλε πη̂μα δαφοινόν.

305
καὶ ποτε δεξαμένη χρυσοθρόνου ἔτρεφεν  ̔́Ηρης
δεινόν τ' ἀργαλέον τε Τυφάονα, πη̂μα βροτοι̂σιν:
ὅν ποτ' ἄρ'  ̔́Ηρη ἔτικτε χολωσαμένη Διὶ πατρί,
ἡνίκ' ἄρα Κρονίδης ἐρικυδέα γείνατ'  ̓Αθήνην
ἐν κορυφῃ̂: ἣ δ' αἰ̂ψα χολώσατο πότνια  ̔́Ηρη
 
310
ἠδὲ καὶ ἀγρομένοισι μετ' ἀθανάτοισιν ἔειπε:
 

    κέκλυτέ μευ, πάντες τε θεοὶ πα̂σαί τε θέαιναι,
ὡς ἔμ' ἀτιμάζειν ἄρχει νεφεληγερέτα Ζεὺς
πρω̂τος, ἐπεί μ' ἄλοχον ποιήσατο κέδν' εἰδυι̂αν:
καὶ νυ̂ν νόσφιν ἐμει̂ο τέκε γλαυκω̂πιν  ̓Αθήνην,
 

315
ἣ πα̂σιν μακάρεσσι μεταπρέπει ἀθανάτοισιν:
αὐτὰρ ὅ γ' ἠπεδανὸς γέγονεν μετὰ πα̂σι θεοι̂σι
παι̂ς ἐμὸς  ̔́Ηφαιστος, ῥικνὸς πόδας, ὃν τέκον αὐτή:
 
317α
[αἰ̂σχος ἐμοὶ καὶ ὄνειδος ἐν οὐρανῳ̂ ὅντε καὶ αὐτή]
ῥι̂ψ' ἀνὰ χερσὶν ἑλου̂σα καὶ ἔμβαλον εὐρέι πόντῳ:
ἀλλά ἑ Νηρη̂ος θυγάτηρ Θέτις ἀργυρόπεζα
 
320
δέξατο καὶ μετὰ ᾑ̂σι κασιγνήτῃσι κόμισσεν.
ὡς ὄφελ' ἄλλο θεοι̂σι χαρίζεσθαι μακάρεσσι.
σχέτλιε, ποικιλομη̂τα, τί νυ̂ν μητίσεαι ἄλλο;
πω̂ς ἔτλης οἰ̂ος τεκέειν γλαυκω̂πιν  ̓Αθήνην;
οὐκ ἂν ἐγὼ τεκόμην; καὶ σὴ κεκλημένη ἔμπης
 
325
ἠ̂α ῥ' ἐν ἀθανάτοισιν, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι.
 
325α
φράζεο νυ̂ν μή τοί τι κακὸν μητίσομ' ὀπίσσω.
καὶ νυ̂ν μέντοι ἐγὼ τεχνήσομαι, ὥς κε γένηται
παι̂ς ἐμός, ὅς κε θεοι̂σι μεταπρέποι ἀθανάτοισιν,
οὔτε σὸν αἰσχύνασ' ἱερὸν λέχος οὔτ' ἐμὸν αὐτη̂ς.
οὐδέ τοι εἰς εὐνὴν πωλήσομαι, ἀλλ' ἀπὸ σει̂ο
 
330
τηλόθ' ἐου̂σα θεοι̂σι μετέσσομαι ἀθανάτοισιν.
 

    ὣς εἰπου̂σ' ἀπὸ νόσφι θεω̂ν κίε χωομένη κη̂ρ.
αὐτίκ' ἔπειτ' ἠρα̂το βοω̂πις πότνια  ̔́Ηρη,
χειρὶ καταπρηνει̂ δ' ἔλασε χθόνα καὶ φάτο μυ̂θον:
 

335

    κέκλυτε νυ̂ν μευ, Γαι̂α καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν
Τιτη̂νές τε θεοί, τοὶ ὑπὸ χθονὶ ναιετάοντες
Τάρταρον ἀμφὶ μέγαν, τω̂ν ἒξ ἄνδρες τε θεοί τε:
αὐτοὶ νυ̂ν μευ πάντες ἀκούσατε καὶ δότε παι̂δα
νόσφι Διός, μηδέν τι βίην ἐπιδευέα κείνου:
ἀλλ' ὅ γε φέρτερος ἔστω, ὅσον Κρόνου εὐρύοπα Ζεύς.
 

340
ὣς ἄρα φωνήσασ' ἵμασε χθόνα χειρὶ παχείῃ:
κινήθη δ' ἄρα Γαι̂α φερέσβιος: ἣ δὲ ἰδου̂σα
τέρπετο ὃν κατὰ θυμόν: ὀίετο γὰρ τελέεσθαι.
ἐκ τούτου δὴ ἔπειτα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν
οὔτε πότ' εἰς εὐνὴν Διὸς ἤλυθε μητιόεντος,
 
345
οὔτε πότ' ἐς θω̂κον πολυδαίδαλον, ὡς τὸ πάρος περ
αὐτῳ̂ ἐφεζομένη πυκινὰς φραζέσκετο βουλάς:
ἀλλ' ἥ γ' ἐν νηοι̂σι πολυλλίστοισι μένουσα
τέρπετο οἱ̂ς ἱεροι̂σι βοω̂πις πότνια  ̔́Ηρη.
 

ἀλλ' ὅτε δὴ μη̂νές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελευ̂ντο
 

350
ἂψ περιτελλομένου ἔτεος καὶ ἐπήλυθον ὡ̂ραι,
ἣ δ' ἔτεκ' οὔτε θεοι̂ς ἐναλίγκιον οὔτε βροτοι̂σι,
δεινόν τ' ἀργαλέον τε Τυφάονα, πη̂μα βροτοι̂σιν.
αὐτίκα τόνδε λαβου̂σα βοω̂πις πότνια  ̔́Ηρη
δω̂κεν ἔπειτα φέρουσα κακῳ̂ κακόν: ἣ δ' ὑπέδεκτο.
 
355
ὃς κακὰ πόλλ' ἔρδεσκεν ἀγακλυτὰ φυ̂λ' ἀνθρώπων:
ὃς τῃ̂ γ' ἀντιάσειε, φέρεσκέ μιν αἴσιμον ἠ̂μαρ,
πρίν γέ οἱ ἰὸν ἐφη̂κε ἄναξ ἑκάεργος  ̓Απόλλων
καρτερόν: ἣ δ' ὀδύνῃσιν ἐρεχθομένη χαλεπῃ̂σι
κει̂το μέγ' ἀσθμαίνουσα κυλινδομένη κατὰ χω̂ρον.
 
360
θεσπεσίη δ' ἐνοπὴ γένετ' ἄσπετος: ἣ δὲ καθ' ὕλην
πυκνὰ μάλ' ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλίσσετο, λει̂πε δὲ θυμὸν
φοινὸν ἀποπνείουσ': ὃ δ' ἐπηύξατο Φοι̂βος  ̓Απόλλων:
 

    ἐνταυθοι̂ νυ̂ν πύθευ ἐπὶ χθονὶ βωτιανείρῃ:
οὐδὲ σύ γε ζώουσα κακὸν δήλημα βροτοι̂σιν
 

365
ἔσσεαι, οἳ γαίης πολυφόρβου καρπὸν ἔδοντες
ἐνθάδ' ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμβας:
οὐδέ τί τοι θάνατόν γε δυσηλεγέ' οὔτε Τυφωεὺς
ἀρκέσει οὔτε Χίμαιρα δυσώνυμος, ἀλλά σέ γ' αὐτου̂
πύσει Γαι̂α μέλαινα καὶ ἠλέκτωρ  ̔Υπερίων.
 
370

    ὣς φάτ' ἐπευχόμενος: τὴν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
τὴν δ' αὐτου̂ κατέπυσ' ἱερὸν μένος  ̓Ηελίοιο,
ἐξ οὑ̂ νυ̂ν Πυθὼ κικλήσκεται: οἳ δὲ ἄνακτα
Πύθιον ἀγκαλέουσιν ἐπώνυμον, οὕνεκα κει̂θι
αὐτου̂ πυ̂σε πέλωρ μένος ὀξέος  ̓Ηελίοιο.
 

375

    καὶ τότ' ἄρ' ἔγνω ᾑ̂σιν ἐνὶ φρεσὶ Φοι̂βος  ̓Απόλλων,
οὕνεκά μιν κρήνη καλλίρροος ἐξαπάφησε:
βη̂ δ' ἐπὶ Τελφούσῃ κεχολωμένος, αἰ̂ψα δ' ἵκανε:
στη̂ δὲ μάλ' ἄγχ' αὐτη̂ς καί μιν πρὸς μυ̂θον ἔειπε:
 

    Τελφου̂σ', οὐκ ἄρ' ἔμελλες ἐμὸν νόον ἐξαπαφου̂σα
 

380
χω̂ρον ἔχουσ' ἐρατὸν προρέειν καλλίρροον ὕδωρ.
ἐνθάδε δὴ καὶ ἐμὸν κλέος ἔσσεται, οὐδὲ σὸν οἴης.
 

    ἠ̂ καὶ ἐπὶ ῥίον ὠ̂σε ἄναξ ἑκάεργος  ̓Απόλλων
πετραίῃς προχυτῃ̂σιν, ἀπέκρυψεν δὲ ῥέεθρα
καὶ βωμὸν ποιήσατ' ἐν ἄλσεϊ δενδρήεντι,
 

385
ἄγχι μάλα κρήνης καλλιρρόου: ἔνθαδ' ἄνακτι
πάντες ἐπίκλησιν Τελφουσίῳ εὐχετόωνται,
οὕνεκα Τελφούσης ἱερη̂ς ᾔσχυνε ῥέεθρα.
 

    καὶ τότε δὴ κατὰ θυμὸν ἐφράζετο Φοι̂βος Απόλλων,
οὕστινας ἀνθρώπους ὀργείονας εἰσαγάγοιτο,
 

390
οἳ θεραπεύσονται Πυθοι̂ ἔνι πετρηέσσῃ:
ταυ̂τ' ἄρα ὁρμαίνων ἐνόησ' ἐπὶ οἴνοπι πόντῳ
νη̂α θοήν: ἐν δ' ἄνδρες ἔσαν πολέες τε καὶ ἐσθλοί,
Κρη̂τες ἀπὸ Κνωσου̂ Μινωίου, οἵ ῥα ἄνακτι
ἱερά τε ῥέζουσι καὶ ἀγγέλλουσι θέμιστας
 
395
φοίβου  ̓Απόλλωνος χρυσαόρου, ὅττι κεν εἴπῃ
χρείων ἐκ δάφνης γυάλων ὕπο Παρνησοι̂ο.
 

οἳ μὲν ἐπὶ πρη̂ξιν καὶ χρήματα νηὶ μελαίνῃ
ἐς Πύλον ἠμαθόεντα Πυλοιγενέας τ' ἀνθρώπους
ἔπλεον: αὐτὰρ ὃ τοι̂σι συνήντετο Φοι̂βος  ̓Απόλλων:
 

400
ἐν πόντῳ δ' ἐπόρουσε δέμας δελφι̂νι ἐοικὼς
νηὶ θοῃ̂ καὶ κει̂το πέλωρ μέγα τε δεινόν τε:
τω̂ν δ' οὔτις κατὰ θυμὸν ἐπεφράσαθ' ὥστε νοη̂σαι
 
402α
[ἐκβάλλειν δ' ἔθελον δελφι̂ν': ὁ δὲ νη̂α μέλαιναν]
πάντοσ' ἀνασσείσασκε, τίνασσε δὲ νήια δου̂ρα.
οἳ δ' ἀκέων ἐνὶ νηὶ καθήατο δειμαίνοντες:
 
405
οὐδ' οἵ γ' ὅπλ' ἔλυον κοίλην ἀνὰ νη̂α μέλαιναν,
οὐδ' ἔλυον λαι̂φος νηὸς κυανοπρώροιο,
ἀλλ' ὡς τὰ πρώτιστα κατεστήσαντο βοευ̂σιν,
ὣς ἔπλεον: κραιπνὸς δὲ Νότος κατόπισθεν ἔπειγε
νη̂α θοήν: πρω̂τον δὲ παρημείβοντο Μάλειαν,
 
410
πὰρ δὲ Λακωνίδα γαι̂αν ἁλιστέφανον πτολίεθρον
ἱ̂ξον καὶ χω̂ρον τερψιμβρότου  ̓Ηελίοιο,
Ταίναρον, ἔνθα τε μη̂λα βαθύτριχα βόσκεται αἰεὶ
 ̓Ηελίοιο ἄνακτος, ἔχει δ' ἐπιτερπέα χω̂ρον.
οἳ μὲν ἄρ' ἔνθ' ἔθελον νη̂α σχει̂ν ἠδ' ἀποβάντες
 
415
φράσσασθαι μέγα θαυ̂μα καὶ ὀφθαλμοι̂σιν ἰδέσθαι,
εἰ μενέει νηὸς γλαφυρη̂ς δαπέδοισι πέλωρον
ἢ εἰς οἰ̂δμ' ἅλιον πολυί̈χθυον αὐ̂τις ὀρούσει.
ἀλλ' οὐ πηδαλίοισιν ἐπείθετο νηυ̂ς εὐεργής,
ἀλλὰ παρὲκ Πελοπόννησον πίειραν ἔχουσα
 
420
ἤι' ὁδόν: πνοιῃ̂ δὲ ἄναξ ἑκάεργος  ̓Απόλλων
ῥηιδίως ἴθυν': ἣ δὲ πρήσσουσα κέλευθον
 ̓Αρήνην ἵκανε καὶ  ̓Αργυφέην ἐρατεινὴν
καὶ Θρύον,  ̓Αλφειοι̂ο πόρον, καὶ ἐύκτιτον Αἰ̂πυ
καὶ Πύλον ἠμαθόεντα Πυλοιγενέας τ' ἀνθρώπους.
 
425
βη̂ δὲ παρὰ Κπουνοὺς καὶ Χαλκίδα καὶ παρὰ Δύμην
ἠδὲ παρ'  ̓́Ηλιδα δι̂αν, ὅθι κρατέουσιν  ̓Επειοί.
εὐ̂τε Φερὰς ἐπέβαλλεν, ἀγαλλομένη Διὸς οὔρῳ,
καί σφιν ὑπὲκ νεφέων  ̓Ιθάκης τ' ὄρος αἰπὺ πέφαντο
Δουλίχιόν τε Σάμη τε καὶ ὑλήεσσα Ζάκυνθος.
 
430
ἀλλ' ὅτε δὴ Πελοπόννησον παρενίσατο πα̂σαν
καὶ δὴ ἐπὶ Κρίσης κατεφαίνετο κόλπος ἀπείρων,
ὅστε διὲκ Πελοπόννησον πίειραν ἐέργει:
ἠ̂λθ' ἄνεμος Ζέφυρος μέγας, αἴθριος, ἐκ Διὸς αἴσης,
λάβρος ἐπαιγίζων ἐξ αἰθέρος, ὄφρα τάχιστα
 
435
νηυ̂ς ἀνύσειε θέουσα θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ.
ἄψορροι δὴ ἔπειτα πρὸς ἠω̂ τ' ἠέλιόν τε
ἔπλεον: ἡγεμόνευε δ' ἄναξ Διὸς υἱὸς  ̓Απόλλων:
ἱ̂ξον δ' ἐς Κρίσην εὐδείελον, ἀμπελόεσσαν,
ἐς λιμέν': ἣ δ' ἀμάθοισιν ἐχρίμψατο ποντοπόρος νηυ̂ς.
 
440

    ἔνθ' ἐκ νηὸς ὄρουσε ἄναξ ἑκάεργος  ̓Απόλλων,
ἀστέρι εἰδόμενος μέσῳ ἤματι: του̂ δ' ἀπὸ πολλαὶ
σπινθαρίδες πωτω̂ντο, σέλας δ' εἰς οὐρανὸν ἱ̂κεν:
ἐς δ' ἄδυτον κατέδυσε διὰ τριπόδων ἐριτίμων.
 

ἔνθ' ἄρ' ὅ γε φλόγα δαι̂ε πιφαυσκόμενος τὰ ἃ κη̂λα:
 

445
πα̂σαν δὲ Κρίσην κάτεχεν σέλας: αἳ δ' ὀλόλυξαν
Κρισαίων ἄλοχοι καλλίζωνοί τε θύγατρες
Φοίβου ὑπὸ ῥιπη̂ς: μέγα γὰρ δέος ἔμβαλ' ἑκάστῳ.
ἔνθεν δ' αὐ̂τ' ἐπὶ νη̂α νόημ' ὣς ἀ̂λτο πέτεσθαι,
ἀνέρι εἰδόμενος αἰζηῳ̂ τε κρατερῳ̂ τε,
 
450
πρωθήβῃ, χαίτῃς εἰλυμένος εὐρέας ὤμους:
καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:
 

    ὠ̂ ξει̂νοι, τίνες ἐστέ; πόθεν πλει̂θ' ὑγρὰ κέλευθα;
ἤ τι κατὰ πρη̂ξιν ἢ μαψιδίως ἀλάλησθε
οἱ̂ά τε ληιστη̂ρες ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ' ἀλόωνται
 

455
ψυχὰς παρθέμενοι, κακὸν ἀλλοδαποι̂σι φέροντες;
τίφθ' οὕτως ἡ̂σθον τετιηότες, οὐδ' ἐπὶ γαι̂αν
ἐκβη̂τ', οὐδὲ καθ' ὅπλα μελαίνης νηὸς ἔθεσθε;
αὕτη μέν γε δίκη πέλει ἀνδρω̂ν ἀλφηστάων,
ὁππότ' ἂν ἐκ πόντοιο ποτὶ χθονὶ νηὶ μελαίνῃ
 
460
ἔλθωσιν καμάτῳ ἀδηκότες, αὐτίκα δέ σφεας
σίτοιο γλυκεροι̂ο περὶ φρένας ἵμερος αἱρει̂.
 

    ὣς φάτο καί σφιν θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἔθηκε.
τὸν καὶ ἀμειβόμενος Κρητω̂ν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα:
ξει̂ν', ἐπεὶ οὐ μὲν γάρ τι καταθνητοι̂σι ἔοικας,
 

465
οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, ἀλλ' ἀθανάτοισι θεοι̂σιν,
οὐ̂λέ τε καὶ μέγα χαι̂ρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοι̂εν.
καί μοι του̂τ' ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ' εὐ̂ εἰδω̂:
τίς δη̂μος; τίς γαι̂α; τίνες βροτοὶ ἐγγεγάασιν;
ἄλλῃ γὰρ φρονέοντες ἐπεπλέομεν μέγα λαι̂τμα
 
470
ἐς Πύλον ἐκ Κρήτης, ἔνθεν γένος εὐχόμεθ' εἰ̂ναι:
νυ̂ν δ' ὡ̂δε ξὺν νηὶ κατήλθομεν οὔ τι ἑκόντες,
νόστου ἱέμενοι, ἄλλην ὁδόν, ἄλλα κέλευθα:
ἀλλά τις ἀθανάτων δευ̂ρ' ἤγαγεν οὐκ ἐθέλοντας.
 

    τοὺς δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη ἑκάεργος  ̓Απόλλων:
 

475
ξει̂νοι, τοὶ Κνωσὸν πολυδένδρεον ἀμφενεμεσθε
τὸ πρίν, ἀτὰρ νυ̂ν οὐκ ἔθ' ὑπότροποι αὐ̂τις ἔσεσθε
ἔς τε πόλιν ἐρατὴν καὶ δώματα καλὰ ἕκαστος
ἔς τε φίλας ἀλόχους: ἀλλ' ἐνθάδε πίονα νηὸν
ἕξετ' ἐμὸν πολλοι̂σι τετιμένον ἀνθρώποισιν.
 
480
εἰμὶ δ' ἐγὼ Διὸς υἱός,  ̓Απόλλων δ' εὔχομαι εἰ̂ναι:
ὑμέας δ' ἤγαγον ἐνθάδ' ὑπὲρ μέγα λαι̂μα θαλάσσης,
οὔ τι κακὰ φρονέων, ἀλλ' ἐνθάδε πίονα νηὸν
ἕξετ' ἐμὸν πα̂σιν μάλα τίμιον ἀνθρώποισι,
βουλάς τ' ἀθανάτων εἰδήσετε, τω̂ν ἰότητι
 
485
αἰεὶ τιμήσεσθε διαμπερὲς ἤματα πάντα.
ἀλλ' ἄγεθ', ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πείθεσθε τάχιστα:
ἱστία μὲν πρω̂τον κάθετον λύσαντε βοείας,
νη̂α δ' ἔπειτα θοὴν μὲν ἐπ' ἠπείρου ἐρύσασθε,
ἐκ δὲ κτήμαθ' ἕλεσθε καὶ ἔντεα νηὸς ἐίσης
 
490
καὶ βωμὸν ποιήσατ' ἐπὶ ῥηγμι̂νι θαλάσσης:
πυ̂ρ δ' ἐπικαίοντες ἐπί τ' ἄλφιτα λευκὰ θύοντες
εὔχεσθαι δὴ ἔπειτα παριστάμενοι περὶ βωμόν.
 

