На головну
...

Про проект

[О проекте | About project]

Цей проект розрахований насамперед для:
 • перекладачів - щоб надати оригінали важливих текстів, які на українську не перекладались та познайомити з існуючими (більш і менш вдалими) перекладами;
 • учнів - щоб надати всі обов'язкові за шкільною програмою твори, оскільки часто у шкільних бібліотеках їх нема чи вони важкодоступні; щоб надати додатковий матеріал - статті, дослідження, підручники - вищого рівня ніж розраховані для шкіл;
 • студентів - щоб надати, по можливості, всі важливі твори з історії світової літератури - оригінали та переклади, а також найголовніші літературознавчі дослідження, зокрема, викласти повну історію зарубіжної літератури - від античності до ХХ століття, роботи з теорії літератури, естетики, мистецтвознавства тощо;
 • філологів - щоб забезпечити додатковими джерелами для досліджень;

Бібліотека, у першу чергу, створюється у відповідності з курсами "Історії зарубіжної літератури" в університетах та шкільними програмами. Проте, тут будуть представлені досить повно дитяча література, і, можливо, кращі зразки белетристики.

Поповнюється бібліотека двома шляхами: копіями текстів з інших Інтернет-бібліотек (це, переважно, оригінали текстів) та власноруч оцифрованими текстами (це, переважно, українські переклади).

Тексти загалом викладаються хронологічно, починаючи з давньогрецької  літератури. Проте деякі твори з'являються поза чергою.

Можете брати ці тексти для власних сайтів, за умови збереження інфо під заголовком, що є в кожному файлі (копірайти, джерело, OCRer). Чи хоча б за умови розміщення простого лінку на наш сайт на місці цього інфо (наприклад: E-Text by ae-lib.org.ua). Якщо ел. текст не створений нами, а є копією з іншої бібліотеки, лінк на наш сайт, зрозуміло, розміщувати не потрібно. 

Aerius (Еріус), 2004


Докладнішу інформацію про тих, хто займався та на даний час займається е-бібліотекою AeLib можна дізнатися на цій сторінці.


Этот проект в первую очередь рассчитан для:
 • переводчиков - чтобы предоставить оригиналы важных текстов, которые на украинский язык еще не переводились, а также чтобы познакомить с существующими (более или менее удачными) переводами;
 • учеников - чтобы предоставить все обязательные за школьной программой произведения, а также чтобы предоставить статьи, исследования и учебники более высокого уровня чем школьные;
 • студентов - чтобы предоставить, по возможности, все важные произведения из истории мировой литературы - оригиналы и переводы, а также самые главные литературоведческие исследования, в частности выложить полную историю зарубежной литературы - от античности до ХХ века, роботы из теории литературы, эстетики, исскуствоведения и под.;
 • филологов - чтобы предоставить разные материалы для исследований;

Библиотека, в первую очередь, создается соответственно с курсом "Истории зарубежной литературы" в университетах и школьными программами. Но здесь будет достаточно полно представлена детская литература, а также лучшие произведения беллетристики.

Библиотека пока ориентирована на украиноязычных пользователей, но русские переводы и оригиналы вы сможете найти здесь и не зная украинский язык - ориентируясь на английские/оригинальные имена авторов и текстов.

Уже более менее полно представлены древнегреческая, древнеримская и средневековая литературы. На очереди Возрождение и ХVII век. Есть также некоторые тексты из других периодов и разделов.

Полный список наших эл. текстов находится здесь. Полный алфавитный список текстов - копий с других эл. библиотек - находится здесь

Также вы можете попробовать воспользоваться каталогом:

1. Художественная литература:

2. Беллетристика:

3. Филология

4. Философия

 • История философии
 • Древневосточная философия
 • Антична философия
 • Средневековая философия
 • Философия Возрождения
 • Философия Нового времени (XVII-XVIII)
 • Философия XIХ века
 • Философия ХХ века

Можете брать эти тексты для собственных библиотек при условии сохранения инфо под заголовком каждого текста (копирайты, источник, OCRer) или простого линка на наш сайт на его месте (например: E-Text by ae-lib.org.ua). Если текст создан не нами, линк на наш сайт не нужен.

Эриус, 2004

Our project is for:
 • translators - to provide original texts of main writings to translate its into Ukrainian;
 • pupils - to provide all writings according to school programs of world literature subject and relating materials;
 • students - to provide, as good as we can, all main writings of "The History of World Literature" course and literary criticism;
 • philologists - to privide more sources for their researches;

Complete list of our own e-texts is here. Complete list of copies from other e-libraries is here.

Aerius, 2003-2004


© Aerius, 2004