ὡς μὲν ἐγὼ τὸ πρω̂τον ἐν ἠεροειδέι πόντῳ
εἰδόμενος δελφι̂νι θοη̂ς ἐπὶ νηὸς ὄρουσα,
 

495
ὣς ἐμοὶ εὔχεσθαι Δελφινίῳ: αὐτὰρ ὁ βωμὸς
αὐτὸς Δελφίνιος καὶ ἐπόψιος ἔσσεται αἰεί.
δειπνη̂σαί τ' ἄρ' ἔπειτα θοῃ̂ παρὰ νηὶ μελαίνῃ
καὶ σπει̂σαι μακάρεσσι θεοι̂ς, οἳ  ̓́Ολυμπον ἔχουσιν.
αὐτὰρ ἐπὴν σίτοιο μελίφρονος ἐξ ἔρον ἡ̂σθε,
 
500
ἔρχεσθαί θ' ἅμ' ἐμοὶ καὶ ἰηπαιήον' ἀείδειν,
εἰς ὅ κε χω̂ρον ἵκησθον, ἵν' ἕξετε πίονα νηόν.
 

    ὣς ἔφαθ': οἳ δ' ἄρα του̂ μάλα μὲν κλύον ἠδ' ἐπίθοντο.
ἱστία μὲν πρω̂τον κάθεσαν, λυ̂σαν δὲ βοείας,
ἱστὸν δ' ἱστοδόκῃ πέλασαν προτόνοισιν ὑφέντες:
 

505
ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαι̂νον ἐπὶ ῥηγμι̂νι θαλάσσης.
ἐκ δ' ἁλὸς ἤπειρόνδε θοὴν ἀνὰ νη̂' ἐρύσαντο
ὑψου̂ ἐπὶ ψαμάθοις, ὑπὸ δ' ἕρματα μακρὰ τάνυσσαν:
καὶ βωμὸν ποίησαν ἐπὶ ῥηγμι̂νι θαλάσσης:
πυ̂ρ δ' ἐπικαίοντες ἐπί τ' ἄλφιτα λευκὰ θύοντες
 
510
εὔχονθ', ὡς ἐκέλευε, παριστάμενοι περὶ βωμόν.
δόρπον ἔπειθ' εἵλοντο θοῃ̂ παρὰ νηὶ μελαίνῃ
καὶ σπει̂σαν μακάρεσσι θεοι̂ς, οἳ  ̓́Ολυμπον ἔχουσιν.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
βάν ῥ' ἴμεν: ἠ̂ρχε δ' ἄρα σφιν ἄναξ Διὸς υἱὸς  ̓Απόλλων,
 
515
φόρμιγγ' ἐν χείρεσσιν ἔχων, ἐρατὸν κιθαρίζων,
καλὰ καὶ ὕψι βιβάς: οἳ δὲ ῥήσσοντες ἕποντο
Κρη̂τες πρὸς Πυθὼ καὶ ἰηπαιήον' ἄειδον,
οἱ̂οί τε Κρητω̂ν παιήονες, οἱ̂σί τε Μου̂σα
ἐν στήθεσσιν ἔθηκε θεὰ μελίγηρυν ἀοιδήν.
 
520
ἄκμητοι δὲ λόφον προσέβαν ποσίν, αἰ̂ψα δ' ἵκοντο
Παρνησὸν καὶ χω̂ρον ἐπήρατον, ἔνθ' ἄρ' ἔμελλον
οἰκήσειν πολλοι̂σι τετιμένοι ἀνθρώποισι:
δει̂ξε δ' ἄγων ἄδυτον ζάθεον καὶ πίονα νηόν.
 

    τω̂ν δ' ὠρίνετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι:
 

525
τὸν καὶ ἀνειρόμενος Κρητω̂ν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα:
 

    ὠ̂ ἄνα, εἰ δὴ τη̂λε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
ἤγαγες: οὕτω που τῳ̂ σῳ̂ φίλον ἔπλετο θυμῳ̂:
πω̂ς καὶ νυ̂ν βιόμεσθα; τό σε φράζεσθαι ἄνωγμεν.
οὔτε τρυγηφόρος ἥδε γ' ἐπήρατος οὔτ' εὐλείμων,
 

530
ὥστ' ἀπό τ' εὐ̂ ζώειν καὶ ἅμ' ἀνθρώποισιν ὀπάζειν.
 

    τοὺς δ' ἐπιμειδήσας προσέφη Διὸς υἱὸς  ̓Απόλλων:
 

    νήπιοι ἄνθρωποι, δυστλήμονες, οἳ μελεδω̂νας
βούλεσθ' ἀργαλέους τε πόνους καὶ στείνεα θυμῳ̂:
ῥηίδιον ἔπος ὔμμ' ἐρέω καὶ ἐπὶ φρεσὶ θήσω,
 

535
δεξιτερῃ̂ μάλ' ἕκαστος ἔχων ἐν χειρὶ μάχαιραν,
σφάζειν αἰεὶ μη̂λα: τὰ δ' ἄφθονα πάντα παρέσται,
ὅσσα τ' ἐμοί κ' ἀγάγωσι περικλυτὰ φυ̂λ' ἀνθρώπων:
νηὸν δὲ προφύλαχθε, δέδεχθε δὲ φυ̂λ' ἀνθρώπων
ἐνθάδ' ἀγειρομένων καὶ ἐμὴν ἰθύν τε μάλιστα.
 
539α
[δείκνυσθε θνητοι̂σι: σὺ δὲ φρεσὶ δέξο θέμιστα.
 
539β
εἰ δέ τις ἀφραδίῃς οὐ πείσεται, ἀλλ' ἀλογήσει]
 
540
ἠέ τι τηύ̈σιον ἔπος ἔσσεται ἠέ τι ἔργον
ὕβρις θ', ἣ θέμις ἐστὶ καταθνητω̂ν ἀνθρώπων,
ἄλλοι ἔπειθ' ὑμι̂ν σημάντορες ἄνδρες ἔσονται,
τω̂ν ὑπ' ἀναγκαίῃ δεδμήσεσθ' ἤματα πάντα.
εἴρηταί τοι πάντα: σὺ δὲ φρεσὶ σῃ̂σι φύλαξαι.
 
545

    καὶ σὺ μὲν οὕτω χαι̂ρε, Διὸς καὶ Λητου̂ς υἱέ:
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σει̂ο καὶ ἄλλης μνήσομ' ἀοιδη̂ς.
 

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 224: Μυκαλησσόν
line 224: Τευμησσόν
line 224: λεχεποίηΝ
line 226 (general note)
line 228: ὕλη
line 230:  ̓Ογχηστόν
line 231: ἀΝαπΝέει
line 233: ὁδὸν ἔρχεται
line 234: κείν' ὄχεα κροτέουσιν
line 234: ἀΝακτορίηΝ
line 235: ἀΓ ̂ͅΗσιν
line 235: ἀΓ ̂ͅΗσιν
line 236: κομέουσι
line 236: κλίναντες
line 238: εὔχονται
line 241 (general note)
line 242:  ̓ΩκαλέηΝ
line 242: Πολύπυργον
line 244: Τελφούσης
line 244: ἀΠ́ημων
line 250: ΠελοπόνΝησον
line 251: ΕὐρώπΗν
line 253: θεμιστεύοιμι
line 254: διέθηκε
line 257 (general note)
line 265: κτύπον

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [SECOND CENTURY A.D.]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 269: ἐΝ Κρίςͅη
line 270 (general note)
line 272: ἀλλά τοι
line 272:  ̓ΙηΠαίηονι
line 273: ἀμφιγεγΗθώς
line 274: δέξαἰ
line 275: αὐτ ̂ͅΗ
line 278: Φλεγύων
line 280: Κηφισίδος λίμνΗς
line 281: Προσέβης
line 281: θύων
line 282: ΠαρνΗσὸν Νιφόεντα
line 283: κνΗμόν
line 285: τεκμ́ηρατο
line 292: ἄῤ
line 293: Νηῳ̂
line 294 (general note)
line 295 (general note)
line 296: λάϊΝον οὐδόν
line 297:  ̓Εργίνου
line 297: φίλοι ἀθανάτοισι θεοι̂σιν
line 298: ἔνασσαν
line 299: κτιστοι̂σιν
line 299: ἀοίδιμον ἔμμεναι αἰεί
line 300: κρ́ηνΗ
line 300: δράκαιναν

Cross references from Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Oedipus Tyrannus:
463: ὕπερθεν ͅ πέτρη ἐπικρέμαται

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [SECOND CENTURY A.D.]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DEMETER]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
4, 231 [Book 4 (δ)]
8, 80 [Book 8 (θ)]

Cross references from Walter Leaf, Commentary on the Iliad (1900):
1, 103 [Book 1 (Α)]: φρένας ἀμφιγεγηθώς

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 306: Τυφάονα
line 308 (general note)
line 309: ἐΝ κορυφ ̂ͅΗ
line 312 (general note)
line 313: Πρω̂τος
line 313: ἐΠεί
line 317: ῥικνός
line 317: ὃν τέκον αὐτ́η
line 319: Νηρ̂ηος θυγάτηρ
line 321: χαρίσσασθαι
line 322 (general note)
line 325 (general note)
line 330: οὐ̂σα
line 331: ἀΠόνοσφι
line 331: χωομένΗ Περ
line 333: χειρὶ καταπρηΝει̂
line 333: ἔλασε χθόνα
line 335: Τιτ̂ηνές τε θεοί
line 335: τοὶ . . Ναιετάοντες
line 336: τω̂ν ἒξ ἄνδρες τε θεοί τε
line 337: αὐτοί
line 339: ἔστω
line 340: ἵμασε
line 341: κιν́ηθη
line 341: φερέσβιος
line 341: ἰδου̂σα
line 343: τελεσφόρον εἰς ἐΝιαυτόν
line 346 (general note)
line 347: Πολυλλίστοισι
line 347: τέρπετο οι<>̂ς Ἰεροι̂σι

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO ATHENA]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO PAN]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO HEPHAESTUS]
* [HYMN TO DEMETER]

Cross references from William Watson Goodwin, Syntax of the Moods and Tenses of the Greek Verb:
342 [Homeric and other Early Usages.]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 349 (general note)
line 351 (general note)
line 354: κακῳ̂
line 355 (general note)
line 356: φέρεσκέ μιν
line 357 (general note)
line 360: ἐΝοπ́η
line 361: λει̂πε δὲ θυμόν
line 362: φοινόν
line 362: ἐΠηύξατο
line 363: ἐΝταυθοι̂ Νυ̂ν
line 364: ζωοι̂σι
line 367: δυσηλεγέ̓
line 367: Τυφωεύς
line 368: Χίμαιρα
line 369:  ̓Ηλέκτωρ  ̔Υπερίων
line 371: ἱερὸν μένος
line 372: Πυθώ
line 373: Πύθιον καλέουσιν
line 373: κει̂θι αὐτου̂
line 374 (general note)
line 375 (general note)
line 380: Προρέειν
line 383: Πέτρͅησι Προχυτ ̂ͅΗσιν
line 383: ἀΠέκρυψεν δὲ ῥέεθρα
line 388: ἐφράζετο
line 389: ὀργίονας
line 391: ἄρα ὁρμαίνων
line 393: Κρ̂ητες ἀΠὸ Κνωσου̂
line 395: Φοίβου  ̓Απόλλωνος χρυσαόρου
line 396: ἐκ δάφνΗς
line 396: Γυάλων ὕπο ΠαρνΗσοι̂ο

Cross references from Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Oedipus Tyrannus:
1495

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DIONYSUS]
* [HYMN TO DEMETER]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
8, 80 [Book 8 (θ)]

Cross references from William Watson Goodwin, Syntax of the Moods and Tenses of the Greek Verb:
632 [πρίν with the Indicative.]: ὃς τῃ̂ γ' ἀντιάσειε, φέρεσκέ γέ μιν αἴσιμον ἠ̂μαρ, πρίν γέ οἱ ἰὸν ἐφη̂κεν  ̓Απόλλων

Cross references from George W. Mooney, Commentary on Apollonius: Argonautica:
* [Commentary]: χω̂ρον ἔχουσ' ἐρατὸν προρέειν καλλίρροον ὕδωρ

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 396: ἐκ δάφνΗς
line 396: Γυάλων ὕπο ΠαρνΗσοι̂ο
line 398: Πυλοιγενέας
line 400: δελφι̂νι ἐοικώς
line 400: ἀΝασσείασκε
line 406: λαι̂φος
line 407: κατεστ́ησαντο
line 408: ἔπλεον
line 408: ἔπειγε
line 410: ἀλιστέφανον
line 411: τερψιμβρότου  ̓Ηελίοιο
line 414 (general note)
line 416: δαπέδοισι
line 417: Πολυΐχθυον
line 419: ἔχουσα
line 420: ὁδόν
line 422:  ̓Αρ́ηνΗν
line 422:  ̓Αργυφέη
line 424: Πύλον
line 425: ΔύμηΝ
line 426:  ̓Επειοί
line 427: εὐ̂τε
line 427: Φεράς
line 428: καί
line 430: Παρενίσατο
line 431: ἐΠὶ Κρίσης
line 431: κατέφαινετο
line 439: ἐς λιμέν̓
line 439: ἐχρίμψατο
line 443: διὰ τριπόδων ἐριτίμων

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO APHRODITE]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
2, 311 [Book 2 (β)]
5, 52 [Book 5 (ε)]

Cross references from George W. Mooney, Commentary on Apollonius: Argonautica:
* [Commentary]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 443: διὰ τριπόδων ἐριτίμων
line 444: Πιφαυξκόμενος τὰ ἃ κ̂ηλα
line 447: μέγα Γὰρ δέος ἔμβαλ' ἑκάστῳ
line 448: ἀ̂λτο Πέτεσθαι
line 450 (general note)
line 453: κατὰ Πρ̂ηξιν
line 453: ἀλάλησθε
line 456:  ̔̂Ησθον τετιηότες
line 463: τὸν καί
line 463: Κρητω̂ν ἀΓός
line 464: ἐΠεὶ οὐ μὲν Γάρ τι
line 465 (general note)
line 475: ἀμφινέμεσθε
line 479: τετιμένον
line 485: τιμ́ησεσθε
line 486: ἐΓώ
line 487 (general note)
line 488: ἀΝ' ἐΠ̓
line 489: ἔντεα
line 491: Πυ̂ρ ἐΠικαίοντες

Cross references from Perseus Encyclopedia:
thucydides [Thucydides and Homer]

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO DIONYSUS]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO THE DIOSCURI]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO HERMES]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
7, 36 [Book 7 (η)]
7, 232 [Book 7 (η)]

Cross references from William Watson Goodwin, Syntax of the Moods and Tenses of the Greek Verb:
475 [Peculiar Forms of Conditional Sentences: Substitution and Ellipsis in Protasis.Protasis without a Verb.]: ἐπὶ νη̂α νόημ' ὣς ἀ̂λτο πέτεσθαι

Cross references from George W. Mooney, Commentary on Apollonius: Argonautica:
* [Commentary]: ἱστία μἐν πρω̂τον κάθετον λύσαντε βοείας

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 495: δελφινίῳ
line 495: ὁ βωμός
line 496: δελφίνιος
line 499 (general note)
line 500: ἰΗπαίηο ̓Ν
line 503: Παρά
line 503: ἕρματα
line 515 (general note)
line 516: καλὰ καὶ ὕψι βιβάς
line 516: ῥ́ησσοντες
line 518: οῑ̂οί τε Κρητω̂ν Παίηονες
line 520: ἄκμητοι
line 521: ἔμελλεν
line 523: ὠρίνετο
line 528: βιόμεσθα
line 529: ἐΠ́ηρατος
line 530: ὀΠηδει̂ν

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [BIBLIOGRAPHY]
* [SECOND CENTURY A.D.]
* [HYMN TO APHRODITE]

Cross references from Walter Leaf, Commentary on the Iliad (1900):
1, 486 [Book 1 (Α)]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 530: ὀΠηδει̂ν
line 534 (general note)
line 535: μάλα
line 536 (general note)
line 537 (general note)
line 538: Προφύλαχθε
line 539: τηΰσιον
line 542 (general note)

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO EARTH THE MOTHER OF ALL]

Cross references from George W. Mooney, Commentary on Apollonius: Argonautica:
* [Commentary]: τηΰσιον ἔπος

 

 

 

Εἲς  ̔Ερμη̂ν

̔Ερμη̂ν ὕμνει, Μου̂σα, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱόν,
Κυλλήνης μεδέοντα καὶ  ̓Αρκαδίης πολυμήλου,
ἄγγελον ἀθανάτων ἐριούνιον, ὃν τέκε Μαι̂α,
νύμφη ἐυπλόκαμος, Διὸς ἐν φιλότητι μιγει̂σα,
 

5
αἰδοίη: μακάρων δὲ θεω̂ν ἠλεύαθ' ὅμιλον,
ἄντρον ἔσω ναίουσα παλίσκιον, ἔνθα Κρονίων
νύμφῃ ἐυπλοκάμῳ μισγέσκετο νυκτὸς ἀμολγῳ̂,
ὄφρα κατὰ γλυκὺς ὕπνος ἔχοι λευκώλενον  ̔́Ηρην,
λήθων ἀθανάτους τε θεοὺς θνητούς τ' ἀνθρώπους.
 
10
ἀλλ' ὅτε δὴ μεγάλοιο Διὸς νόος ἐξετελει̂το,
τῃ̂ δ' ἤδη δέκατος μεὶς οὐρανῳ̂ ἐστήρικτο,
εἴς τε φόως ἄγαγεν ἀρίσημά τε ἔργα τέτυκτο:
καὶ τότ' ἐγείνατο παι̂δα πολύτροπον, αἱμυλομήτην,
ληιστη̂ρ', ἐλατη̂ρα βοω̂ν, ἡγήτορ' ὀνείρων,
 
15
νυκτὸς ὀπωπητη̂ρα, πυληδόκον, ὃς τάχ' ἔμελλεν
ἀμφανέειν κλυτὰ ἔργα μετ' ἀθανάτοισι θεοι̂σιν.
ἠῳ̂ος γεγονὼς μέσῳ ἤματι ἐγκιθάριζεν,
ἑσπέριος βου̂ς κλέψεν ἑκηβόλου  ̓Απόλλωνος
τετράδι τῃ̂ προτέρῃ, τῃ̂ μιν τέκε πότνια Μαι̂α.
 
20
ὃς καί, ἐπειδὴ μητρὸς ἀπ' ἀθανάτων θόρε γυίων,
οὐκέτι δηρὸν ἔκειτο μένων ἱερῳ̂ ἐνὶ λίκνῳ,
ἀλλ' ὅ γ' ἀναί̈ξας ζήτει βόας  ̓Απόλλωνος
οὐδὸν ὑπερβαίνων ὑψηρεφέος ἄντροιο.
ἔνθα χέλυν εὑρὼν ἐκτήσατο μυρίον ὄλβον:
 
25
 ̔Ερμη̂ς τοι πρώτιστα χέλυν τεκτήνατ' ἀοιδόν:
ἥ ῥά οἱ ἀντεβόλησεν ἐπ' αὐλείῃσι θύρῃσι
βοσκομένη προπάροιθε δόμων ἐριθηλέα ποίην,
σαυ̂λα ποσὶν βαίνουσα: Διὸς δ' ἐριούνιος υἱὸς
ἀθρήσας ἐγέλασσε καὶ αὐτίκα μυ̂θον ἔειπε:
 
30

    σύμβολον ἤδη μοι μέγ' ὀνήσιμον: οὐκ ὀνοτάζω.
χαι̂ρε, φυὴν ἐρόεσσα, χοροιτύπε, δαιτὸς ἑταίρη,
ἀσπασίη προφανει̂σα: πόθεν τόδε καλὸν ἄθυρμα
αἰόλον ὄστρακον ἕσσο χέλυς ὄρεσι ζώουσα;
ἀλλ' οἴσω σ' ἐς δω̂μα λαβών: ὄφελός τι μοι ἔσσῃ,
 

35
οὐδ' ἀποτιμήσω: σὺ δέ με πρώτιστον ὀνήσεις
3
οἴκοι βέλτερον εἰ̂ναι, ἐπεὶ βλαβερὸν τὸ θύρηφιν:
ἠ̂ γὰρ ἐπηλυσίης πολυπήμονος ἔσσεαι ἔχμα
ζώουσ': ἢν δὲ θάνῃς, τότε κεν μάλα καλὸν ἀείδοις.
 

    ὣς ἂρ' ἔφη: καὶ χερσὶν ἅμ' ἀμφοτέρῃσιν ἀείρας
 

40
ἂψ εἴσω κίε δω̂μα φέρων ἐρατεινὸν ἄθυρμα.
ἔνθ' ἀναπηρώσας γλυφάνῳ πολιοι̂ο σιδήρου
αἰω̂ν' ἐξετόρησεν ὀρεσκῴοιο χελώνης.
ὡς δ' ὁπότ' ὠκὺ νόημα διὰ στέρνοιο περήσῃ
ἀνέρος, ὅν τε θαμειαὶ ἐπιστρωφω̂σι μέριμναι,
 
45
ἢ ὅτε δινηθω̂σιν ἀπ' ὀφθαλμω̂ν ἀμαρυγαί,
ὣς ἅμ' ἔπος τε καὶ ἔργον ἐμήδετο κύδιμος  ̔Ερμη̂ς.
πη̂ξε δ' ἄρ' ἐν μέτροισι ταμὼν δόνακας καλάμοιο
πειρήνας διὰ νω̂τα διὰ ῥινοι̂ο χελώνης.
ἀμφὶ δὲ δέρμα τάνυσσε βοὸς πραπίδεσσιν ἑῃ̂σι
 
50
καὶ πήχεις ἐνέθηκ', ἐπὶ δὲ ζυγὸν ἤραρεν ἀμφοι̂ν,
ἑπτὰ δὲ θηλυτέρων ὀίων ἐτανύσσατο χορδάς.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τευ̂ξε, φέρων, ἐρατεινὸν ἄθυρμα,
πλήκτρῳ ἐπειρήτιζε κατὰ μέρος: ἣ δ' ὑπὸ χειρὸς
σμερδαλέον κονάβησε: θεὸς δ' ὑπὸ καλὸν ἄειδεν
 
55
ἐξ αὐτοσχεδίης πειρώμενος, ἠύτε κου̂ροι
ἡβηταὶ θαλίῃσι παραιβόλα κερτομέουσιν,
ἀμφὶ Δία Κρονίδην καὶ Μαιάδα καλλιπέδιλον,
ὡς πάρος ὠρίζεσκον ἑταιρείῃ φιλότητι,
ἥν τ' αὐτου̂ γενεὴν ὀνομακλυτὸν ἐξονομάζων:
 
60
ἀμφιπόλους τε γέραιρε καὶ ἀγλαὰ δώματα νύμφης
καὶ τρίποδας κατὰ οἰ̂κον ἐπηετανούς τε λέβητας.
 

    καὶ τὰ μὲν οὐ̂ν ἤειδε, τὰ δὲ φρεσὶν ἄλλα μενοίνα.
καὶ τὴν μὲν κατέθηκε φέρων ἱερῳ̂ ἐνὶ λίκνῳ,
φόρμιγγα γλαφυρήν: ὃ δ' ἄρα κρειω̂ν ἐρατίζων
 

65
ἀ̂λτο κατὰ σκοπιὴν εὐώδεος ἐκ μεγάροιο
ὁρμαίνων δόλον αἰπὺν ἐνὶ φρεσίν, οἰ̂ά τε φω̂τες
φηληταὶ διέπουσι μελαίνης νυκτὸς ἐν ὥρῃ.
 

    ἠέλιος μὲν ἔδυνε κατὰ χθονὸς  ̓Ωκεανόνδε
αὐτοι̂σίν θ' ἵπποισι καὶ ἅρμασιν: αὐτὰρ ἄρ'  ̔Ερμη̂ς
 

70
Πιερίης ἀφίκανε θέων ὄρεα σκιόεντα,
ἔνθα θεω̂ν μακάρων βόες ἄμβροτοι αὐ̂λιν ἔχεσκον
βοσκόμεναι λειμω̂νας ἀκηρασίους, ἐρατεινούς.
τω̂ν τότε Μαιάδος υἱός, ἐύσκοπος  ̓Αργειφόντης,
πεντήκοντ' ἀγέλης ἀπετάμνετο βου̂ς ἐριμύκους.
 
75
πλανοδίας δ' ἤλαυνε διὰ ψαμαθώδεα χω̂ρον
ἴχνι' ἀποστρέψας: δολίης δ' οὐ λήθετο τέχνης
ἀντία ποιήσας ὁπλάς, τὰς πρόσθεν ὄπισθεν,
τὰς δ' ὄπιθεν πρόσθεν: κατὰ δ' ἔμπαλιν αὐτὸς ἔβαινε.
σάνδαλα δ' αὐτίκα ῥιψὶν ἐπὶ ψαμάθοις ἁλίῃσιν,
 
80
ἄφραστ' ἠδ' ἀνόητα διέπλεκε, θαυματὰ ἔργα,
συμμίσγων μυρίκας καὶ μυρσινοειδέας ὄζους.
τω̂ν τότε συνδήσας νεοθηλέος ἄγκαλον ὕλης
ἀβλαβέως ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο σάνδαλα κου̂φα
αὐτοι̂σιν πετάλοισι τὰ κύδιμος  ̓Αργειφόντης
 
85
ἔσπασε Πιερίηθεν ὁδοιπορίην ἀλεγύνων,
οἱ̂ά τ' ἐπειγόμενος δολιχὴν ὁδόν, αὐτοτροπήσας.
 

    τὸν δὲ γέρων ἐνόησε δέμων ἀνθου̂σαν ἀλωὴν
ἱέμενον πεδίονδε δι'  ̓Ογχηστὸν λεχεποίην
τὸν πρότερος προσέφη Μαίης ἐρικυδέος υἱός:
 

90

    ὠ̂ γέρον, ὅστε φυτὰ σκάπτεις ἐπικαμπύλος ὤμους,
ἠ̂ πολυοινήσεις, εὐ̂τ' ἂν τάδε πάντα φέρῃσι,
 

91α
[εἴ κε πίθῃ, μάλα περ μεμνημένος ἐν φρεσὶ σῃ̂σι]
καί τε ἰδὼν μὴ ἰδὼν εἰ̂ναι καὶ κωφὸς ἀκούσας,
καὶ σιγα̂ν ὅτε μή τι καταβλάπτῃ τὸ σὸν αὐτου̂.
 

    τόσσον φὰς συνέσευε βοω̂ν ἴφθιμα κάρηνα.
 

95
πολλὰ δ' ὄρη σκιόεντα καὶ αὐλω̂νας κελαδεινοὺς
καὶ πεδί' ἀνθεμόεντα διήλασε κύδιμος  ̔Ερμη̂ς.
ὀρφναίη δ' ἐπίκουρος ἐπαύετο δαιμονίη νύξ,
ἡ πλείων, τάχα δ' ὄρθρος ἐγίγνετο δημιοεργός:
ἣ δὲ νέον σκοπιὴν προσεβήσατο δι̂α Σελήνη,
 
100
Πάλλαντος θυγάτηρ Μεγαμηδείδαο ἄνακτος.
τη̂μος ἐπ'  ̓Αλφειὸν ποταμὸν Διὸς ἄλκιμος υἱὸς
Φοίβου  ̓Απόλλωνος βου̂ς ἤλασεν εὐρυμετώπους.
ἀκμη̂τες δ' ἵκανον ἐπ' αὔλιον ὑψιμέλαθρον
καὶ ληνοὺς προπάροιθεν ἀριπρεπέος λειμω̂νος.
 
105
ἔνθ' ἐπεὶ εὐ̂ βοτάνης ἐπεφόρβει βου̂ς ἐριμύκους
καὶ τὰς μὲν συνέλασσεν ἐς αὔλιον ἀθρόας οὔσας,
λωτὸν ἐρεπτομένας ἠδ' ἑρσήεντα κύπειρον:
σὺν δ' ἐφόρει ξύλα πολλά, πυρὸς δ' ἐπεμαίετο τέχνην.
δάφνης ἀγλαὸν ὄζον ἑλὼν ἀπέλεψε σιδήρῳ
 
110
... ἄρμενον ἐν παλάμῃ: ἄμπνυτο δὲ θερμὸς ἀυτμή:
 ̔Ερμη̂ς τοι πρώτιστα πυρήια πυ̂ρ τ' ἀνέδωκε.
πολλὰ δὲ κάγκανα κα̂λα κατουδαίῳ ἐνὶ βόθρῳ
οὐ̂λα λαβὼν ἐπέθηκεν ἐπηετανά: λάμπετο δὲ φλὸξ
τηλόσε φυ̂σαν ἱει̂σα πυρὸς μέγα δαιομένοιο.
 
115

    ὄφρα δὲ πυ̂ρ ἀνέκαιε βίη κλυτου̂  ̔Ηφαίστοιο,
τόφρα δ' ὑποβρύχους ἕλικας βου̂ς εἱ̂λκε θύραζε
δοιὰς ἄγχι πυρός: δύναμις δέ οἱ ἕσπετο πολλή.
ἀμφοτέρας δ' ἐπὶ νω̂τα χαμαὶ βάλε φυσιοώσας:
ἀγκλίνων δ' ἐκύλινδε δι' αἰω̂νας τετορήσας.
 

120
ἔργῳ δ' ἔργον ὄπαζε ταμὼν κρέα πίονα δημῳ̂:
ὤπτα δ' ἀμφ' ὀβελοι̂σι πεπαρμένα δουρατέοισι
σάρκας ὁμου̂ καὶ νω̂τα γεράσμια καὶ μέλαν αἱ̂μα
ἐργμένον ἐν χολάδεσσι: τὰ δ' αὐτου̂ κει̂τ' ἐπὶ χώρης:
ῥινοὺς δ' ἐξετάνυσσε καταστυφέλῳ ἐνὶ πέτρῃ,
 
125
ὡς ἔτι νυ̂ν τὰ μέτασσα πολυχρόνιοι πεφύασι,
δηρὸν δὴ μετὰ ταυ̂τα καὶ ἄκριτον: αὐτὰρ ἔπειτα
 ̔Ερμη̂ς χαρμόφρων εἰρύσατο πίονα ἔργα
λείῳ ἐπὶ πλαταμω̂νι καὶ ἔσχισε δώδεκα μοίρας
κληροπαλει̂ς: τέλεον δὲ γέρας προσέθηκεν ἑκάστῃ.
 
130
ἔνθ' ὁσίης κρεάων ἠράσσατο κύδιμος  ̔Ερμη̂ς:
ὀδμὴ γάρ μιν ἔτειρε καὶ ἀθάνατόν περ ἐόντα
ἡδει̂': ἀλλ' οὐδ' ὥς οἱ ἐπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ,
καί τε μάλ' ἱμείροντι, περη̂ν ἱερη̂ς κατὰ δειρη̂ς.
 

ἀλλὰ τὰ μὲν κατέθηκεν ἐς αὔλιον ὑψιμέλαθρον,
 

135
δημὸν καὶ κρέα πολλά, μετήορα δ' αἰ̂ψ' ἀνάειρε,
ση̂μα νέης φωρη̂ς: ἐπὶ δὲ ξύλα κάγκαν' ἀγείρας
οὐλόποδ', οὐλοκάρηνα πυρὸς κατεδάμνατ' ἀυτμῃ̂.
 

    αὐτὰρ ἐπεί τοι πάντα κατὰ χρέος ἤνυσε δαίμων,
σάνδαλα μὲν προέηκεν ἐς  ̓Αλφειὸν βαθυδίνην:
 

140
ἀνθρακιὴν δ' ἐμάρανε, κόνιν δ' ἀμάθυνε μέλαιναν
παννύχιος: καλὸν δὲ φόως κατέλαμπε Σελήνης.
Κυλλήνης δ' αἰ̂ψ' αὐ̂τις ἀφίκετο δι̂α κάρηνα
ὄρθριος, οὐδέ τί οἱ δολιχη̂ς ὁδου̂ ἀντεβόλησεν
οὔτε θεω̂ν μακάρων οὔτε θνητω̂ν ἀνθρώπων,
 
145
οὐδὲ κύνες λελάκοντο: Διὸς δ' ἐριούνιος  ̔Ερμη̂ς
δοχμωθεὶς μεγάροιο διὰ κλήιθρον ἔδυνεν
αὔρῃ ὀπωρινῃ̂ ἐναλίγκιος, ἠύτ' ὀμίχλη.
ἰθύσας δ' ἄντρου ἐξίκετο πίονα νηὸν
ἠ̂κα ποσὶ προβιβω̂ν: οὐ γὰρ κτύπεν, ὥσπερ ἐπ' οὔδει.
 
150
ἐσσυμένως δ' ἄρα λίκνον ἐπῴχετο κύδιμος  ̔Ερμη̂ς:
σπάργανον ἀμφ' ὤμοις εἰλυμένος, ἠύτε τέκνον
νήπιον, ἐν παλάμῃσι περ' ἰγνύσι λαι̂φος ἀθύρων
κει̂το, χέλυν ἐρατὴν ἐπ' ἀριστερὰ χειρὸς ἐέργων.
μητέρα δ' οὐκ ἄρ' ἔληθε θεὰν θεὸς εἰπέ τε μυ̂θον:
 
155

    τίπτε σύ, ποικιλομη̂τα, πόθεν τόδε νυκτὸς ἐν ὥρῃ
ἔρχῃ, ἀναιδείην ἐπιειμένε; νυ̂ν σε μάλ' οἴω
ἢ τάχ' ἀμήχανα δεσμὰ περὶ πλευρῃ̂σιν ἔχοντα
Λητοίδου ὑπὸ χερσὶ διὲκ προθύροιο περήσειν
ἣ σὲ φέροντα μεταξὺ κατ' ἄγκεα φηλητεύσειν.
 

160
ἔρρε πάλιν: μεγάλην σε πατὴρ ἐφύτευσε μέριμναν
θνητοι̂ς ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοι̂σι.
 

    τὴν δ'  ̔Ερμη̂ς μύθοισιν ἀμείβετο κερδαλέοισι:
μη̂τερ ἐμή, τί με ταυ̂τα δεδίσκεαι, ἠύτε τέκνον
νήπιον, ὃς μάλα παυ̂ρα μετὰ φρεσὶν αἴσυλα οἰ̂δε,
 

165
ταρβαλέον, καὶ μητρὸς ὑπαιδείδοικεν ἐνιπάς;
αὐτὰρ ἐγὼ τέχνης ἐπιβήσομαι, ἥ τις ἀρίστη,
βουκολέων ἐμὲ καὶ σὲ διαμπερές: οὐδὲ θεοι̂σι
νω̂ι μετ' ἀθανάτοισιν ἀδώρητοι καὶ ἄλιστοι
αὐτου̂ τῃ̂δε μένοντες ἀνεξόμεθ', ὡς σὺ κελεύεις.
 
170
βέλτερον ἤματα πάντα μετ' ἀθανάτοις ὀαρίζειν,
πλούσιον, ἀφνειόν, πολυλήιον, ἢ κατὰ δω̂μα
ἄντρῳ ἐν ἠερόεντι θαασσέμεν: ἀμφὶ δὲ τιμη̂ς,
κἀγὼ τη̂ς ὁσίης ἐπιβήσομαι, ἡ̂ς περ  ̓Απόλλων.
 

εἰ δέ κε μὴ δώῃσι πατὴρ ἐμός, ἡ̂ τοι ἔγωγε
 

175
πειρήσω, δύναμαι, φηλητέων ὄρχαμος εἰ̂ναι.
εἰ δέ μ' ἐρευνήσει Δητου̂ς ἐρικυδέος υἱός,
ἄλλο τί οἱ καὶ μει̂ζον ὀίομαι ἀντιβολήσειν.
εἰ̂μι γὰρ ἐς Πυθω̂να μέγαν δόμον ἀντιτορήσων:
ἔνθεν ἅλις τρίποδας περικαλλέας ἠδὲ λέβητας
 
180
πορθήσω καὶ χρυσόν, ἅλις τ' αἴθωνα σίδηρον
καὶ πολλὴν ἐσθη̂τα: σὺ δ' ὄψεαι, αἴ κ' ἐθέλῃσθα.
 

    ὣς οἳ μέν ῥ' ἐπέεσσι πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
υἱός τ' αἰγιόχοιο Διὸς καὶ πότνια Μαι̂α.
 ̓Ηὼς δ' ἠριγένεια φόως θνητοι̂σι φέρουσα
 

185
ὤρνυτ' ἀπ'  ̓Ωκεανοι̂ο βαθυρρόου: αὐτὰρ  ̓Απόλλων
 ̓Ογχηστόνδ' ἀφίκανε κιών, πολυήρατον ἄλσος
ἁγνὸν ἐρισφαράγου Γαιηόχου: ἔνθα γέροντα
κνώδαλον εὑ̂ρε νέμοντα παρ' ἔξοδον ἕρκεος αὐλη̂ς.
τὸν πρότερος προσέφη Λητου̂ς ἐρικυδέος υἱός:
 
190

    ὠ̂ γέρον,  ̓Ογχηστοι̂ο βατοδρόπε ποιήεντος,
βου̂ς ἀπὸ Πιερίης διζήμενος ἐνθάδ' ἱκάνω,
πάσας θηλείας, πάσας κεράεσσιν ἑλικτάς,
ἐξ ἀγέλης: ὁ δὲ ταυ̂ρος ἐβόσκετο μου̂νος ἀπ' ἄλλων
κυάνεος: χαροποὶ δὲ κύνες κατόπισθεν ἕποντο
 

195
τέσσαρες, ἠύτε φω̂τες, ὁμόφρονες: οἳ μὲν ἔλειφθεν,
οἵ τε κύνες ὅ τε ταυ̂ρος: ὃ δὴ περὶ θαυ̂μα τέτυκται:
ταὶ δ' ἔβαν ἠελίοιο νέον καταδυομένοιο
ἐκ μαλακου̂ λειμω̂νος ἀπὸ γλυκεροι̂ο νομοι̂ο.
ταυ̂τά μοι εἰπέ, γεραιὲ παλαιγενές, εἴ που ὄπωπας
 
200
ἀνέρα ται̂σδ' ἐπὶ βουσὶ διαπρήσσοντα κέλευθον.
 

    τὸν δ' ὁ γέρων μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπεν:
ὠ̂ φίλος, ἀργαλέον μέν, ὅσ' ὀφθαλμοι̂σιν ἴδοιτο,
πάντα λέγειν: πολλοὶ γὰρ ὁδὸν πρήσσουσιν ὁδι̂ται,
τω̂ν οἳ μὲν κακὰ πολλὰ μεμαότες, οἳ δὲ μάλ' ἐσθλὰ
 

205
φοιτω̂σιν: χαλεπὸν δὲ δαήμεναί ἐστιν ἕκαστον:
αὐτὰρ ἐγὼ πρόπαν ἠ̂μαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἔσκαπτον περὶ γουνὸν ἀλωη̂ς οἰνοπέδοιο:
παι̂δα δ' ἔδοξα, φέριστε, σαφὲς δ' οὐκ οἰ̂δα, νοη̂σαι,
ὅς τις ὁ παι̂ς, ἅμα βουσὶν ἐυκραίρῃσιν ὀπήδει
 
210
νήπιος, εἰ̂χε δὲ ῥάβδον: ἐπιστροφάδην δ' ἐβάδιζεν.
ἐξοπίσω δ' ἀνέεργε, κάρη δ' ἔχεν ἀντίον αὐτῳ̂.
 

    φη̂ ῥ' ὁ γέρων: ὃ δὲ θα̂σσον ὁδὸν κίε μυ̂θον ἀκούσας:
οἰωνὸν δ' ἐνόει τανυσίπτερον, αὐτίκα δ' ἔγνω
φηλητὴν γεγαω̂τα Διὸς παι̂δα Κρονίωνος.
 

215
ἐσσυμένως δ' ἤιξεν ἄναξ Διὸς υἱὸς  ̓Απόλλων
ἐς Πύλον ἠγαθέην διζήμενος εἰλίποδας βου̂ς,
πορφυρέῃ νεφέλῃ κεκαλυμμένος εὐρέας ὤμουσ'
ἴχνιά τ' εἰσενόησεν  ̔Εκηβόλος εἰ̂πέ τε μυ̂θον:
 

    ὠ̂ πόποι, ἠ̂ μέγα θαυ̂μα τόδ' ὀφθαλμοι̂σιν ὁρω̂μαι:
 

220
ἴχνια μὲν τάδε γ' ἐστὶ βοω̂ν ὀρθοκραιράων,
ἀλλὰ πάλιν τέτραπται ἐς ἀσφοδελὸν λειμω̂να:
βήματα δ' οὔτ' ἀνδρὸς τάδε γίγνεται οὔτε γυναικὸς
οὔτε λύκων πολιω̂ν οὔτ' ἄρκτων οὔτε λεόντων:
οὔτε τι Κενταύρου λασιαύχενος ἔλπομαι εἰ̂ναι,
 
225
ὅς τις τοι̂α πέλωρα βιβᾳ̂ ποσὶ καρπαλίμοισιν:
αἰνὰ μὲν ἔνθεν ὁδοι̂ο, τὰ δ' αἰνότερ' ἔνθεν ὁδοι̂ο.
 

    ὣς εἰπὼν ἤιξεν ἄναξ Διὸς υἱὸς  ̓Απόλλων:
Κυλλήνης δ' ἀφίκανεν ὄρος καταείμενον ὕλῃ,
πέτρης ἐς κευθμω̂να βαθύσκιον, ἔνθα τε νύμφη
 

230
ἀμβροσίη ἐλόχευσε Διὸς παι̂δα Κρονίωνος.
ὀδμὴ δ' ἱμερόεσσα δι' οὔρεος ἠγαθέοιο
κίδνατο, πολλὰ δὲ μη̂λα ταναύποδα βόσκετο ποίην.
ἔνθα τότε σπεύδων κατεβήσατο λάινον οὐδὸν
ἄντρον ἐς ἠερόεν ἑκατηβόλος αὐτὸς  ̓Απόλλων.
 
235
Τὸν δ' ὡς οὐ̂ν ἐνόησε Διὸς καὶ Μαιάδος υἱὸς
χωόμενον περὶ βουσὶν ἑκηβόλον  ̓Απόλλωνα,
σπάργαν' ἔσω κατέδυνε θυήεντ': ἠύτε πολλὴν
πρέμνων ἀνθρακιὴν ὕλης σποδὸς ἀμφικαλύπτει,
ὣς  ̔Ερμη̂ς  ̔Εκάεργον ἰδὼν ἀνέειλεν ἑαυτόν.
 
240
ἐν δ' ὀλίγῳ συνέλασσε κάρη χει̂ράς τε πόδας τε,
φή ῥα νεόλλουτος, προκαλεύμενος ἥδυμον ὕπνον,
ἐγρήσσων ἐτεόν γε: χέλυν δ' ὑπὸ μασχάλῃ εἰ̂χε.
γνω̂ δ' οὐδ' ἠγνοίησε Διὸς καὶ Λητου̂ς υἱὸς
νύμφην τ' οὐρείην περικαλλέα καὶ φίλον υἱόν,
 
245
παι̂δ' ὀλίγον, δολίῃς εἰλυμένον ἐντροπίῃσι.
παπτήνας δ' ἀνὰ πάντα μυχὸν μεγάλοιο δόμοιο
τρει̂ς ἀδύτους ἀνέῳγε λαβὼν κληι̂δα φαεινὴν
νέκταρος ἐμπλείους ἠδ' ἀμβροσίης ἐρατεινη̂ς:
πολλὸς δὲ χρυσός τε καὶ ἄργυρος ἔνδον ἔκειτο,
 
250
πολλὰ δὲ φοινικόεντα καὶ ἄργυφα εἵματα νύμφης,
οἱ̂α θεω̂ν μακάρων ἱεροὶ δόμοι ἐντὸς ἔχουσιν:
ἔνθ' ἐπεὶ ἐξερέεινε μυχοὺς μεγάλοιο δόμοιο
Λητοί̈δης, μύθοισι προσηύδα κύδιμον  ̔Ερμη̂ν:
 

    ὠ̂ παι̂, ὃς ἐν λίκνῳ κατάκειαι, μήνυέ μοι βου̂ς
 

255
θα̂σσον: ἐπεὶ τάχα νω̂ι διοισόμεθ' οὐ κατὰ κόσμον.
 

ῥίψω γάρ σε λαβὼν ἐς Τάρταρον ἠερόεντα,
ἐς ζόφον αἰνόμορον καὶ ἀμήχανον: οὐδέ σε μήτηρ
ἐς φάος οὐδὲ πατὴρ ἀναλύσεται, ἀλλ' ὑπὸ γαίῃ
ἐρρήσεις ὀλίγοισι μετ' ἀνδράσιν ἡγεμονεύων.
 

260
Τὸν δ'  ̔Ερμη̂ς μύθοισιν ἀμείβετο κερδαλέοισι:
Λητοί̈δη, τίνα του̂τον ἀπηνέα μυ̂θον ἔειπας;
καὶ βου̂ς ἀγραύλους διζήμενος ἐνθάδ' ἱκάνεις;
οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, οὐκ ἄλλου μυ̂θον ἄκουσα:
οὐκ ἂν μηνύσαιμ', οὐκ ἂν μήνυτρον ἀροίμην:
 
265
οὐδὲ βοω̂ν ἐλατη̂ρι, κραταιῳ̂ φωτί, ἔοικα.
οὐκ ἐμὸν ἔργον του̂το, πάρος δέ μοι ἄλλα μέμηλεν:
ὕπνος ἐμοί γε μέμηλε καὶ ἡμετέρης γάλα μητρὸς
σπάργανά τ' ἀμφ' ὤμοισιν ἔχειν καὶ θερμὰ λοετρά.
μή τις του̂το πύθοιτο, πόθεν τόδε νει̂κος ἐτύχθη:
 
270
καί κεν δὴ μέγα θαυ̂μα μετ' ἀθανάτοισι γένοιτο,
παι̂δα νέον γεγαω̂τα διὲκ προθύροιο περη̂σαι
βουσὶν ἐπ' ἀγραύλοισι: τὸ δ' ἀπρεπέως ἀγορεύεις.
χθὲς γενόμην, ἁπαλοὶ δὲ πόδες, τρηχει̂α δ' ὕπο χθών.
εἰ δ' ἐθέλεις, πατρὸς κεφαλὴν μέγαν ὅρκον ὀμου̂μαι:
 
275
μὴ μὲν ἐγὼ μήτ' αὐτὸς ὑπίσχομαι αἴτιος εἰ̂ναι,
μήτε τιν' ἄλλον ὄπωπα βοω̂ν κλοπὸν ὑμετεράων,
αἵ τινες αἱ βόες εἰσί: τὸ δὲ κλέος οἰ̂ον ἀκούω.
 

    ὣς ἄρ' ἔφη καὶ πυκνὸν ἀπὸ βλεφάρων ἀμαρύσσων
ὀφρυ̂ς ῥιπτάζεσκεν ὁρώμενος ἔνθα καὶ ἔνθα,
 

280
μάκρ' ἀποσυρίζων, ἅλιον τὸν μυ̂θον ἀκούων.
 

    τὸν δ' ἁπαλὸν γελάσας προσέφη ἑκάεργος  ̓Απόλλων:
ὠ̂ πέπον, ἠπεροπευτά, δολοφραδές, ἠ̂ σε μάλ' οἴω
πολλάκις ἀντιτορου̂ντα δόμους εὐ̂ ναιετάοντας
ἔννυχον οὐχ ἕνα μου̂νον ἐπ' οὔδεϊ φω̂τα καθίσσαι,
 

285
σκευάζοντα κατ' οἰ̂κον ἄτερ ψόφου, οἱ̂' ἀγορεύεις:
πολλοὺς δ' ἀγραύλους ἀκαχήσεις μηλοβοτη̂ρας
οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὁπότ' ἄν κρειω̂ν ἐρατίζων
ἀντᾳ̂ς βουκολίοισι καὶ εἰροπόκοις ὀίεσσιν.
ἀλλ' ἄγε, μὴ πύματόν τε καὶ ὕστατον ὕπνον ἰαύσῃς,
 
290
ἐκ λίκνου κατάβαινε, μελαίνης νυκτὸς ἑται̂ρε.
του̂το γὰρ οὐ̂ν καὶ ἔπειτα μετ' ἀθανάτοις γέρας ἕξεις.
ἀρχὸς φηλητέων κεκλήσεαι ἤματα πάντα.
 

    ὣς ἄρ' ἔφη καὶ παι̂δα λαβὼν φέρε Φοι̂βος  ̓Απόλλων.
σὺν δ' ἄρα φρασσάμενος τότε δὴ κρατὺς  ̓Αργειφόντης
 

295
οἰωνὸν προέηκεν ἀειρόμενος μετὰ χερσί,
τλήμονα γαστρὸς ἔριθον, ἀτάσθαλον ἀγγελιώτην.
 

ἐσσυμένως δὲ μετ' αὐτὸν ἐπέπταρε: τοι̂ο δ'  ̓Απόλλων
ἔκλυεν, ἐκ χειρω̂ν δὲ χαμαὶ βάλε κύδιμον  ̔Ερμη̂ν.
ἕζετο δὲ προπάροιθε καὶ ἐσσύμενός περ ὁδοι̂ο
 

300
 ̔Ερμη̂ν κερτομέων καί μιν πρὸς μυ̂θον ἔειπε:
 

    θάρσει, σπαργανιω̂τα, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱέ:
εὑρήσω καὶ ἔπειτα βοω̂ν ἴφθιμα κάρηνα
τούτοις οἰωνοι̂σι: σὺ δ' αὐ̂θ' ὁδὸν ἡγεμονεύσεις.
 

    ὣς φάθ': ὃ δ' αὐ̂τ' ἀνόρουσε θοω̂ς Κυλλήνιος  ̔Εομη̂ς,
 

305
σπουδῃ̂ ἰών: ἄμφω δὲ παρ' οὔατα χερσὶν ἐώθει
σπάργανον ἀμφ' ὤμοισιν ἐελμένος, εἰ̂πε δὲ μυ̂θον:
 

    πη̂ με φέρεις,  ̔Εκάεργε, θεω̂ν ζαμενέστατε πάντων;
ἠ̂ με βοω̂ν ἕνεχ' ὡ̂δε χολούμενος ὀρσολοπεύεις;
ὠ̂ πόποι, εἴθ' ἀπόλοιτο βοω̂ν γένος: οὐ γὰρ ἐγώ γε
 

310
ὑμετέρας ἔκλεψα βόας οὐδ' ἄλλον ὄπωπα,
αἵτινες αἱ βόες εἰσί: τὸ δὲ κλέος οἰ̂ον ἀκούω.
δὸς δὲ δίκην καὶ δέξο παρὰ Ζηνὶ Κρονίωνι.
 

    αὐτὰρ ἐπεὶ τὰ ἕκαστα διαρρήδην ἐρίδαινον
 ̔Ερμη̂ς τ' οἰοπόλος καὶ Λητου̂ς ἀγλαὸς υἱός,
 

315
ἀμφὶς θυμὸν ἔχοντες. ὃ μὲν νημερτέα φωνὴν
... οὐκ ἀδίκως ἐπὶ βουσὶν ἐλάζυτο κύδιμον  ̔Ερμη̂ν,
αὐτὰρ ὃ τέχνῃσίν τε καὶ αἱμυλίοισι λόγοισιν
ἤθελεν ἐξαπατα̂ν Κυλλήνιος  ̓Αργυρότοξον.
αὐτὰρ ἐπεὶ πολύμητις ἐὼν πολυμήχανον εὑ̂ρεν,
 
320
ἐσσυμένως δὴ ἔπειτα διὰ ψαμάθοιο βάδιζε
πρόσθεν, ἀτὰρ κατόπισθε Διὸς καὶ Λητου̂ς υἱός.
αἰ̂ψα δὲ τέρθρον ἵκοντο θυώδεος Οὐλύμποιο
ἐς πατέρα Κρονίωνα Διὸς περικαλλέα τέκνα:
κει̂θι γὰρ ἀμφοτέροισι δίκης κατέκειτο τάλαντα.
 
325
οὐμιλίη δ' ἔχ'  ̓́Ολυμπον ἀγάννιφον, ἀθάνατοι δὲ
ἄφθιτοι ἠγερέθοντο μετὰ χρυσόθρονον  ̓Ηω̂.
 

    ἔστησαν δ'  ̔Ερμη̂ς τε καὶ ἀργυρότοξος  ̓Απόλλων
πρόσθε Διὸς γούνων: ὃ δ' ἀνείρετο φαίδιμον υἱὸν
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης καί μιν πρὸς μυ̂θον ἔειπε:
 

330

    φοι̂βε, πόθεν ταύτην μενοεικέα ληίδ' ἐλαύνεις,
παι̂δα νέον γεγαω̂τα, φυὴν κήρυκος ἔχοντα;
σπουδαι̂ον τόδε χρη̂μα θεω̂ν μεθ' ὁμήγυριν ἠ̂λθε.
 

    τὸν δ' αὐ̂τε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος  ̓Απόλλων:
ὠ̂ πάτερ, ἠ̂ τάχα μυ̂θον ἀκούσεαι οὐκ ἀλαπαδνόν,
 

335
κερτομέων ὡς οἰ̂ος ἐγὼ φιλολήιός εἰμι.
παι̂δά τιν' εὑ̂ρον τόνδε διαπρύσιον κεραϊστὴν
Κυλλήνης ἐν ὄρεσσι, πολὺν διὰ χω̂ρον ἀνύσσας,
κέρτομον, οἱ̂ον ἐγώ γε θεω̂ν οὐκ ἄλλον ὄπωπα
οὐδ' ἀνδρω̂ν, ὁπόσοι λησίμβροτοί εἰσ' ἐπὶ γαίῃ.
 
340
κλέψας δ' ἐκ λειμω̂νος ἐμὰς βου̂ς ὤχετ' ἐλαύνων
ἑσπέριος παρὰ θι̂να πολυφλοίσβοιο θαλάσσης,
εὐθὺ Πύλονδ' ἐλάων: τὰ δ' ἄρ' ἴχνια δοιὰ πέλωρα,
οἱ̂ά τ' ἀγάσσασθαι, καὶ ἀγαυου̂ δαίμονος ἔργα.
 

τῃ̂σιν μὲν γὰρ βουσὶν ἐς ἀσφοδελὸν λειμω̂να
 

345
ἀντία βήματ' ἔχουσα κόνις ἀνέφαινε μέλαινα:
αὐτὸς δ' ἐκτὸς ὁδου̂, τις ἀμήχανος, οὔτ' ἄρα ποσσὶν
οὔτ' ἄρα χερσὶν ἔβαινε διὰ ψαμαθώδεα χω̂ρον:
ἀλλ' ἄλλην τινὰ μη̂τιν ἔχων διέτριβε κέλευθα
τοι̂α πέλωρ' ὡς εἴ τις ἀραιῃ̂σι δρυσὶ βαίνοι.
 
350
ὄφρα μὲν οὐ̂ν ἐδίωκε διὰ ψαμαθώδεα χω̂ρον,
ῥει̂α μάλ' ἴχνια πάντα διέπρεπεν ἐν κονίῃσιν:
αὐτὰρ ἐπεὶ ψαμάθοιο μέγαν στίβον ἐξεπέρησεν,
ἄφραστος γένετ' ὠ̂κα βοω̂ν στίβος ἠδὲ καὶ αὐτου̂
χω̂ρον ἀνὰ κρατερόν: τὸν δ' ἐφράσατο βροτὸς ἀνὴρ
 
355
ἐς Πύλον εὐθὺς ἐλω̂ντα βοω̂ν γένος εὐρυμετώπων.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τὰς μὲν ἐν ἡσυχίῃ κατέερξε
καὶ διαπυρπαλάμησεν ὁδου̂ τὸ μὲν ἔνθα, τὸ δ' ἔνθα,
ἐν λίκνῳ κατέκειτο μελαίνῃ νυκτὶ ἐοικώς,
ἄντρῳ ἐν ἠερόεντι κατὰ ζόφον: οὐδέ κεν αὐτὸν
 
360
αἰετὸς ὀξὺ λάων ἐσκέψατο: πολλὰ δὲ χερσὶν
αὐγὰς ὠμόργαζε δολοφροσύνην ἀλεγύνων.
αὐτὸς δ' αὐτίκα μυ̂θον ἀπηλεγέως ἀγόρευεν:
οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, οὐκ ἄλλου μυ̂θον ἄκουσα
οὐδέ κε μηνύσαιμ', οὐδ' ἄν μήνυτρον ἀροίμην.
 
365
 ̓Η τοι ἄρ' ὣς εἰπὼν κατ' ἄρ' ἕζετο Φοι̂βος  ̓Απόλλων:
Ερμη̂ς δ' αὐ̂θ' ἑτέρωθεν ἀμειβόμενος ἔπος ηὔδα,
δείξατο δ' ἐς Κρονίωνα, θεω̂ν σημάντορα πάντων:
 

    ζευ̂ πάτερ, ἠ̂ τοι ἐγώ σοι ἀληθείην καταλέξω:
νημερτής τε γάρ εἰμι καὶ οὐκ οἰ̂δα ψεύδεσθαι.
 

370
ἠ̂λθεν ἐς ἡμετέρου διζήμενος εἰλίποδας βου̂ς
σήμερον ἠελίοιο νέον ἐπιτελλομένοιο:
οὐδὲ θεω̂ν μακάρων ἄγε μάρτυρας οὐδὲ κατόπτας,
μηνύειν δ' ἐκέλευεν ἀναγκαίης ὑπὸ πολλη̂ς,
πολλὰ δέ μ' ἠπείλησε βαλει̂ν ἐς Τάρταρον εὐρύν,
 
375
οὕνεχ' ὃ μὲν τέρεν ἄνθος ἔχει φιλοκυδέος ἥβης,
αὐτὰρ ἐγὼ χθιζὸς γενόμην, τὰ δέ τ' οἰ̂δε καὶ αὐτός,
οὔτι βοω̂ν ἐλατη̂ρι, κραταιῳ̂ φωτί, ἐοικώς.
πείθεο: καὶ γὰρ ἐμει̂ο πατὴρ φίλος εὔχεαι εἰ̂ναι,
ὡς οὐκ οἴκαδ' ἔλασσα βόας, ὣς ὄλβιος εἴην,
 
380
οὐδ' ὑπὲρ οὐδὸν ἔβην: τὸ δέ τ' ἀτρεκέως ἀγορεύω.
 ̓Ηέλιον δὲ μάλ' αἰδέομαι καὶ δαίμονας ἄλλους,
καὶ σε φιλω̂ καὶ του̂τον ὀπίζομαι: οἰ̂σθα καὶ αὐτός,
ὡς οὐκ αἴτιός εἰμι: μέγαν δ' ἐπιδώσομαι ὅρκον:
οὐ μὰ τάδ' ἀθανάτων εὐκόσμητα προθύραια.
 
385
καί που ἐγὼ τούτῳ τίσω ποτὲ νηλέα φώρην,
καὶ κρατερῳ̂ περ ἐόντι: σὺ δ' ὁπλοτέροισιν ἄρηγε.
 

   ὣς φάτ' ἐπιλλίζων Κυλλήνιος  ̓Αργειφόντης:
καὶ τὸ σπάργανον εἰ̂χεν ἐπ' ὠλένῃ οὐδ' ἀπέβαλλε.
Ζεὺς δὲ μέγ' ἐξεγέλασσεν ἰδὼν κακομηδέα παι̂δα
 

390
εὐ̂ καὶ ἐπισταμένως ἀρνεύμενον ἀμφὶ βόεσσιν.
ἀμφοτέρους δ' ἐκέλευσεν ὁμόφρονα θυμὸν ἔχοντας
ζητεύειν,  ̔Ερμη̂ν δὲ διάκτορον ἡγεμονεύειν
καὶ δει̂ξαι τὸν χω̂ρον ἐπ' ἀβλαβίῃσι νόοιο,
ὅππη δὴ αὐ̂τ' ἀπέκρυψε βοω̂ν ἴφθιμα κάρηνα.
 
395
νευ̂σεν δὲ Κρονίδης, ἐπεπείθετο δ' ἀγλαὸς  ̔Ερμη̂ς:
ῥηιδίως γὰρ ἔπειθε Διὸς νόος αἰγιόχοιο.
 

    τὼ δ' ἄμφω σπεύδοντε Διὸς περικαλλέα τέκνα
ἐς Πύλον ἠμαθόεντα ἐπ'  ̓Αλφειου̂ πόρον ἱ̂ξον:
ἀγροὺς δ' ἐξίκοντο καὶ αὔλιον ὑψιμέλαθρον,
 

400
ἡχου̂ δὴ τὰ χρήματ' ἀτάλλετο νυκτὸς ἐν ὥρῃ.
ἔνθ'  ̔Ερμη̂ς μὲν ἔπειτα κιὼν παρὰ λάινον ἄντρον
ἐς φω̂ς ἐξήλαυνε βοω̂ν ἴφθιμα κάρηνα:
Λητοί̈δης δ' ἀπάτερθεν ἰδὼν ἐνόησε βοείας
πέτρῃ ἐπ' ἠλιβάτῳ, τάχα δ' εἴρετο κύδιμον  ̔Ερμη̂ν:
 
405

    πω̂ς ἐδύνω, δολομη̂τα, δύω βόε δειροτομη̂σαι,
ὡ̂δε νεογνὸς ἐὼν καὶ νήπιος; αὐτὸς ἐγώ γε
θαυμαίνω κατόπισθε τὸ σὸν κράτος: οὐδέ τί σε χρὴ
μακρὸν ἀέξεσθαι, Κυλλήνιε, Μαιάδος υἱέ.
 

    ὣς ἄρ ἔφη καὶ χερσὶ περίστρεφε καρτερὰ δεσμὰ
 

409α
[ἐνδη̂σαι μεμαὼς  ̔Ερμη̂ν κρατεραι̂σι λύγοισι.
 
409β
τὸν δ' οὐκ ἴσχανε δεσμά, λύγοι δ' ἀπὸ τηλόσε πι̂πτον]
 
410
ἄγνου: ταὶ δ' ὑπὸ ποσσὶ κατὰ χθονὸς αἰ̂ψα φύοντο
αὐτόθεν, ἐμβολάδην ἐστραμμέναι ἀλλήλῃσι,
ῥει̂ά τε καὶ πάσῃσιν ἐπ' ἀγραύλοισι βόεσσιν,
 ̔Ερμέω βουλῃ̂σι κλεψίφρονος: αὐτὰρ  ̓Απόλλων
θαύμασεν ἀθρήσας. τότε δὴ κρατὺς  ̓Αργειφόντης
 
415
χω̂ρον ὑποβλήδην ἐσκέψατο, πυ̂ρ ἀμαρύσσων,
... ἐγκρύψαι μεμαώς: Λητου̂ς δ' ἐρικυδέος υἱὸν
ῥει̂α μάλ' ἐπρήυνεν ἑκηβόλον, ὡς ἔθελ' αὐτός,
καὶ κρατερόν περ ἐόντα: λαβὼν δ' ἐπ' ἀριστερὰ χειρὸς
πλήκτρῳ ἐπειρήτιζε κατὰ μέρος: ἣ δ' ὑπὸ χειρὸς
 
420
σμερδαλέον κονάβησε: γέλασσε δὲ Φοι̂βος  ̓Απόλλων
γηθήσας, ἐρατὴ δὲ διὰ φρένας ἤλυθ' ἰωὴ
θεσπεσίης ἐνοπη̂ς καὶ μιν γλυκὺς ἵμερος ᾕρει
θυμῳ̂ ἀκουάζοντα: λύρῃ δ' ἐρατὸν κιθαρίζων
στη̂ ῥ' ὅ γε θαρσήσας ἐπ' ἀριστερὰ Μαιάδος υἱὸς
 
425
Φοίβου  ̓Απόλλωνος: τάχα δὲ λιγέως κιθαρίζων
γηρύετ' ἀμβολάδην -- ἐρατὴ δέ οἱ ἕσπετο φωνή -- κραίνων
ἀθανάτους τε θεοὺς καὶ γαι̂αν ἐρεμνήν,
ὡς τὰ πρω̂τα γένοντο καὶ ὡς λάχε μοι̂ραν ἕκαστος.
Μνημοσύνην μὲν πρω̂τα θεω̂ν ἐγέραιρεν ἀοιδῃ̂,
 
430
μητέρα Μουσάων: ἣ γὰρ λάχε Μαιάδος υἱόν:
τοὺς δὲ κατὰ πρέσβιν τε καὶ ὡς γεγάασιν ἕκαστος
ἀθανάτους ἐγέραιρε θεοὺς Διὸς ἀγλαὸς υἱός,
πάντ' ἐνέπων κατὰ κόσμον, ἐπωλένιον κιθαρίζων.
τὸν δ' ἔρος ἐν στήθεσσιν ἀμήχανος αἴνυτο θυμόν,
 
435
καὶ μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:
 

    βουφόνε, μηχανιω̂τα, πονεύμενε, δαιτὸς ἑται̂ρε,
πεντήκοντα βοω̂ν ἀντάξια ταυ̂τα μέμηλας.
ἡσυχίως καὶ ἔπειτα διακρινέεσθαι ὀίω:
νυ̂ν δ' ἄγε μοι τόδε εἰπέ, πολύτροπε Μαιάδος υἱέ,
 

440
ἠ̂ σοί γ' ἐκ γενετη̂ς τάδ' ἅμ' ἕσπετο θαυματὰ ἔργα
ἠέ τις ἀθανάτων ἠὲ θνητω̂ν ἀνθρώπων
δω̂ρον ἀγαυὸν ἔδωκε καὶ ἔφρασε θέσπιν ἀοιδήν;
θαυμασίην γὰρ τήνδε νεήφατον ὄσσαν ἀκούω,
ἣν οὐ πώ ποτέ φημι δαήμεναι οὔτε τιν' ἀνδρω̂ν
 
445
οὔτε τιν' ἀθανάτων, οἳ  ̓Ολύμπια δώματ' ἔχουσι,
νόσφι σέθεν, φηλη̂τα, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱέ.
 

τίς τέχνη, τίς μου̂σα ἀμηχανέων μελεδώνων,
τίς τρίβος; ἀτρεκέως γὰρ ἅμα τρία πάντα πάρεστιν,
εὐφροσύνην καὶ ἔρωτα καὶ ἥδυμον ὕπνον ἑλέσθαι.
 

450
καὶ γὰρ ἐγὼ Μούσῃσιν  ̓Ολυμπιάδεσσιν ὀπηδός,
τῃ̂σι χοροί τε μέλουσι καὶ ἀγλαὸς οἰ̂μος ἀοιδη̂ς
καὶ μολπὴ τεθαλυι̂α καὶ ἱμερόεις βρόμος αὐλω̂ν:
ἀλλ' οὔ πω τί μοι ὡ̂δε μετὰ φρεσὶν ἄλλο μέλησεν,
οἱ̂α νέων θαλίῃς ἐνδέξια ἔργα πέλονται.
 
455
θαυμάζω, Διὸς υἱέ, τάδ', ὡς ἐρατὸν κιθαρίζεις.
νυ̂ν δ' ἐπεὶ οὐ̂ν ὀλίγος περ ἐὼν κλυτὰ μήδεα οἰ̂δας,
ἱ̂ζε, πέπον, καὶ μυ̂θον ἐπαίνει πρεσβυτέροισι:
νυ̂ν γάρ τοι κλέος ἔσται ἐν ἀθανάτοισι θεοι̂σι
σοί τ' αὐτῳ̂ καὶ μητρί: τὸ δ' ἀτρεκέως ἀγορεύσω:
 
460
ναὶ μὰ τόδε κρανέινον ἀκόντιον, ἠ̂ μὲν ἐγώ σε
κυδρὸν ἐν ἀθανάτοισι καὶ ὄλβιον ἡγεμόν' εἵσω
δώσω τ' ἀγλαὰ δω̂ρα καὶ ἐς τέλος οὐκ ἀπατήσω.
 

    τὸν δ'  ̔Ερμη̂ς μύθοισιν ἀμείβετο κερδαλέοισιν:
εἰρωτᾳ̂ς μ',  ̓Εκάεργε, περιφραδές: αὐτὰρ ἐγώ σοι
 

465
τέχνης ἡμετέρης ἐπιβήμεναι οὔ τι μεγαίρω.
σήμερον εἰδήσεις: ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἰ̂ναι
βουλῃ̂ καὶ μύθοισι. σὺ δὲ φρεσὶ πάντ' εὐ̂ οἰ̂δας:
πρω̂τος γάρ, Διὸς υἱέ, μετ' ἀθανάτοισι θαάσσεις,
ἠύς τε κρατερός τε: φιλει̂ δέ σε μητίετα Ζεὺς
 
470
ἐκ πάσης ὁσίης, ἔπορεν δέ τοι ἀγλαὰ δω̂ρα.
καὶ τιμάς σέ γέ φασι δαήμεναι ἐκ Διὸς ὀμφη̂ς
μαντείας θ'  ̓Εκάεργε, Διὸς παρά, θέσφατα πάντα
τω̂ν νυ̂ν αὐτὸς ἐγώ σε μαλ' ἀφνειὸν δεδάηκα:
σοὶ δ' αὐτάγρετόν ἐστι δαήμεναι, ὅττι μενοινᾳ̂ς.
 
475
ἀλλ' ἐπεὶ οὐ̂ν τοι θυμὸς ἐπιθύει κιθαρίζειν,
μέλπεο καὶ κιθάριζε καὶ ἀγλαίας ἀλέγυνε
δέγμενος ἐξ ἐμέθεν: σὺ δέ μοι, φίλε, κυ̂δος ὄπαζε.
εὐμόλπει μετὰ χερσὶν ἔχων λιγύφωνον ἑταίρην,
καλὰ καὶ εὐ̂ κατὰ κόσμον ἐπιστάμενος ἀγορεύειν.
 
480
εὔκηλος μὲν ἔπειτα φέρειν ἐς δαι̂τα θάλειαν
καὶ χορὸν ἱμερόεντα καὶ ἐς φιλοκυδέα κω̂μον
εὐφροσύνην νυκτός τε καὶ ἤματος. ὅς τις ἂν αὐτὴν
τέχνῃ καὶ σοφίῃ δεδαημένος ἐξερεείνῃ,
φθεγγομένη παντοι̂α νόῳ χαρίεντα διδάσκει
 
485
ῥει̂α συνηθείῃσιν ἀθυρομένη μαλακῃ̂σιν,
ἐργασίην φεύγουσα δυήπαθον: ὃς δέ κεν αὐτὴν
νη̂ις ἐὼν τὸ πρω̂τον ἐπιζαφελω̂ς ἐρεείνῃ,
μὰψ αὔτως κεν ἔπειτα μετήορά τε θρυλλίζοι.
 

σοὶ δ' αὐτάγρετόν ἐστι δαήμεναι, ὅττι μενοινᾳ̂ς.
 

490
καὶ τοι ἐγὼ δώσω ταύτην, Διὸς ἀγλαὲ κου̂ρε:
ἡμει̂ς δ' αὐ̂τ' ὄρεός τε καὶ ἱπποβότου πεδίοιο
βουσὶ νομούς,  ̓Εκάεργε, νομεύσομεν ἀγραύλοισιν.
ἔνθεν ἅλις τέξουσι βόες ταύροις:, μιγει̂σαι
μίγδην θηλείας τε καὶ ἄρσενας: οὐδέ τί σε χρὴ
 
495
κερδαλέον περ ἐόντα περιζαμενω̂ς κεχολω̂σθαι.
 

    ὣς εἰπὼν ὤρεξ': ὃ δ' ἐδέξατο Φοι̂βος  ̓Απόλλων,
 ̓Ερμῃ̂ δ' ἐγγυάλιξεν ἑκὼν μάστιγα φαεινήν,
βουκολίας τ' ἐπέτελλεν: ἔδεκτο δὲ Μαιάδος υἱὸς
γηθήσας: κίθαριν δὲ λαβὼν ἐπ' ἀριστερὰ χειρὸς
 

500
Λητου̂ς ἀγλαὸς υἱός, ἄναξ ἑκάεργος  ̓Απόλλων,
πλήκτρῳ ἐπειρήτιζε κατὰ μένος: ἣ δ' ὑπένερθε
σμερδαλέον κονάβησε: θεὸς δ' ὑπὸ καλὸν ἄεισεν.
 

    ἔνθα βόας μὲν ἔπειτα ποτὶ ζάθεον λειμω̂να
ἐτραπέτην: αὐτοὶ δέ, Διὸς περικαλλέα τέκνα,
 

505
ἄψορροι πρὸς  ̓́Ολυμπον ἀγάννιφον ἐρρώσαντο
τερπόμενοι φόρμιγγι: χάρη δ' ἄρα μητιέτα Ζεύς,
ἄμφω δ' ἐς φιλότητα συνήγαγε: καὶ τὰ μὲν  ̔Ερμη̂ς
Λητοί̈δην ἐφίλησε διαμπερὲς ὡς ἔτι καὶ νυ̂ν,
σήματ' ἐπεὶ κίθαριν μὲν  ̔Εκηβόλῳ ἐγγυάλιξεν
 
510
ἱμερτήν, δεδαώς, ὃ δ' ἐπωλένιον κιθάριζεν:
αὐτὸς δ' αὐ̂θ' ἑτέρης σοφίης ἐκμάσσατο τέχνην:
συρίγγων ἐνοπὴν ποιήσατο τηλόθ' ἀκουστήν.
 

    καὶ τότε Λητοί̈δης  ̔Ερμη̂ν πρὸς μυ̂θον ἔειπε:
δείδια, Μαιάδος υἱέ, διάκτορε, ποικιλομη̂τα,
 

515
μή μοι ἅμα κλέψῃς κίθαριν καὶ καμπύλα τόξα:
τιμὴν γὰρ πὰρ Ζηνὸς ἔχεις ἐπαμοίβια ἔργα
θήσειν ἀνθρώποισι κατὰ χθόνα πουλυβότειραν.
ἀλλ' εἴ μοι τλαίης γε θεω̂ν μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι,
ἢ κεφαλῃ̂ νεύσας ἢ ἐπὶ Στυγὸς ὄβριμον ὕδωρ,
 
520
πάντ' ἂν ἐμῳ̂ θυμῳ̂ κεχαρισμένα καὶ φίλα ἔρδοις.
 

    καὶ τότε Μαιάδος υἱὸς ὑποσχόμενος κατένευσε,
μή ποτ' ἀποκλέψειν, ὅσ'  ̔Εκηβόλος ἐκτεάτισται,
μηδέ ποτ' ἐμπελάσειν πυκινῳ̂ δόμῳ: αὐτὰρ  ̓Απόλλων
Λητοί̈δης κατένευσεν ἐπ' ἀρθμῳ̂ καὶ φιλότητι,
 

525
μή τινα φίλτερον ἄλλον ἐν ἀθανάτοισιν ἔσεσθαι,
μήτε θεὸν μήτ' ἄνδρα Διὸς γόνον: ἐκ δὲ τέλειον
 
526α
[αἰετὸν ἡ̂κε πατήρ: ὁ δ' ἐπώμοσεν: ἠ̂ σε μάλ' οἰ̂ον]
σύμβολον ἀθανάτων ποιήσομαι ἠδ' ἅμα πάντων,
πιστὸν ἐμῳ̂ θυμῳ̂ καὶ τίμιον: αὐτὰρ ἔπειτα
ὄλβου καὶ πλούτου δώσω περικαλλέα ῥάβδον,
 
530
χρυσείην, τριπέτηλον, ἀκήριον ἥ σε φυλάξει
πάντας ἐπικραίνουσ' ἄθλους ἐπέων τε καὶ ἔργων
τω̂ν ἀγαθω̂ν, ὅσα φημὶ δαήμεναι ἐκ Διὸς ὀμφη̂ς.
μαντείην δέ, φέριστε, διοτρεφές, ἣν ἐρεείνεις,
οὔτε σὲ θέσφατόν ἐστι δαήμεναι οὔτε τιν' ἄλλον
 
535
ἀθανάτων: τὸ γὰρ οἰ̂δε Διὸς νόος: αὐτὰρ ἐγώ γε
πιστωθεὶς κατένευσα καὶ ὤμοσα καρτερὸν ὅρκον,
μή τινα νόσφιν ἐμει̂ο θεω̂ν αἰειγενετάων
ἄλλον γ' εἴσεσθαι Ζηνὸς πυκινόφρονα βουλήν.
καὶ σύ, κασίγνητε χρυσόρραπι, μή με κέλευε
 
540
θέσφατα πιφαύσκειν, ὅσα μήδεται εὐρύοπα Ζεύς.
ἀνθρώπων δ' ἄλλον δηλήσομαι, ἄλλον ὀνήσω,
πολλὰ περιτροπέων ἀμεγάρτων φυ̂λ' ἀνθρώπων.
καὶ μὲν ἐμη̂ς ὀμφη̂ς ἀπονήσεται, ὅς τις ἂν ἔλθῃ
φωνῃ̂ καὶ πτερύγεσσι τεληέντων οἰωνω̂ν:
 
545
οὑ̂τος ἐμη̂ς ὀμφη̂ς ἀπονήσεται, οὐδ' ἀπατήσω.
ὃς δέ κε μαψιλόγοισι πιθήσας οἰωνοι̂σι
μαντείην ἐθέλῃσι παρὲκ νόον ἐξερεείνειν
ἡμετέρην, νοέειν δὲ θεω̂ν πλέον αἰὲν ἐόντων,
φήμ', ἁλίην ὁδὸν εἰ̂σιν. ἐγὼ δέ κε δω̂ρα δεχοίμην.
 
550

    ἄλλο δέ τοι ἐρέω, Μαίης ἐρικυδέος υἱὲ
καὶ Διὸς αἰγιόχοιο, θεω̂ν ἐριούνιε δαι̂μον:
σεμναὶ γὰρ τινες εἰσί, κασίγνηται γεγαυι̂αι,
παρθένοι, ὠκείῃσιν ἀγαλλόμεναι πτερύγεσσι,
τρει̂ς: κατὰ δὲ κρατὸς πεπαλαγμέναι ἄλφιτα λευκά,
 

555
οἰκία ναιετάουσιν ὑπὸ πτυχὶ Παρνησοι̂ο,
μαντείης ἀπάνευθε διδάσκαλοι, ἣν ἐπὶ βουσὶ
παι̂ς ἔτ' ἐὼν μελέτησα: πατὴρ δ' ἐμὸς οὐκ ἀλέγιζεν,
ἐντευ̂θεν δὴ ἔπειτα ποτώμεναι ἄλλοτε ἄλλη
κηρία βόσκονται καὶ τε κραίνουσιν ἕκαστα.
 
560
αἳ δ' ὅτε μὲν θυί̈ωσιν ἐδηδυι̂αι μέλι χλωρόν,
προφρονέως ἐθέλουσιν ἀληθείην ἀγορεύειν:
ἢν δ' ἀπονοσφισθω̂σι θεω̂ν ἡδει̂αν ἐδωδήν,
ψεύδονται δὴ ἔπειτα δι' ἀλλήλων δονέουσαι.
τάς τοι ἔπειτα δίδωμι: σὺ δ' ἀτρεκέως ἐρεείνων
 
565
σὴν αὐτου̂ φρένα τέρπε, καὶ εἰ βροτὸν ἄνδρα δαείῃς,
πολλάκι ση̂ς ὀμφη̂ς ἐπακούσεται, αἴ κε τύχῃσι.
ταυ̂τ' ἔχε, Μαιάδος υἱέ, καὶ ἀγραύλους ἕλικας βου̂ς
ἵππους τ' ἀμφιπόλευε καὶ ἡμιόνους ταλαεργούς.
 
568α
[ὡς ἔφατ': οὐρανόθεν δὲ πατὴρ Ζεὺς αὐτὸς ἔπεσσι
 
568β
θη̂κε τέλος: πα̂σιν δ' ἄρ' ὅ γ' οἰωνοι̂σι κέλευσεν
καὶ χαροποι̂σι λέουσι καὶ ἀργιόδουσι σύεσσι
 
570
καὶ κυσὶ καὶ μήλοισιν, ὅσα τρέφει εὐρει̂α χθών,
πα̂σι δ' ἐπὶ προβάτοισιν ἀνάσσειν κύδιμον  ̔Ερμη̂ν,
οἰ̂ον δ' εἰς  ̓Αί̈δην τετελεσμένον ἄγγελον εἰ̂ναι,
ὅς τ' ἄδοτός περ ἐὼν δώσει γέρας οὐκ ἐλάχιστον.
 

    οὕτω Μαιάδος υἱὸν ἄναξ ἐφίλησεν  ̓Απόλλων
 

575
παντοίῃ φιλότητι: χάριν δ' ἐπέθηκε Κρονίων.
πα̂σι δ' ὅ γε θνητοι̂σι καὶ ἀθανάτοισιν ὁμιλει̂.
παυ̂ρα μὲν οὐ̂ν ὀνίνησι, τὸ δ' ἄκριτον ἠπεροπεύει
νύκτα δι' ὀρφναίην φυ̂λα θνητω̂ν ἀνθρώπων.
 

    καὶ σὺ μὲν οὕτω χαι̂ρε, Διὸς καὶ Μαιάδος, υἱέ:
 

580
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σει̂ο καὶ ἄλλης μνήσομ' ἀοιδη̂ς.
 

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 1:  ̔Ερμ̂ην
line 1: Μαιάδος
line 10: Διὸς Νόος ἐΞετελει̂το
line 11: τ ̂ͅΗ δ̓
line 11: μείς
line 11: ἐστ́ηρικτο
line 12: εἴς τε φόως ἄγαγεν
line 14:  ̔́Ηγ́ητορ' ὀΝείρων
line 15: ὀΠωπΗτ̂ηρα
line 15: Πυληδόκον
line 17: ἐΓκιεάριζεν
line 18:  ̓Απόλλωνος
line 19: τετράδι τ ̂ͅΗ Προτέρͅη
line 2: Κυλλ́ηνΗς
line 22: βόας
line 24 (general note)
line 25 (general note)
line 26 (general note)
line 28: σαυ̂λα
line 7: Νυκτὸς ἀμολγῳ̂
line 8: ὄφρα . . . ἔχοι

Cross references from E. T. Merrill, Commentary on Catullus:
*: κὠ̂ζ' ἥδιστ' ὀδμή, πα̂ς τ' οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν γαι̂ά τε πα̂σ' ἐγελάσσε καὶ ἁλμυρὸν οἰ̂δμα θαλάσσης

Cross references from Sir Richard Jebb, Commentary on Sophocles: Oedipus at Colonus:
* [1447-1499: Commos]

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO PAN]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO PAN]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 30: σύμβολον
line 30: οὐκ ὀΝοτάζω
line 31: χοροίτυπε
line 31: δαιτὸς ἑταίρη
line 31: ἕσσο
line 37: ἔχμα
line 41: ἀΝαπΗλ́ησας
line 42: αἰω̂ ̓Ν ἑΞετόρησεν
line 42: ὀρεσκῴοιο
line 43 (general note)
line 44: θαμῑΝαί
line 45:  ̓̀Η ὅτε
line 46 (general note)
line 47: δόνακες
line 48: Πειρ́ηνας
line 48: διὰ ῥινοι̂ο
line 50: Π́ηχεις
line 50: Ζυγόν
line 51 (general note)
line 52: Τευ̂ξε φέρων
line 53: κατὰ μέρος
line 54: συερδαλέον
line 55 (general note)
line 56: Παραιβόλα
line 57: ἀμφί
line 58: ὅν
line 58: ἑταιρείͅη
line 59: ὀΝομακλυτὸν ἐΞονομάζων
line 61: ἐΠηετανούς

Cross references from Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Oedipus Tyrannus:
1195: οὔπερ τι πεφυγμένον ἔστ'  ̓Αφροδίτην ͅ οὔτε θεω̂ν μακάρων οὔτε θνητω̂ν ἀνθρώπων

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APOLLO]
* [ THIRD CENTURY B.C.]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DIONYSUS]
* [BIBLIOGRAPHY]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
7, 36 [Book 7 (η)]

Cross references from Walter Leaf, Commentary on the Iliad (1900):
4, 6 [Book 4 (Δ)]

Cross references from Basil Lanneau Gildersleeve, Syntax of Classical Greek:
36 [Adjectives]: κέδν' εἰδυι̂αν

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 61: ἐΠηετανούς
line 62 (general note)
line 64: κρειω̂ν ἐρατίζων
line 65: ἀ̂λτο
line 66 (general note)
line 67: φηληταί
line 70: θέων
line 71: ἄμβροτοι
line 72: ἀκηρασίους
line 75: Πλανοδίας
line 76: ἴχνἰ
line 76: ἀΠοστρέψας
line 80: θαυματὰ ἔργα
line 80: μυρσινοειδέας
line 82: ἄγκαλον
line 83: ἀβλαβέως
line 85: ἀλεγύνων
line 86: δολιχ́ην
line 87: δέμων ἀΝθου̂σαν ἀλώην
line 88 (general note)
line 90: ἐΠικαμπύλος ὤμους
line 91: Πολυοιν́ησεις
line 92: καί τε ἰδὼν μ̀η ἰδών
line 93: καταβλάπτͅη

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO ZEUS]
* [HYMN TO HELIOS]
* [BIBLIOGRAPHY]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO HERMES]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
11, 402 [Book 11 (λ)]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 100 (general note)
line 101 (general note)
line 103: ἀδμη̂τες
line 103: ἐς
line 103: αὔλιον
line 106: καί
line 106: ἐς αὔλιον
line 106: ἀθρόας οὔσας
line 106: οὔσας
line 107 (general note)
line 108: ἐπεμαίετο
line 109: δάφνης
line 109: ἐπέλεψε
line 110: παλάμῃ
line 110: ἄμπνυτο
line 110: θερμὸς ἀϋτμή
line 111: ἀνέδωκε
line 113: οὐ̂λα
line 113: ἐπηετανά
line 114 (general note)
line 116: ὑποβρυχίας
line 116: ὑποβρύχω
line 116: ὑποβρύχιος
line 119: τετορ́ησας
line 120 (general note)
line 122: Γεράσμια
line 124: καταστυφέλῳ
line 125 (general note)
line 126: ἄκριτον
line 127: χαρμόφρων
line 127: Πίονα ἔργα
line 128: δώδεκα μοίρας
line 129: κληροπαλει̂ς
line 130: ὁσίης κρεάων
line 131: ὀδμ̀η . . . ἔτειρε
line 132 (general note)
line 133 (general note)
line 93: καταβλάπτͅη
line 94: συνέσευε
line 95: αὐλω̂νας
line 97: ἐΠίκουρος
line 97: δαιμονίη
line 98:  ̔Η Πλείων
line 98: ὄρερος
line 98: δημιοεργός

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO DIONYSUS]
* [SECOND CENTURY A.D.]
* [HYMN TO HELIOS]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
4, 89 [Book 4 (δ)]

Cross references from Walter Leaf, Commentary on the Iliad (1900):
18, 222 [Book 18 (Σ)]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 133 (general note)
line 134: τὰ μέν
line 135 (general note)
line 136: φωρ̂ης
line 136: ἀείρας
line 137: οὐλόποδ' οὐλοκάρηΝα
line 138: κατὰ χρέος
line 140: ἐμάρανε
line 141: ΠανΝύχιος
line 141: ἐΠέλαμπε
line 145: οὐδέ
line 145: Διὸς . . .  ̔Ερμ̂ης
line 146: δοχμωθείς
line 147: αὔρͅη ὀΠωριν ̂ͅΗ
line 148: ἰθύσας
line 148: Πίονα Νηόν
line 149: Προβιβω̂ν
line 149: ὥς Περ ἐΠ' οὔδει
line 151: εἰλυμένος
line 152: Περ' ἰΓνύσι
line 152: λαι̂φος ἀθύρων
line 155: τίπτε . . . Πόθεν
line 155: τόδε
line 156: ἀΝαιδείηΝ ἐΠιειμένε
line 158: Λητοΐδου
line 160: Πάλιν
line 163: τιτύσκεαι
line 164: Παυ̂ρα
line 164: αἴσυλα
line 165 (general note)
line 167: βουκολέων
line 168 (general note)
line 169: αὐτου̂ τ ̂ͅΗδε
line 172: ἀμφὶ δὲ τιμ̂ης
line 173: κἀΓώ

Cross references from Sir Richard Jebb, Commentary on Sophocles: Oedipus at Colonus:
* [1249-1555: Fourth episode]: προίῃ βέλεα στονόεντα

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO PAN]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO ZEUS]
* [HYMN TO DEMETER]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
6, 231 [Book 6 (ζ)]
6, 20 [Book 6 (ζ)]: Διὸς δ̓ ἐριούνιος  ̔Ερμη̂σδοχμωθεὶς μεγάροιο διὰ κλήιθρον ἔδυνε,αὔρῃ ὀπωρινῃ̂ ἐναλίγκιος
5, 277 [Book 5 (ε)]

Cross references from George W. Mooney, Commentary on Apollonius: Argonautica:
* [Commentary]: αὐτὰρ ἐπεί τοι πάντα κατὰ χρέος ἤνυσε δαίμων

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 173: κἀΓώ
line 175: φηλητέων
line 176: εἰ δέ μ' ἐρευν́ησει
line 178: μέγαν δόμον ἀΝτιτορ́ησων
line 179 (general note)
line 183 (general note)
line 186 (general note)
line 187: ἐρισφαράγου
line 188 (general note)
line 190: βατοδρόπε
line 192: κεράεσσιν ἑλικτάς
line 195:  ̓Ηΰτε φω̂τες, ὁμόφρονες
line 196: ὃ δ̀η . . . τέτυκται
line 197: καταδυομένοιο
line 202: ἴδοιτο
line 206: Πρόπαν . . . καταδύντα
line 207: Γουνὸν ἀλω̂ης οἰΝοπέδοιο
line 208: ἔδοξα
line 210: ἐΠιστροφάδηΝ
line 211: ἔχεν
line 211: ἀΝτίον αὐτῳ̂
line 213: οἰωνὸν . . . τανυσίπτερον

Cross references from Sir Richard Jebb, Commentary on Sophocles: Oedipus at Colonus:
* [668-719: First stasimon]: ἀμφὶ δὲ χαι̂ταιὤμοις ἀΐσσοντο κροκηΐῳ ἄνθει ὁμοι̂αι

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO APOLLO]
* [SECOND CENTURY A.D.]
* [HYMN TO HESTIA]
* [HYMN TO DEMETER]

Cross references from Walter Leaf, Commentary on the Iliad (1900):
18, 3 [Book 18 (Σ)]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 216 (general note)
line 217 (general note)
line 224: ἔλπομαι εἰ̂ναι
line 225: βιβᾳ̂
line 226 (general note)
line 228: ὄρος καταείμενον ὕλͅη
line 230: ἀμβρόσιος
line 230: ἐλόχευσε
line 231 (general note)
line 234: αὐτός
line 236 (general note)
line 238: ὕλης σποδός
line 239: ἀΝεείλἐ ἓ αὐτόν
line 240: συνέλασσε
line 241: φ́η
line 241:  ̓́Ηδυμον
line 242 (general note)
line 243: Γνω̂ δ' οὐδ'  ̓ΗγΝοίησε
line 245: ἐΝτροπίͅησι
line 246: ἀΝά
line 247: ἀδύτους
line 252: ἐΞερέεινε
line 254: κατάκειαι
line 255: θα̂ττον
line 255: ἐΠεί

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO PAN]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DIONYSUS]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [SECOND CENTURY A.D.]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO PAN]

Cross references from Walter Leaf, Commentary on the Iliad (1900):
2, 2 [Book 2 (Β)]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 255: θα̂ττον
line 255: ἐΠεί
line 256: λαβών
line 259: ὀλίγοισι
line 259:  ̔Ηγεμονεύων
line 262: καί
line 266: Πάρος
line 267:  ̔Ημετέρης
line 274: θέλεις
line 275: μ̀η . . . ὑΠίσχομαι
line 277 (general note)
line 279: ὀφρύσι ῥιπτάζεσκεν
line 279: ὁρώμενος ἔνεα καὶ ἔνεα
line 280: ἀΠοσυρίζων
line 280: ἅλιον τὸν μυ̂εον ἀκούων
line 284: ἐΠ' οὔδεϊ . . . καείσσαι
line 285: σκευάζοντα
line 285: οἰ̂̓ ἀΓορεύεις
line 288 (general note)
line 289: Πύματόν τε καὶ ὕστατον
line 296: ἀΓγελιώτηΝ

Cross references from Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Oedipus Tyrannus:
1099: αἵ ῥ' οὔτε θνητοι̂ς οὔτ' ἀθανάτοισιν ἕπονται: ͅ δηρὸν μὲν ζώουσι καὶ ἄμβροτον εἰ̂δαρ ἔδουσιν

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO APOLLO]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 296: ἀΓγελιώτηΝ
line 299: ἕζετο
line 302: καὶ ἔπειτα
line 304: Κυλλ́ηνιος
line 305: σπουδ ̂ͅΗ
line 307: φέρεις
line 308: ὀρσολοπεύεις
line 313: διαρρ́ηδηΝ
line 313: ἐρέεινον
line 314: οἰοπόλος
line 315: φων́ην
line 316: οὐκ ἀδίκως
line 316: ἐΠὶ βουσὶν ἐλάζυτο
line 322: θυώδεος Οὐλύμποιο
line 324: δίκης κατέκειτο τάλαντα
line 325 (general note)
line 326: ἄφθιτοι
line 326: μετὰ χρυσόερονον  ̓Ηω̂
line 331: φὺην κ́ηρυκος ἔχοντα
line 332: σπουδαι̂ον τόδε χρ̂ημα
line 334: οὐκ ἀλαπαδνόν
line 335: φιλολ́ηϊος
line 336: διαπρύσιον
line 337 (general note)
line 338: κέρτομον
line 339: λησίμβροτον
line 339: Γαι̂αν
line 342: εὐεύ
line 342: δοιά

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DIONYSUS]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APOLLO]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
11, 293 [Book 11 (λ)]
5, 286 [Book 5 (ε)]
2, 323 [Book 2 (β)]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 346 (general note)
line 348: διέτριβε
line 349: τοι̂α Πέλωῤ
line 349: δρυσί
line 349: στίβον
line 349: στίβος
line 354: κρατερόν
line 356: κατέερξε
line 357: διαπυρπαλάμησεν
line 358: μελαίνͅη Νυκτὶ ἐοικώς
line 360: λάων
line 361: ὠμόργαζε
line 361: ἀλεγύνων
line 362: ἀΠηλεγέως ἀΓόρευεν
line 365 (general note)
line 366: ἄλλον μυ̂θον
line 367: δείξατο δ' εις Κρονίωνα
line 367: θεω̂ν σημάντορα Πάντων
line 369: Νημερτ́ης
line 370:  ̓̂Ηλθεν
line 370: ἐς  ̔Ημετέρου
line 373: μηΝύειν
line 375: φιλοκυδέος
line 378 (general note)
line 379: ὡς . . . ἔλασσα . . . ἔβηΝ
line 381 (general note)
line 383: ἐΠιδαίομαι
line 384 (general note)
line 385: καί
line 385: Ποτ' . . . Ποτέ
line 385: φωρ́ην

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO APHRODITE]

Cross references from Walter Leaf, Commentary on the Iliad (1900):
8, 367 [Book 8 (Θ)]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 387: ἐΠιλλίζων
line 391: ὁμόφρονα θυμὸν ἔχοντας
line 392: διάκτορον
line 393: ἐΠ' ἀβλαβίͅησι Νόοιο
line 394: δ̀η αὐ̂τ̓
line 394: ἀΠέκρυψε
line 400:  ̔Ηχου̂
line 400: χρ́ηματ̓
line 401: κιω<>Ν Παρά
line 403: ἀΠάτερθεν
line 405: ἐδύνω
line 406: αὐτός
line 407: θαυμαίνω

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APHRODITE]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 409 (general note)
line 411: ἐμβολάδηΝ
line 412: ῥει̂ά τε καὶ Πάςͅησιν
line 413 (general note)
line 414: θαύμασεν
line 415: ὑΠοβλ́ηδηΝ
line 415: Πυ̂ρ ἀμαρύσσων
line 416 (general note)
line 418: λαβών
line 418: ἐΠ' ἀριστερὰ χειρός
line 422 (general note)
line 424: ἐΠ' ἀριστερά
line 426: ἀμβολάδηΝ
line 427: κραίνων
line 427: Γαι̂αν ἐρεμν́ην
line 429: ΜνΗμοσύνΗν
line 430: λάχε
line 431: κατὰ Πρέσβιν
line 436: βουφόνε
line 436: μηχανιω̂τα
line 436: Πονεύμενε
line 437: μέμηλας
line 440: ἐκ Γενετ̂ης
line 443: Νέηφατος

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 447: μου̂σα ἀμηχανέων μελεδώνων
line 447: μου̂σα
line 447: μελεδώνων
line 448: τρίβος
line 449: ἔρωτα
line 450 (general note)
line 451: οἰ̂μος ἀοιδ̂ης
line 454: οἰ̂α
line 454: Νέων
line 454: ἐΝδέξια
line 456: οἰ̂δας
line 457: ἱ̂ζε
line 460 (general note)
line 461:  ̔Ηγεμονεύσω
line 464: Περιφραδές
line 468: θαάσσεις
line 471 (general note)
line 473 (general note)
line 474: αὐτάγρετον
line 475: ἐΠιεύει
line 477: δέγμενος
line 477: κυ̂δος ὄπαζε
line 480: φέρειν
line 481: φιλοκυδέα
line 481: κω̂μον
line 482 (general note)
line 485: συνΗθείͅησιν
line 485: ἀθυρομένΗ
line 486: ἐργασίηΝ φεύγουσα δύηπαθον
line 486: δύηπαθον
line 488: μετ́ηορα
line 488: θρυλίζοι

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO THE MUSES AND APOLLO]
* [HYMN TO THE MOTHER OF THE GODS]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERACLES THE LION-HEARTED]

Cross references from Walter Leaf, Commentary on the Iliad (1900):
2, 2 [Book 2 (Β)]

Cross references from George W. Mooney, Commentary on Apollonius: Argonautica:
* [Commentary]: ἐγὼ Μούσῃσιν ὀπηδός

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 488: μετ́ηορα
line 488: θρυλίζοι
line 491: βουσὶ Νομοὺς . . . Νομεύσομεν
line 493: ἔνθεν ἅλις
line 494: μίγδηΝ
line 497: ἔχων
line 497: ὑΠένερθε
line 497: σμερδαλέον
line 497: ἄεισεν
line 507: καὶ τὰ μέν
line 508: ὡς ἔτι καὶ Νυ̂ν
line 509: σ́ηματ̓
line 510: ἱμερτ̀ην δεδαώς
line 510: ἐΠωλένιον
line 512 (general note)

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [SECOND CENTURY A.D.]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 512 (general note)
line 515 (general note)
line 516: ἐΠαμοίβιμα
line 518: θεω̂ν μέγαν ὅρκον
line 519: κεφαλ ̂ͅΗ Νεύσας
line 519: ἐΠί
line 520 (general note)
line 523 (general note)
line 524: ἐΠ' ἁρθμῳ̂ καὶ φιλότητι
line 526: Διὸς Γόνον
line 527: σύμβολον
line 527: ἅμα Πάντων
line 529: ῥάβδον
line 530: τριπέτηλον
line 530: ἀκ́ηριον
line 531: Πάντας ἐΠικραίνουσα θεούς
line 533: μαντείηΝ . . .  ̔̀Ην ἐρεείνεις
line 535: τό
line 542: Πολλὰ Περιτροπέων
line 544: φων ̂ͅΗ τ'  ̓Ηδὲ Ποτ ̂ͅΗσι
line 544: τεληέντων
line 546: μαψιλόγοισι
line 549: ἐΓὼ δέ κε δω̂ρα δεχοίμηΝ

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APHRODITE]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
10, 404 [Book 10 (κ)]
9, 465 [Book 9 (ι)]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 549: ἐΓὼ δέ κε δω̂ρα δεχοίμηΝ
line 552: σεμναί
line 554: Πεπαλαγμέναι ἄλφιτα λευκά
line 556: μαντείης
line 556: ἀΠάνευθε
line 557: ἀλέγιζεν
line 558: ἄλλοτε ἄλλͅη
line 559: κηρία βόσκονται
line 560 (general note)
line 563: δονέουσαι
line 565: δαείης
line 566: αἴ κε τύχͅησι
line 568 (general note)
line 572: τετελεσμένον
line 573: ἄδοτος
line 573: Γέρας
line 576: ὁμιλει̂
line 577 (general note)

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO HERMES]

 

Εἲς  ̓Αφροδίτην

    μου̂σά μοι ἔννεπε ἔργα πολυχρύσου  ̓Αφροδίτης,
Κύπριδος, ἥτε θεοι̂σιν ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὠ̂ρσε
καί τ' ἐδαμάσσατο φυ̂λα καταθνητω̂ν ἀνθρώπων
οἰωνούς τε διιπετέας καὶ θηρία πάντα,
 

5
ἠμὲν ὅσ' ἤπειρος πολλὰ τρέφει ἠδ' ὅσα πόντος:
πα̂σιν δ' ἔργα μέμηλεν ἐυστεφάνου Κυθερείης.
 

    τρισσὰς δ' οὐ δύναται πεπιθει̂ν φρένας οὐδ' ἀπατη̂σαι:
κούρην τ' αἰγιόχοιο Διός, γλαυκω̂πιν  ̓Αθήνην:
οὐ γὰρ οἱ εὔαδεν ἔργα πολυχρύσου  ̓Αφροδίτης,
 

10
ἀλλ' ἄρα οἱ πόλεμοί τε ἅδον καὶ ἔργον  ̓́Αρηος
ὑσμι̂ναί τε μάχαι τε καὶ ἀγλαὰ ἔργ' ἀλεγύνειν.
πρώτη τέκτονας ἄνδρας ἐπιχθονίους ἐδίδαξε
ποιη̂σαι σατίνας τε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῳ̂.
ἣ δέ τε παρθενικὰς ἁπαλόχροας ἐν μεγάροισιν
 
15
ἀγλαὰ ἔργ' ἐδίδαξεν ἐπὶ φρεσὶ θει̂σα ἑκάστῃ.
οὐδέ ποτ'  ̓Αρτέμιδα χρυσηλάκατον, κελαδεινὴν
δάμναται ἐν φιλότητι φιλομμειδὴς  ̓Αφροδίτη.
καὶ γὰρ τῃ̂ ἅδε τόξα καὶ οὔρεσι θη̂ρας ἐναίρειν,
φόρμιγγές τε χοροί τε διαπρύσιοί τ' ὀλολυγαὶ
 
20
ἄλσεά τε σκιόεντα δικαίων τε πτόλις ἀνδρω̂ν.
οὐδὲ μὲν αἰδοίῃ κούρῃ ἅδε ἔργ'  ̓Αφροδίτης,
 ̔Ιστίῃ, ἣν πρώτην τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης,
αὐ̂τις δ' ὁπλοτάτην, βουλῃ̂ Διὸς αἰγιόχοιο,
πότνιαν, ἣν ἐμνω̂ντο Ποσειδάων καὶ  ̓Απόλλων:
 
25
ἣ δὲ μαλ' οὐκ ἔθελεν, ἀλλὰ στερεω̂ς ἀπέειπεν:
ὤμοσε δὲ μέγαν ὅρκον, ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστίν,
ἁψαμένη κεφαλη̂ς πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο,
παρθένος ἔσσεσθαι πάντ' ἤματα, δι̂α θεάων.
τῃ̂ δὲ πατὴρ Ζεὺς δω̂κε καλὸν γέρας ἀντὶ γάμοιο
 
30
καὶ τε μέσῳ οἴκῳ κατ' ἄρ' ἕζετο πι̂αρ ἑλου̂σα.
πα̂σιν δ' ἐν νηοι̂σι θεω̂ν τιμάοχός ἐστι
καὶ παρὰ πα̂σι βροτοι̂σι θεω̂ν πρέσβειρα τέτυκται.
 

    τάων οὐ δύναται πεπιθει̂ν φρένας οὐδ' ἀπατη̂σαι:
τω̂ν δ' ἄλλων οὔ πέρ τι πεφυγμένον ἔστ'  ̓Αφροδίτην
 

35
οὔτε θεω̂ν μακάρων οὔτε θνητω̂ν ἀνθρώπων.
καί τε παρὲκ Ζηνὸς νόον ἤγαγε τερπικεραύνου,
ὅστε μέγιστός τ' ἐστὶ μεγίστης τ' ἔμμορε τιμη̂ς.
καί τε του̂, εὐ̂τ' ἐθέλοι, πυκινὰς φρένας ἐξαπαφου̂σα
ῥηιδίως συνέμιξε καταθνητῃ̂σι γυναιξίν,
 
40
 ̔́Ηρης ἐκλελαθου̂σα, κασιγνήτης ἀλόχου τε,
ἣ μέγα εἰ̂δος ἀρίστη ἐν ἀθανάτῃσι θεῃ̂σι.
κυδίστην δ' ἄρα μιν τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης
μήτηρ τε  ̔Ρείη: Ζεὺς δ' ἄφθιτα μήδεα εἰδὼς
αἰδοίην ἄλοχον ποιήσατο κέδν' εἰδυι̂αν.
 
45

    τῃ̂ δὲ καὶ αὐτῃ̂ Ζεὺς γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῳ̂
ἀνδρὶ καταθνητῳ̂ μιχθήμεναι, ὄφρα τάχιστα
μηδ' αὐτὴ βροτέης εὐνη̂ς ἀποεργμένη εἴη,
καί ποτ' ἐπευξαμένη εἴπῃ μετὰ πα̂σι θεοι̂σιν
ἡδὺ γελοιήσασα, φιλομμειδὴς  ̓Αφροδίτη,
 

50
ὤς ῥα θεοὺς συνέμιξε καταθνητῃ̂σι γυναιξί,
καί τε καταθνητοὺς υἱει̂ς τέκον ἀθανάτοισιν,
ὥς τε θεὰς ἀνέμιξε καταθνητοι̂ς ἀνθρώποις.
 

     ̓Αγχίσεω δ' ἄρα οἱ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῳ̂,
ὃς τότ' ἐν ἀκροπόλοις ὄρεσιν πολυπιδάκου  ̓́Ιδης
 

55
βουκολέεσκεν βου̂ς δέμας ἀθανάτοισιν ἐοικώς.
τὸν δὴ ἔπειτα ἰδου̂σα φιλομμειδὴς  ̓Αφροδίτη
ἠράσατ', ἔκπαγλος δὲ κατὰ φρένας ἵμερος εἱ̂λεν.
ἐς Κύπρον δ' ἐλθου̂σα θυώδεα νηὸν ἔδυνεν,
ἐς Πάφον: ἔνθα δέ οἱ τέμενος βωμός τε θυώδης.
 
60
ἐνθ' ἥ γ' εἰσελθου̂σα θύρας ἐπέθηκε φαεινάς:
ἔνθα δέ μιν Χάριτες λου̂σαν καὶ χρι̂σαν ἐλαίῳ
ἀμβρότῳ, οἱ̂α θεοὺς ἐπενήνοθεν αἰὲν ἐόντας,
ἀμβροσίῳ ἑδανῳ̂, τό ῥά οἱ τεθυωμένον ἠ̂εν.
ἑσσαμένη δ' εὐ̂ πάντα περὶ χροὶ̈ εἵματα καλὰ
 
65
χρυσῳ̂ κοσμηθει̂σα φιλομμειδὴς  ̓Αφροδίτη
σεύατ' ἐπὶ Τροίης προλιπου̂σ' εὐώδεα Κύπρον,
ὕψι μετὰ νέφεσιν ῥίμφα πρήσσουσα κέλευθον.
 ̓́Ιδην δ' ἵκανεν πολυπίδακα, μητέρα θηρω̂ν,
βη̂ δ' ἰθὺς σταθμοι̂ο δι' οὔρεος: οἳ δὲ μετ' αὐτὴν
 
70
σαίνοντες πολιοί τε λύκοι χαροποί τε λέοντες,
ἄρκτοι παρδάλιές τε θοαὶ προκάδων ἀκόρητοι
ἤισαν: ἣ δ' ὁρόωσα μετὰ φρεσὶ τέρπετο θυμὸν
καὶ τοι̂ς ἐν στήθεσσι βάλ' ἵμερον: οἳ δ' ἅμα πάντες
σύνδυο κοιμήσαντο κατὰ σκιόεντας ἐναύλους:

 

75
αὐτὴ δ' ἐς κλισίας εὐποιήτους ἀφίκανε:
τὸν δ' εὑ̂ρε σταθμοι̂σι λελειμμένον οἰ̂ον ἀπ' ἄλλων
 ̓Αγχίσην ἥρωα, θεω̂ν ἄπο κάλλος ἔχοντα.
οἳ δ' ἅμα βουσὶν ἕποντο νομοὺς κατὰ ποιήεντας
πάντες: ὃ δὲ σταθμοι̂σι λελειμμένος οἰ̂ος ἀπ' ἄλλων
 
80
πωλει̂τ' ἔνθα καὶ ἔνθα διαπρύσιον κιθαρίζων.
στη̂ δ' αὐτου̂ προπάροιθε Διὸς θυγάτηρ  ̓Αφροδίτη
παρθένῳ ἀδμήτῃ μέγεθος καὶ εἰ̂δος ὁμοίη,
μή μιν ταρβήσειεν ἐν ὀφθαλμοι̂σι νοήσας.
 ̓Αγχίσης δ' ὁρόων ἐφράζετο θαύμαινέν τε
 
85
εἰ̂δός τε μέγεθός τε καὶ εἵματα σιγαλόεντα.
πέπλόν μὲν γὰρ ἕεστο φαεινότερον πυρὸς αὐγη̂ς,
 
89
καλόν, χρύσειον, παμποίκιλον: ὡς δὲ σελήνη
 
90
στήθεσιν ἀμφ' ἁπαλοι̂σιν ἐλάμπετο, θαυ̂μα ἰδέσθαι:
 
87
εἰ̂χε δ' ἐπιγναμπτὰς ἕλικας κάλυκάς τε φαεινάς:
 
88
ὅρμοι δ' ἀμφ' ἁπαλῃ̂ δειρῃ̂ περικαλλέες ἠ̂σαν.
 
91

     ̓Αγχίσην δ' ἔρος εἱ̂λεν, ἔπος δέ μιν ἀντίον ηὔδα:
χαι̂ρε, ἄνασσ', ἥ τις μακάρων τάδε δώμαθ' ἱκάνεις,
 ̓́Αρτεμις ἢ Λητὼ ἠὲ χρυσέη  ̓Αφροδίτη
ἢ Θέμις ἠυγενὴς ἠὲ γλαυκω̂πις  ̓Αθήνη,
 

95
ἤ πού τις Χαρίτων δευ̂ρ' ἤλυθες, αἵτε θεοι̂σι
πα̂σιν ἑταιρίζουσι καὶ ἀθάνατοι καλέονται,
ἤ τις Νυμφάων, αἵτ' ἄλσεα καλὰ νέμονται
ἢ Νυμφω̂ν, αἳ καλὸν ὄρος τόδε ναιετάουσι
καὶ πηγὰς ποταμω̂ν, καὶ πίσεα ποιήεντα.
 
100
σοὶ δ' ἐγὼ ἐν σκοπιῃ̂, περιφαινομένῳ ἐνὶ χώρῳ,
βωμὸν ποιήσω, ῥέξω δέ τοι ἱερὰ καλὰ
ὥρῃσιν πάσῃσι. σὺ δ' εὔφρονα θυμὸν ἔχουσα
δός με μετὰ Τρώεσσιν ἀριπρεπέ' ἔμμεναι ἄνδρα,
ποίει δ' ἐξοπίσω θαλερὸν γόνον, αὐτὰρ ἔμ' αὐτὸν
 
105
δηρὸν ἐὺ ζώειν καὶ ὁρα̂ν φάος ἠελίοιο,
ὄλβιον ἐν λαοι̂ς, καὶ γήραος οὐδὸν ἱκέσθαι.
 

    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα Διὸς θυγάτηρ  ̓Αφροδίτη:
 ̓Αγχίση, κύδιστε χαμαιγενέων ἀνθρώπων,
οὔ τίς τοι θεός εἰμι: τί μ' ἀθανάτῃσιν ἐίσκεις;
 

110
ἀλλὰ καταθνητή τε, γυνὴ δέ με γείνατο μήτηρ.
 ̓Οτρεὺς δ' ἐστὶ πατὴρ ὀνομακλυτός, εἴ που ἀκούεις,
ὃς πάσης Φρυγίης εὐτειχήτοιο ἀνάσσει.
γλω̂σσαν δ' ὑμετέρην τε καὶ ἡμετέρην σάφα οἰ̂δα.
Τρῳὰς γὰρ μεγάρῳ με τροφὸς τρέφεν: ἣ δὲ διαπρὸ
 
115
σμικρὴν παι̂δ' ἀτίταλλε, φίλης παρὰ μητρὸς ἑλου̂σα.
ὣς δή τοι γλω̂σσάν γε καὶ ὑμετέρην εὐ̂ οἰ̂δα.
νυ̂ν δέ μ' ἀνήρπαξε χρυσόρραπις  ̓Αργειφόντης
ἐκ χορου̂  ̓Αρτέμιδος χρυσηλακάτου, κελαδεινη̂ς.
πολλαὶ δὲ νύμφαι καὶ παρθένοι ἀλφεσίβοιαι
 
120
παίζομεν, ἀμφὶ δ' ὅμιλος ἀπείριτος ἐστεφάνωτο.
ἔνθεν μ' ἥρπαξε χρυσόρραπις  ̓Αργειφόντης:
πολλὰ δ' ἔπ' ἤγαγεν ἔργα καταθνητω̂ν ἀνθρώπων,
πολλὴν δ' ἄκληρόν τε καὶ ἄκτιτον, ἣν διὰ θη̂ρες
ὠμοφάγοι φοιτω̂σι κατὰ σκιόεντας ἐναύλους:
 
125
οὐδὲ ποσὶ ψαύσειν ἐδόκουν φυσιζόου αἴης:
 ̓Αγχίσεω δέ με φάσκε παραὶ λέχεσιν καλέεσθαι
κουριδίην ἄλοχον, σοὶ δ' ἀγλαὰ τέκνα τεκει̂σθαι.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ δει̂ξε καὶ ἔφρασεν, ἠ̂ τοι ὅ γ' αὐ̂τις
ἀθανάτων μετὰ φυ̂λ' ἀπέβη κρατὺς  ̓Αργειφόντης:
 
130
αὐτὰρ ἐγώ σ' ἱκόμην, κρατερὴ δέ μοι ἔπλετ' ἀνάγκη.
ἀλλά σε πρὸς Ζηνὸς γουνάζομαι ἠδὲ τοκήων
ἐσθλω̂ν: οὐ μὲν γάρ κε κακοὶ τοιόνδε τέκοιεν:
ἀδμήτην μ' ἀγαγὼν καὶ ἀπειρήτην φιλότητος
πατρί τε σῳ̂ δει̂ξον καὶ μητέρι κέδν' εἰδυίῃ
 
135
σοι̂ς τε κασιγνήτοις, οἵ τοι ὁμόθεν γεγάασιν.
οὔ σφιν ἀεικελίη νυὸς ἔσσομαι, ἀλλ' εἰκυι̂α.
πέμψαι δ' ἄγγελον ὠ̂κα μετὰ Φρύγας αἰολοπώλους
εἰπει̂ν πατρί τ' ἐμῳ̂ καὶ μητέρι κηδομένῃ περ:
οἳ δέ κε τοι χρυσόν τε ἅλις ἐσθη̂τά θ' ὑφαντὴν
 
140
πέμψουσιν: σὺ δὲ πολλὰ καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα.
ταυ̂τα δὲ ποιήσας δαίνυ γάμον ἱμερόεντα,
τίμιον ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοι̂σιν.
 

    ὣς εἰπου̂σα θεὰ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῳ̂.
 ̓Αγχίσην δ' ἔρος εἱ̂λεν ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν:
 

145

    εἰ μὲν θνητή τ' ἐσσι, γυνὴ δέ σε γείνατο μήτηρ,
 ̓Οτρεὺς δ' ἐστὶ πατὴρ ὀνομακλυτός, ὡς ἀγορεύεις,
ἀθανάτου δὲ ἕκητι διακτόρου ἐνθάδ' ἱκάνεις
 ̔Ερμέω, ἐμὴ δ' ἄλοχος κεκλήσεαι ἤματα πάντα:
οὔ τις ἔπειτα θεω̂ν οὔτε θνητω̂ν ἀνθρώπων
 

150
ἐνθάδε με σχήσει, πρὶν σῃ̂ φιλότητι μιγη̂ναι
αὐτίκα νυ̂ν: οὐδ' εἴ κεν ἑκηβόλος αὐτὸς  ̓Απόλλων
τόξου ἀπ' ἀργυρέου προί̈ῃ βέλεα στονόεντα.
βουλοίμην κεν ἔπειτα, γύναι ἐικυι̂α θεῃ̂σι,
ση̂ς εὐνη̂ς ἐπιβὰς δυ̂ναι δόμον  ̓́Αιδος εἴσω.
 
155

    ὣς εἰπὼν λάβε χει̂ρα: φιλομμειδὴς δ'  ̓Αφροδίτη
ἕρπε μεταστρεφθει̂σα κατ' ὄμματα καλὰ βαλου̂σα
ἐς λέχος εὔστρωτον, ὅθι περ πάρος ἔσκεν ἄνακτι
χλαίνῃσιν μαλακῃ̂ς ἐστρωμένον: αὐτὰρ ὕπερθεν
ἄρκτων δέρματ' ἔκειτο βαρυφθόγγων τε λεόντων,
 

160
τοὺς αὐτὸς κατέπεφνεν ἐν οὔρεσιν ὑψηλοι̂σιν.
οἳ δ' ἐπεὶ οὐ̂ν λεχέων εὐποιήτων ἐπέβησαν,
κόσμον μέν οἱ πρω̂τον ἀπὸ χροὸς εἱ̂λε φαεινόν,
πόρπας τε γναμπτάς θ' ἕλικας κάλυκάς τε καὶ ὅρμους.
λυ̂σε δέ οἱ ζώνην ἰδὲ εἵματα σιγαλόεντα
 
165
ἔκδυε καὶ κατέθηκεν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου
 ̓Αγχίσης: ὃ δ' ἔπειτα θεω̂ν ἰότητι καὶ αἴσῃ
ἀθανάτῃ παρέλεκτο θεᾳ̂ βροτός, οὐ σάφα εἰδώς.
 

    ἠ̂μος δ' ἂψ εἰς αὐ̂λιν ἀποκλίνουσι νομη̂ες
βου̂ς τε καὶ ἴφια μη̂λα νομω̂ν ἐξ ἀνθεμοέντων:
 

170
τη̂μος ἄρ'  ̓Αγχίσῃ μὲν ἐπὶ γλυκὺν ὕπνον ἔχευε
νήδυμον, αὐτὴ δὲ χροὶ̈ ἕννυτο εἵματα καλά.
ἑσσαμένη δ' εὐ̂ πάντα περὶ χροὶ̈ δι̂α θεάων
ἔστη πὰρ κλισίῃ, κεὐποιήτοιο μελάθρου
κυ̂ρε κάρη: κάλλος δὲ παρειάων ἀπέλαμπεν
 
175
ἄμβροτον, οἱ̂όν τ' ἐστὶν ἐυστεφάνου Κυθερείης,
ἐξ ὕπνου τ' ἀνέγειρεν ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν:
 

    ὄρσεο, Δαρδανίδη: τί νυ νήγρετον ὕπνον ἰαύεις;
καὶ φράσαι, εἴ τοι ὁμοίη ἐγὼν ἰνδάλλομαι εἰ̂ναι,
οἵην δή με τὸ πρω̂τον ἐν ὀφθαλμοι̂σι νόησας;
 

180

    ὣς φάθ': ὃ δ' ἐξ ὕπνοιο μάλ' ἐμμαπέως ὑπάκουσεν.
ὡς δὲ ἴδεν δειρήν τε καὶ ὄμματα κάλ'  ̓Αφροδίτης,
τάρβησέν τε καὶ ὄσσε παρακλιδὸν ἔτραπεν ἄλλῃ:
ἂψ δ' αὐ̂τις χλαίνῃ τε καλύψατο καλὰ πρόσωπα
καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:
 

185

    αὐτίκα σ' ὡς τὰ πρω̂τα, θεά, ἴδον ὀφθαλμοι̂σιν,
ἔγνων ὡς θεὸς ἠ̂σθα: σὺ δ' οὐ νημερτὲς ἔειπες.
ἀλλά σε πρὸς Ζηνὸς γουνάζομαι αἰγιόχοιο,
μή με ζω̂ντ' ἀμενηνὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἐάσῃς
ναίειν, ἀλλ' ἐλέαιρ': ἐπεὶ οὐ βιοθάλμιος ἀνὴρ
 

190
γίγνεται, ὅς τε θεαι̂ς εὐνάζεται ἀθανάτῃσι.
 

    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα Διὸς θυγάτηρ  ̓Αφροδίτη:
 ̓Αγχίση, κύδιστε καταθνητω̂ν ἀνθρώπων,
θάρσει, μηδέ τι σῃ̂σι μετὰ φρεσὶ δείδιθι λίην:
οὐ γάρ τοί τι δέος παθέειν κακὸν ἐξ ἐμέθεν γε,
 

195
οὐδ' ἄλλων μακάρων: ἐπεὶ ἠ̂ φίλος ἐσσὶ θεοι̂σι.
σοὶ δ' ἔσται φίλος υἱός, ὃς ἐν Τρώεσσιν ἀνάξει
καὶ παι̂δες παίδεσσι διαμπερὲς ἐκγεγάοντες:
τῳ̂ δὲ καὶ Αἰνείας ὄνομ' ἔσσεται, οὕνεκα μ' αἰνὸν
ἔσχεν ἄχος, ἕνεκα βροτου̂ ἀνέρος ἔμπεσον εὐνῃ̂:
 
200
ἀγχίθεοι δὲ μάλιστα καταθνητω̂ν ἀνθρώπων
αἰεὶ ἀφ' ὑμετέρης γενεη̂ς εἰ̂δός τε φυήν τε.
 

    ἠ̂ τοι μὲν ξανθὸν Γανυμήδεα μητιέτα Ζεὺς
ἥρπασε ὃν διὰ κάλλος, ἵν' ἀθανάτοισι μετείη
καί τε Διὸς κατὰ δω̂μα θεοι̂ς ἐπιοινοχοεύοι,
 

205
θαυ̂μα ἰδει̂ν, πάντεσσι τετιμένος ἀθανάτοισι,
χρυσέου ἐκ κρητη̂ρος ἀφύσσων νέκταρ ἐρυθρόν.
Τρω̂α δὲ πένθος ἄλαστον ἔχε φρένας, οὐδέ τι ᾔδει,
ὅππη οἱ φίλον υἱὸν ἀνήρπασε θέσπις ἄελλα:
τὸν δὴ ἔπειτα γόασκε διαμπερὲς ἤματα πάντα
 
210
καί μιν Ζεὺς ἐλέησε, δίδου δέ οἱ υἱ̂ος ἄποινα,
ἵππους ἀρσίποδας, τοί τ' ἀθανάτους φορέουσι.
τούς οἱ δω̂ρον ἔδωκεν ἔχειν: εἰ̂πεν δὲ ἕκαστα
Ζηνὸς ἐφημοσύνῃσι διάκτορος  ̓Αργειφόντης,
ὡς ἔοι ἀθάνατος καὶ ἀγήρως ἰ̂σα θεοι̂σιν.
 
215
αὐτὰρ ἐπειδὴ Ζηνὸς ὅ γ' ἔκλυεν ἀγγελιάων,
οὐκέτ' ἔπειτα γόασκε, γεγήθει δὲ φρένας ἔνδον,
γηθόσυνος δ' ἵπποισιν ἀελλοπόδεσσιν ὀχει̂το.
 

    ὣς δ' αὐ̂ Τιθωνὸν χρυσόθρονος ἥρπασεν  ̓Ηώς,
ὑμετέρης γενεη̂ς, ἐπιείκελον ἀθανάτοισι.
 

220
Βη̂ δ' ἴμεν αἰτήσουσα κελαινεφέα Κρονίωνα,
ἀθάνατόν τ' εἰ̂ναι καὶ ζώειν ἤματα πάντα:
τῃ̂ δὲ Ζεὺς ἐπένευσε καὶ ἐκρήηνεν ἐέλδωρ.
νηπίη, οὐδ' ἐνόησε μετὰ φρεσὶ πότνια  ̓Ηὼς
ἥβην αἰτη̂σαι ξυ̂σαί τ' ἄπο γη̂ρας ὀλοιόν.
 
225
τὸν δ' ἠ̂ τοι εἵως μὲν ἔχεν πολυήρατος ἥβη,
 ̓Ηοι̂ τερπόμενος χρυσοθρόνῳ, ἠριγενείῃ
ναι̂ε παρ'  ̓Ωκεανοι̂ο ῥοῃ̂ς ἐπὶ πείρασι γαίης:
αὐτὰρ ἐπεὶ πρω̂ται πολιαὶ κατέχυντο ἔθειραι
καλη̂ς ἐκ κεφαλη̂ς εὐηγενέος τε γενείου,
 
230
του̂ δ' ἠ̂ τοι εὐνη̂ς μὲν ἀπείχετο πότνια  ̓Ηώς,
αὐτὸν δ' αὐ̂τ' ἀτίταλλεν ἐνὶ μεγάροισιν ἔχουσα,
σίτῳ τ' ἀμβροσίῃ τε καὶ εἵματα καλὰ διδου̂σα.
ἀλλ' ὅτε δὴ πάμπαν στυγερὸν κατὰ γη̂ρας ἔπειγεν,
οὐδέ τι κινη̂σαι μελέων δύνατ' οὐδ' ἀναει̂ραι,
 
235
ἥδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή:
ἐν θαλάμῳ κατέθηκε, θύρας δ' ἐπέθηκε φαεινάς.
του̂ δ' ἠ̂ τοι φωνὴ ῥέει ἄσπετος, οὐδέ τι κι̂κυς
ἔσθ', οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοι̂σι μέλεσσιν.
 

    οὐκ ἂν ἐγώ γε σὲ τοι̂ον ἐν ἀθανάτοισιν ἑλοίμην
 

240
ἀθάνατόν τ' εἰ̂ναι καὶ ζώειν ἤματα πάντα.
ἀλλ' εἰ μὲν τοιου̂τος ἐὼν εἰ̂δός τε δέμας τε
ζώοις ἡμέτερός τε πόσις κεκλημένος εἴης,
οὐκ ἂν ἔπειτά μ' ἄχος πυκινὰς φρένας ἀμφικαλύπτοι.
νυ̂ν δέ σε μὲν τάχα γη̂ρας ὁμοίιον ἀμφικαλύψει
 
245
νηλειές, τό τ' ἔπειτα παρίσταται ἀνθρώποισιν,
οὐλόμενον, καματηρόν, ὅτε στυγέουσι θεοί περ.
 

    αὐτὰρ ἐμοὶ μέγ' ὄνειδος ἐν ἀθανάτοισι θεοι̂σιν
ἔσσεται ἤματα πάντα διαμπερὲς εἵνεκα σει̂ο,
οἳ πρὶν ἐμοὺς ὀάρους καὶ μήτιας, αἱ̂ς ποτε πάντας
 

250
ἀθανάτους συνέμιξα καταθνητῃ̂σι γυναιξί,
τάρβεσκον: πάντας γὰρ ἐμὸν δάμνασκε νόημα.
νυ̂ν δὲ δὴ οὐκέτι μοι στόμα χείσεται ἐξονομη̂ναι
του̂το μετ' ἀθανάτοισιν, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀάσθην,
σχέτλιον, οὐκ ὀνοταστόν, ἀπεπλάγχθην δὲ νόοιο,
 
255
παι̂δα δ' ὑπὸ ζώνῃ ἐθέμην βροτῳ̂ εὐνηθει̂σα.
τὸν μέν, ἐπὴν δὴ πρω̂τον ἴδῃ φάος ἠελίοιο,
Νύμφαι μιν θρέψουσιν ὀρεσκῳ̂οι βαθύκολποι,
αἳ τόδε ναιετάουσιν ὄρος μέγα τε ζάθεόν τε:
αἵ ῥ' οὔτε θνητοι̂ς οὔτ' ἀθανάτοισιν ἕπονται.
 
260
δηρὸν μὲν ζώουσι καὶ ἄμβροτον εἰ̂δαρ ἔδουσι
καί τε μετ' ἀθανάτοισι καλὸν χορὸν ἐρρώσαντο.
τῃ̂σι δὲ Σειληνοὶ καὶ ἐύσκοπος  ̓Αργειφόντης
μίσγοντ' ἐν φιλότητι μυχῳ̂ σπείων ἐροέντων.
τῃ̂σι δ' ἅμ' ἢ ἐλάται ἠὲ δρύες ὑψικάρηνοι
 
265
γεινομένῃσιν ἔφυσαν ἐπὶ χθονὶ βωτιανείρῃ,
καλαί, τηλεθάουσαι, ἐν οὔρεσιν ὑψηλοι̂σιν.
ἑστα̂σ' ἠλίβατοι, τεμένη δέ ἑ κικλήσκουσιν
ἀθανάτων: τὰς δ' οὔ τι βροτοὶ κείρουσι σιδήρῳ:
ἀλλ' ὅτε κεν δὴ μοι̂ρα παρεστήκῃ θανάτοιο,
 
270
ἀζάνεται μὲν πρω̂τον ἐπὶ χθονὶ δένδρεα καλά,
φλοιὸς δ' ἀμφιπεριφθινύθει, πίπτουσι δ' ἄπ' ὄζοι,
τω̂ν δέ θ' ὁμου̂ ψυχὴ λείπει φάος ἠελίοιο.
αἳ μὲν ἐμὸν θρέψουσι παρὰ σφίσιν υἱὸν ἔχουσαι.
τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρω̂τον ἕλῃ πολυήρατος ἥβη,
 
275
ἄξουσίν σοι δευ̂ρο θεαὶ δείξουσί τε παι̂δα.
σοὶ δ' ἐγώ, ὄφρα κε ταυ̂τα μετὰ φρεσὶ πάντα διέλθω,
ἐς πέμπτον ἔτος αὐ̂τις ἐλεύσομαι υἱὸν ἄγουσα.
τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρω̂τον ἴδῃς θάλος ὀφθαλμοι̂σι,
γηθήσεις ὁρόων: μάλα γὰρ θεοείκελος ἔσται:
 
280
ἄξεις δ' αὐτίκα νιν ποτὶ  ̓́Ιλιον ἠνεμόεσσαν.
ἢν δέ τις εἴρηταί σε καταθνητω̂ν ἀνθρώπων,
ἥ τις σοι φίλον υἱὸν ὑπὸ ζώνῃ θέτο μήτηρ,
τῳ̂ δὲ σὺ μυθει̂σθαι μεμνημένος, ὥς σε κελεύω:
φάσθαι τοι Νύμφης καλυκώπιδος ἔκγονον εἰ̂ναι,
 
285
αἳ τόδε ναιετάουσιν ὄρος καταειμένον ὕλῃ.
εἰ δέ κεν ἐξείπῃς καὶ ἐπεύξεαι ἄφρονι θυμῳ̂
ἐν φιλότητι μιγη̂ναι ἐυστεφάνῳ Κυθερείῃ,
Ζεύς σε χολωσάμενος βαλέει ψολόεντι κεραυνῳ̂.
εἴρηταί τοι πάντα: σὺ δὲ φρεσὶ σῃ̂σι νοήσας,
 
290
ἴσχεο μηδ' ὀνόμαινε, θεω̂ν δ' ἐποπίζεο μη̂νιν.
 

    ὣς εἰπου̂σ' ἤιξε πρὸς οὐρανὸν ἠνεμόεντα.
 

    χαι̂ρε, θεά, Κύπροιο ἐυκτιμένης μεδέουσα:
σευ̂ δ' ἐγὼ ἀρξάμενος μεταβήσομαι ἄλλον ἐς ὕμνον.
 

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 1: Μου̂σά μοι ἔνΝεπε
line 11: ὑσμι̂ναί τε μάχαι τε
line 11: ἀΓλαὰ ἔργα
line 12: τέκτονας
line 13: σατίνας
line 13: καὶ ἅρματα Ποικίλα χαλκῳ̂
line 16: χρυσηλάκατον κελαδειν́ην
line 17: φιλομμειδ́ης
line 18 (general note)
line 19: διαπρύσιοι
line 19: ὀλολυγαί
line 20: δικαίων τε Πτόλις ἀΝδρω̂ν
line 22 (general note)
line 23 (general note)
line 24 (general note)
line 25: ἔθελεν
line 25: στερεω̂ς ἀΠέειπεν
line 29: καλόν
line 30: Πι̂αρ ἑλου̂σα
line 31: τιμάοχος
line 32: Πρέσβειρα
line 4: διιπετέας
line 5 (general note)
line 6 (general note)
line 8: Γλαυκω̂πιν  ̓Αθ́ηνΗν
line 9: εὔαδεν

Cross references from Sir Richard Jebb, Commentary on Sophocles: Oedipus at Colonus:
* [668-719: First stasimon]: ἡ δ' ἄρα θαμβήσασ' ὠρέξατο χερσὶν ἅμ' ἄμφωκαλὸν ἄθυρμα λαβει̂ν: χάνε δὲ χθὼν εὐρυάγυια
* [668-719: First stasimon]

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO HEPHAESTUS]
* [HYMN TO HEPHAESTUS]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO ARTEMIS]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HESTIA]
* [HYMN TO HESTIA]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO HESTIA]
* [HYMN TO HESTIA]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 32: Πρέσβειρα
line 34: τω̂ν ἄλλων
line 36 (general note)
line 38: εὐ̂τε θέλοι
line 43: ἄφθιτα μ́ηδεα εἰδώς
line 45 (general note)
line 48: εἴπͅη
line 52: ἀΝέμιξε
line 57: ἐκπάγλως
line 59: ἐς
line 59: βωμός τε θυώδης
line 60: θύρας ἑΠέθηκε φαεινάς
line 61: ἔνθα δέ
line 62: οἰ̂α
line 62: ἐΠεν́ηνοθεν
line 63: ἀμβροσίῳ
line 63: ἑδανῳ̂
line 63: ἐΠί
line 66: εὐώδεα
line 66: μητέρα θηρω̂ν
line 69 (general note)
line 71: Παρδάλιες
line 74: σύνδυο

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO HESTIA]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO THE MOTHER OF THE GODS]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO APHRODITE]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO PAN]
* [HYMN TO THE MOTHER OF THE GODS]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
20, 347 [Book 20 (υ)]
9, 429 [Book 9 (ι)]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 102: ὥρͅησιν Πάξͅησι
line 103 (general note)
line 103: ἄνδρα
line 104: εἰσοπίσω
line 105 (general note)
line 74: σύνδυο
line 76: σταθμοι̂ξι
line 77: θεω̂ν ἄπο κάλλος ἔχοντα
line 84 (general note)
line 86: φαεινότερον Πυρὸς αὐΓ̂ης
line 87: ἐΠιγΝαμπτάς
line 87: κάλυκες
line 90: ἐλάμπετο
line 91:  ̓ΑγχίσηΝ δ' ἔρος εἰ̂λεν
line 92: ἄνασσα
line 95: Νυμφάων Νυμφω̂ν
line 99: ΠηΓὰς Ποταμω̂ν

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO HESTIA]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DEMETER]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
9, 429 [Book 9 (ι)]
15, 460 [Book 15 (ο)]
6, 122 [Book 6 (ζ)]

Cross references from Walter Leaf, Commentary on the Iliad (1900):
18, 401 [Book 18 (Σ)]: πέπλον μὲν γὰρ ἕεστο φαεινότερον πυρὸς αὐγη̂ς, εἰ̂χε δ' ἐπιγναμπτὰς ἕλικας κάλυκάς τε φαεινάς. ὁρμοὶ δ' ἀμφ' ἁπαλη̂ι δειρη̂ι περικαλλέες ἠ̂σαν, καλοί, χρύσειοι, παμποίκιλοι

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 108: χαμαιγενέων ἀΝθρώπων
line 111 (general note)
line 112: εὐτειχ́ητοιο
line 113: καὶ  ̔ΗμετέρηΝ
line 119: Νύμφαι
line 120: ἀΠείριτος ἐστεφάνωτο
line 121: χρυσόρραπις
line 123: ἄκληρον
line 123: ἄκτιτον
line 125: Ψαύσειν
line 126: καλέεσθαι
line 127: τεκει̂σθαι
line 130 (general note)
line 132: κε
line 133 (general note)
line 135: ὁμόθεν
line 139 (general note)
line 140: ἄποινα
line 142: τίμιον

Cross references from Sir Richard Jebb, Commentary on Sophocles: Oedipus at Colonus:
* [1096-1210: Third episode]: δοι̂εν...τέκνα τεκέσθαι ͅ ὡς ἐθέλουσι τοκη̂ες

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO HERMES]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
10, 195 [Book 10 (κ)]
24, 207 [Book 24 (ω)]
8, 68 [Book 8 (θ)]

Cross references from Walter Leaf, Commentary on the Iliad (1900):
24, 776 [Book 24 (Ω)]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 147 (general note)
line 150: ξχ́ησει Πρίν
line 151: ἑκηβόλος αὐτὸς  ̓Απόλλων
line 152: Προϊ ̂ͅΗ
line 154 (general note)
line 156: κατ' ὄμματα καλὰ βαλου̂σα
line 165: ἐΠὶ θρόνου ἀργυρόηλου
line 171: Ν́ηδυμον
line 173: κλισίͅη
line 173: μελάθρου κυ̂ρε κάρη
line 175: ε<>Ϋστεφάνου

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO APHRODITE]

Cross references from Walter Leaf, Commentary on the Iliad (1900):
2, 2 [Book 2 (Β)]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 179 (general note)
line 180: ἑμμαπέως ὑΠάκουσεν
line 181 (general note)
line 182 (general note)
line 188: ἀμενΗνόν
line 189: βιοθάλμιος
line 189: σ ̂ͅΗσι
line 194: δέος
line 197: ἐκγεγάονται
line 198: αἰΝόν
line 199: ἕνεκα
line 201: αἰεί
line 203 (general note)
line 204: ἐΠιοινοχοεύοι
line 211: ἀρσίποδας
line 214: ὡς ἔοι
line 214: ἀΓ́ηρως
line 215 (general note)

Cross references from Sir Richard Jebb, Commentary on Sophocles: Oedipus at Colonus:
* [1096-1210: Third episode]: κυ̂ρε

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO DEMETER]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
7, 205 [Book 7 (η)]

Cross references from Walter Leaf, Commentary on the Iliad (1900):
20, 234 [Introduction]

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 218 (general note)
line 223 (general note)
line 224: Ξυ̂σαί τ' ἀΠὸ Γ̂ηρας
line 224: ὀλοιόν
line 225 (general note)
line 229: εὐΗγενέος
line 233: κατὰ Γη̂ρας ἔπειγεν
line 233: δύνατ̓
line 235 (general note)
line 237: ῥει̂
line 244: Γ̂ηρας ὁμοίιον
line 245: Νηλειές
line 245: ἔπειτα
line 246: καματηρόν

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO DEMETER]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
5, 1 [Book 5 (ε)]: βη̂ δ̓ ἴμεν αἰτήσουσα κελαινεφέα Κρονίωναἀθάνατόν τ̓ ἔμεναι καὶ ζώειν ἤματα πάντα:τῃ̂ δὲ Ζεὺς ἐπένευσε καὶ ἐκρήηνεν ἐέλδωρ.νηπίη: οὐδ̓ ἐνόησε μετὰ φρεσὶ πότνια  ̓Ηὼσἥβην αἰτη̂σαι ξυ̂σαί τ̓ ἄπο γη̂ρας ὀλοιόν

Further comments from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
line 246: καματηρόν
line 252: στόμα χείσεται
line 254: ὀΝοταστόν
line 257: μιν
line 257: ὀρεσκῳ̂οι
line 257: βαθύκολποι
line 258: Ναιετάουσιν ὄρος
line 258: ὄρος . . . τε
line 259: ἕπονται
line 260: δηρὸν μὲν Ζώουσι
line 261: καλόν
line 261: ἐρρώσαντο
line 262: ΣειληΝοί
line 262: εὔσκοπος
line 264 (general note)
line 264: ἑ
line 264:  ̓Ηλίβατοι
line 264: ἀεανάτων
line 272 (general note)
line 274 (general note)
line 277: ἐς Πέμπτον ἔτος
line 280: Νιν
line 284: φασίν
line 284: καλυκώπιδος
line 285 (general note)
line 288 (general note)
line 290 (general note)
line 291 (general note)

Cross references from Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns:
* [HYMN TO ZEUS]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO HERMES]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO APOLLO]
* [HYMN TO DEMETER]
* [HYMN TO DEMETER]

Cross references from W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886):
4, 502 [Book 4 (δ)]: μάλα πολλὸν ἀάσθηνσχέτλιον, οὐκ ὀνομαστόν, ἀπεπλάγχθην τε νόοιο
3, 154 [Book 3 (γ)]: Νύμφαι βαθύκολποι
9, 243 [Book 9 (ι)]
11, 587 [Book 11 (λ)]

 

Εἲς  ̓Αφροδίτην

    αἰδοίην, χρυσοστέφανον, καλὴν  ̓Αφροδίτην
ᾄσομαι, ἣ πάσης Κύπρου κρήδεμνα λέλογχεν
εἰναλίης, ὅθι μιν Ζεφύρου μένος ὑγρὸν ἀέντος
ἤνεικεν κατὰ κυ̂μα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
 

5
ἀφρῳ̂ ἔνι μαλακῳ̂: τὴν δὲ χρυσάμπυκες  ̔̂Ωραι
δέξαντ' ἀσπασίως, περὶ δ' ἄμβροτα εἵματα ἕσσαν:
κρατὶ δ' ἐπ' ἀθανάτῳ στεφάνην εὔτυκτον ἔθη